Responsive Ad Slot

HNU Țhuoitu ha'n biel an fang

Sunday, June 12, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Virthli (ONP): Hmar National Union (HNU) Gen. Hqrs. Țhuoitu hai chun June 6, 2016 a inthawk khan Hmarbiel le Thanlon biel hai kanna an nei a. June10, 2016 khan dam takin CCPur an hung tlung nawk tah. HNU Unit kantu hai le Unit an kan hai po chu an hlimin an phûr tlang hle thu ei dawng. Hi hun sung hin hmalak pei dan dinghai an hriltlang niin chanchin ei dawng.
Unit kana fe hai chu Pu Lalhrillien MDC, Vice President (Adm); Upa. L. Thanzam Gen. Secy.; Pu Thangrohlun Tuolor Fin. Secy. le Pu Lalthlamuon Keivom Gen. Secy. hai an nih.

Pic. - F/P

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate