Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 26 June, 2016

Sunday, June 26, 2016

/ Published by VIRTHLI
Romeo Hmar le Daimary MP hai puithu taka lawmlut an nih
CCPUR:  June 25, 2016 khan  All  Manipur Tribal Women Union (AMTWU) inrawinain Pu Romeo Hmar, Convenor, Manipur Tribal Forum (MTF) Delhi le Rajya Sabha MP Pu Biswajit Daimary (Bodoland Peoples Front), Assam hai  lawmlutna CCPur Police Station tuolah nei a nih. Pu Romeo le Pu Daimary hai hi AMTWU pawl chun Police Station­a inthawk Tribal Martyrs hai ruong umna District Hospital, CCPur chen Hlang in an zawn tung a, Morgue hmunah reception program hmang a nih. Hi huna hin Pu Romeo Hmar le Pu Daimary han Tribal Martyrs hai inzana an pek a, Evan Damkhothang in thuhrilna hun a hmang bakah mi hran hranin hla an sak bawk.Morgue hmuna reception hmangpui an ni huna Pu Romeo Hmar in thu a hrilnaa chun, sungkuo thil leia CCPur­a hung suok a ni thu, a hung suok ding thu Pu Daimary a hril leh ‘kei khawm hung zui ka che tiin, vuongna ticket ka laknaahama khawmin ticket lo laa, Guwahati­ah a mi lo nghakin kan hung intlawn thei ta a nih.

Pu Daimary chu tribal movement fe mek le inzawma hma nasa taka mi lo lapuitu a ni thu,   Parliament­a khawm ei issue hi vawi tam tak mi lo khekpui ta a nih. Parliament­ah a khekpui el chau ni lovin Home minister chen kuomah ama letter head ngei hmanga, an rang thei anga ei issue hi solve dinga ngenna lo petu, a letter copy khawm a mi pek a nih. Hma lak pei dan ding thuah Political Will a umnaw chun thaw el thei ni ta lo anga Ministry of Home affairs in a mi hril leiin Political will a um thei dan ding thuah, ama hi Bodo Territorial Council (Sixth Schedule ei nei hai laia an sang tak) lo nawr dawktu a ni a; eini ang chara lo buoi ve an ni leiin, anni thaw dan hi ei thuoitu hai hrilhriet a, inchuktir a, anni nawr dawk anga mi nawrdawk pui tum a hung a na. Vawi iengzat hril inlakhawm a ground­a a hung hmu char naw chun thil umdan a hrietchieng naw ding leiin a hmuna hunga, a mit ngeia hung hmu dinga hung le, ei thuotu hai JAC, Inpuis, student leaders le a dang dang nupui hai nisien, an renga titipuia, ei dit hi hmun khata inang a ni chun chu lampui a um ti a hriet leia chu hre dinga hung a nih.

Hi le inzawm hin meeting hung um zung zung a ta, ama hi June 27 in Delhi­a Parliament­ah meeting a nei nawk leiin June 26, 2016 nia Tribal movement ni 300 tlingna le inzawma sunna programe hmang zoah a kir nawk nghal ding a nih. Vawikhat a hung hi a tawpna ninaw ni a, a tul chun a la hung nawk pei ding a nih.

Ama’n a chunga mi midang hai convince a, a lien takin ei issue thuah PM in convince tir chu ei fepui tum tan a ni a. Ei buoina solution zawng dawk le mi dappui chu Pu Daimary thiltum a nih tiin a hril.

Hi huna hin Pu Daimary khawma thuhrilna hun hmangin mithi sung hai a sunpui thu hrilin, in hmalakna hi kan hriet zing a, kei ngei khawmin Parliament­ah ka lo khekpui ta a nih tiin a hril.

NGMF hmalaknain Prayer­-cum-­fellowship
CCPUR: June 25, 2016, 10:30AM khan Gospel Centenary Hall, New Lamka­ah Nationwide Gospel Music Festival (NGMF) huoihawtnain “Come, and let us return unto the Lord”(Hosea 6:1) ti thupuia hmangin Prayer­cum­Fellowship program hmang a nih. Hi huna hin Rev. Pumsuanthang, Event Coordinator & Vice Chairman, NGMF in lawmlutna thucha a hril a, Worship team inrawinain Halleluijah Chorus ngaithlakna nei a ni a, Rev. LB Angam, Gen. Secy. KCLF in greeting a hril a, Rev. H. Nengzatun, Chairman, Halleluia Prayer Band in short message, T. Thangthuam, Chairman, NGMF in keynote address, Rev. H. Vaiphei, Director of Mission, EOC inrawinain mipui fekhawm han tawngtairuolna an nei bakah Kohran tum tuma Choir haia inthawk hla ngaithlak a nih.Zani zan 6:30PM khan zan program hmang nawk a ni a, hi huna hin Rev. Jessai Neitham, Dist. Supdt. EFCI in short message a hril a, Rev. Hemkhomang Haokip, Vice Chairman, NGMF in motivation speech a hril a, Rev. Ros Infimate, Chairman, Hmar Christian Leaders Forum in greeting a hril bakah Kohran tum tum choir haia inthawk hla ngaithlak a ni bawk.

CCPur­ah Simkhawlei 3.1 a hratin
CCPUR: Zani zingkar dar 4:31 khan Churachandpur­ah Simkhawlei 3.1 richter scale a hratin an hning. Simkhawlei inhning hun sung hi second 5 vel nia hril a nih. Epicentre chu 24.1 North Latitude le 93.6 East Longitude niin ei thu dawngna chun a hril. Simkhawlei inhning hin thil suksiet a nei thu hriet a ni nawh.

Sit­-in-­protest an nei
CCPUR: June 24, 2016 zingkar 6:10AM vela tu ti hrietlo han New Bazar­a dawr siem Ningthoujam Abung Singh (35) s/o (L) Khelamba Singh of Khumujamba, Apollo Veng, Activa motor­a a chuong lai silaia an kap dodalnain zani 10:30AM ­3:00PM inkar sung khan Khumujamba Meitei Leikai a Meira Paibi han sit in protest an nei. Vangneithlak takin Mr Abung Singh hi kap fuk a ni nawh. Hi thua hin CCPur Police chun FIR No.33 (6) 2016 CCP­PS U/S 307 IPC & 25 (1­C) A.Act an registered.

ZSP in Award distribution
CCPUR: ZSP chun zani 10:30AM khan Zogal Memorial Hall Complex­ah ZSP Career share­cum­Award Distribution, 2016 an hmang. Hi huna hin Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur khuollienin a thang a, Chinlunthang, President, UZO functional president le Guest of Honours in M. Lawrance Kapkhenmang, MPS, M. Thansuansang Zou, M.Khamsuanhang Zou le P. Tonkholian hai an thang. Class X & XII passed hai bakah UPSC le MPSC hnuoia hlawtlingna chang hai award pekna le tawngtaipekna nei a nih.


Ram le hnam ta dinga Tawngtairuolna an nei
CCPUR: “Hieng ang huna ding hin a ni el nawm a nih Lal nina i chang hi?” ti thupuia hmangin zani (June 25, 2016), 10AM­1:00PM) inkar sung khan Rengkai Community Hall­ah ram le hnam ta dinga tawngtairuolna nei a nih. Tawngtairuolna hi Miss May Rose le Rev Lalpienglawm hai convenor ninaa nei a ni a, tawngtairuolna hi session I, II le III a the a ni a, Session­I a inrawitu chu Rev. Lalpienglawm, EAL, AGEI; session­II–ah Rev Lalngailien, EAL, RPC le Session III Rev. Benjamin Shakum, EAL, EFCI hai an nih. Hi huna fekhawm hai chun ram le hnam ta dinga Pathien buonin tawngtaina hun ursun takin an hmang a nih.

Simte MIL lawm 
CCPUR: Zani 11:30AM khan Simte MIL Celebration Committee hmalaknain Simveng­a Simte Inn­ah BSEM in Simte MIL Class IX&X­a hmang thei dinga a pawm lawmna le Pathien kuoma lawmthu hrilna hun hmang a nih. Chief Guest in Th. Jamchinthang, MDC, Guest of honour in M. Gouzamang Guite, EM, ADCC; Functional president in T. Goukhomang, ZEO, CCPur le Chief host in B. Dongzalian Simte, President, PTC GHQ a thang a, Rev.  Khamkhosiam Hangnung, Executive Secy. NTBCA in Pathien kuoma lawmthu hrilna tawngtaina a nei.


SLS in Spot Essay Competition le Open Essay writing Competition a buotsaia lawmman latu hai kuomah lawmman sem a ni bawk. Bawng 2 le Vawk 2 thatin Simte MIL lawmna ruoi zantieng an kiltlang.

Ex­ Servicemen Rallies an nei
CCPUR: Red Shield Division hnuoia Khuga Battalion of CCPur Assam Rifles chun zanikhan Khuga hmuna Ex­servicemen Rally an nei. Rally hi District Welfare Officer Brigadier Ajay Kumar, Commander, CCPur Assam Rifles Sector in a hawng a, hi huna hin Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur khawmin a uop ve. Hi huna hin CCPur district sunga Ex­servicemen, War Widows, Veer Naris le dependents hai an thang tawl. Free medical checkup le canteen facilities hai hawng a nih.

Chun, N. Khunou Bn. of Loktak Brigade han N. Khunou hmunah Ex ­servicemen rally an buotsai bawk. (PIB Defence)

All Political parties meeting in Manipur mihai humna ding Bill thar Draft dingin an rel
IMPHAL: Zanikhan Manipur Chief Minister O.Ibobi Singh inrawina hnuoiah All Political Parties meeting Imphal­ah nei a nih. Hi meeting chun Manipur mihai humna ding (Protection) Bills thar draft dingin an rel. Bill thar draft­tu ding hin dan hrie mihai le Constitutional expert­hai ruoi ding, Bill thar hi Manipur­a cheng, Manipur mi indik tak, tlangmi le phaimi hai pawm tlang thei senga draft ding tihai khawm all party meeting hin an rel sa. Bill thar hi Manipur Assembly Monsoon Session a putlut le pasi hman dinga drafft fel hman dinga ti a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Ei hriet seng angin August 31, 2015 khan Manipur Assembly chun Bills 3, The Protection of Manipur People Bill,2015; The Manipur Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 2015 le The Manipur Shops and Establishments (second amendment) Bill, 2015 hai a passed a, hieng Bills pathum hai hi Manipur sawrkar chun President pawmpui le suoi thaw dingin President kuomah a thawn a. Amiruokchu, President chun Bills pathum hai laia pahni, Manipur Land Revenue  and Land Reforms Bill, 2015 le The Manipur Shops and Establishments (second Amendment) Bill, 2015 hai chu ennawn dingin a ti a, Bill pakhat dang “The Manipur People Bill, 2015 ruok chu a la cheltang a. HI leia  All Party meeting chun Manipur mihai humna ding Bill thar hi siem dinga draft nawk hi an rel a nih.

Inruithei tam tak leh pasal pakhat man
IMPHAL: Imphal West Police­a Narcotic Cell pawl chun zani zantieng dar 3 vel khan Imphal East District­a Heingang Police station huop sung, NRL Pump, Mantripukhri hmuna Tata Truck pakhat an dapnaah inruithei N10 tablets strips 2400 zet dapdawkin a neitu Md. Nasir (19) s/o Md Jahur Ali of Thoubal Moijing Kongreng Leikai leh an man. A hnungin Heingang Police station­ah an peklut.

Junior H/S 159 High School in
IMPHAL: Kum 2010­2016 inkar sung khan Manipur a Junior Govt. High Schools 159 hai chu Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (RMSA) hnuoiah Govt. High Schools a hlangkai an nih. Hieng High School haia thawk ding hin Teachers 1022 lak dinga ti a ni a, tuchen hin teachers 884 lak an ni ta a, lak belsa ding 138 a la um tiin Directorate of Education (s), Govt. of Manipur thusuok chun a hril.

Nuorna chi hran hran an nei ding thu
IMPHAL:  Al Manipur Written Test Successful Candidates of Police Constable Male, 2013 thuoituhai le CMO.Ibobi Singh hai chun July 4, 2016 khin inbiekna an nei ding a ni a. Police lakna result hi July 11, 2016 chena puonglang dinga thu a mi tiem theinaw chun nuorna chi tum tum kan nei nghal ding a nih tiin hi pawla an president Konthoujam Johnson chun thusuok a siem.

Bihar Arts Topper Rubi Rai man
PATNA: Bihar­a Class XII Exam, 2016 a Arts Topper Rubi Rai chu zanikhan Bihar Police­a Special Investigation Team (SIT) official han an man. Rubi Rai hi Toppers hai ta dinga Bihar School Examination Board (BSEB) in June 3 le June 17, 2016 haia re­test a buotsaia damnawna leia thanglo, re­test thaw dinga BSEB office a fe huna man a nih tiin Police official thusuok chun a hril. Re­test a khan toppers 14 ko an ni a, Rubi thangin topper 4 hai chu Patna court in non­bailable arrest warrant a lo insuo khum ta a nih.

July 13, 2016 in NEDA Official taka hawng ding
GUWAHATI:  India hmarsak biel (NE) a Congress thang lo political party tum tum hai insungkhawmna dinga tulai hnai ela indin North East Democratic Alliance (NEDA) chu July 13, 2016 khin formal/official taka hawngna um a tih tiin Mizo National Front President Zoramthanga chun Aizawl­a Party workers hai kuoma a hril. NEDA hawngnaa hin BJP National President Amit Shah bakah Union Minister thahnemtawk tak an thang beisei a ni thu le NEDA chun Centre­ah NDA sawrkar a thlawp ding thu a hril bawk. Tulai hnai ela NEDA constitution draft na ding le inzawma Guwahati hmuna meeting nei huna khan Congress ni lo political party 10 vel an thang a, Mizoram­a inthawk chun MNF chau a thang tiin Zoramthanga chun a hril.

Mehbooba Mufti in hratna a chang
SRINAGAR: Jammu and Kashmir­a Anantnag Assembly seat­a Assembly byelection neia uma vote tla hai chu zanikhan tiem a ni a, Peoples Democratic Party (PDP) candidate le J&K Chief Minister Mehbooba chu thlangtling a nih. Votes 28,500 tla hai lai Ms Mufti hin votes 17,701 a hmu a, an khingpui hnai tak Congress candidate Hilal Shah chun votes 5,616 a hmu a, National Conference (NC) candidate Iftikhar Misger chun votes 2,811 a hmu.

Zanita vote tiem lai hin Congress worker han protest an nei leiin first round result puong zo hin vote tiemna hi minutes 15 sung chawl a ni a, sienkhawm a hnungin a pangngaia tiem  sunzawm nawk a nih. Congress chun EVM tha taka sealed loa um chu tiem ninaw raw seh tia protest hi an nei a ni a, NC khawmin EVM a vote tla hai sukdanglam a nih tiin an intum bawk a nih.

January 7, 2016­a J&K CM Mufti Muhammad Sayeed thi leia Anantnag seat hi hung ruok a nih. Ms Mufti hi tuta hma khawmin MLA dingin tum li a lo tling ta a, tuhin Anandnag Parliamentary seat­a Lok Sabha MP ni lai mek a ni a, a pa thi leia tukum April thlaa kha state politics –a lut nawk a nih.

NEET­I exam July 24­ah nei ding
NEW DELHI: Central Board of Secondary Education (CBSE) chun induong lawka lo um ta angin Medical le Dental Colleges haia admission thawna ding le inzawma National Eligibility­Cum­Entrance Test­II (NEET­II) chu July 24, 2016 khin  huoihawt a tih. NEET­II exam ding le inzawma online application process May 25, 2016 a inthawk hun hawng tana um chu zanikhan a khar/tawp tah. Board chun candidates hai chu thil tul le pawimaw hai an hriet theina dingin NEET website lut deu zing dingin an hriettir.

Ieng thil khawm hmasawn dingin an pei
NEW DELHI: Union Finance Minister Arun Jaitley chun, European Union a inthawk Britain a suok leiin ieng thil khawm hung tlun sien hmasawn dingin India chu inpeisaa um a nih tiin a hril. Harsatna hung tlung thut khawm nisien hmasawn dingin India chun forex reserve tamtawk a nei a, hun hung um pei dinga khawm RBI chu inpeisaa um a nih tiin a hril bawk.

NSCN (K) thang an tum nawh
DIMAPUR: Myanmar sawrkar hmalaknaa July thla tawpa 21st Century Panglong Conference nei dingah an thang ve naw ding thu NSCN(K) MIP chun a hril. Nagas han sovereignty an ngenna le hi Conference hin inzawmna a neinaw leia thang an tumnaw niin a hril bawk. Union Peace Conference (21st Century Panglong Conference) ding le inzawm hin Myanmar sawrkar chun May 31, 2016 khan preparatory committe le sub­committees a lo siem ta a, hi committees chun conference dinga inbuotsaina an fepui mek a nih.

Union ministers convoy motor lunga deng
BARGARH: Union Minister of Textiles Santosh Gangwar le Union Minister of state for Food Processing Industries Sadhvi Niranjan Jyoti hai chu zanikhan Odisha­a Bargarh district­ah an van zin a, hi huna hin flag dum lo inhmutir anni bakah BJD supporters hai chun lungin an lo deng. Lunga lo dengtu hai lai hin MLA thenkhat an thang.  Hieng minister pahni hai hi NDA in Centre­a sawrkarna a siem kum 2 tling lawmna BJP in a buotsai Vikash Parv Rally­a thang dinga fe an nih. Mr Gangwar chuongna motor thangin motor 3 suksiet niin police thusuok chun a hril. Hi thil tlung lei hin BJP le BJD supporter hai kara chun boruok a sosang hman hle a, sienkhawm buoina lien taluo a suok nawh.

Helpawl han CRPF 5 an kap hlum
NEW DELHI: Zanikhan Jammu and Kashmir­a Pampore hmunah helpawl han CRPF patrolling­a fe hai an lambun a, CRPF jawan 5 in thina an tuok. CRPF hai hi firing range practice nei zo an hungkir tienga helpawl hai hin an lo lambun a nih. HI thil tlunga hin CRPF personnel 20 in hliemna an tuok bawk tiin CRPF Commandant Rajesh Yadav chun a hril.

VAWISUN THUPUI
Nangni sininrim le phur rik phur po pohai, ka kuomah hung unla, keiin inchawltir ka ti cheu.   ­ Mathai 11:28

Editorial: Arunachal Pradesh Model

BJP nadional General Secretary (Coordination) for NE Ram Madhav le tulai hnai ela indin thara um North East Democratic Aliance (NEDA) Convenor, Himanta Biswa Sarma hai chu June 23, 2016 khan Imphal an hung inzin a, darkar 5 sung Imphal khawpuiah an cham a, an cham sung hin BJP Manipur Pradesh President, Ksh. Bhavanandra, IMC election a BJP ticket a thlangtlinga um Councillor­hai le Manipur­a Congress MLA thenkhat Hotel Imphal­ah an inhmupui tawl a, ieng thu am an hrilpui ti ruok chu chieng taka hriet a ni nawh. June 23, 2016 zing dar 9:45 in Tulihal Airport, Imphal an hungtlung a, hi ni ma chawhnung dar 2:15 in Tulihal Airport, Imphal suoksanin Guwahati an pan nawk nghal.

Imphal hung inzin si a, zankhat khawm riek lova an kir nawk nghal el hin umzie a nei ring a nih. State BJP thuoituhai inbiekpui tulna a um lei chau nisienla chu mobile phone hmang khawma an hung inbiekpui thei el a, sienkhawm sum le pai, tha le zung bakah hun iemanizat senga Imphal an hung inzin thutna hin san tha le pawimaw takel a nei ngei ring a nih. A san pawimaw tak um lo chun hung inzin mei mei naw nihai ti chu mi tam tak ngaidan a nih. Hi lei hin an hung inzinna san hi thil tul le pawimaw takel a ni ngei ring a um.

Hril dan an ang naw a, BJP thuoitu pahni, Ram Madhav le Himanta Biswa hai Imphal khawpuia darkar 5 lai an cham sung hin Manipur a sawrkarna chel mektu Congress MLA 28 a rukin an inhmupui ti pawl an um a. Thenkhatin a ruka Congress MLA an inhmupui hi pathum an nih tia hril pawl an um bawk. Iengpo khawm nisienla Manipur­a sawrkarna chel lai mek Congress MLA thenkhat chu an inhmupui chu niin an lang. Imphal­a an hung inzin thutna san hi hrillang ninaw sienkhawm Congress MLA thenkhat inhmupui le indawrpui dinga hung chu niin an inlang. Manipur BJP President hlui Th. Chaoba khawm khan a hun lai khan Congress MLA thenkhat BJP zawm nuom le Congress thuoitu BJP a lut nuom an um thu a lo hril hlak hrim a nih. Hi thil hi thil ni thei le thudik ni thei ngai a nih. A san chu Manipur Assembly election nawk ding a hnai ta a, politician­hai chun an hmakhuo ding an thlir le ngaituo ve chu thil awm a nih. A pawnga indem el thei ding chi a ni nawh.

Imphal hung inzin BJP thuoitu pahnihai hin Congress MLA­hai an inhmupui le hmupuinaw thu an hril naw a, nisienlakhawm Congress MLA zawm tum  iengzam an um tia indawn a ni huna, chuong zat, khang zat an nih tia dawn lovin, hi thil hi tulai hnaia um a ninaw a, tuta hma daia thil um ta a nih tiin Himanta Biswa Sarma chun a hril. Chun, tuta taka BJP thiltum chu hieng thil hi a ninaw a, kan thiltum chu Manipur­a BJP ngirhmun siemthat le sukhrat a nih tiin Sarma chun a hril. Congress MLA BJP zawm nuom an um chun scrutiny tha taka thaw hmasak ning an ta, chu zova chik taka ngaituo ning a tih. Tu hri hin chu chuongang thu chu kan la dawng nawh tiin Sarma chun a hril bawk.

Hieng laizing hin BJP thuoitu pahnihai hi Imphal­a an hung inzin tuma a ruka Congress MLAs 28 an inhmupui bakah  June 24, 2016 khan BJP thuoituhai inhmupui dingin Manipur­a Congress MLA thenkhat chu Imphal suoksanin Guwhati le New Delhi an pan a hril a nih. Hi thu hi thudik a ni chun, June 23, 2016 a Ram Madhav le Himanta Biswa Sarma hai Imphal an hung inzin chun umzie inthuk tak a nei tina a hung ninaw ding maw? Politics hi mani tanghma sielna a ni leiin thil ni thei naw tak tak a um naw a, ring lo thil hi a hung um thut thut thei a nih.

Hieng thu hai po po ngaituo vang vang chun, BJP chun Manipur a khawm Arunachal Pradesh model le tactic ang kha an hung hmang le thaw el thei niin an lang. Politics a chun thil ni theilo a um naw leiin thenkhat chun dirty games tiin an lo hril hlak. Ruoltha ti khawm a um thei naw a, mani hamthatna ding zawnga inchawmkalang hi politician­hai um dan le thil thaw dan a ni tlangpui. Hieng a ni lei hin Manipur Assembly election hmain Manipur a Congress sawrkar hi tluse naw nih ti thei khawm a ni nawh. Amiruokchu, BJP in Manipur ah Arunachal Pradesh model an hmang ding a lo ni khawma Parliament Monsoon Session zo tieng a ni ring a um. Parliament Monsoon Session nei ni vat ta dinga hril a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate