Responsive Ad Slot

Pu B. John Tlangtinkhuma IAS in VTI hmun ah 1 Month le 15 Days Skill Development training a hawng

Saturday, May 14, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Virthli News: May 14, 2016 chawhma dar 10:30 AM  – 11:35 AM inkar sung khan  Reformed Presbyterian Church North East India (RPCNEI), Development Department hnuoia um  Vocational Training Institute (VTI), Rengkai, CCPur chun Directorate of Commerce & Industres, Govt. of Manipur Sponsor  “1 Month Training for Bamboo Cap Making & 15 Days Skill Development Training On Wood Curving & Its Allied Crafts” Inaugural Programme VTI Auditorium hmun ah an nei.


Hi huna hin Chief Guest dinga ti Pu Vivek Kumar Dewangan IAS Commissioner, Commerce & Industries, Govt. of Manipur chu remchang nawna leiin a hung thei naw a. Guest of Honour Pu B. John Tlangtinkhuma IAS Director, Commerce & Industries, Govt. of Manipur in hi trainng programme hi a hawng. Chief Host in Rev. Edwin Darsanglur Director, Development Department, RPCNEI a thang bawk. Hi huna hin Students le Kohran tienga thuoitu ha’n an uop bakah (L) Pu Khuplal, Hmar mihrat hmingthang tunu Nk. Hossanmawi Songate in mipui fekhawmhai hla mawi tak takin a’nawi.

Hi huna Pu Tlangtinkhuma in thuhrilna a neina huna chun hi huna fiela a umna chu lawmum a ti hle thu a hril a. Chief Guest dinga fiel Pu Vivek Kumar Dewangan IAS Commissioner, Commerce & Industries, Govt. of Manipur leh hi hun hi beisei anga an hung hmang kawp thei nisien chu Student-hai le inpawlna (interaction) hun hmangpui a nuom thu a hril a. Churuolruol chun karthar hin ama leh hi lai hmun hi an la hung kan nawk ding thu a hril. VTI chu inpakum a ti thu, VTI hi sawrkara thil um hai bawzui an peina leia hiengang thangpuina hi an hmu thei a ni thu, VTI hai hi sawrkar recognized dinga hmalak mek a ni thu, sawtnawte ah sukfel a ni ding thu hai a hrillang. A hril peinaa chun An sponsored a ni leiin an inchuk zo huna an lekha (Certificate) chu VTI thuneitu le Sawrkar tienga mihai an sign ve ve hlak ding a ni leiin sinzawng huna hai a la hung hlu hle ding thu hai a hrilsa bawk.  Manipur a mihriem Nuoi 28 vel laia sinneilo (unemployed) Nuoi 7 lai zet an um phak thu le hi trainng programme hi mi iemanizatin an la hung sawr ding thu hrilin trainng dinghai po po a ditsakna an hlan a, hi trainingna hi fakhmu thei ngeina dinga thaw dingin le thang la dingin a fiel tawl. Chun, International Trade Fair a hai Manipur a inthawk khawmin thil chi tum tum pholang a ni ve hlak thu, Sangai Festival, Thailand, Mayanmar le hmun dang dang a hai khawm thiemna tha tawk neihai chu an kutsuokhai an zawr pui thei thu le an visiting card le booklet hai chawiin India ram sung chauh nilovin foreign a hai chen zawrna ding kawnga an lo thangpui rawp ta hlak thu hai a hril. CCPur a tukum hiengang training hi thaw tan le tuta hma Imphal a lo thaw tah le Tamenglong khawm hiengang kawng a hin an talent a that thu hai a hril. Dry flower le thil dang dang a hai State Award sem hlak a ni thu le hiengang Award dawng thei hi Rengkai , CCPur lai khawm an lo um tah thu a hril bawk.

Chief Host Rev. Edwin Darsanglur chun hi training programme nei  theia a hung um hi Pu Tlangtinkhuma Director, Commerce & Industries, Govt. of Manipur zar a ni thu, Pu Laltanvel Prog. Co-Ordinator, VTI in sawrkar tienga a nawr hratna zar a ni thu, RPCNEI Kohran chu Kohran hausa a ni naw thu, mihai Kohran anga Kohran member offcer an nei  phak ve naw thu, sienkhawm Pathien malsawmna an dawng nasat zie hai a hril a. An rawngbawlna rasuok Manipur a Satellite Scientist hmasatak dam an um ta thu,  Army, Police, Civil Service le a dang dang a hai sin hmu an inkat ve nuk ta chu lawmum le ropui a ti thu, Kohran rethei le Officer tamlo nihai sienlakhawm mirethei hai laia an rawngbawlna rasuok Pathien-in mala sawma thafanum a ti thuhai a hril a,naupang inchuklai iemanizat chu an nu-le-pa ha’n an tuition fee pe theilo, teacher hai khawm thla hlaw a hun takah la theilo in an um hlak thu le khawpuia school tha tak tak thaw nuom a um ve zie le a hlawk zie hai an hriet thu, sienkhawm mi harsa, mi pasie hai laia hienganga an thaw zing nasan chu Pathien rama an rawngbawlna a ni thu hai a hril.

Pu Lalruotlien Hmar Job & Business Services, Field Co-Ordinator, VTI chun ei indawnna dawnin Bamboo Cap Making a hin mi 10 (Nuhmei 7 le Pasal 3), Wood Curving & Its Allied Crafts a mi 50 (Nuhmei 3 le Pasal 47) haiin training hi an nei ding niin a hril a. Class chu May 19, 2016 khin tan an tih tiin a hril. Hiengang Vocational Training Institute (VTI) Centre hi Hmarkhawlien, Cachar, Assam le Rengkai, CCPur, Manipur a hai umin mi tamtakin thiemna chi hran hran inchuk dawkin fak an hmu pha tah a nih.

Sept. 2006 – Dec. 2014 chen khan VTI CCPur Centre a inthawk ringawt khawm hin mi 934 lai zetin Trade chi hran hran a hai an lo inchuk zo tah a nih. VTI a Trade inchuk thei hai lai hin Motor Automobile repairing, Embroidery, Iron & Steel Fabrication, Beautician, Electrical/Electronics, Computer, Carpentry, Weaving, Computer Accountancy (Tally), Flower Making, Driving le a dang dang hai an nih.

-Report: LRS Puruolte & Photograph: Muona Infimate | VirthliDon't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate