Responsive Ad Slot

Manipur HSLC MIL (HMAR) a Mark hmu insangtak Nk. Sylvia Lalnunmawi

Tuesday, May 24, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: May 24, 2016 ni a BoSEM (Manipur) Class 10/HSLC result puonga um-a MIL (HMAR) a mark hmu insang tak Miss Sylvia Lalnunmawi d/o Mr. Lalsiemvel Thiek & Mrs. Darneizo, Saikot Mt. Carmel School, Muolvaiphei, Churachandpur a kai chun Marks 100 ah 93 a hmu phak a nih.


Mt. Carmel School hming hin inchuklai an 88 exam a, 24 first ah an passed a, 44 second ah an passed a, 15 in compartment an hmu a, 5 an failed a nih. Mt. Carmel School percentage chu 77.27% a nih. CCPur District a ding chun Mt. Carmel School hi a thaw tha pawl laia mi anni hlak.

Hi School hi a rawngbawlna inpak a um em em. Fahra le mi retheihai hi School a kaiin an inchuk a. Mi tamtak mi thangkai tak tak niin an lo puitling ta bawk. Pathien-in malsawmin, an hma thuoi pei dingin ei ditsakna insangtak ei inhlan.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate