Responsive Ad Slot

HSA JHQ CCPur - Leadership Training nei

Tuesday, May 10, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Virthli News: May 10, 2016 dar 12 Noon khan HSA JHQ, CCPur le Rural Women Upliftment Society (RWUS) ṭhangruola huoihawt le United NGO Mission, Manipur (UNM-M) sponsored-nain Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun ah Leadership Training nei a nih. Hi huna hin HSA JHQ, CCPur le Unit tum tum a ṭhuoituhai an ṭhang.

Hi hun hi Mr. Charles Lalenglien le Ms. Esther Kim Ṭhiek ha'n keiṭhuoiin, hun  hawng ṭawngṭaina Mr. Nathan Sanate CEC Member, HSA GHQ in a nei a, Mr. Lalthanzau President, HSA JHQ-in hi huna fekhawm hai lawmlutna thucha a hril a, chu zo chun Mr. LRS Puruolte Jt. Secy., (Info. & Media), Hmar Supreme House & Chief Admin, Virthli (Online News Portal) hun pek a ni angin thuhrilna hun a hmanga, hiengang hun huoihawttu le sponsor-tu hai chungah lawmum le inpakum a ti thu a hril a,  hnam le khawtlangin ṭhuoitu, leadership ṭha nei a pawimaw thu, vawisunnia HSA ṭhuoituhai chu ama ṭhangsain nu-le-pa haiin an chungah beiseina insangtak an nei thu hai a hril. A thu hril zoin HSA JHQ kutah thilpek an hlan.


Hi huna hun hmangtu dang Ms. Thelma Ramthienghlim Secy., HSA JHQ, Delhi chun mani ṭawng humhal a ṭul zie le ṭhuoituhai chu entawn tlaka um a ṭul thu hai uor takin a hril a. Mr. Nathan Sanate CEC Member, HSA GHQ chun a sietna lai siem ṭhatu ding hai ei nih tia hrilin, Career guidance hai khawm la huoihawt pei nisien a nuom thu, HSA JHQ level chau niloa GHQ level a hai chen khawm hiengang hun hi la huoihawt pei nisien a nuom thu, internet hmang dana fimkhur a ngai zie hai a hril. Lawmthu hrilna Mr. Chawngneilien Asst. Gen. Secy., HSA JHQ, CCPur in a nei a, hun tawp ṭawngṭaina Mr. Jr Amo Secy., Info., HSA JHQ, CCPur in a nei zovin 1: 57 pm velin hun hmang zo a nih.

Resource Person in Mr. Timothy Z. Zote Adviser, HSA CCPur JHQ le Ms. Lalhlimum Joute Secy., Edn., HSA JHQ, CCPur hai an ṭhang a. Mr. Timothy chun 'Social Leadership' ti thupui hmangin thu a hril a. Ms. Lalhlimum chun 'Leadership among the Youth' ti thupui hmangin thu a hril  bawk.

Photos & Report: Muona Infimate (Virthli News)

Nk. Lalhlimum Joute Paper present tiem nuom hai chun "Leadership among the Youth"


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate