Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 06 May, 2016

Friday, May 6, 2016

/ Published by VIRTHLI
DC CCPur in Relief Team a vai liem
CCPur: Henglep Sub­Division sunga thli, ruo le riel leia harsatna tuor, chengna ding in nei lo hai kuoma thangpuina semtu ding Relief team hai chu zani zingkar 7:30AM khan Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur in peace ground, Tuibuong­ah a vailiem.
     
DC in a vailiem zo hin SDO/Henglep inrawinain Relief team chun Public Carrier 6 le DI 407 Tata motor 1 han CGI sheet (rangva) bundles 1050 le Bufai bags 450 phurin Saichang area an pan.
     

Relief team hin Henglep Sub­Divsion hnuoia riel le thli in a nuoi khuo 27 haia In 421 a suksiet neitu hai kuomah bufai bag 1 seng, sungkuo 118 hai kuomah rangva bundles 5 seng le In a se met hai kuoma a tul angin pe bawk an tih.
     
Hieng laizing hin DC/CCPur chun concerned SDOs/BDOs han verification an zo huna Sub­ Division dang haia khawm relief material sem a ni ding thu, relief bufai 500qtls hung tlung hai laia bufai 450 qtls phurdawk a ni a, a dang  po chu DTC Hall, Tuibuong­ah sem el thei dinga sie a nih tiin a hril.

Pasal pakhat ralthuom chawi han an thuoihmang nawk
CCPur: May 3, 2016, 11:30PM vel khan ralthuom chawi mi 7 vel han Takvom khaw bul lai T. Lala Vaiphei of Lingsiphai hnuoia sinthaw hai laia JCB driver Khamenthem Tondonba Singh (23) s/o Kh. Kwaklei Singh of Pukhao Nakarup Wang Leikai, Imphal East District an thuoihmang a, thuoihmang a ni thu hi May 4, 2016 zantieng khan T. Lala Vaiphei in Police kuomah report a pek. Hi le inzawm hin Police chun FIR No. 24 (5) 2016 CCP­PS U/S 400/365/34 IPC & 25(1­C) A. Act an registered a, sansuok tumin hmun tum tum Police han an dap mek.

Electric ban ding thir tluonin a del hliem
CCPur:  Zani sun dar 11:00AM khan New Lamka PT Sports Complex­ah Electric ban ding No. NL01­8011 motor­a hung phur keidawk an tum laiin a hung intawl phut leiin an hung phurna motor­a  thawktu Umesh Mahto (18) s/o Ganor Mahto of Dikamayti, Vishali district, Bihar chu na takin a del hliem a, M.Gouzamang, EM/ADC motor hmangin District hospital, CCPur panpui a ni a, sienkhawm doctor han Shija Hospital, Imphal­a enkawl dingin an referred.
     

Ei thu dawngnain a hril danin Thir ban hai hi Tipaimukh le Thanlon Sub­Division sunga electric ban ding an ni a, motor­a inthawk lakdawk tum a ni laiin thirban hai khitna thir khaidiet (chain) a hung inbawng thut leia  hi thil hi tlung niin a hril. Umesh Mahto hi a hmur le taksa hmun tum tum le a hner le a bau haiah na takin a hliem a nih.

Sielmat kawtsuoah hmunhnawk dehawn khap
CCPur: Churachandpur khawpui sunga Dawr siemtu tam takin Rickshaw­pu hai ruoia an hmunhnawk le parcel bawm dehawnna an hmang hlakna Sielmat kawtsuo a Chiengkon vadung­a chun tuta inthawk Sielmat Welfare Committee (SWC) in hi lai hmuna hmunhnawk dehawn an khap ta a, dai an siem bawk. Tuta hnung hi lai hmuna hmunhnawk peihawn hmu le man an ni chun tum khatah Rs. 1,000/­ pei inchawitir (fined) ni tang an tih tiin SWC thuoituhai chun inhriettirna an siem.
           
Hi lai hmun hi Sielmat Christian Hospital bul el a ni a, hmunhnawk dehawna um hai an khattawka rawut vung vung a ni hlak leiin Hospital­a um damnaw le a bul vela cheng mipui hai ta dingin harsatna an tlun hlak a, a rim a se hle bawk a. Hi baka Sielmat khaw lutna tawntir tak a ni leiin nasa takin a suktawp leia SWC in hi laia hmunhnawk dehawn hi an hung khap a nih.

Free Anti­ Rabies Vaccination an buotsai
CCPur: Vety. & A.H. Department chun an Office, Tuibuong CCPur­ah zani 10:30AM khan ‘World Veterinary Day 2016’ an hmang a, hi le inzawm hin “Free Anti­Rabies Vaccination” an buotsai. Hi huna hin Ui 53 vel a thlawnin Department chun damdawi an kap bakah certificate an pek nghal bawk. 
     
Dr Rosangzuol Khawlum, Jt. Director, Dist. Veterinary Officer/ CCPur chun, October 2015 a inthawk CCPur khawpui sung le a se vel, Kangvai; Mata area, Sangaikot area, Misao Lhahvom area hai hnuoia Ui invet dangna damdawi ‘Anti­Rabies vaccination  nei a ni thu a hril a, private a ui(dog)  inkaptir man hi Rs.150/­ vel a ni a, Office a ruok chun Rs.30 chau lak a ni bakah Certificate khawm pek nghal hlak an nih tiin a hril. April 1, 2016 a inthawk vawisun chenin Vety & AH Office, Tuibuong ah ui (dog) 262  kap a nitah tiin a hril.

ATML in JCILPS hmalakna an dodal
CCPur: All Tribal Movement of Lamka (ATML) chun zanikhan thusuok siemin, Anti­Tribal Bills Passed a ninaa mawphurtu tak JCILPS han Bills 3 hai sukpuitling dinga nawrnaa darkar 36 aw ding Public Curfew an puong chu an dodal thu hrilin CCPur district a chun Bills 3 hai thlawp zawnga hmalakna hrim hrim a dodal tlat ding thu an thusuok a chun an zieklang. Mipui hai chu an area sungah Bills thlawpna le inzawma activities a lo um khawma thlawp lo dingin an ngen bakah JCILPS thlawpnaa hmalatu an lo um chun an chunga iengthil khawm lo tlung sien annin maw phur an tih tiin ATML thusuok chun a hril.

Mi 3 in Ration Card an pekkir nawk
CCPur: May 4, 2016 khan mi 3 in District Supply Officer (DSO), CCPur kuomah NFSA hnuoia Ration Card an pekkir nawk a, tuchena Churachandpur district sunga NFSA hnuoia ration card pekir chu mi 14 an tling tah. May 4, 2016 a Ration card pekirhai chu, N. Khamdouthang of Bungmual, Thangzik of New Lamka le Manngaihching of Bungmual hai an nih.

Mizoram Police han 39 AR Commandant an man, a sin a inthawk suspended a nih
Aizawl: Lammual, Aizawl­a posting mek, 39th Assam Rifles a Commandant Colonel Jasjit Singh chu zanikhan Mzioram Police a Special team han an man a, thubuoi an siem khum. Hi hma hin 39th Assam Rifles, Lammual a posting Assam Rifles sipai 8 man an lo ni ta bakah April 23 & 24, 2016 hai khan Mizoram Police Special Investigation Team (SIT) pawl hin student thuoitu hlui inlar tak le sumdawngtu pakhat thangsain mi 4 an lo man ta bawk. Assam Rifles sipai 8 mana um hai lai hin Mizo pahni le Mizo hmang put Tuikuk pakhat an thangsa.
     
December 14, 2015 zan khan Aizawl khawpui puotieng deu, Zampuimang thlang lun bul, World Bank Road­a Airfield peng an tina hmuna 39th Assam Rifles hai hin rangkachak (Gold biscuits/Gold bars) kg. 52, Rs. 1450 lakh (Rs. 14.5 crore) manhu vel phurtu motor pakhat an tuokfuk a, rangkachak hi an lakpek a. Hi le inzawm hin motor Driver Lalnunfela chun April 21, 2016 khan Aizawl Police Station­ah FIR a peklut a. Hi FIR le inzawm hin Mizoram Police Department in members 6 umna Special Investigation Team (SIT) April 22, 2016 khan an din a, SIT pawlin thil umdan an suizui tan a nih. Assam Rifles sipai 8 thu indawn dingin an man phat a, hieng AR sipai 8 hai  hin  an sappa Col. Jasjit Singh thupeka rangkachak hi an lakpek a ni thu SIT kuomah an puong a, chu le inzawma Col. Jasjit Singh hi SIT pawlin zanikhan an man a nih.
     
Rangkachak hi sumdawngtu thenkhatin Myanmar a intahwka dan kala an hung phur, Aizawl khawpui phurlut an tum laia AR hai hin tuokfua an lo lakpek a nih.
           
Brigadier Malhotra, DIG (Range),Commander, 23rd Sector Assam Rifles, Aizawl chun zanikhan Col. Jasjit Singh hi a sina inthawk a suspended nghal. Col. Jasjit Singh hi Mizoram Police­a SIT kuta sie le thu indawn chiengna nei mek a nih. Col. Singh hin zanikhan Aizawl District and Sessions Court­ah Anticipatory bail a ngen a, sienkhawm Judge Lucy Lalrinthari in a hnawl pek. Police chun District Magistrate, Aizawl kuomah Col. Jasjit Singh man phalna an hni a, an hnina hi pawmpek a ni leia SIT in Col. Jasjit Singh hi an man ta a nih.

MPP in JCILPS an thlawp
Imphal: Manipur People’s Party (MPP) chun, Manipur­a ILPS hmang nawk dinga JCILPS hmalakna an thlawp thu zanikhan an puong. JCILPS in ILPS an ngenna thlawp dinga Political party tum tum hai an ngenna dawn hmasa tak le an thlawp thu puong hmasatak political party an nih.
     
Hieng laizing hin JCILPS chun Manipur­a Political party tum tum hai chu ni 3 sung ngei May 8, 2016 chenah JCILPS hmalakna an thlawp thu mipui hrieta puonglang dingin ultimatum an pek niin JCILPS Convenor Nandababu chun zanikhan Keisampat­a an office­a press conference huna a hril. IMC Election hung um dingah non­local mi hai chu an ngir le vote an thlak an phalnaw ding thu a hril bawk.

Myanmar le inrina bula mithiruong 2 hmu
Imphal: May 5, 2016 zan khan Manipur le Myanmar inrina bul, Myanmar ram sunga Wuksu hmuna Md. Kheruddin (28) le Md. Jalanuddin (32), Moreh, Manipur a cheng ve ve hai chu kap hlum saa an ruong hmu a nih. Mithi sunghai chun pasal pahnihai hi May 2, 2016 a Nga man ding tia an In suoksan, in inlawi ta lo niin an hril. Hi thina lei hin Moreh town ah boruok a sosang hle niin ei thu dawngna chun a hril.

Tuilien dangna ding schemes 21
Imphal: Irrigation & Flood Control Department (IFCD), Manipur chun tuilien laka invengna ding le tuilien dangna dingin Schemes 21 hmun hran hranah an tahw mek bakah leilet haia tui pekna dingin project hmun hran hranah an thaw mek niin IFCD thusuok chun a hril.

Bandh in nundan pangngai a sukbuoi
Imphal: Sagolsem Prasanta April 26, 2016 a Lilong, Thoubal district a inkhai hluma hm a nina le inzawma indin JAC chun zani hmasa zanrila inthawk khan Manipur pumpui huopin darkar 48 bandh an thaw a, bandh hin nundan pangngai a sukbuoi hle. BAndh leia buoina suok chu hriet a ni nawh. Hieng laizing hin JCILPS chun zani zan zanrila inthawk khan darkar 42 sun g aw ding Public Curfew an thaw tan ve nawk.

Gate tuolah Grenade hmu
Imphal: Zani zingkar 6:35AM vel khan Akam Nilamani Singh (70), s/o (L) A Ibocha of Sagolband chengna in Gate tuolah Grenade hmu a ni a, Grenade umna hmuna hin Nongmeithem Jayenta , CMO, Thoubal ta dinga warning message umna dakbawm hmu a ni bawk. Message a chun “Nomeithem Jayenta Chief Medical Officer of Thoubal your life is danger” ti an ziek. Hi lei hin bomb hi CMO chengna in gate­a sie an tum, hrietsuol pal leia Mr Akam Nilamani Singh In gate­a an sie ni dinga ring a nih.Nilamani hi Addl. CE, IFCD a inthawka pension a ni a. Jayenta le an chengnain hi inhnaite a nih.

Maoist han anni sukpuok a ni thu
Imphal: May 3, 2016, 7PM vela Route 39 Restaurant, Mantripukhri, Imphal East hmuna bomb sukpuoktu chu anni pawl a ni thu Maoist Communist Party, Manipur (MCPM) thusuok chun a hril. Hi lai hmun hi sawrkar sponsored­a drugs sumdawngna hmunpui a nih tiin an intum a, mi tam taka inthawk complaint an dawng leia bomb kha an sukpuok a ni thu an hril bawk. 

HC in MLA disqualification hearing a sawn hnai
Dehradun: Uttarakhand­a disqualify­a um Congress MLA he l9 han appeal an thaw le inzawma hearing chu May 9, 2016 a nei dinga ti chu Disqualify­a um MLA hai ngenna angin May 7, 2016 a nei dingin Uttarakhand High Court in a sawn hnai. May 7, 2016 hi sawrkar chawl nisienkhawm Court hi hawng ning ata, single bench Justice UC Dhyani inrawinain hearing hi nei ning a tih. Congress MLA 9 hai hin an Chief minister Harish Rawat peithlak tumin an hel a, BJP an bel leia anti­defection law hnuoia March 27, 2016 a kha Speaker in a disqualified an nih. Uttarakhand Assembly member 70 umnaah hieng Congress MLA 9 hai tiemsa lovin Congress MLA 27  an la um a  nih.

Fake Universities 22 a um: Irani
New Delhi: Human Resource Development Minister Ms Smriti Irani chun, Delhi thangin India rama states tum tum 9 haia chun University Grants Commission (UGC) Act, 1956 bawsea indin Fake Universities 22 an um tiin zanikhan Rajya Sabha­ah question hour huna indawnna um dawnin a hril. Hi le inzawm hin UGC chun hma lain an website­ah fake universities hai list en thei dingin a sie tiin Ms Irani chun a hril. Hieng fake Universities hai umna state sawrkar hai kuoma UGC chun lekha thawnin action la dingin an hriettir ta bakah External Affairs ministry khawm hi thu hi an hriettir ta thu a hril bawk.

UGC in March 15, 2016 chena India rama Fake Universities list –a an chuon hai chu hieng hai hi an nih­
Bihar:  Maithili University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar.
Delhi: Commercial University Ltd., Daryaganj, Delhi; United Nations University, Delhi; Vocational University, Delhi; ADR­Centric Juridical University, ADR House, 8J, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi ­ 110 008; Indian Institute of Science and Engineering, New Delhi.
Karnataka: Badaganvi Sarkar World Open University Education Society,Gokak,Belgaum, Karnataka.
Kerala: St. John’s University, Kishanattam, Kerala.
Maharashtra: Raja Arabic University, Nagpur, Maharashtra.
Tamil Nadu:  D.D.B. Sanskrit University, Putur, Trichi, Tamil Nadu.
West Bengal: Indian Institute of Alternative Medicine, Kolkatta; Institute of Alternative Medicine and Research,8­A, Diamond Harbour Road, Builtech inn, 2nd Floor, Thakurpurkur, Kolkatta ­ 700063
Uttar Pradesh: Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi (UP) Jagatpuri, Delhi; Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya, (Women’s University) Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh; Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh; National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur, Uttar Pradesh; Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University),Achaltal, Aligarh, Uttar Pradesh; Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh; Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh; Indraprastha Shiksha Parishad, Institutional Area,Khoda,Makanpur,Noida Phase­II, Uttar Pradesh; Gurukul Vishwavidyala, Vridanvan, Uttar Pradesh.
Odisha: Nababharat Shiksha Parishad, Anupoorna Bhawan, Plot No. 242, Pani Tanki Road,Shaktinagar, Rourkela­769014.

Tuolthattu 4 damsung lungin intang dingin
Mumbai:  Kum 2011­a Keenan Santos (24)  le Reuben Fernandez (29) hai thattu­a intum mi 4 hai chu zanikhan Mumbai­a Women’s Court­a Special Judge Vrushali Joshi chun damsung lungin intang dingin an chungthu a rel. Damsung lungin intang dinga thiemnaw inchangtir hai chu­ Jitesha Rana, Sunil Bodh, Satish Dulhaj le Dipak Tival hai an nih. Amboli hmuna an ruol nuhmei hai an sawisak leia an va san huna Keenan le Reuben hai hi that an nih. Hi case­a witness 28 hai lai Keenan le Reuben han an va san nuhmei 2 hai khawm an thang. Keenan le Reuben hai hi November, 2011 khan Godfrey Phillips Bravery Award inhlan an nih.

GNLA cadres 16 ralthuom leh an inpe
Shillong:  Meghalaya­a helpawl hrat taka ngai Garo National Liberation Army (GNLA) a area commander Philiport D. Shira inrawinain northern command­a GNLA cadres 16 hai chu zani hmasa khan Meghalaya Police headquarters­ah DGP  Rajiv Mehta le senior police officials hai hmaah an ralthuom hai leh an inpe. Inpe hai lai hin GNLA spokesperson Anurag Sangma @ Mike Aubry le Serejing @ Kediang N. Sangma hai an thangsa.  Ralthuom an peklut hai lai AK rifle 4, INSAS rifles 1, Pistols, Grenades, silaimu 484, mobile handsets 4, SIM Cards 19 bakah documents thenkhat a thangsa.
Panama list­a thang hai notice pek an nih: Jaitley
New Delhi: Finance Minister Arun Jaitley chun, tulai hnaia Panama Paper leak­a India ram mi hming chung ve hai notice pek vawng an ni thu hrilin  an dik ngei ti finfie a ni chun  an chungah dan angin action lak ning a tih tiin zanita Finance Bill, 2016 le inzawma Lok Sabha hmuna debate nei huna a hril. Panama Paper Leak a khan India mi 500 vel hai hming a chuong  nia hril a nih. India sawrkar chun ramdanga India pawisa thupruk (black money) hai lakkir vawng a ni theina dingin theitawpin hma a lak a nih tiin  Jaitley chun a hril bawk.

Votes 84.24% chuong a tla
Kolkata:  Zanikhan West Bengal state­a Assembly election Sixth & final phase chu A/C 25  haiah tluong taka nei a ni a, zani zantieng 5PM chen khan vote 84.24% a chuong a tla niin Deputy Election Commissioner Sandeep Saxena chun zanita New Delhi hmuna chanchinbumihai an hmupui huna a hril. Vote tlazat percent hi tuta nek hin a la tamlem ring a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Bihar­ah Riel le Tek leiin mi 9 an thi
Patna:  Bihar­a chun darkar 24 liemta sung khan district tum tum haiah Riel le Tek  tla leiin mi 9 in thina an tuok. Purnea, Jahanabad le Jamui district haiah mi 2 seng le mi 3 dang hai chu Muzaffarpur, Dharbanga le Nawada haia thina tuok an nih. Mi 9 in thina an tuok baka hin Riel tla chun Theihai le le thlai dang dang nasa takin a deng siet niin official thusuok chun a hril.

ATM a inthawk Rs. 33 lakh  inrukhmang
Kolkata: May 3, 2016 zan khan Kolkata (West Bengal) a, Seven Tanks area bul laia SBI ATM chu rukru han an rawk a, Rs. 33 lakh an lakhmang a, an fehmang hmain Rs. 500/­ note ‘token’ angin an maksan. ATM rawkna thua hin tukhawm man an la um naw a, detective department han an suizui mek. Hi thil tlung hi May 4, 2016, zingkar dar 9:30 vela, hi lai bula um ve Bank of Barada ATM a pawisa thuntu han an hmu a, chu taka inthawk hrietsuoka hung um chau a nih.

Dist. Level Inter-School Subroto Tourney
CCPur:  District Youth Affairs & Sports Office, CCPur chun hungtlung ding May 24­28, 2016 inkar sung khin Kholmun Football Ground le Zion Ground, Molnom haiah Under 14 & 17 (Boys) le Under 17 yrs (Girls) District Level Inter­School Subroto Mukherjee Football Tournament buotsai a tih. Hi tournament­a thang nuom CCPUr district sunga Schools hai chun May 9­18, 2016 inkar sungin DYASO Office­ah office kai hun sungin Eligibility Certificate le Official entry form lak thei ning a ta, Eligibility Certificate le Official entry form hi May 9, 2016, 3:00PM chenin DYASO Office, CCPur­ah peklut thei ning a tih tiin Dist. Youth Affairs and Sports Officer, CCPur chun zanikhan inhriettirna a siem.

VAWISUN THUPUI
Mi khawhlo in chu nam thluk ning a ta, Mi tluong puon in ruok chu um ran a tih. Mihriem kuoma indik awmtaka inlang lampui chu a um a, Chu tawpna ruok chu thina lampuihai a nih.         ­ Thuvarhai 14:11­12

Editorial: Khawtlanga nun dan hi

Sap han ‘ettiquette’ an ti hi mihriem nuna dinga pawimaw em em el a nih. Etiquette umzie chu, bengvarna, hawihawmna, umdan, chet dan tha le mawi, khawtlanga nun dan hai ang hi a nih ti inla a kawk el awm ie. Khawvelin hma a sawn pei a, chuongang bawkin thiemna, varna le hrietna hai khawm a hung insang pei a. Hmasawnna el chau ni lovin changkangna huna um le cheng ei ni ta leiin ettiquette ei ti khawm hi ei ngaipawimaw zuol a hung tul ta bek bek a nih. Etiquette hi ei ngaisak naw chun mimawl, mi thing; mi bengvarlo, mi hawihawm lo, umdan le chet dan tha le mawi hre lo, tienlai mi le thil dang dang ei hlaw el ding a nih. Thangtharhai chau ni loin hring le dama la um hai chun ettiquette hi ei ngaipawimaw seng a tul ta bek bek el a nih.
     
Chhattisgarh state a Balrampur district sunga Ramanujganj Sub ­Divisional Officer/ Sub ­Divisional Magistrate nun dan chun sawisel le sawrkar ngaimaw a hlaw hle. An state Chief Minister le a chunga sawrkar officer lienhai mitlien a tuok pha a nih. Nasa taka zil a ni el bakah a service record a suksiet pha hle. Hi SDO/SDM hi IAS officer Dr Jagdish Sonkar a nih. Thiemna tiengpanga chun Medical doctor, etiquette umzie hre le zawm ve ding mihriem chu a nih. Amiruokchu, an suk milien a, ama le ama an siesang taluo lei am a ni ding um dan an hmang leiin mihai hril le sawisel sup sup, mihai hmur chunga chuong a hung ni el bakah a service record chenin a suksiet pha a nih.
     
Dr Jagdish Sonkar hi tulai hnai el khan SDO/SDM a nina biel huop sunga Primary Health Sub­ Centre (PHC) pakhat a va sir a, hi PHC a damnaw um hai chu a kan tawl a. Pasal naupang damnaw, a nu’n a lo umpui lai a va en huna a umdan le nungchang inhmangin, a damnaw va en khum chu a pheikawka sirin, a kieu a khup chungah innghatin damnaw le a umpuinu a nu chu an biekpui a. Hienga a um dan hi tuolsung mi thenkhat ngaidan a pel khawp el a, mobile phone hmangin an pose dan hi an lo lak a, social media hmangin an thedar ta rak el a, hi thlalak hi thawklekhatin an ram, state pumpuiah an dar ta el a, chu taka inthawk chun an Sub­Division le an umna district chau ni loin, an state CM le Ministers­hai chenin an hung hrietin an hung hmu pha ta a nih. IAS val a che buoi der el!
     
Hi thil hin Chhattisgarh Chief Minsiter, Raman Singh ngaimaw a hlaw hle a, rinum a ti pha thu a saksuok hiel a nih. Raman Singh chun hi IAS Officer hi SDO/SDM a ruot thar hlim, probation le protocol chungchang haiah inchuktirna (training) a la mamaw a nih tia hrilin an state Chief  Secretary, Vivek Dhan chu hi IAS officer umdan chungchang lo bawzui dingin an hriettir nghal a. IAS Officer zetin um dan ding an hmang el hi a muolpho thlak hle. Sawrkar officer lien dang dang hai ta ding khawmin hi thil hi lesson inchukna ding tha tak el a nih. Hi thil hi ei tulai changkangna hung rasuok a nih. Milien le milal, officer lien le lien naw, ram, khawtlang le kohran thuoituhai ta ding khawmin thingtlang mi, mi riengvai le mimawla ei ngaihai khawm hi ngainep el le hmusit el chi an ni ta nawh ti hriet tlat a, khawtlanga ei nundan le ei tawngbau hai hi ei fimkhur a tul takzet ta a nih. Chuong a ninaw chun a mi suksetu le sukmuolphotu ding a nih.
     
Hi IAS officer pa in pose dan hi IAS officer a inthawka politician a inlet le Chhattisgarh Chief Minister hlui Ajit Jogi ngaidan le dit dan khawm a ninaw  khawp el. An CM nilai zingin  IAS Officer khawm nisienla a la naupang a, training a la mamaw a nih tia a comment chu pawmtlak lo a nih. IAS, IPS officer le a dang danghai khawm an sin ding an zawm hma ngeiin training tha tak pek vawng an nih. Hi IAS officer um dan hi ngaidam le tosan el ding chi a ninaw a, dan angin a phutawk hremna pek ni ngei raw seh tiin Jogi chun a hril nghe nghe. Officer ni thei chin chun a mawphurna le a um dan ding a hriet ngei ngei ding a nih tiin a hril bawk.
           
Ei khawsak dan a changkang ang dungzuia ei khaw nghat, ei um dan, chet dan le khawtlanga ei nun dan hai khawm hi ei sukchangkang pei a tul bek bek el a nih. Tulai khawvela ding hin chu thil hote nia ei ngai le ei hriet khawm hin thil lien tak el a kangkai thei pei el ta a nih. Tawngbau le thil hote te hai hi nungchang inlangtirtu an ni rawp hlak. Ei thil hril hai khawm hi chik taka ngaituo a, ei ngaituo le thil hriet taphawt hril suok lo a tha. Thiltha chite te thaw hi thil ropui tak riruong nekin a hlu lem. That hi inzaumna chu a ni a, midang siem thatu ni hi inza a um lem.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate