Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 04 May, 2016

Thursday, May 5, 2016

/ Published by VIRTHLI
PHED Dept. in TADA kuomah tuilawng 100 a pek
CCPur: Tipaimukh Area Development Agency (TADA) in Parbung khuo Block Hqrts a Tui harsatna thuah hma an lak mekna le inzawma PHED Department, CCPur –a EE Pu Th. Baite in a lo intiemna angin tuilaknaa hmang dingin tuilawng (pipe) 100 a hung pek ta a, hieng tuilawng hai hi TADASub­Committee Chairman Upa L. Hmunsang of Rengkai, Zarum Road compound­ah sie a nitah. Pu Th. Baite in an tiemna anga tuilawng a hung pekna thuah TADA chun Chanchinbu fethlengin Pu Th. Baite le PHED, CCPur kuoma lawmthu a hril. April 21, 2016 nia PHED/CCPur EE le staff hai TADA in an pawlpui huna thaw dinga an tiem thil dang pahni a la hung sukpuitlng lo hai khawm a hung sukpuitling ngei an beisei thu TADA chun an hril.
           
Sawrkar kher lo khawm, mimal le pawl khawm thangpuina pe nuom hai ta dingin kawt hawng zing a ni a, tuchena hi thila dinga sum thawlawm rawn/pe rawn deu hai chu Pu Darzakhum Songate, Pu Darsuothang le a ruolhai; Upa Dr L. Fimate, Parbung Welfare, Aizawl, ICDP/RPCNEI le a dang dang hai an ni a, zo felna dingin sum tam tak an la mamaw thu TADA chun an hril. ­ Lalnunthang Songate (Inf.& Media TADA)
           
DDR Team fund dingin Rs. 1 crore a hung pek
CCPur: Churachandpur district sunga thlipui, ruo le riel leia In le lo, le thil tam tak a suksiet hai thangpui le sawmdawlna dingin Manipur sawrkar chun zani hmasa khan SBI/CCPur­ah Chairman, District Disaster Response Team Fund account­ah Rs. 1 crore (cheng vaibelsie khat) a hung thawn.
     
Hi sum hmang hin Imphal­ah bufai indent thaw a ni a, April 4, 2016 zantieng hin Bufai quintals 500 hungtlung a tih tiin ei thu dawngna chun a hril. Hieng bufai hai hi S. Thienlaljoy Gangte, MCS, SDO/CCPur inrawinain Saichang area­a thli, ruo le riel leia harsatna tuortu hai sawmdawltu dinga indin Relief Committee member han May 5, 2016 khin Saichang area panpui an tih.

Gun license hni ding han
CCPur: CCPur district sunga Gun License hni ding hai chun tuta inthawk chun SDOs/SDMs hai fethlengin  hnina lekha (application) an peklut tul tang a ta, Application­ah  hnina san ‘self protection’ a ding a ni chun Threat perception certificate annawleh “crop protection’ a ding a ni chun valid land ownership certificate SDOs/Sub­ Registarts han an pek le documents dang Domicile, income, Medical fitness, I Card le passport photo 2 an peklut sa tul a ta, SDOs/SDMs han tha taka an enfelin recommendation an thaw  ding a nih tiin District Magistrate chun zanita Order an suo a chun an ziek.

HI Office kan hun
CCPUR: Hmar Inpui le inzawma Office kan hun chu 10 am ­ 1 pm (Monday ­ Friday) le Hmar Inpui Inawp dan (Constitution) Lekhabu Copy khat ah Rs. 50/­  chu Hmar Inpui Head Office, HSA Campus, Rengkai, CCPur (Manipur) hmun ah inchawk thei zing a nih tiin Jt. Secy., (Info. & Media), Hmar Inpui, GHQ chun a hril.

Free Anti­ Rabies Vaccination
CCPur: District Veterinary Office, CCPur, Govt. of Manipur  chun  May 5, 2016, 10:30 to 2:00PM inkar sung khin District Veterinary Office, Tuibuong, CCPur­ah World Veterinary Day 2016 le inzawmin “Free Anti­Rabies Vaccination” buotsai an tih. Hi huna hin Ui nei hai ta dingin a thlawna damdawi inkaptir thei ning a tih.

Eimi Coaching class tan
CCPur: Zani 3:30PM khan Rayburn College, CCPur­ah Eimi Coaching Institute (EMCI) Clas tan a ni a, Rev. Khen P. Tombing, Principal, Rayburn College le Board member EMCI chun staff le student hai ta dingin tawngtaipekna a nei. Hi huna hin H.Tuansonlian, BE (electrical) Dy Manager, MSRDLC; Thangchinkhup Guite, Asst Manager, NABARD & Advisory Board member, EMCI le Dr VC Pau, DFWO/CCPur & Adivisory Board Member, EMCI han thuhrilna hun an hmang. Coaching 1st batch­a hin mi 34 an thang a, hi lai hin MBBS ah mi 24, Enginering 6, NDA 4  an thang a, thla 6 sung coaching nei an tih.


BJP President an lawmpui
CCPur: BJP CCPur district thuoitu hai chun Manipur Pradesh BJP President thar dinga ruot Ksh Bhabananda Singh chu an lawmpui thu an puong a, ama (Ksh Bhabananda) inrawina hnuoia BJP in Assembly Election hung um dinga hratna an chang ngei an ring thu an hril.

HMARTOB in lawmthu a hril
CCPur: Hmar Matryrs’ Day (May  16, 2016) le 13th Hmar Martyrs’ Trophy, 2016 Saikawt playground, CCPur­a inkhel mek le inzawma sum­le­paia thangpuina petu Ngurte V/A, Tuiring V/A; Thingchawm V/A; Muolvaiphei V/A; Sielmat V/A; Khawpuibung V/A; M. Ramthar V/A; Khawmawi V/A le Institutions­ Young Learners’ School; Douglas Memorial H/S;  Sielmat Christian Hr. Sec. School; Mount Carmel School; Saikawt Govt. H/S; Vision Academy; North Eastern Children Academy; Happy Heart School; A.G. H/S; Stephen H/S; Rengkai Govt. H/S hai chungah HMARTOB chun lawmthu an hril.
     
Tuhin Saidan le Rengkai V/A hai khawmin sum an khawn mek a, mimal khawm la hung khawn pei ni dingin HMARTOB chun an hril. HYA Sielmat le HYA Saidan Branch hai khawm an insinga mek. Tukum Hmar Martyrs’ Day hi Martyrs’ Trophy a puithu thei ang taka Manipur State Level­a Saikawt hmuna nei tum a nih.

Malaria invawi  an hmu nawh
CCPur: District Malaria Department chun April, 2016 thla sung khan  damnaw mi 642 hai thisen lain an enfel a, sienkhawm Malaria positive an hmu nawh. January­April, 2016 thla sung khan damnaw mi 5055 hai thisen lain enfel a ni a, hi hun sung hin Malaria PV 2 an hmu.

Dr Chinkholal USA­ah
CCPur: Dr Chinkholal Thangsing of Rengkai Road chu thaw ding pawimaw a nei leiin May 4, 2016 hin USA panin inzin a ta, May 21, 2016 khin CCPur hungtlung nawk a tih. Hi lei hin ama pan nuom damnaw hai chun hi hun sung hin pan thei a ninaw ding a nih.

7th Pay Commission Recommendations neka tamin hlaw sukpung a ni el thei
New delhi: Sawrkar thlungpui chun 7th Pay Commission Recommendations enfeltu dingin Mr P.K. Singh, Union Cabinet Secretaries Chairman nina hnuoiah Empowerd Committee member 13 umna an din a. Empowerd Committee hin June, 2016 thla tawp tieng khin sawrkar thlungpui kuomah  report an pek ding nia hril a nih.
     
Empower Committee of Secretaries Panel in sawrkar thlungpui hnuoia thawktuhai hlaw sukpungna dinga riruong a siem hi 7th Pay recommendation nekin a tam lem. Secretaries panel  siem dungzuiin  hlaw tam tak Rs. 2,70,000 dingin rawtna an siem a, hlaw tlawm tak Rs. 21,000 ni dingin rawtna an siem niin media report chun a hril.
     
7th Pay Commission chun hlaw le allowances hi a tlangpuiin 23.55% a sukpung dingin a recommendation a thaw a nih. Hi dungzui chun hlaw tam tak ding chu Rs. 2,25,00 le hlaw tlawm tak ding chu Rs.18,000 (per month)  a nih. Secretaries panel rawt dan dungzui chun  7th Pay Commission Recommendations rawtna siem nekin Rs. 20,000 le Rs. 3,000 in a tamlem ding  tina a nih.
     
Chun, Member of Parliament (MP) hai hlaw khawm sukpung tum a nih. Hi le inzawma rawtna um dugnzui chun MP pakhat hlaw (per month) hi a zatvea sukpung ding ti a nih. Tuta MP pahat hlaw chu Rs. 50,000 per month a ni a, sukpung a ni chun Rs. 1,00,000 an hlaw ta ding tina a nih. Chun, Ex­MP­hai pension hlaw khawm Rs. 20,000 (per month) ni hlak kha Rs. 35,000 a ni ta ding bkah MP­hai allowances Rs. 45,000 ni hlak khawm Rs. 90,000 a sukpung dingin rawtna siem a nih. Hi rawtna hi Prime Minister lo enfel le bawzui dinga peklut a nih. Hi rawtna anga sukpuitling a ni chun kum khata sawrkar sum seng elsa ding chu Rs. 250 lakh ni dinga hril a nih. PM hin dan siemtu han anni hlaw ding an sukpung hi tha a ti nawzawng a ni thu tuta hma khan a lo hril ta hlak niin ei thu dawngna chun a hril.

Darkar 48 Manipur Bandh
Imphal: S. Prasanta thina le iznawma an thil ngen state sawrkarin a sukpuitling naw chun May 5, 2016 zanrila inthawk May 7, 2016 zanril chen, darkar 48 sung Manipur pumpui huopin bandh thaw an tum thu hi thina le inzawma JAC indina um chun Imphal­a Chanchinbumihai an inhmupui huna an hril. Bandh hin electricity, water supply, medical, Media le sakhuona thil hai chu huomsa naw nih tiin an hril.

Imphal East District­ah Cr.Pc 144
Imphal: May 4, 2016 zing dar 6 a intahwk June 3, 2016 zing dar 6 chena dingin Imphal East District pumpui huopin Sub­Section 2 of Section 144 Cr.Pc. 1973 uong a nih tiin zanikhan District Magistrate, Imphal East chun Order an suo. Chun, Imphal EAst district sunga Wangkhei biela Curfew zama um khawm vawituk zing dar 6 a inthawk zan dar 8 chen inthlazal a ni thu khawm district magistrate hin a puong.

Manipur puotieng a inthawk Hockey teams 8
Imphal: May 5­ 22, 2016 inkar sung khin Khuman Lampak Sports Complex, Imphal­ah 6th Hockey India Sub­Junior Men’s National Championship A and B divsion, 2016 a u m ding a ni a, hi taka thang ding hin Manipur state puotienga inthawk Hockey teams 8 Imphal an hungtlung tah.Hockey team­hai lai hin Assam,Madhya Pradesh,Kerala, West Bengal, Dadra Nagar, Mumbai, Puducherry, Vidharva le Jammu & Kashmir team­hai an thang.

MUTSU in MU Gate an kal
Imphal: Manipur University Tribal Students Union (MUTSU) chun tribal student­hai ta dinga admission reservation ennawn dinga ngennaa nuorna an nei chu an la sunzawm pei a. Zani hmasa khawm khan Manipur University Gate an kal a, a hnungah Police han an hawng nawk. An thil ngen hi sukpuitling pek an ni hmakhat an nuorna an la sunzawm pei ding niin M. Joute, President, MUTSU chun a hril.

JCILPS in May 7­ah darkar 48 Public Curfew
Imphal: Joint Committee on ILPS chun  May 7, 2016 zanril­a inthawk  May 9, 2016, 6PM chen aw dingin ‘Public Curfew’ an thaw ding thu zanita Imphal hmuna an office­a Chanchinbumihai an inhmupui hunah JCILPS Co­Convenor Kh. Ratan chun a hril. Manipur Assembly in Bills 3 hai a passed thla 8 a liem hnung khawma, India President in suoi a la kei khum nawna thuah state sawrkar tienga inthawk nawrna a hrattawk naw lei a nih tia intuma an lungawinaw suklangna dinga Public Curfew hi an puong niin a hril. Sawrkar tienga inthawk dawnna an hmunaw chun nuorna dang ang an la thaw pei ding thu an hril bawk. Public Curfew hin Media persons, sakhuona thil bakah medical tienga emergency thil hai chu huomsa naw nih tiin  Kh. Ratan chun a hril.

MLF Chairman dingin S.Shyamcharan
Imphal: Manipur Lawyers’ Forum (MLF) chun May 1, 2016 khan general body meeting an nei a, kum 2016­18 inkar sunga Manipur Lawyers’ Forum Chairman dingin Advocate S. Shyamcharan an ruot. Chun, Gen. Secy dingin Advocate Kh. Kanta an ruot a, Exe­members dingin Advocate L Indrakumar Singh, Advocate Th Jugindro Singh  le Advocate L Sheitendra hai ruot an ni bawk.

KYKL helpawl 6 man an nih
Imphal:  12­Bihar Regiment le Wangoi Police Commando hai thangruolin May 1, 2016 khan Imphal West District sunga Wangoi le Samurou hmun haiah dappui an thaw a, KYKL helpawl 6 hai chu italy siem 9mm Pistol (Berreta) 1, magazine 1, a mu 7, China siem Hand Grenade 1,Detonator 1 le lekha pawimaw thenkhat leh an man a,Wangoi Police station­ah an peklut niin Assam Rifles thusuok chun a hril.

Khel Ratna dawng dingin Kohli recommend
New Delhi: BCCI chun India’s Test skipper Virat Kohli chu sports chawimawina insang tak Rajiv Gandhi Khel Ratna Award inhlan dingin a recommend bakah Kohli’s deputy Ajinkya Rahane chu Arjuna Award dawngtu dingin a nominate bawk. Kum 1997­98 khan Cricketer tho Sachin Tendulkar le 2007­08 khan MS Dhoni hai khawm Khel Ratna award inhlan an lo ni tah. BCCI recommendation hi sports ministry chun a dawng ta a, award select committee kuoma thawn ning a tih tiin ministry official thusuok chun a hril. Khel Ratna Award hin sumfai Rs. 7.5 lakh le Citation a sawm a, Arjuna Award hin Rs. 5 lakh le citation a sawm a nih.

Khawlum tuorzo lova thi 219 an tling tah
Hyderabad: Telangana  a chun  khaw lum leia mihriem thina tuok an la  um belsa pei leiin tuchena lum tuorzo lova mihriem thina tuok chu 219 an tling tah niin zanita State Disaster Management department thusuok chun a hril. Lum leia thi tamna tak chu Nalgonda niin boruok lum tuorzo lovin mi 76 an thi ta a, a dawttu chu Mahbubnagar niin mi 35 an thi ta niin Disaster Management control room thusuok chun a hril. Zani hmasa chen khan lum leia thi hi mi 178 nia record a nih. State sawrkar chun lum leia thina tuok sungkuo hai zangnadawmna Rs. 50,000 seng  pek dingin a lo puong ta a nih.

Mizoram Vawk natna PRRS a nih ti sukchieng
Aizawl: Mizoram­a tulai hnaia Champhai le a sevela Vawk natna hri inleng chu Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS) a nih ti sukchieng a ni tah. Hi lei hin Lawngtlai le a sevela khuo haia vawk natna hri inleng mek  khawm endik ning a tih tiin ei thu daawngna chun a hril. PRRS hi an dar pei nawna dingin sawrkar chun theitawpin hma lang a ta, hi natna invawi hai khawm thei ang anga enkawl ning an tih tiin AH & Vety minister C. Ngunlianchunga chun a hril.PRRS hi mihriem ta dingin ti a um naw a, sienkhawm a sa fak lo a tha, A sa channa ringawt khawmin a hri hi an dar thei a nih tiin minister chun a hril.

Uttarakhand chungthua hearing vawisun
New Delhi: Uttarakhand state President Rule hnuoia sie a nina le inzawma Supreme Court a hearing zani (3­5­2016) a nei dinga ti chu zanikhan Supreme Court in vawisun (4­5­2016) a hearing nei lem dingin a sawn.Chun, Supreme Court chun Uttarakhand Assembly a floor test chu  ama (SC) enkaina  hnuoia nei thei a ni dign le ding naw thu Attorney General kuomah indawnna zanikhan a siem a, a dawnna vawisuna pe dingin a hril bawk.

Nikum sung sipai 109 an inthat
New Delhi:  Kum 2015 sung khan Central Police personnel mani le mani inthat 109 an um a, mani inthat a tamlem hai chu insung thil le mimal harsatna leia tlung a nih tiin minister of state for Home Haribhai Parathibhai Chaudhary chun a hril. India rama Police stations hai sukchangkang le state government training institution hai sukhratna ding police modernization draft cabinet note chu zofel a ni tah tiin Union Home Minsiter Rajnath Singh in zanikhan Lok Sabha an hriettir.

AR Hqrts Shillong ni zing a tih: Centre
Shillong: Sawrkar thlungpui chun Shillong hmuna Assam Rifles hedquarters innghat mek chu Manipur tieng sawn a ninaw ding thu a hril. Pressure groups thenkhat hai chun tuta Shillong hmuna Assam Rifles headquarters in ram a del mek hai a ram neitu indik tak han an neikir theina dingin sawndawk dingin an ngen ni a hril a ni a. Amiruokchu, tuchena hin Assam Rifles Hqrts sawndawk dinga ngenna Ministry in a la dawng nawh tiin Satyendra Garg, Joint Secretary to Union Home Ministry chun a hril.

WB­ah crorepaties candidates 244 an um
Kolkata: West Bengal Assembly Election fe meka candidates 1,961 um hai lai crorepatis 244 an um a, chu hai lai chun Trinamool Congress candidates 114 an thang a,crorepati candidate tam tak an nih tiin West Bengal Election Watch le Association of Democratic Reforms (ADR) report chun a hril. BJP chu a dawttu niin crorepati candidates 46 an nei a, Congress 31, Independent 19, CPIM (13), BSP (4), RSP le  AIFB  han 2 ve ve le Political party dang danga mi  11  an nih.

Khuo 104 haiah electric intlungtir
New Delhi: April 25, 2016 a inthawk May 1, 2016 inkar sung khan India rama electric la tlung der nawna khuo 104 haiah Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJU) hnuoiah electric intlungtir a ni a, hienghai lai hin Arunachal Pradesh ah khuo 17, Assam ah khuo 17, Jharkhand­ah khuo 16, Rajasthan ah khuo 10, Bihar­ah khuo 4, Chhattisgarh­ah khuo 4, Odisha ah khuo 16, Madhya Pradesh­ah khuo 7 le Himachal Pradesh­ah khuo 2 a thang tiin Union power Ministry thusuok chun a hril. DDUGJY hnuoia hin sawrkar chun May 1, 2016 chenin khuo 18,452 haiah electric intlungtir dingin target a siem a, sienkhawm khuo 7,549 haiah an tlungtir zo chau a nih.

Messi  ngaisang leia vauna leiin Afghanistan an suoksan
Kabul: Afghanistan­a pasal naupang Murtaza Ahmadi (5) chun Argentina soccer star Lionel Messi a ngaisang leiin an sungkuo in  tu ti hrietlo a inthawk telephone fethlenga vauna an dawng rawp hlak leia an tithawng leiin Afghanistan suoksanin Pakistan rama Quetta khawpuiah an insawn. Lionel Messi chun ama ngaisang em emtu pasal naupang hi a uniform ama ngeiin a autographed ( hming a signed) na  a lo thawn ta nghe nghe a nih.

VAWISUN THUPUI
Lalpa Pathiena nei hnam chu an hamtha a, Ama rochan dinga a thlang mihai chu. Lalpa chun vana inthawk khin a thlir a, Mihriem nauhai po po hi a hmu hlak. ­ Sâm 33:12­13

Editorial
Chier lungawia tlak el lo ding a nih

Ei ramah furpui a hungtlung a. Ruo, thlipui, riel le tek hai leiin mi tam takin  sietna ei tuok a. A bikin Manipur tlangram biela cheng han sietna hi an tuok nasa zuol a. Thangpuitu an mamaw em em el. Hieng laizing hin bieltu MLA­hai chu an biel sunga harsatna le siet tuok hai kan le thangpuina pe an um thu Churachandpur district a chun ei la hriet nawh. Hi chungchanga hin bieltu MLA­hai an hmatiengin che hai sienla chu an biel mipuihai an lawm hle ring a um. State sawrkar khawm hi thua hin a che muong taluo niin an lang. Hieng a ni lei hin mipui hmakuo ngaiin an thaw thei le an pek thei ang ang siet tuokhai kuoma hin pe vat vat thei hai sienla nuom a um hle. Sawrkar pakhat meu chun siet tuokhai thangpuina sin hi a thaw thei ngei ring a um. Chuleiin, hi chungthua hin to el lovin hma la vat vat sienla thiltha le lawmum ning a tih.
     
Ei ram sawrkar le ei ram thuoituhai hi nawr le ngen ngai chi an nina lai a u m ti chu a hretu seng ei nih. Hieng a ni lei hin khuorel sietna rapthlak tak tuorhai khawm to el lova ei ram sawrkar le ei ram thuoituhai hi ei nawr le ei ngen ve el hi ei thaw dan ding niin an lang. Biel tin le khaw tinin biel thuoitu le khawtlang thuoitu ei nei seng a. Hieng thuoituhai hin khuorel sietna tlung leia ei thil tuokhai la khawm vawngin thangpuina pe theitu ding sawrkar le an bieltu MLA­hai seng kuomah report kimchang tak pein thangpuina hniin nawr ve vat vat hai sienla siet tuokhai ta dingin thiltha a hung ni ring a um. Chu hnungah ngaisak ei ninaw rawp chun nuorna le helna ei ti hai khawm siem el a tha ring a um.
     
Chier, indem le inhril siet hin tangkaina le kawk a nei ngai meu nawh. Chuleiin, chier le indem el l ovin a thaw thei ding le a mi thangpui thei dinghai kuomah ei siet tuok le harsatna hai hi an bul ngeiah va fein van tlun inla umzie a hung nei lem ngei ring a um. Khuorel sietna tlung leia harsatna tuor, Manipur phairama chenghai chun state sawrkar a inthawk thangpuina sum le thilpekhai an dawng ta a. Tlangram biela chenghai chun tuchen hin chuongang thangpuina an dawng thu ei la hriet nawh. Hieng a ni lei hin tlangram biela cheng han thangpuina ei hmu vat ve theina dingin hrat taka nawrtu ei mamaw a, chu nawrtu dinga inpe ei mamaw bawk a nih.
     
Manipur ram mi vawng ei ni a.Thangpuina dawng ding bik ei um nawh. Amiruokchu, ei chanvo ei hriettawk naw lei dam, ei ngaiven tawk naw lei dam, a hrilna hmun ding le a pe theitu ding hai bulah ei intlun hne tawk naw lei damin namnulin ei um el hlak niin an lang. Tlangmi han chier lungawia tlak el ei ching hi an dik naw a, chier lungawi el lova hma ei lak hi a hun ta takzet a nih. chier ringawtin umzie a nei ngai naw a, chier lungawi el nekin ei chanvo ei hmu ngei theina dinga kal ei pen a tul a nih. Ei indikna le ei chanvo ei hmu theina dinga hma latu ding le namnul ei ni changa zuolkotu ding a tul chun, Committee or Pawl indin el ding a nih. Sawrkar khawmin zuolkona ding an din ngei ring a um a, chu khawm chu ei hriet a, chu hmuna ngei chun va zuolko el ding a nih.
     
Zohnathlakhai hi thil indiklo nia ei hriet khawm a hrilna hmun ding le a hril hun dingah hril suok lova, chier lungawi mei mei ei ching hlak. Damdawia ei in enkawlna kawnga mani, dawra ei thil inchawkna mani, sawrkar sina ei service thila mani, khuo le tui ei nina anga ei chanvo ding ei chang phak nawna chunga mani, umzie neia thil thaw hi ei tum ngai nawh. Chuleiin, hiengang kawnga hin umzie nei dingin thil thaw ngam tang ei tiu.
     
Sumdawngna thil haiah khawm inhlemna a tam hle. Pa fel le chinchang hre tak el pakhat chun, ei dawrkai hausa tam tak khawm hi to taluo baksaka thil zawr hlak, mani mi le hnampui hai ngei hlema insukhausa an nih tiin a hril rawp hlak a, indik a ti maw? Ngaituona a suksei nuom khawp el. Telephone Bill, tui bill, electric bill ei pekhai dam hi ei pekzat ding indik tak a ni am? Dawra ei thil inchawk hai dam hi a a buk an dik am? Sa ei inchawk hai dam hi a buk an dik am ti le sa hrisel a ni am?A lem amani, a hun bo ta (expired) inchawktir ei ni am? Mipuihai hi ei har suok a, a mi hlemtuhai khing ngamna chang ei hriet hma chun anni lem hin chu indik taka thil thaw tum der naw nihai.

Don't Miss