Responsive Ad Slot

Lelte Chibil Award (Hmar) dawngtu lo hmuok le lawmpuina nei

Thursday, April 21, 2016

/ Published by Joyful Thiek
CCPUR | Virthli News: Hmar Artiste Association (HAA) inrawinain April 21, 2016 chawhnung dar 1 PM vel khan 25th Lelte Music Award (2016) Aizawl, Mizoram-a sem a ni huna Lelte Chibil Award (Hmar) 2016 dawngtu Tv. Joseph M. Pakhuongte chu in tieng a’n lawi hun ah lampui ah lo tuokin an in Saikot, CCPur hmuna lawmpuina hunser hmangpui a nih. Hi huna hin HAA chun lawmpuina Memento an inhlan bakah HYA GHQ in lawmpuina Thangsuopuon an insil tir a, mi tum tumin lawmpuina chibai bukin, parthi an in awr tir tawl. Ama hi hiengang Lelte Chibil Award (Hmar) dawngtu a 11-na a nih. Hi lawmpuina hunser hi President, HAA in a keiṭhuoi a, Upa T. Kima in Pathien kuoma lawmthu hril ṭawngṭaina a nei a. HAA ṭhuoitu le member hai, unau, sung-le-kuo, ruolṭha, hnam ṭhuoitu le media ha’n an ṭawiawm a nih. Tv. Joseph chun hi Award a dawng chu a pienga inthawka Award a dawng vawi 1-na a ni thu, hiengang ngirhmuna a um thei chu a lawm hle thu a hril.


Hi huna a thuhrilnaa chun Upa Laldawnlien Varte President, HYA GHQ chun Tv. Joseph in hiengang Award a dawng chu a lawmpui hle thu hrilin Thangsuona chikhat niin a hriet thu a hril a, chu zo chun HYA GHQ hmingin Thangsuopuon insil tirna HYA GHQ chun an nei. Chun, Tv. Joseph a Pu (a nu unaupa) Pu H. Mangchinkhup Chief of Bungmual chun hienganga a tupa’n Award a dawngna thu ah a lawmthu hrilin, lo va tuok a, lawmpuina hunser hai a hranpa taka siema lawmpuituhai po po chungah lawmthu a hril. Insung tiengpang aiaw khawmin an lawm hle thu hai an hril bawk.

Joseph M. Pakhuongte hi a rawl mi tam tak ngainat a hlaw hle a. Lelte Award sem a ni hun a khawm khawn Hmar ṭawngin “A ṭha ie, a ṭha ie” (It is well, It is well) ti hla a sak chu mipui na a tlaiin mipui chibai a hlaw ṭha hle a nih. Ama hi Album tum tum a hai lo ṭhang ta hlakin ama mimal khawmin Music Video Album “Krista Hmangaina” ti a lo suk suok ta bawk. Hi a mimal Album a Videographer chu ei Chief Admin, Virthli a ni nghe nghe.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate