Responsive Ad Slot

President, Hmar Inpui Khuollien in a thang; HI EC le Hmar hlasak thiem ha'n an tawi awm

Wednesday, March 2, 2016

/ Published by VIRTHLI
LUKHUMBI/CCPUR, March 02,2016 (Virthli):  CCPur khawpuia inthawka Hmar-suo tienga um, 39 KMs a hla, Unau Kom hai khuo Lukhumbi a chun March 1, 2016 khan The 14th LYDO, 9th Men A Side Football Tournament 2016 Closing le Final Match chu Lukhumbi Youth Dev. Org. (LYDO) le Sagang Area United Club Association (SAUCA) huoihawtna le NYK, CCPur Dist. Sponsor-na hnuoiah LYDO Playground ah nei a ni a. Hi huna hin President, Hmar Inpui (HI) dinga thlang thar a um Pu Joseph Lalrothang chu lawmpuinain Organiser hai chun Khuolliena an fiel angin hi hun hi a hmangpui. Ama hi HI Executive Member thenkhat le A nuhmei Pi Thangngei le a naupa in an zui a, Hmar Artiste inlar tak tak Lalengvari Sinate (2nd Runner Up, Mizo Idol 2011), John L. Varte (2nd Runner Up, Sinlung Star 2007) le Emma L. Pachau (Lelte Chibil Award 2015) dawngtu haiin mipui hnesaw takin hla'n an in awia mipui mit le na an suk tlaiin mipui an hlim hle.


Hi huna Khuollienin thu a hrilna a chun tumruna nei a tul zie uor takin a hril a. Inkhelna huna hai ei hrata ei lawm khawmin zu ei dawn inrui a, ei hrat naw khawmin ei lung a sena zu ei dawn inrui hlak hi chu bansan ei tiu, Setan hnungzuina a nih tiin an fui a, tuhin 20th Century ei kai tah a, ei la rethei zing! Suma inchawk thei ei ni sung chu hmasawn ngai nawng ei tih tia hrilin hma ei sawn theina dingin mani sengin hma lang ei tiu tiin mipui fekhawm hai a ngen. A hril peinaa chun Sagang Area chu Sport tienga chun State le India chauh khawm nilo International a inkhel phak mi tam tak  lo umna a ni thu, sawrkar infuk naw leia anni ding ni phak lo Sport tienga talent nei tha tak tak an um thu hai a hril a, Sagang Area chu ZEO, CCPur sin a chellai a a lo fe rawpna hlak, KSO le mi dang dangin  Pass lawm le function chi tum tum baka School inspection le visit-a a lo fe rawp ta hlakna, a ngainat le thangpui a nuom em em a ni thu hai a hrilsa bawk.

Hi huna khuol inzaum Pu Mangkhokam Changsan Khongsai Inpi a thuoitu le Pu S. Kula Luwang President, CCPur United Club Organisation (CUCO) hai chun Sagang Area chu Sport tienga power centre tak a ni ta thu, Manipur State chau khawm nilo India le International level-a hai khawm inlang phak mi iemanizat an lo umna, ngaisangum an ti thu le sukhmasawn a ngai zie hai uor takin an hril a, inpakum le suongum an ti thu hai an hrilsa bawk.

Khuollien, Khuol Inzaum le Khuol Chawngpu hai chun hi huna fiel a an umna thu ah lawmthu hrilna'n Organiser hai kuomah thilpek an inhlan tawl.

Football Final Match Inkhelna a chun inkhel pangngaiin Sagang Youth Club (SYC) le LYDO hai chu 1-1 in an indraw a. Penalty in SYC chun an khingpui LYDO chu 6-5 a hnein goal 1 in hrattak nina an chang tah a nih.  Hrattak SYC chun lawmman-in Sumfaiin Rs. 15,000/- le Hrattak dawttu LYDO chun Rs. 10,000/- an dawnga, Best Goal Keeper, Best Player, Best Discipline le Top Scorer hai kuomah lawmman a mawi tawk pek an ni bawk.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate