Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 29 March, 2016

Wednesday, March 30, 2016

/ Published by VIRTHLI
Kangvai SDO Office DC in a hawng
CCPUR: Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC/CCPur chun zani zing dar 10 vel khan Kangvai hmunah Kangvai SDO Office ding a hawng. Khousabung Sub Division Demand Committee (KSDDC) in Kangvai Sub­Division Office hawng ding dodalna le Kangvai Sub­Division chu  Khousabung Sub­Divsion a thlakthleng dinga ngenna le nawrnain March 27, 2016 zanrila inthawk tiemchin um lo dingin CCPur district le Tiddim Road­ah bandh an thaw ding thu puong hai sienkhawm hawng a ni ta tho a nih. KSDDC in bandh an thaw leiin tuta hma March 22, 2016 nia  Kangvai SDO Office hawng dinga ti chu thul a lo ni ta a nih.Hieng laizing hin KSDDC in Tiddim Road­a bandh an thaw leiin CCPur khawpui sunga Schools le office thenkhat khar an ni a, sienkhawm Lighthouse lane a inthawk saktieng po chu nidang ang bawkin Dawr le bazar hai hawng an nih. Bandh volunteers hai hin hmun thenkhatah lampui lai motor ke rawin lampui an dang a, sienkhawm bandh leia buoina suok hriet a ni nawh.
Kangvai Sub­Divisional Office hawng thar­a SDO/BDO sin thawtu ding chu Mr Seiminthang Lenthang, MCS ning a tih.

Hieng laizing hin KSDDC chun March 27, 2016 zanrila inthawk tiemchin um lova Bandh an thaw tan chu zanita inthawk khan iemanichena dingin an lakdawk phawt (temporarily suspended) niin ei thu dawngna chun a hril. An thil ngen a hlawtling hmakhat hma an lak zawm pei ding thu hrilin zanita SDO/BDO Office DC/CCPur in a hawngna chu an pawm ngainaw ding thu an hril bawk.

AR han ralthuom leh mi 1 an man
CCPUR: March 26, 2016, zan dar 6:20 vel khan 7­Assam Rifles han District Hospital, CCPur bul lai bag dum khaia inlawn Mr Nangdoupau (43) s/o Sawmzathang of Kolpi, Myanmar chu ringhla leiin an hrentang a, a bag sung an dap hunah USA siem M4A1 Carbine 5.56mm 2 le magazine 2 an dapdawk leiin an man. Mr Nangdoupau hi zan dar 11 vel in Police kutah an peklut a, CCPur Police chun zani hmasa khan CJM/CCPur hmaah an inlangtir a; Court chun April 2, 2016 chen Police Custody­a la um phawt dingin a rel. Hi thua hin Police chun FIR No. 16 (3) 2016 CCP­PS U/S 25 (1­C) A.Act & 14 Foreigner Act an registered.

HMARTOB thuoitu thar ding hai
CCPUR: March 28, 2016, 7AM khan HYA Hall, Rengkai­ah Hmar Martyrs Trophy Organising Board (HMARTOB) kum 2016­17 thuoitu thar ding thlangna nei a ni a, Chairman dingin Pu Lalvullien Hmar thlang a ni a; Vice President in Lalhriet Famhoite; Secretary in  Alan Famhoite; Asst. Secy. in Lalrammawi Hmar; Fin. Secy. Joseph Lalhmathuoi; Inf. & Publicity in LRS Puruolte, Jeffrey Saihmang le Pienga Buhril hai thlang ann nih. Inthlangna hi Tv. LRS Puruole, Jt. Secy. (Media i/c), Hmar Inpui recording Secretary nina  hnuoia nei a nih.

ASHA Workers han training an nei
CCPUR: District Health Society/CCPur huoihawtnain zanikhan Town area sunga ASHA worker hai ta dingin KKL Complex­ah ‘National Program on Prevention and Control of Deafness training’ nei a nih. Hi huna hin Dr Jire L. Pudaite, Dist. Nodal Officer, NPPCD/CCPur le Dr Baby han inchuktirna an nei. Training­a thang ASHA hai kuoma Certificate inhlan an ni bawk. March 29, 2016 hin  Saikawt PHC hnuoia ASHA member han training nei nawk an ta, March 30, 2016 in Singngat PHC hnuoia mi han training nei an tih.

Sum tam tak la mamaw a ni ding: MTMRC
CCPUR: JAC Against Anti­Tribal Bills hnuoia indin Manipur Tribal Movement Road Construction Committee (MTMRC) chun Guite road siemthatna sin thla khat chuong an thaw ta a, Kohran le mi inphal hai bakah pawl tum tum han sum an dengkhawm haia inthawk tuchena hin Rs. 11,08,529/­ hmang an it a a, lampui siemnaa hin Tipper 3, Truck 1, JCB 1, Tractor 1, Labour, Diesel le a dang dang hmang niin nitina sum hmang zat chu Rs. 45,000 chuong a ni a, tuhin sum hmang bang le ni 6 sung sin thawna ding Rs. 2,50,928/­ a la um tiin MTMRC report chun a hril.

MTMRC Chairman G. Nengdouthang chun, lampui sietna siemthatna hmun hai hi a tha tawk a, hi lampuia passenger motor service hai chu an lawm hle tia hrilin lampui siemthatna sin thawna dingin pawisa sum tam tak mamaw a la ni ding thu; lampui sietna hmun hai fur ruotui tlak hma ngeia siemthat zo hman a tul ding thu hrilin lampui siemna dinga pawisa thawlawm sap sap dingin mipui hai a ngen.

ASHA Workers han training an nei
CCPUR: District Health Society/CCPur huoihawtnain zanikhan Town area sunga ASHA worker hai ta dingin KKL Complex­ah ‘National Program on Prevention and Control of Deafness training’ nei a nih. Hi huna hin Dr Jire L. Pudaite, Dist. Nodal Officer, NPPCD/CCPur le Dr Baby han inchuktirna an nei. Training­a thang ASHA hai kuoma Certificate inhlan an ni bawk.March 29, 2016 hin Saikawt PHC hnuoia ASHA member han training nei nawk an ta, March 30, 2016 in Singngat PHC hnuoia mi han training nei an tih.

Aadhar card an peklut
CCPUR: Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAP), Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) le Indira Gandhi National Disable Pension Scheme (IGNDPS) hnuoia thangpuina dawngtu, Aadhar Card la pelut lo hai ta dingin District Social Welfare Office, CCPur­ah  Aadhar Card le  Old  Age Card Xerox copy  peklut  mek a ni a, zanikhawm khan mi thenkhatin an peklut.

(L) Darliensang ruong an khuo chen phurtlung thei beisei
CCPUR/KOLKATA: March 22, 2016 nia Tamil Nadu­a Madurai hmuna lampui sira a thisaa hmu (mi kut tuora thi ni ngei dinga ring) (L) Darliensang s/o Hmangaithang, Tuisen Manipur ruong chu an khuo Tuisen, Manipur hung phurtlung thei a ni ngei beisei a ni tah. A ruong hung zuitu ding Mr Abraham Khawbung ticket ding, Silchar chena dingin lak fel a ni ta a, a ruong hi chu ticket lak nghal thei a ninaw leiin March 29, 2016, 9:30AM vel hin lak thei ngei beisei a nih tiin Kolkata­a Hmar Welfare thuoitu Pu Lalrothang Tusing chun a hril. A ruong phurna ding hin Rs. 80000/­ a inthawk Rs. 100000/­ vel sen beisei a ni a, a tul ding zat a ngai chu lo thawn phawt a nih tiin a hril bawk. A ruong phurna ding sum hi Kolkata Hmar Welfare in an lo pek phawt a nih. Hmun dang danga sum thawlawm hai hmukim huna thungkir nawk ding a nih.

Chennai a inthawk hin a ruong buoipui dinga zu fe hai chu Grace Lalngaituo of Muolvaiphei le Abraham Khawbung of Hmarveng, CCPur hai an ni a, anni hi Madirai­a um Mr Zamsuanpau in nasa takin a lo thangpui a, Airport tiengah Rose Darpui (Airport  Authority of India) in nasa takin  hma a lo lakpui bawk a nih.

ASI lak thar 12 han joining report an pek
CCPUR: Manipur Police Training College, Pangei­a Assistant Sub­Inspector training zo thar, Police station hran hran 3 haia probation­a thawk dinga lak thar hai laia CCPur District­a inthawk mi 25 hai chun zanikhan CCPur Police station­a posting dingin SP, CCPur Office­ah joining report an pek. CCPur district mi midang 2 in Patsoi PS­ah, Wangoi PS­ah 4, Moirang PS­ah 5, Moreh PS­ah 1 le Lamlai PS­ah pakhat in an join bawk.

Tui phur motor in mi 1 a rawt hlum
IMPHAL: Zani 11AM vel khan tui phur motor (Water Tanker Truck) MN05­3744 in Heingang Police Station huop sunga Khabeisoi Mamang Leikai­ah Boboi Mayangmayum (21) s/o Ayub Khan of Khabeisoi Mamang Leikai chu a rawt hlum. Motor khaltu hi a tlan hmang. Hi thil tlung le inzawm hin Heingang Police han case an registered. Water Tanker Truck in Boboi a rawt hlum hma hin motor 3 a hrut bawk nia hril a nih.

WY mum 810 leh nupui 1 man
IMPHAL: March 25, 2016 khan Imphal­Moreh road­a Khudengthabi Check post a 12­Assam Rifles han Maruti Van MN01­W5697 sukchawla an dapnaah inruithei WY mum 810, Rs. 4,05,000 manhu an dapdawk a, WY mum neitu Sori Devi (37), w/o (L) Chaoba Singh of Langthabal, PS Kaching, Thoubal District leh an man a, Moreh Police Station­ah an peklut niin Assam Rifles thusuok chun a hril.

HSA DM College hmalaknain Seminar nei
IMPHAL: Zanikhan HSA DM College Unit, Imphal huoihawtnain Hmar Community Hall, Lamphel, Imphal hmunah ‘Future of Hmar Language’ (Nakie tienga Hmar tawng ngirhmun ding)  ti thupui hmangin One Day Seminar nei a nih.

Pu Darliensung, Retd. Associate Profesor Moderator in a thang a; Prof. Lal Dena; Prof. L. Ruoivel Pangamte le Rev. Hranghmingthang Varte hai resource person in an thang. Chun, hi huna hin DM College a Hmar MIL hotu la umnaw chungthu le hotu nei dan ding le hlaw pek dan ding hai khawm hriltlang a ni bawk.

Cabinet meeting nei
IMPHAL: Zani zantieng dar 3 a intahwk khan Manipur CM O.Ibobi Singh inrawinain Chief Minister’s Secretariat­ah state Cabinet meeting nei a nih. Hi huna hin Manipur State Technical Education Unviversity indin dinga remtina nei  niin government spokesperson le Education and CAF &PD minister M. Okendro Singh chun a hril a. Technical University headquarter chu Imphal­ah innghat a tih tiin a hril bawk. July thlaa inthawk academic session tan nig a ta, temporary in Govt. Polytechnic Takyel building, a hmaa NIT Manipur in a hluo chu lo hmang ning a ta, permanent campus indinna dingin NEC a inthawk fund ngen ning tih. Hi University a hin Technical subjects hieng BE, T.Tech, M.Tech. etc. hai inchuk thei ning a tih tiin M. Okendro chun a hril.


TPLA cadre 2 ralthuom leh man
IMPHAL: March 23, 2016 khan Ekban khaw bul, Senapati District ah Jwalamukh  Battalion sipaihai le helpawlhai an inkaptuo a, sipai han TPLA cadre pahni, Lalthanglel Lhouvum (20) s/o Nehmang of Motbung le Neopa Khongsai (26) s/o (L) Rilsut  Thang of Ekban, Senapati District hai chu  AK­47 Rifle 2, magazines 2, AK­47 Rifle mu 30, 7.62mm  SLR Rifle 1, magazine 1, SLR mu 26, 9mm Pistol 1, a mu 3 le Motorola Radio set 1 leh an man a, Police kutah an pek.

TDDC in darkar 24 bandh
IMPHAL: Tongjeimarin District Demand Committee (TDDC) chun March 28, 2016 zanril­a inthawk March 29, 2016 inkar sung National Highway No. 37 Keithelmanbi­Ijei Bridge Noney (Aga River) le Khongsang­Gularthol Police Station inkar Jiribam Sub­Division le inrina haiah bandh an thaw ding thu an puong. TDDC hin Tamenglong, Senapati, Imphal East (JIribam) le CCPur District hai keihek a district hran an ngen a ni a, hi thua hin March 25, 2016 chen state sawrkar hun an pek a, sawrkarin an thil ngen a ngaisaknaw leia bandh hi an thaw a  tum a nih. A hma chun March 25­March 26, 2016 inkar sunga thaw an tum a ni a, sienkhawm Yaoshang festival le Easter Week leia an lo thul a nih.

President in mi hmingtha 56 hai kuoma Padma Awards a sem
NEW DELHI: President Pranab Mukherjee chun zanikhan Rashtraphati Bhawan, New Delhi hmuna mi hmingtha thlangsuok mi 56 hai kuomah Padma Awards a sem. President hin mi 5 hai kuomah Padma Vibhushan an hlan a, mi 8 kuoma Padma Bhushan le mi 43 hai kuoma Padma Shri Award an hlan.

Padma Vibhushan inhlan hai lai J&K Governor hlui Jagmohan, Art of living founder Sri Sri Ravi Shankar, Indian­American economist Avinash Kamalakar Dixit, Dancer Yamini Krishnamurti hai an thang. Reliance Industries founder (L) Dhirubhai Hirachand Ambani chu a thi hnung (posthumously) in Padma Vibhushan inhlan a nih.

Patna Bhushan inhlan hai chu­ Actor Anupam Kher, Badminton star Saina Nehwal, Comptroller &  AG hlui Vinod Rai, Industrialist Pallonji Mistry, Architech Hafeez, Senior journalist Dr Barjinder Singh Hamdard, Chemist Alla Venkata Rama Rao, Gastroenteroligist D. Nageshwar Reddy hai an thang a; Padma Shri inhlana um hai lai Actor Ajay Devgn, Filmmaker Madhur Bhandarkar, Athlete Deepika Kumari, Celebrated chef Mohammed Imtiaz Qureshi, Folk Poet Haldar Nag, Classical musician Pandit Tulsidas Borkar hai an thang bawk.

Padma Awards semna huna hin Vice President Hamid Ansari, PM Narendra Modi, PM hlui Dr Manmohan Singh, Home minister Rajnath Singh le Union ministers tam tak an thang.

Padma awards dawngtu ding mi 112 hai hming Republic Day khan sawrkarin a puong a, tuta tuma la pek lo hai chu thla thar khin inhlan ning an tih. Chu lai chun superstar Rajnikhant, actor Priyanka Chopra le tennis star Sania Mirza hai an thang.

Uttarakhand­ah President Rule 
DEHRADUN: Uttarakhand­a chun Congress MLA 9 hel hai leia poltics buoina leiin President Pranab Mukherjee chun Article 356 thangsanin President Rule hnuoiah a sie.

Mr Harish Rawat inrawinaa Uttarakhand sawrkar lakah Congress MLA 9 hel­a BJP an bel leiin BJP chun sawrkar siem tumin hma an lak a;Mr Harish Rawat chu March 28, 2016 khan Assembly­ah majority a command le command­naw inentir dinga Governor KK Paul in an hriettir a ni  a, sienkhawm an entir hmain President Rule puong a hung ni ta lem a nih.

Congress chun President Rule puonga um hi nasa takin an sawisel. Mr Harish Rawat rawtna angin Congress MLA hel hai hi disqualify an ni a, hi lei hin inpuia a hrat le hratnaw inentir  sien chu Mr Rawat hin hratna a chang ngei dinga ngai a ni a, sienkhawm Centre chun President Rule a hung puong khum ta hlau a nih.

Uttarakhand PResident Rule hnuoia sie le inzawm hin Congress le Lawyers Abhishek Manu Singhvi le Kapil Sibal hai chun zanikhan Nainital High Court an inpun. Chun, Congress MLA hel 9, Speaker in a disqualify hai khawmin disqualify an nina thuah Court inpun an tum bawk.

Lahore khawpuia bomb puoka thi 72  an tling tah; Taliban hai an inpuong
ISLAMABAD: Pakistan­a Lahore khawpuia chun Easter Sunday ni tak March 27, 2016 khan Gulshan­e­Iqbal Park bul lai bomb hrat takel a puok a, zani chen khan bomb puok leia thi mi 72 an tling ta bakah midang 300 velin hliemna an tuok. Kristien hai Easter Sunday hmanga an fekhawmna hmuna bomb hi sukpuok a ni a, bomb puok leia hliem hai laia a tamlem chu nuhmei le naupang an nih. Thina tuok hi tuta nek hin an la hung tam el thei a hril a nih.

Easter Sunday hmang Kristien hai beinaa bomb hi supuok  nia hril a ni a, hi chungthua hin Police chun an la suizui mek. Pakistan President chun bomb sukpuoka um hi a dem hle thu a puong. Khawvel rambung tum tum hai khawmin bomb puok hi nasa taka an dem thu an puong tawl. PM Narendra Modi khawmin Pakistan PM Nawaz Sharif telephone­a biein hi thil tlung thua a tuorpui thu hrilin thina tuok hai a sun thu le hliem hai a tuorpui thu a hril.

VAWISUN THUPUI
Chun, an kuomah, “Khawvel  po poah fe unla, thil siemhai po po kuomah Chanchin Tha hi hril ro. Awia, baptisma chang  chu sandamin um an tih; a awi naw ruok chu thiemnaw changin um an tih. ­ Marka 16:15­16

Editorial: Rawtna thenkhat

Ei ram le ei khawpui khawmin damte tein hma a sawn pei a. Ei ram sawrkarin lamlienpui sirah Footpath tha tak tak a mi siem pek a, lawm a umin khawpui khawm a sukmawi a, sienkhawm footpath­a fe hlak hai hin hi thil hi hrie  inla nuom a um; a bikin thalaihai hi a hawn deuva an fe chang hin an lawn muong em em a, an hnunga fe hai inkenna chang an hriet si naw a, a buoithlak hle hlak. Chun, Mobile phone hmet puma fe hai hin an hnunga mihai speed an suklaklawin inken an tum bawk si naw a, hi khawm hi a nalnawin a remchang naw khawp el. Hi lei hin Footpath hrawa lawn le fe hai hin hiengang thil hi thaw naw hram hram inla nuom a um. Footpath a fe hai hi tu ta nek hin fimkhur inla, ei hnunga hunghai hi ngaituona chang hriein lam inken hlak ei tiu.

Chun, lampuiah ei hmel hriet hai leh ei intuok thut a, lamlienah ei hang ngir ren rawn a, midang lampuia fe hai ngaituo lek lova lamlien laia hun sawt tak takel inbiek ei ching hi a mawinaw bakah a remchang naw khawpel a, bansan hmak chi a nih. Ei inbiek nuom a lo ni khawmin lamlien sirah inthier fihlim phawta inbiek lem ni hlak sienla thiltha ning a tih. Chuong a ninaw chun mi han mawl mi ting an ta, mawl ei hlaw el ding a nih. Mimawl ni nek chun mi bengvar ni a tha lem si a.

Dawrkai thenkhat chun footpath hi an thuomhnawhai sienain an hmang hlak a, hi thil hin footpath a fe hai ta dingin harsatna an tlun bakah ei lamlien a suktep zuol hlak. Hi lei hin dawrkaihai hin footpath hi thuomhnaw sienain hmang naw hram inla nuom a um. Chun, mi thenkhat chun footpathi hi thungbumnain an hmang hlak a, footpath hraw hai ta dingin lampui an hluo hle hlak leiin footpath hi thung­bumnaa hmang ngailo ding a nih. Footpath hi thungbumna dina siem a ni nawh ti hi hriet tlat ding a nih. Footpath hluo zawnga um le thil sietuhai hi ei Police­hai  hin enkaiin khap hai sienla chu hiengang hin footpath hi ei hmang naw ding a nih. Chuleiin, ei Police­hai hin tlawmngaiin hi thil hi mi enkai pek sa hai sienla nuom a um. Police tienga offier lien hai khawma hung ngaipawimaw hai sienla mipui lawm ngawt an tih.

Churachandpur town sunga khawm motor a tam ta a. Motor park­na hranpa ei la neinaw leiin lamlienpui sir haiah ei motor hai ei park a, thenkhatin ei bazar san a, thenkhatin bank­ah ei lut san a, thenkhat ei fena chin hriet lovin ei fe hmang dai a. Ei motor siena lai kha a tir chun inthawl tak a lo ni a, ngaithain ei fe san a, ei motor siena hnung, hma le a sir haiah tu motor ti hriet lo, ei ni motor laksuok thei lo dingin an lo park hman a, inhmaw khawm, inhmaw lo khawmin ei motor laksuok ngaina um der lo chang a um hlak. Tu motor am ti hriet lo, hang mawl nghak ringawt chu a buoithlakin nghawk a um hman hle hlak. Chun, mihai dawr le In lutna ding hluo zawnga motor park ching ei um hlak bawk. Hi lei hin dawra lut nuom  hai lut thei lovin an um hlak bakah in neihai an inah lut thei lo damin ei siem a, a remchng nawin mi ei sukbuoi hle hlak.

Hiengang buoina le harsatna hi a um nawna ding le ko theia ei umna dingin motor nei han ei motor sung tieng annawleh deskboard­ah zuk ena hmu thei dingin ei mobile number sie annawleh tar ni hlak sienla, emergency thila ding khawmin tangkai hleng a ta; hienga thil ei thaw a ni chun mobile phone hmangin inko thei ei ta, ei harsatna kha ei chingfel nghal hlak ding a nih. Motor neihai chun hiengang rawtna hi hmang le zui tum seng ei tiu.

Chun, Churachandpur town sunga dawr um hai pathiennia khar dinga pawl thenkhatin thu an insuo khawm hi Kristienhai chengna ram a ni leiin a tha a, awm khawm a awm ie. Amiruokchu, Manipur state a dingin Churachandpur town hi Second Town a ni ta a. Hi lei hin Churachandpur town puotieng mi le state danga mihai hung inzin chang a um hlak a. Bu fak tul le thingpui dawn tul hun a hung um hlak. Hi lei hin dawr khar dinga thupek insuotu pawl hin Thingpui hotel le bufakna Hotel hai hi chu an thupek hin inhuomsatir nawhai sienla chu thiltha tak a hung ni ngei ring a um. Ei ngaituona suklien deu a tul a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate