Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 23 March, 2016

Wednesday, March 23, 2016

/ Published by VIRTHLI
KSDDC bandh leiin mi 3 an hliem
CCPUR: Khousabung Sub­Division Demand Committee (KSDDC) in March 22, 2016 zanril­a inthawk khan darkar 24 sung aw dingin Churchandpur district sunga Tiddim Road­ah bandh an thaw. Bandh lei hin Imphal le CCPur kara passenger motor service hai chu Kangvai an hungtlung nawh. Bandh volunteer hai hin lampuiah thingtum le lung hai siein lampui an dang bakah motor ke (tyre) an raw a, nuhmei pawl han Kwakta lai lampui an khar tan bakah volunteer hai hin Bijang leilak chenah lampui an hung dang leiin khawpui sungah nundan pangngai iemanichenin a sukbuoi pha. Lighthouse lane a inthawk saktieng po chu nidang ang bawkin bazaar hai hawng a ni bakah motor hai an inlawn tawl. Bandh volunteer hai hin Autorickshaw pakhat an suksiet met niin ei thu dawngna chun a hril.Kwakta hmuna Bandh volunteers hai le Police hai an innawrtuo a, Police han mipui hnawtdarna dinga Teargas an kap naah mi 3 in hliemna an tuok. Hliemna tuok hai chu Taibawi (35) w/o Gina of Khousabung; Hoineithieng (22) d/o Chuonlal of Khousabung le Hoihneihtai hai an nih. Hliem hai laia Taibawi le Hoineithieng hai hi District Hospital­ah admit an nih. Taibawi hi zing dar 10 vela teargas in a lu a dengfuk leia hliem a ni a, Hoineithieng hi Tear Gas khu a hiplut leia a buoi leia hospital panpui a nih. Hoihneihtai ruok chu a hliem nanaw leiin in tieng insuoktir a nih.

KSDDC hin zanita Kangvai Sub­Division hawng ding dodalnaa bandh hi an thaw a nih.

World Water Day/Water Filter Distribution
CCPUR:  Believers Church, Imphal Diocese chun zani zingkar khan B.Phaicham ah World World Water’s Day Observation­cum­ Bio Sand Water Filter Distribution Program an hmang a, hi huna hin  B.Phaicham khaw mipui hmang dingin Bio Sand Water Filter 100 an sem. Hi huna hin  Shokholal Haokip, Chairman, Socio Economic Development Organisation (SEDO) khuollien a thangin Filter a sem. Rev. Father Thangboi, Believers Church, Imphal Diocese in Pathien kuoma inhlanna a nei.Shokholal Haokip chun, tui pawimawna le mihriem hai dam theina dinga tui thienghlim dawn a pawimaw zie uor takin a hril.

Excursion in an fe
CCPUR: 34­Assam Rifles, 25­Madras Regiment, Khuga Ballation le  10­Tuivui MDC hai thangruol­a Guite kual a inthawk Class X exam zo hai Imphal­ah excursion fepui an nih. Excursion a fe ding hai hi Rev. Chinthiansong, Coordinator in tawngtaipekna neiin a vailiem. Tuivai MDC hi Langkhanpau Guite a ni a, Excursion a hin ama thangin mi 60 vel an thang a, Imphal hmuna Science Centre, State Museum bakah Kakching garden  hai an va sir.

SSC CAPF Re­Exam June 5, 2016­a nei ding
CCPUR/NEW DELHI: Staff Selection Commission (SSC) huoihawtnaa March 20, 2016 nia SI in Delhi Police,  CAPFs & Assistant Sub­Inspector in CISF Examination, 2016 neia uma khan evening Session­a exam question leaked leiin exam kha kansel sel a ni a. Hi le inzawm hin SSC chun June 5, 2016 ­a exam thar (re­exam) thaw dingin inhriettirna a siem.

HSA thuoitu thar han oathtaking an nei
CCPUR: HSA Jt. HQ. CCPur kum 2016­18 sunga thuoitu thar  dinga thlangtling  hai chun March 22, 2016, 4PM khan Life Cafe (Blue Room), Rengkai­ah HSA JHQ Election Commission (EC) inrawinain oathtaking (intiemkamna) an nei a, Rev.  Benjamin Shakum in tawng­taipekna a nei. Oathtaking hi Presiding Officer Pu Rochunghnung in an neitir a nih. Thuoitu hlui le thar hai charge inhlanna chu March 24, 2016, 7AM in HSA JHQ Inf. Centre, Rengkai­ah um a tih. Hi huna thang hai Life Cafe­a sum seng po Richard Laltanpuia, AGS, HSA GHQ in a tum bakah Pu Lalhrillien, MDC le Pu Laltanpui, Saikawt han zantieng bu an fakpui bawk.


Essay writing competition
CCPUR:  All Tribal Movement of Lamka (ATML) chun “31st  August Incident” ti thupui hmangin  Class  3­6 inkar school tina student  a thang nuom taphawt hai ta dingin  March 26, 2016, 3PM­4:30PM inkar sung khin  Essay Writing Competition buotsai a tum. Lawmman 1st, 2nd le 3rd hai kuoma pek ning a ta, consolation prize mi 10 hai kuoma pek ni bawk a tih.

India le Myanmar inkara ramri venghimna sin AR han la thaw zawm pei an tih:  Rajnath Singh
NONGKREM/SHILLONG: India le Myanmar ramhai inkara ramri venghimna sin chu Assam Rifles han la thaw zawm pei an tih. Paramilitary Force danga thlakthleng ninaw nih. Tuta hma deu khan sawrkar thlungpui chun ramri vengtu hi thlakthleng a tum a, sienkhawm thlakthleng nawk ta lo dingin sawrkar thlungpui chun thutlukna a siem tiin zanita Shillong­a Union Home Minister Rajnath Singh in Chanchinbumihai an hmupui huna a hril. Ramria duty Assam Rifles han an sin an thaw tha hle a, helpawlhai dona kawngah khawm an hmalakna a hlawtling a, entawntlakin sin an thaw bakah a ram um dan an hriet hne ta a, hmalak le chet dan ding an hriet bel ta hle leiin ramri vengtu hi thlakthleng an tul nawh tiin Rajnath Singh chun a hril.

Assam Rifles hin sipai battalions 46 a nei a, hienghai laia battalions 15 in India le Myanmar ram hai inkara ramri venghimna sin an thaw a nih. India le Myanmar ramri hi km. 1,643 a sei a a ni a, an huonna dai la um lo a nih. NE biela staes 8 um hai laia state 4 hai leh Myanmar hin ramri aan nei a, chuonghai chu, Arunachal Pradesh (520km), Nagaland (215 km), Manipur (398 km) le Mizoram (510 km) hai an nih.

Zanikhan  Shillong khawpuiah Assam Rifles Raising Day a vawi 181­na hmang le lawm a ni a, hi huna hin Mr Rajnath Singh hi khuollienin a thang. South East Asia rambung hai le insumdawngtuona hmunpuiin NE hi hmang ning a tih. Amiruokchu, hmasawnna a fe hrat a, sumdawngna tiengpang  a hung phuisui theina ding chun muongna le inremna tluontling a um hmasa phawt a tul a nih tiin hi huna hin Rajnath Singh chun a hril. Chun, NE biela helpawl han tharum insuona an tapsan phawt chun sawrkar chu helpawl group tum tum hai le inbiek dingin an peizing a nih tiin zani hmasa khan Rajnath Singh hin Shillong hmuna a lo hril ta bawk. Asam Rifles hi kum 1835 a kha Shillong hmuna indin niin tuchen hin Shillong chu Headquarters in a la hmang zing a nih.

Brussel Airport le metro station-a bomb puok leiin mi 34 an thi; mi 50 chuong an hliem
BRUSSELS: Zanikhan Belgium­a Brussel khawpui bul Zaventem Airport­ah thawkhni zet le metro station­a bomb pakhat puok leiin mi 34 an thi bakah midang 80 chuongin hliemna an tuok niin ei thu dawngna chun a hril. Belgian Broadcaster VRT in a puong dan chun zani zingkar dar 8 vel khan Zaventem Airport­a departure area­ah bomb pahni a puok a; hi darkar khat vel hnungah European (EU) Institution bula Metro station­ah bomb a puok nawk niin a hril.

Hieng bomb puok hai lei hin Metro system le airport hai chu khar nghal a nih. Hi thil hi Paris khawpui terrorist han an beina le inzawma ringhla Salah Abdeslam Brussels hmuna man a ni zo ni 4 hnunga tlung a nih. VRT report dungzui hin Maelbeek Metro station­a bomb puok leia thi hi mi 20 an ni a, Airport­a bomb puok leia thi hi mi 14 niin a hril.

Bomb puoka thi hai lai Brussels Mayor Yvan Mayeur a thangsa. Belgian media report chun bomb hmu belsa a ni thu a hril a, Belgian news agency chun bomb sukpuok a ni hma hin silai kap ri le Arabic tawnga khek ri hrie a nih tiin a hril.

PM Narendra Modi chun hi thil tlung hi a dem thu a puong a, thina tuok sung hai a sunpui thu le hliemna tuok hai a tuorpui thu hrilin hung dam vat dinga ditsakna an hlan. Congress President Sonia Gandhi khawmin Belgian a thil tlung hin a lung a thawng hle thu hrilin pawi a ti thu a hril.

Islamic State (ISIS) terrorist hai chun an fighters­a thichil pawl han bomb hai kha an sukpuok niin an puong.

Vawisuna inthawk Yaoshang Kut
IMPHAL: Ni 5 sung aw ding Yaoshang/Holi Kut chu Manipur­a khawm hmang tan ning a tih. Manipur a ding chun Yaoshang hi Kut puithu le lien tak a nih. Yaoshang Kut lei hin Manipur sawrkar chun vawisun hi Banks le Financial Institutions haia khawm chawl a puong. Manipur Governor, CM, Dy. CM, Assembly Speaker le Dr Th. Meinya, MP han Yaoshang Kut hmangtu dinghai po po ditsakna chibai an buk a, hi kut hin muongna le inremna hung intlun ngei sienla an num thu an hril.

S.  Vaiphei khuollienin a thang ding
IMPHAL: March 23, 2016 khin Imphal HYA Jt. HQ huoihawtnain Khuman Lampak Football practice ground­ah ‘Imphal Hmar Sports 2016’ um a tih. Hi huna hin Pu S. Minlianthang Vaiphei, IAS, Director Tribal Affairs/Hills & SC and Managing Director, MTDC chu chief Guest in thang a ta, Pu Zosanglur Joute, MCS le Pu Jimmy Hrangate, Dy. Commandant, BSF hai Guest of honour in thang an tih.

Sharmila Court hmaah an lang
IMPHAL: Irom Sharmila Chanu chu zanikhan CJM, Imphal West hmaah an lang. Court chun bail­a insuo a remti a, sienkhawm a hnawl niin Sharmila chun a hril. Anna Hazare le Baba Ramdev hai condition um lovin bail­a insuo an ni laiin ama chu chuonganga bail­a insuo a ni ve naw leia bail­a suok hi a nuom naw niin a hril. Sharmila hin PM Modi inhmupui a nuom thu a hril. Sharmila hi March 29&30, 2016 khin Court of Metropolitan Magistrate, Patiala House Court Complex, New Delhi­a inlang nawk dinga ti a nih.

CS le DGP han an vai liem
IMPHAL: Act East Policy of India Government hnuoia First Media Exposure Tour to Thailand chu zanikhan DIPR Complex, Imphal­ah Chief Secretary O. Nabakishore le DGP L.M. Khaute han an vai liem. Hi tour­a hin Manipur­a Editors 13 an thang. March 29, 2016 khin hung kir nawk an tih.

Mizoramah sin zawng mi 36,929
AIZAWL: March 16, 2016 chen khan Mizoram state sunga Employment Exchange offices haia sin dit leia hming zieklut chu an rengin 36,929 an ni a, hienghai laia 21,170 chu pasal an ni a, 15,759 hai chu nuhmei an nih tiin zanikhan Mizoram Labour & Employment Minister  Lalrinmawia Ralte chun Mizoram Assembly an hriettir.

PM rambung 3 sir dingin an zin suok ding
NEW DELHI:  PM Narendra Modi chu rambung 3­ Belgium, United States le  Saudi Arabia ram hai sir dingin  an zin suok ding niin  External Affairs Ministry spokesman Vikas Swarup chun zanikhan New Delhi hmuna chanchinbumihai kuoma a hril. PM hi India­EU Summit a thang dingin March 30, 2016 khin Brussels khawpui tlung a ta, Belgian Prime Minister Charles Michel khawm inhmpui a tih. PM hi Washington DC (US) a  4th Nuclear Security Summit (NSS)­ah March 31­ April 1, 2016 inkar sunga nei dingah thang a ta, India ram a hung pan malamin April 2 le 3, 2016 hai khin Saudi  Arabia ram hung sir ta, Saudi Arabia  King Salman Bin Abdulaziz Al­Saud inhmupui a tih.

Mehbooba in PM an hmupui
NEW DELHI: Jammu and Kashmir –a BJP le PDP thangruol sawrkar siem dan ding thuah PDP thuoitu Mehbooba Mufti chun zani zingkar khan PM Narendra Modi a chengnain Race Course  Road­ah an hmupui. J&K a hin PDP le BJP thangruol han Mufti Mohammad Saeed CM nina hnuoia sawrkar an lo siem a ni a, sienkhawm tukum January thlaa Saeed thi leia sawrkarna siem el thei ta lova la umzing le Governor rule hnuoia um mek a nih. Ms Mehbooba chun party MLA hai an hmupui zo hnungah March 24, 2016 khin an thutlukna a puong ding thu a hril.

Kum 2019­ah J&K in khawvela Rel leilak insang tak
REASI: Jammu and Kashmir­a chun Chenab vadung chungah Udhampur Srinangar­Baramulla Rail Link (USBRL) leilak daw mek a ni a, kum 2019­ah zo fel a ni ta ding a nih. Hi Rel leilak hi Chenab vadung chung metres 359­a insang­a daw a ni a, Eiffel Tower nekin an sanglem ding a nih. Tuta khawvela Rel leilak insang tak nina hau mektu chu France rama Tam River chunga daw, vadung mawnga inthawk metres 340 a insang khu a nih. Tuta Chenab vadung chunga Rel leilak dawa um mek hi Bakkal (Katra) a daw tan le Kauri (Srinagar) a tawp, metres 457 a sei le thli 266kmph a hrat dawlzo ding khawpa det indoa daw a nih. Katra section chu zo le kum 2014 khan hawng a ni ta a, tuhin Katra­Banihal section­a sin thaw mek a nih. Hi project­a ding hin KRCL chun Rs. 2,900 crore a seng ta a, Rs. 6,100 crore seng dinga riruong a nih.

EC in CS le DGP hai meeting a neipui
GUWAHATI: Chief Election Commissioner Nasim Zaidi inrawinaa Election Commission full bench chun Assam Assembly Election hung um ding le inzawmin zanikhan Guwahati hmunah Assam Chief  Secretary le Director General of Police (DGP0 hai meeting a neipui. Hi huna hin Assam state sunga law & order ngirhmun an ennawn. Election Commission team hin Political party tum tuma thuoituhai le District tina Deputy Commissioners, SPs le Election officers hai khawm meeting a lo neipui ta bawk a nih.

AP CM in budget Rs. 13,243.21 crores 
DEHRADUN: Arunachal Pradesh CM Kalikho Pul chun zanikhan Assembly­ah kum 2016­17 sunga sum hmang ding budget estimate Rs. 13,243.21 crores a phar. Budget­a ngaipawimaw zuol hai lai Education, Health le infrastructure development hai a thang. Education sector a dingin Rs. 1985.98 crores sie a ni a, Health –ah Rs.  973.97 crores sie a ni bawk. Arunachal Pradesh Assembly chun zanikhan ‘The Arunachal Pradesh Tourism (Trade Registration and Regulation) Bill­2016’ le ‘The Arunachal Pradesh Public Service Bill­2016’ lungruol takin an passed. Opposition Congress chun Assembly session le Kalikho Pul sawrkar chu dan kal a nih tia intumin Assembly session hi an boycott a nih.

Rajya  Sabha seat 2 Congress in an lak
GUWAHATI: Zani hmasa khan Assam State a Rajya Sabha seat 2 ruok haiah inthlangna nei a ni a, Congress Party candiate ve ve Ripur Bora le Ranee Narah hai thlangtling an nih. Ripun Bor a hi Assam Education Minister lo ni hlak le Ranee Narah hi Union Minister lo ni hlak a nih. Tutak hin Congress party in Assam state­a MLA 126 umah MLA 70 an nei a nih. MLAs 86 vote thlaknaa hin an thang a, Bora in Votes 38 le Narah in votes 47 an hmu.

Editorial: Mipui himna

Manipur­ah mihriem hringnun le an thil neihai a him nawh ti chu tlang hriet a nih. Radio, TV le Chanchinbu haiah mithiruong hmu a ni thu, nuhmei suolluina thu, nuhmei naupang suollui hnunga that a ni thu, insuom le inrawkna a um thu, inthuoihmangna a um thu, invauna le sum ngenluina a um thu, motor le thil dang dang inruk hmang a ni thu le mi huon le lo haia thlai, theira, bu le bal inruk hmang a ni thu hai hi nitin deuthawa hriet ding a um. Hi taka inthawk hin ei state sunga mihriem chenghai le an thil neihai chu a him naw a nih ti chieng taka hriet thei a nih. Hi lei hin ei ram chun muongna le inremna chau ni lovin himna a mamaw a nih. Himna a um naw chun ei ram hi ram inhawi le zalen ni thei ngai naw nih. Ei rama himna a um naw a, suolna a tam leiin state danga chenghai chun an mi ralthlir a, ei rama hung inzin chakna khawm an neinaw pha hlak.

Kum 30 vel liemta khan chu  Churachandpur town le a se vel haia hin mihriem nun a himin a la zalen thei a,  town sung ngeia khawm zan dar 9 chen chen dawr hawng a ni a, nuhmei le naupang khawm titna nei der lovin fena le hungna an nei thei hlak a, CCPur le imphal inkara khawm zan hun haia motor tlan an chatlak ngai nawh. Rukru le misuol khawm tulai ang em em hin chu an la um nawh. Tulai ruok hin chu rukru tak ngiel khawm a hawn naw chun mi pakhat­pahni chau a hnawtzui ngam chi an ni ta naw a, misuol le rukru hnawtzui ding chun silai le hriemhrei tha chawi a tul tah. Tienlaia ei pi le pu han rukru le misuol hnawt lovin an tlan ti kha chu a ni ta nawh. Rukru le misuol han a hnawtzuituhai an beilet ngam ta a nih.

Tulai chu khuo a hung inthim ta chun dawrhai khar a ni a, khawlaidunga mihriem inlawn vel khawm an um meu ta nawh. Mitin mani insung sengah ei um el ta a nih. Zan sawt hnunga khawlai leng hmu ding an vang tah. Zan sawt hnunga khawlaia invak hai chu rukru le misuol an ni tlangpuui ta  niin anlang. Mihriem nun himin zalen sienla chu zan huna khawm dawrhai hawng ning a ta, sun huna bazar kai hman lo hai khawm bazar an kai hman ding a nih. State dang haia chun sun le zan hin danglamna a nei nawh. An ram a ralmuong le him leia hienganga khawsa thei an nih. Eini lai ruok hin chu muongna le himna a um naw leiin zan hun chu ieng thaw ngamna ruol an ta naw a, mani in sengah ei inkhar khum a, ram buoi ang elin hun ei hmang tawl ta a nih.

Khawvela sawrkar ropui taka ngai, venghimna tiengpang khawm a uluk taka ngai USA meu khawmin thil suol thaw tum ngar ngar hai chu a dang thei bik tanaw zie chu New York khawpuia World Trade Centre bei a nina khan a sukchieng hle. Hieng laizing hin venghimna tieng a uluk lei khun thil thanaw tlung thei tam tak an pumpel ring a um. Ram le mipui himna dinga sum le pai, tha le zung a seng ngamna hi a tha a, entawntlak a nina a nih. Ei ram sawrkar khawmin tuta nek hin mipui le an thil neihai venghimna ding tiengpang hi uluk zuolin sum seng inren naw sienla nuom a um hle. Ram ropui le hausa hai leh chun inkhaikhin ruol ni nawng ei tih. Amiruokchu, mipui le an thil neihai venghimna ding kawngah hin sawrkarin hma hang la nasa  nawk zuol sien nuom a um.

Chun, ei rama mipui le an thil neihai venghimna ding kawngah hin sawrkar chau hma inlaktir ei tum chun thil indik ni thei naw nih. Mipui tiengpang khawma thang ei lak ve a tul a nih. Suolna hin taluo a nei tanaw a, a pung pei a nih. Hi lei hin suolna do dinga ei thangruol a hun ta takzet a nih. Tuta hmaa CWA um kha mipuiin ei sawr tangkai hle a. CWA kha sukthar nawk thei nisienla nuom a um ngei el. Mipui, khawtlang, ram le hnam hmangai han hma an hung lak naw chun khawtlang suolna hi hung pung pei a ta, ei ram hi chengna tlak lovin a la hung um el thei ding niin an lang.  Hma hung la  tantu ding ei mamaw a nih.

Mipui himna ei ram hin a mamaw ngawi ngawi a nih. Mipui himna dinga kal pen ngam hai inthawk suok a hun tah. Chuong a ninaw chun ei thil ditlo le ei thil tuok nuom lo hai hi ei tuok pei ding niin an lang. Tulai hnai el khawm khan Muolvaiphei khaw bula Reserve forest lai, nunghak le tlangval inleng thenkhatin silaia chuktuo a sawisakna an tuok a, silaia vautu chun an nunghak lengpui hai a suollui ti thu hril le hriet a nih. Hi thil tlung hi khawsung news pakhatah zieklang a nih. Hiengang khawp hin ei ramah himna a um tanaw a nih ti hrie a, nunghak le tlangval hai khawm fienriel deua khawlai leng hi sim hmak ding a nih. Silai chawia che hi hnam dang niin an lang naw a, tuolsung mi tho ni dinga ring a nih. Zawng dawka man le hremna a phutawk pek ngai chi chu a nih. Chu ding chun tu ham inthawk tang an ta? nuom le phur thu ni lova an thawkdawk ei um a tul chu an ta hi.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate