Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 16 March, 2016

Wednesday, March 16, 2016

/ Published by VIRTHLI
JAC in DC ngenna an dawnlet
CCPUR: Joint Action Committee (JAC) Against Anti­Tribal Bills in Tribal Movements ni 200 tlingna le  Tribal martyrs hai sunna le inzanaa March 17, 2016 zanril­a inthawk March 18, 2016, 3:00PM chen darkar 15 sung CCPur­a Total Shutdown an puong bakah hi le inzawma Tribal Martyrs hai inzanaa March 18, 2016, 9AM chara licensed silai nei han mani In chita silai a mu bo kap puok dinga ngenna an siem le inzawma DC/CCPur in Gun Salute thaw tum chu mi thenkhatin remchanga an lak thei thu le buoina intlun thei thil a ni leia ennawn le thaw lo dinga JAC a ngenna le inzawmin zanikhan JAC in dawnletna/hrilfiena Press Release an insuo.

Tribal han pasaltha hai inzanaa silai kap puok hlak ‘indiscriminate firing’ti chu an hrietthiemnaw thu; Gun Salute peknaa silai kap dinga ti chu silai hlo chau (a mu bo) kap ding a ni  thu; buoina iengkhawm a um nawna dinga darkarbi inruol vawnga kap dinga ti a ni thu; silai kappuok leia  inlauna annawleh buoina a umnawna dingin mipui le security forces hai kuoma Press Release insuoa inhriettir lawkna siem a ni ta thu; tribal martyrs hai kap hlumtu man tum lova pasal tha hai inzanaa silai kap tum Arms Act hnuoia dan bawsietna a ti chu an hrietthiemnaw thu hai an zieklang.

SSC Question a hungtlung tah
CCPUR: March 20, 2016 nia Staff Selection Commission (SSC) huoihawtnaa Delhi Police hnuoia SI, CAPF hnuoia SI le CISF hnuoia ASI lakna dinga SSC Exam hung um dinga CCPur Centre­a candidates hai question ding hung phurtlung a nita a, question hai hi DC Office­ah siethat an nih. CCPur district­ah candidates 1183 an um a, Exam centre pahni CCPur Govt. College le Rayburn College haiah inthung an tih. CCPur College­ah candidates 480 le Rayburn­ah candidates 703 hai an in­thung ding a nih.

HSA CCPur JHQ election notice
IMPHAL: March 19, 2016 khin HYA Hall, Sielmat, CCPur­ah HSA CCPur Jt. Hqrts thuoitu thar ding thlangna um a tih. Hi le inzawma President in candidate nuom han March 17, 2016, sun dar 12 chenin Election Officer Mr Nathan Sanate of Hmarveng kuomah nomination paper lak le peklut thei ning a ta, March 18, 2016 chenin inhnukdawk thei ning a tih. Post dang dang hai chu floor candidate system hmanga inthlangna buotsai ning a ta, HSA JHQ CCPur kuta palai list pekluta um hai chauin inthlangnaa hin vote thlak thei an tih tiin Election Commission thusuok chun a hril.

School tum tum inspection an thaw
CCPUR: Mr Kaikhanlian Guite, DI of Schools, CCPur block le staff han zani hmasa khan Tuibuong area­a um Schools 3­ Logos English School, Dr Radhakrishnan Foundation School le Greenwood Academy school hai inspection an thaw. Govt. School teacher private/mission school­a thawk an um le umnaw, kangmei suok pal thila hmang ding fire extinguisher sie a ni am; Teacher hai thla khatah hlaw iengzam an pek ti le tuition fee an lak zat hai  an enfel a nih.

CM le Deputy CM han New Delhi an pan
IMPHAL:  Manipur Chief Minister O.Ibobi Singh le Manipur Deputy Chief Minister le MPCC President ni bawk Gaikhangam hai chun zanikhan Imphal suoksanin New Delhi an pan. All India Congress Committee (AICC) President Sonia Gandhi in a hung ko leia CM le Dy. CM hai hi New Delhi inzin niin ei thu dawngna chun a hril. Tuta tum hin O.Ibobi Singh hi a nuhmei O. Landhoni Devi, Khangabok Assembly Constituency MLA ni bawk chun a zui ve. O.Ibobi Singh hin Imphal suoksana New Delhi a pan hma hin urgent meeting a ko a, hi meeting­a hin a minister­hai po po an thang kim vawng a, ieng thu thu am an hriltlang ti ruok chu hriet a ni nawh.

Tuta hma deu khan Manipur Congress sunga Dissident MLA­hai New Delhi­ah an zu fe a, AICC President Sonia Gandhi le AICC President Rahul Gandhi hai zun hmupuiin an lungawinawna hai an zun tlun a, hi huna hin an lungawinawna le an thil ngen hai chu an lo bawzui ding thu Sonia Gandhi le  Rahul Gandhi hai hin Dissident MLA hai thu an lo tiem nia hril a nih. Hi thu le inzawma CM le Dy. CM hai hi Sonia in inrang taka inbiekpui dinga a hung ko niin ei thu dawngna chun a hril.

Dissident MLA hai hin CM thlakthleng dingin an ngen naw a, minister thenkhat chu bana minister la ni lo MLA thenkhat minister­a laklut ding le party inthuoi dan sawidanglam  dingin an zu ngen nia hril a nih. MPCC President sin hi Dy. CM Gaikhangam in a chelsa a ni a, Dissident pawl ngenna angin MPCC President thar ding ruot a hung ni el theia hril a nih. Congress party inthuoi­dan chun “One Man One Post” ti a nih. Assembly election a hung hnai ta bawk leiin thil iemani tak chu a hung um ding a nih tiin ei thu dawngna chun a hril. Kum 2012 a O.Ibobi Singh in sawrkarna a siem huna khan kum hni le a chanve zova a minister major reshuffle thaw ning a ta, minister chang lo hai minister a laklut an ni ding thu CLP member h ai kuoma a lo hril a nih.

BJP Natl. Executive meeting­ah Th. Chaoba
IMPHAL: March 19, 2016 khin New Delhi­ah BJP National Executive meeting a um ding a nih. Hi meeting­a thang dinga fiel a ni angin Th. Chaoba, Presdient, BJP Manipur Pradesh chun March 14, 2016 khan Imphal suoksanin New Delhi a lo pan tah. Th. Chaoba hi March 20, 2016 khin Imphal hungkir nawk a ta, Assam State Assembly Election a BJP candidate­hai campaign neipui dinga ruot a ni leiin March 21, 2016 khin Imphal suoksanin Guwhati a pan nawk ding nia hril a nih. Th. Chaoba hin March 22, 2016 a intahwk  Assam­a Vote a campaign tan dinga ti a nih.

13th AR Raising Day hmang
IMPHAL: Zanikhan HQ IGAR (South) Mantripukhri ah 13th Assam Rifles Raising Day hmang a nih. Raising Day hi Major General V.S. Sreenivas, VSM, Inspector General Assam Rifles (South); military officers le civil tienga officer lien han an hmangpui. Officers Mess ah Social gathering le iel bika um hai ta dingin zantieng huna ruoi the (barakhana) a nih. Chun, hi day hamng le inzawm hin Meena Bazar le Pangal Gyamkhana hai huoihawt a ni bawk.

World Consumer Rights Day hmang
IMPHAL: Manipur State Legal Service Authority le High Court Bar Association hai thangruolin zanikhan High Court of Manipur Auditorium ah Word Consumer Rights Day hmang a nih. Hi huna hin Manipur Education, CAF & PD minister M. Okendro huollien; Kh. Binoy Kumar Singh, President, High Court Bar Association of Manipur functional president le  Th. Ibohal Singh, Advocate General, Manipur Guest of honour in an thang tawl.

Damdawi khap hai lai Vicks a thangsa
NEW DELHI: Sawrkar thlungpuiin Fixed dose combination­FDCs (Paracetamol + Phenylephrine + Caffeine) drugs (damdawi) 344 a khap (ban) hai lai ‘Vicks Action 500 Extra’a thangsa. Hi lei hin FMCG firm Procter and Gamble (P&G) chun siemsuokna sin khawm a tawpsan nghal. FDCs ban puonga um hai le inzawm hin March 10, 2016 khan gazette notification insuo a ni tah. Hritlang hlo inlar em em, eini rawiin ei hmangsuol Corex le Phensedyl hai khawm khap a ni angin Pfizer le Abbott hai chun siem le zawr suok ta lovin an tawpsan ta bawk. Hieng damdawi hai hi sawrkarin a ruot panel of experts han natna damna an tlun ngei ti fiena an hmunaw lei le hmangsuol a ni leia sawrkarin a hung khap a nih. Vicks Action 500 Extra khawm hi hiengang combination neia siem a ni leia zawr suok hi tawpsan a nih.

NSCN (IM) palai han an inhmupui
NEW DELHI: NSCN(IM) palai han zanikhan Naga peace talk interlocutor R.N. Ravi thangsain New Delhi­ah Home Ministry official­hai an inhmupui a, August 3, 2015 a Naga Peace Accord zieka um chungthu an hriltlang. Hi inbiekna hi NSCN (IM) le sawrkar ta dinga pawimaw takel a ni a, hi inbiek zova thil tam tak a hung fel beisei a nih ti in NSCN (IM) senior member pakhat chun a h ril. Hi meeting­a hin Union Minister of State for Home Kiren Rijiju khawm a thang a, inbiekna chungthuah iengkhawm a hrillang nuom nawh tiin ei thu dawngna chun a hril. NSCN (Unification) thuoitu General Kholi Konyak  NSCN (IM) pawla a lut hnunga sawrkar le NSCN(IM) inbieknawkna hmasa tak a nih.

NIA in Chargesheet an file
AIZAWL: Sairang Police station huom sung, Aizawl District, Mizoram­a Lengpui Airport area sunga farm house pakhata inthawk  Rifles 33 le silaimu 809 zet dapdawk a nina le inzawm khan National Investigation Agency (NIA) chun Chargesheet an filed. Hieng ralthuom hai dapdawk a ni le inzawm hin Bangladesh mi vawng Moni Tripuri, Sobuz Chakma, Robi Chakma le C Lalnghakthanga hai chu man an ni hnungin bail­a insuo an ni a, bail­a insuo an ni hnung hin an inbihmang leiin bail thei lo ding arrest warrant insuo khuma um mek an nih. Chun, ralthuom dapdawkna le inzawma man farm house neitu Rohmingliana chu March 12, 20134 khan man le ama khawm chargesheet file khum a nih.

LS­ah Real Estate Bill passed
NEW DELHI: Zanikhan Lok Sabha­ah Real Estate (Regulation and Development) Bill, 2015 Lok Saabha­ah passed a nih. Hi Bill hi kar hmasa khan Rajya SAbha chun a lo passed ta a nih. Hi Bill hi In inchaw ding han an sawr tangkai hle beisei a nih. Hieng laizing hin Railway minister Suresh Prabhu chun zanikhan Lok Sabha­ah Railways (Amendment) Bill, 2014 chu a lakkir (withdrew).

Foreign fund hmu thei lo ding NGOs 69
NEW DELHI:  May, 2011 a inthawk India rama NGOs 69 hai chu ramdang (foreign) a inthawk fund hmu thei lo dinga ban an nih tiin Minister of  State for Home Kiren Rijiju chun zanikhan ziekin Lok Sabha an hriettir. Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 an bawsiet leia fund hmu thei lo dinga ban an ni thu Rijiju chun a hril bawk. Foreign fund hmu thei lo dinga ban NGOs hai laia 14 chu Andhra Pradesh a inthawk an ni a, Manipur­a inthawk khawmin NGO pakhat a thang ve.

Damdawi khap hai lai Vicks a thangsa
NEW DELHI: Sawrkar thlungpuiin Fixed dose combination­FDCs (Paracetamol + Phenylephrine + Caffeine) drugs (damdawi) 344 a khap (ban) hai lai ‘Vicks Action 500 Extra’ a thangsa. Hi lei hin FMCG firm Procter and Gamble (P&G) chun siemsuokna sin khawm a tawpsan nghal. FDCs ban puonga um hai le inzawm hin March 10, 2016 khan gazette notification insuo a ni tah.  Hritlang hlo inlar em em, eini rawiin ei hmangsuol Corex le Phensedyl hai khawm khap a ni angin Pfizer le Abbott hai chun siem le zawr suok ta lovin an tawpsan ta bawk. Hieng damdawi hai hi sawrkarin a ruot panel of experts han natna damna an tlun ngei ti fiena an hmunaw lei le hmangsuol a ni leia sawrkarin a hung khap a nih. Vicks Action 500 Extra khawm hi hiengang combination neia siem a ni leia zawr suok hi tawpsan a nih.

Foreign fund hmu thei lo ding NGOs 69
NEW DELHI: May, 2011 a inthawk India rama NGOs 69 hai chu ramdang (foreign) a inthawk fund hmu thei lo dinga ban an nih tiin Minister of  State for Home Kiren Rijiju chun zanikhan ziekin Lok Sabha an hriettir. Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 an bawsiet leia fund hmu thei lo dinga ban an ni thu Rijiju chun a hril bawk. Foreign fund hmu thei lo dinga ban NGOs hai laia 14 chu Andhra Pradesh a inthawk an ni a, Manipur­a inthawk khawmin NGO pakhat a thang ve.

Myanmar President dingin Htin Kyaw thlangtling
NAYPYIDAW:  Myanmar Parliament chun zanikhan Aung San Suu Kyi inrawi National League for  Democracy (NLD) candidate  Htin Kyaw ( 69) chu Myanmar civilian President hmasa tak dingin an thlangtling. Mr Htin Kyaw hi Suu Kyi ringzo le kut le ke taka a hmang a nih. Votes 652 tla hai lai votes 360 a hmu phak a nih. Myanmar military candiate Myint Swe chu pahnina niin votes 213 a hmu a, NLD candidate dang pakhat Henry Van Thio chun votes 79 hmuin a pathumna a nih. Tuta Myanmar President ni lai mek Thein Sein chu tuta thla tawp hin President  a nina a tawp ta ding a ni a, April 1, 2016  a inthawk  Htin Kyaw hin Myanmar President sin a hung chel tan ding a nih. Kum 50 lai zet Myanmar­a sipai sawrkarna a um hnunga civil mi in President a chel hmasatakna ding a nih.

Myanmar General Election November, 2015 a nei huna khan NLD hin hrat filawrna changin sawrkar inhlantuona dinga process a fe mek a nih. Suu Kyi in Myanmar President a chel thei nawna dingin sipai sawrkar hmasa khan ramdang mi pasal­a nei le an nau hai ramdangmi (foreigners) an ni chun Myanmar President ni thei lo dingin Constitution a lo induong a, a pasal le a nauhai British an ni leiin Suu Kyi hi President election­a ngir thei lo a nih.

Suu Kyi chun President ninaw sien khawm President chunga a um le ro a rel ding thu tuta hmaa inthawk khan a lo hril ta a ni a, Htin Kyaw khawm hi ama ditsak ngei a nih. President Election­a pahnina le pathumna Myint Swe le Henry Van Thio hai chu Vice President an hung ni ding a nih.


Sipai pension tah 7,75,000 hai arrear
MUMBAI: One Rank One Pension (OROP) dungzuiin zani hmasa khan State Bank of India (SBI) chun sipai pension tah 7,75,000 hai arrear ding sum a peksuok  tah. February, 2016 chena first instalment arrears dinga peksuok hi 25% (one­fourth) a ni a, family pensioners le gallantary award pensioners hai chu a kima an arrear peksuok a ni bawk. March, 2016 a inthawk Revised basic salary hi pensioners han hmu tan an tih. First instalment a SBI in sum a peksuok hi Rs. 1,465 crore a tling phak tiin Arundhati Bhattacharya, Chairperson, SBI chun a hril.

VAWISUN THUPUI
Mi feltakhai lam dinga hung ka ni nawh a, mi suolhai lama insimtir dinga hung ka ni lem,” a ta, a dawn a.  ­  Luka 5:32

Editorial: Student-hai thaw thei lo ding Home Work

Lekha inchuk hi mitinin ei ngaipawimaw a, hi lei hin tlangram le phairam a hai khawm naupang school kai lova um hi chu an um meu ta nawh. Ei ram hi kilkhawrin la hnufuol hle sienkhawm nu le pa han tumna tak tak ei nei leia ei nauhai hi lekha ei inchuktir seng a nih ti inla ei hril suol ring a um nawh. Retheiin pasie hle inlakhawm nu le pa hai chun mani nauhai seng school inkaitir ngei ngei tumna lungril ei nei thei ta hi thil lawmum tak a nih. Mission Scool ananwleh private school a inkaitir zo lo nu le pa hai khawma sawrkar school haia ei nauhai lekha ei inchuktir hram hram hi thiltha a nih. Iengkhawm lo nekin thil iemani bek thaw a tha ti angin lekha inchuk naw le school kai naw nek chun school kai hrim hrim chu a tha tho tho a nih. Vai rama hai school kai thei lo naupang nuoitel an la um zing laia ei ramah naupang school kai lo em um ta lova ei um thei hi ei vangnei bikna a nih. Tribal seng seng le hnam hnufuol seng seng hai lai chun ei hamtha bik a nih ti hi theinghil ngai lo ding a nih.

Khawvel a hung changkang pei a, thiemna le varna hai khawm a hung insang pei ang bawkin lekha inchuk dan khawm a hung changkangin a hung inthlakthleng pei a. Tienlaia bel le puntir thaw dan hai khawm a hung danglam ta pei a. Hi inthlakthlengna le danglamna hai hi zui le thi em ve thei dinga students, nu le pa hai khawma thang ei lak a tul takzet a nih. Hieng laizing hin School thenhat le Zirtirtu thenkhatin naupang hai bakah nu le pa tam lem hai thaw thei  lo ding home work student­hai kuoma an pek hlak hi thiltha a ni chie am ti hi ngaituo chieng a tul hlein an lang. Student­hai chau ni lovin nu le pa hai ta dingin phurrik a tling takzet a nih. Students han thiemnain an hmang pha dim maw?

Hiengang Home Work thaw thei lo students, nu le pa hai chun Computer le Internet hmang thiem hai ruoiin, home work hi an inthawtir rawp el ta a nih. Hi thil hin student­hai thiemna le hrietna a pek chu ring a um naw tiengpang a nih. Hieng a ni lei hin inchuknain neitu le Zirtirtu haiin hi thil hi ennawn hai sienla thiltha a ni lem ring a um. A chang lem chun zirtirtuhai khawmin an hriet lo le an thaw thei lo chen chen student­hai  kuomah home work an pek am  a ni ding aw ti theia a um chang a um. Tulai chu Computer le Internet hai hmanga hriet naw thil hai khawm zawng suok thei le hmu thei a ni ta a. Hi thil hi besana home work hi pek an ni ringawt chun computer le internet hmang thiem lo le neizo lo hai ta ding chun Home work hi thaw thei ngaina a um nawh. Hi lei hin hiengang system hi chu ei ni laia ding chun thaw chi le hmang chi a la ni chie naw niin an lang. A nei le a neinaw hai inkar hi a lan hlat hle el si a.

Student­hai hin an harsatna hi an hril ngam naw a ni el thei. Amiruokchu, hiengang home work nei, thaw thei si lo le a thawna ding nei si lo, students, nu le pa beidawng tak tak, a thiem le a thaw thei ding zawnga pansak­panthlang in tlan lut rawk rawk hi hmu le hriet ding an um rawp el ta a nih. Hi system hi a thanaw let der ei tina ruok chu a ni nawh. Amiruokchu, a thaw thei naw le a hmang ruo nei nawhai ta ding chun a harsa taluo bakah thiemnain an hmang pha ring a um naw leiin, hiengang home work inpekna kawnga hin school neitu le zirtirtu hai fimkhurin an ngaituona la sukzau deu hai sienla thiltha a ninaw ding maw? Ei ngaituona, ei hrietna, ei varna le thiemna hai tuta hma nek chun nasatakin an sang lem tah. Amiruokchu, ei standard le ei changkang nuom dan hi ei neinain a la hnawt phak naw chu a la ni hi!

RTE le CCE ei ti hi a thu chun a tha, sienkhawm practical a ding ruok chun ei economic ngirhmunin a la tlin nawh ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. Hi lei hin ngaipawimawin tha hle sienkhawm a hmang dan hi ei thiem hle a tul hri niin an lang. Computer le internet nei seng le thaw thiem seng ni inla chu hi inchukna system hi hmang inlakhawm nu le pa le student han harsatna tuok pha naw nihai. Nisienlakhawm, tuta ei ngirhmuna hin chu ei la tlinzo naw thil a ni leiin school neituhai hin an school sengah home work thaw dinga an pek­hai hi thawpui lemhai sienla a tha lem el bakah students han an tangkaipui lem le an thiem pha lem ring a um.

Hmasawnna le changkangna ei ti hai hi a tha a, mitin dit a nih. Amiruokchu, ei tlinzo lo le ei neinain a hnawt phak lo hmasawnna le changkangna hai hi tahw tal tal ei tum  a ni ruok chun student­hai chau ni lovin nu le pa hai chenin harsatna an tuok pha ding a nih. Hi th il hi ngaizam el chi chu a ni ta naw a, a thaw dan ding tha lem ei ngaituo tlang a tul em em el a nih. Inchukna ei ngaipawimaw ang bawkin ei sum le pai ngirhmun hai khawm ei ngaipawimaw sa a tul a nih. Chuong a ninaw chun ei lekha inchukna le home work ei inpekhai hi umzie nei  lovin um pal a tih ti inlau um takel a nih. World Class Education khawm hrilmawi inla, ei economy ngirhmunin a phak sinaw chun iengma ro sukkuo chuong nawng ei tih. Inchukna tha le insang ei nei theina ding chun  ei economic ngirhmun ei siem that ve a tul a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate