Responsive Ad Slot

A ṭul leh kei khawm pasalṭha 10-na ah ṭhang ka tih"- H. Mangchinkhup, Convenor, JAC

Friday, February 12, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR| Feb. 12, 2016: H. Mangchinkhup, Convenor, JAC Against 3 Bills chun vawisun dar 12:15 pm vel khan Teddim Road a Sielmat leilak (bridge) kawlhnai laia mipui hmaa thu a hrilna huna chun Pasalṭha hai vuina dingin JAC in thuthlukna vawikhat khawm siem a ni naw thu, Pasalṭhahai mipui remti hmakhat hrehmang an ni naw ding le mipui lungawi hunah vui an ni chau ding thu a puong. A hril zawmpeina a chun a ṭul leh kei khawm pasalṭha 10-na ah ṭhang ka tih tiin a hrilsa bawk niin ei thu dawngna chun a hril.

Hienglaizing hin Feb. 13, 2016 ni a Tribal Martyrs' 9 hai vui dit naw pawl hai chun an bandh thaw hun suksei nawkin vawizan dar 12 chena dinga Churachandpur khawpui sunga Bandh darkar 24 an thaw chu zinga chen darkar 24 dang an bandh thaw hi an la suksei nawk thu ei dawng. Hi bandh thawtu hi CCPur besana um Whatsapp Group le Facebook Group Admins le All Tribal Movement Lamka inti pawl hai an nih.

Photo: LV

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate