Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 08 December, 2015

Tuesday, December 8, 2015

/ Published by VIRTHLI
HSA Motto siemtu J.C. Thangsiem ei lo the tah
CCPUR:  Kum 1982­84 laia HSA GHQ General Secretary sin lo chel tah; hlaphuok thiem le ziektu ni bawk J.C. Thangsiem (59) of Rengkai Muolhlum chu Dec. 7, 2015, 5AM khan chatuonram a lo inlawi tah. A ruong hi zanikhan ropui takin Rengkai thlanmuolah vuiliem a nih. Pu/Tv. J.C. Thangsiem hi ‘Hmar Shakespeare’ ti thei khawpa thu le hla tienga miril a nih. HSA chau ni lovin
HYA a khawm theitawpa lo inhmang hlak, HYA indintu laia thangve a nih. Hnam ta dinga mi tangkai takel, literature suk hausatu a ni a. A hla phuok hai laia thenkhat chu ‘Tuonpui Hmeltha’,‘Ningzu ngawlvei ka lo nih’,‘Zankal mawite aw sawrthlapui”, Lawithat zan’, ‘HSA motto’ le a dang dang an ni a, hla chau ni lovin Drama phuok thiem le  lekhabu khawm pahni “Azilsi Var zan” ti le “A sosang lai” ti  hai lo ziek ta a ni bawk. Hla inril tak tak a phuok 14 hai lem chu Lenruol Hlabu a hlulut an ni nghe nghe a. HYA hla thiem taka phuok hmasatu a ni bawk.

Nuhmei nei naw sienkhawm, a nei tasahai ngirhmuna inthawkin “Lawithat zan” thiem em emin a phuok dawk a nih. Literature khawvela hin a thaw hlawkin a thuthiem dan anril a, tawng upa le tawng­kausep a thiem a, a thu ziekhai tiem anhawiin Hmar hla kungpui a tling tak zet a nih. Hieng anga thu le hlaa mi inril ei hei chan el hi ei inpam tak zet a nih. Khawvel um sung chu a sulhnunghai hi innghil ni um ta ngai naw nih. JC Thangsiem hi JB School­ah Asst. Teacher sin thaw lai a nih. (with input from Alan Famhoite)

DFWO in an hriettir
CCPUR: District Immunization (DIO) a naupang damdawi inkaptir nu le pa hai chun damdawi kap zoah naupang hai In panpui el lova a tlawm takah minutes 30 bek DIO campus a la thung ha dam pui hlak dingin Dr V.C. Pau, DFWO chun inhriettirna a siem. Naupang damdawi kap zoah pangsa, luoksuok le khawsik le allergic um thei a ni leia hi thu hi DFWO in an hriettir a nih.

Chun, naupang damdawi kap zo (immunized) zo hnung darkar 3 sung  tlai lova an tap a ni chun an rang thei angin Hospital le Health Centre pan dingin Dr VC Pau chun inhriettirna a siem a, a tul chun ama mobile No. 9862088197 annawleh District Hospital Casualty inhriettir dingin a ngen bawk. DIO Centre/Immunization Centre­ah Pentavalent inkap hai a sum sengin a hrana HIB (Hepatitis vengna) kap a tul tanaw thu a hril bawk.

Mi 153 in VDF form an lak tah
CCPUR: Churachandpur District­a VDF post 17 lakna ding le inzawmin zani chena Application form la chu mi 153 an tling ta a, zanikhan mi 17 han document leh Application an peklut ta bawk. Form  lak le peklut thei hun khawm KSO in darkar 48 general strike an thaw leiin December 9, 2015 chena dinga suksei a ni a, Physical Efficiency Test (PET) Dec. 10, 2015, 7:30AM a inthawk Peace Ground, Tuibuong­a nei ning a tih.

ASHA induction traning tan a nih
CCPUR: December 7­15, 2015 chen aw ding District Health Society/CCPur huoihawtnain zani 10:00AM khan CMO Conference Hall­ah “8­Days ASHA induction training for new replacement” tan a nih. Training hi Dr Thangchinkhup Guite, CMO, CCPur in a hawng a, ASHA chu National Health Mission sukhrattu anni leiin training thang  hai chu lunglut taka training dingin an fui. India sawrkarin zero maternity death innitir tumin hma a lak mek a nih tia hrilin ASHA worker hai chu theitawpa hma la dingin a ngen a, Doctors le Nurses hai inza taka um dingin an fui tawk.


Zanita traning huna chun Thiauthianmung, BPM; Dimkhanman, ANM; Lalremruot, GNM le Khollalnei, ANM  hai resource person in an thang. ASHA new replacement training a hin mi 64 an thang.

Hmun tum tumah Pathien thu a hril ding
CCPUR: Pathien thu hrilthiem Ms Rengpui chun December 9­12, 2015 inkar sung khin hmun tum tumah Pathien thua rawngbawlna nei a tih. Dec. 9, 2015, 11AM in Dongzakai, Chief of Hill Town campus­ah thu hril a ta, December 10­12, 2015 inkar sungin Lalhuoplien/Biekim of Khawmawi in campus ah thuhril a tih.

SP Office­ah Reader
CCPUR:  CID (Technical) a thaw lai mek Inspector CL Puia chu SP/CCPur Office­a hung sawn a ni a, Reader to SP/CCPur chel a tih.

KSO bandh in nundan pangngai a sukbuoi
CCPUR: Kuki Students’ Organisation (KSO) GHQ in December 6, 2015zanrila inthawk Manipur Hill District haia darkar 48 bandh an ko KSO/CCPur in an thlawp ve leiin zanikhan Churachandpur District­a chun nundan pangai a sukbuoi a, schools thenkhat khar anni bakah Police Station thlang tieng po a Dawr hai chu khar an ni a, sak tieng ruok chu dawr hai khawm an inhawng tawl.24­Assam Rifles han Khudeng Thabi hmuna zani hmasa laia KSO Chandel District President   Doumang Haokip; Kotal Khunthak village lalpa Koprarsing Lamkang le S. Lamphel lalpa Letkhosei Haokip hai an sawisak dodalnaa bandh hi an thaw a ni a, anni hi Moreh­a Joldam Village lalpa thi rala fe, an hungkir tienga sawisakna hi an tuok niin ei thu dawngna chun a hril. KSO GHQ chun mi sawisaktu hai chunga action la dingin an ngen a, an ngenna hi darkar 48 sunga sukpuitling a ninaw chun tiemchin umlo General strike thaw an tum bawk a nih. An bandh thaw hin genuine cases of medical le Media hai chau an inhuomtir naw a nih.

Bandh lei hin Imphal­Moreh inkar National Highway 102 a chun zanikhan motor inlawn an um nawh.  Bandh volunteers hai chun lampui hmun tum tumah motor tyre an raw bakah thingtum le electric ban hai siein lampui an dang.

Hmar FC Semi final an lut
NEW DELHI: 9th ONGC North East Tamchon Football Tournament 2015 fe mekah zanikhan Quarter Final match ah Hmar FC chun Hornbill FC 5­1 a hnein Semifinal an lo lut tah. Hmar FC ta dinga goal thuntu hai chu Michael Chongthu (2 goals), Lalneidik Hmar, Henry Gangte le Cornel Pudaite hai an nih. Hmar FC hin December 10, 2015 khin Semifinals­ah Muvanlai inkhelpui an tih.

National Herald Case-ah Sonia le Rahul ngenna High Court in a hnawl 
NEW DELHI: National Herald newspaper property case­a anni taksa ngei inlanglo phal pek dinga ngenna an siem chu Delhi High Court in zanikhan a hnawl a, hi lei hin Congress President Sonia Gandhi le Congress Vice President Rahul Gandhi hai chu vawisun hin Delhi Trial Court hmaah an inlang el thei. Anni nufa baka hin Congress leader Suman Dubey, Moti Lal Vohra, Oscar Fernandez, Sam Pitroda le Young India Ltd. hai khawm Court hmaa inlang dinga ko an nih.

Hieng laizing hin Sonia le Rahul aiawa ngir Congress party spokesperson Abhishek Manu Singhvi chun zinga (Dec. 8, 2015) zingkar Supreme Court­ah appeal an thaw ding thu a hril. Congress legal team chun hi case­a Sonia le Rahul hai an taksa ngei Court hmaa an inlang ding chun Parliament­a beina an tuok inlau leiin dang tumin nasa takin thang an khaw a nih.

National Herald Newspaper hi India in Independence a hmu hma kum 1938­a kha Jawaharlal Nehru in India Independent suolna kawnga mipui lungrila hnam hmangaina chi tuna dinga a lo indin a ni a. Tha taka enkawl a ninaw lei le circulation duthusam a tlingzo tanaw leia UPA sawrkarin kum 2008­a lo khar ta a nih.

Hi thua hin BJP leader Subramanian Swamy chun  property papers indiklo hmangin National Herald properties Rs 2,000 crore anghu ding an lak tia intuma case a siem leia Sonia le Rahul bakah congress leader hai chunga case hi siem a nih. Thiemnaw inchangtir an ni chun damsung lungin intang theina niin ei thu dawngna chun a hril.

Tharum  hin iengkhawm chingfel naw nih: CM
IMPHAL: Zanikhan Thoubal district­a Moirangthem Ibobombi Memorial Trust huoihawtnain Manipur Education ni mek M. Okendro Singh pa, kum 20 vel liemtaa helpawl han an kap hlum Manipur minister hlui Moirangthem Ibotombi thi champha a vawi 21­na “Kanglup Amasung Jatigee Khetnaba Leitaba Leingak Shanti Purakpa” (bringing a harmonious governance with equal treatment to all communities) ti thupuia hmangin inser ni a, hi huna hin Manipur CM O.Ibobi Singh, Dy. CM Gaikhangam, Parliamentary Secretaries, Ministers, MLAs le Manipur Police­a top officials hai an thang tawl a, inzanain a thlalak­ah par inhlanna hun an hmang tawl.

Manipur CM in thu a hrilnaah, tharum  hmangin iengkhawm chingfel thei a ninaw ding thu hrilin, vawisuna hun ei hmng hin  mipuiin  inremna an dit ti a sukalng a, thiltha a hung rasuok ngei a beisei thu a hril.

Dy. CM Gaikhangam chun, state sunga hnam tum tum cheng hai inkara inbeituona  a umzing sung chun thil iengkhawm chingfel thei a ninaw ding thu hrilin inthattuona hi state sawrkar chun a ditnaw  a, sienkhawm UG han security an kap chun anni invengna dinga kaplet ve el naw chu lampui dang a um nawh tiin a hril. Hnam tin hai hlim tak le inrem taka um dingin a ngen.

Mithiem hai hung suok dingin a ngen
IMPHAL: Zanikhan Kuki Inn, Hall, Imphal­a National Research centre, Manipur huoihawtnain ‘two day Political dialogue on Present Political Scenario in Manipur’ nei a nih. Hi huna Manipur CM hlui Radhabinod Koijam in thu a hrilnaah, ei rama inremna le muongna a hung um theina dinga sawrkarna tha ‘good governance’ a um theina dinga mithiem hai hung pensuok dingin a fiel. State sarkar chu  inremna a hung um theina dinga  ei state­a tribal leaders le lal hai  exlusive meeting neipui dinga fielin, Chief Minister a ni hun laiin tribal communities le civil society leaders hai Tribal welfare minister fethlengin meeting a neipui hlak a, nasa taka a thangpui thu a hril bawk.

Eksiden­ah mi 1 a thi
IMPHAL:  Zani zingkar 8:30AM khan Imphal West district sunga Tera Khuraijam hmuna Cycle le Tata Deeper MN05C­0914 an inbaw a, cycle a chuong Khundrakpam Samungo (68) of Tera Maibi Leirak a thi. Hi thil tlung le inzawm hin mipui lungsen chun mi baw hlumtu motor hi an suksiet a, a khaltu chu Imphal Police Station­ah an surrender. Khundrakpam Samungao hi DM College­a lecture sin lo thaw hlak, pension tah a nih.

Rahul rawiin MP han protest an nei
NEW DELHI: Union Minister V.K. Singh in Haryana­a Dalit naupang pahni meia raw hlum an ni chungthua tekhinnaa ‘Ui’ a hmang dodalna le V.K. Singh ban dinga nawrnain zanikhan Congress Vice President Rahul Gandhi inrawinain Congress MPs han New Delhi­a Parliament tuolah protest an neih. Protest a hin Rajya Sabha a Opposition leader Ghulam Nabi Azad, Lok Sabha­a Congress leader Mallikarjun Kharge, party leaders Anand Sharma, Deepender Hooda le a dang dang hai an thang. Protest hi Lok Sabha le Rajya Sabha in­thung hma meta an nei a nih.

Heroin grams 47 leh mi 3 man
AIZAWL:  Mizoram Excise and Narcotics Department hnuoia Anti­Narcotic squad hai chun  December 6, 2015 khan nuhmei 3 - Lalnundiki le Lalrengliani of Kawlbem, Champhai district le  Zothansangi of Aizawl hai chu Heroin No. 4 grams 47 leh an man. Heroin mana um hi tuolsung rate a chun Rs. 2 lakh manhu vela hisap a nih.

Assam Speaker in BJP MLA 6 a suspended
GUWAHATI: Assam Assembly Winter Session ni 5 sung aw ding zanita tan­a chun BJP MLAs 6 le tulai hnai ela BJP zawm Congress MLA 9 hai chu zanikhan Assam Assembly­a thupek zawm loa risie an siem leiin Assembly Speaker Pranab Gogoi chun Assembly ni 5 sung inthung huna thang thei lo dingin a suspended. Assembly question hour tan hlimin hieng MLA hai hin risie an siem leia Speaker thu an ngainaw leia suspended an nih.

Subrata Roy in Rs. 1.23 crore  a pek tah
NEW DELHI: Sahara scam le inzawma Tihar Jail­a intang mek Sahara Group Chief Subrata Roy chun an tangna Tihar Jail sunga a umna Special Cell­a special facilities a dawng theina dingin kum 1 liemta sung khan Rs. 1.23 crores Jail thuneitu hai kuoma a pek a, Court rel angin special facilities a dawng hi suktawpin November 12, 2015 khan khan ordinary Cell­a sielut a nih. Roy hi Sahara financial company in depositors hai kuoma interest leh Rs. 20,000 crores zet pek theinaw leia  March 4, 2014 a inthawka kha Tihar Jail­a thun a  ni a, ama ruol hin Sahara director dang pahni  Ashok Roy Choudhary le Ravi Shankar Dubey hai khawm jail­a thun an nih.

Reverse Tragedy in Hornbill  Rock Contest pakhatna
KOHIMA: Nagaland­a Hornbill Festival nei mek le inzawma Hornbill International Rock Contest neia um a chun Mizoram band Reverse Tragedy chun pakhatna an lak.  Rock contest grand finale zani hmasa zan khan Hockey ground, IG Stadium, Kohima hmuna nei a ni a, hi hun hi Nagaland CM TR Zeliang khawmin a uop ve a, grand finale a hin band 9 an thang a nih.  Reverse Tragedy hin lawmmanin Rs. 10 lakh an dawng bakah contest­a resource partner Trinity College, London a band exam­ah an thang thei bawk ding a nih. Delhi­a inthawk October chu pahnina niin Chennai a inthawk  Grey Shack chu pathumna an ni a, lawmmanin Rs. 5 lakh le  Rs. 2.5 lakh an dawng.

Tuia tla hlum thla 4 hnungin a ruong hmu
AIZAWL: July 18, 2015 nia Tuivawl vadung, Keifang bul laia  tla hlum Lalthuampuia (37) of Hliappui ruong ni dinga ring chu thla 4 hnungah December 4, 2015 khan  East Phaileng khaw mi han Tuivawl vadung­ah an hmu a, Dec. 5, 2015 khan Hliappuiah a ruong hi vui a nih. Ni 7 sung zawng a ni hnunga hmuzo a ninaw leia khawtlangin a ruong zawngna hi an lo chawlsan ta a nih.

Ni 2 cham dingin Sushma Pakistan an zin ding
NEW DELHI: External Affairs Minister Sushma Swaraj chu Pakistan­a ni 2 sung cham dingin vawisun hin Islamabad pan a tih. Ms Swaraj hin Pakistan a cham sungin Pakistan Prime Minister Advisor on Foreign Affairs Sartaj Aziz khawm inhmupui a tih tiin External Affairs Ministry spokesperson Vikas Swarup chun a hril. Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif khawm inhmupui a tih. Ms. Sushma Swaraj hi ‘Heart of Asia' regional conference thang dinga inzin ding a nih. Ms Swaraj hi Foreign Secretary S. Jaishankar khawmin zui a tih.
--------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Pathien inei taphawt chun khawvel a hne pei sih a; hi hi khawvel hnea ngamna chu a nih, ei ringna hi.  ­1 Johan 5:4

Editorial
Kum 2015 in liempui ngei sien

Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Bills pathum The Protection of Manipur Peoples (PMP) Bill, 2015; The Manipur Land Revenue & Land Reforms (MLR&R) (7th Amendment) Bill 2015 le The Manipur Shops and Establishment (MS&E) (2nd Amendment) Bill 2015 a passed hai dodalna leia Manipur tlangram district, a bikin Churachandpur District sunga nundan pangngai tak hmang loa ei umna chu December 9, 2015 hin ni 100 a tling ta ding a ni a, hi baka hin hieng Bills 3 hai dodalna le inzawma hringna chan mi 9 hai ruong chu vui lovin District Hospital Morgue­ah an la um zing  bawk leiin Churachandpur District­a chun Bills 3 hai chungthu hi re tieng pang angin inlang sienkhawm  boruok a la rik hle a nih.

Hieng Bills pathum hai chungthua hin Ministry of Home Affairs chun, state sawrkar,  phaimi le tlangmi hai bakah Stakeholders hai thurawn lak hmasak a ni hma chun sawrkar thlungpuiin Act (Dan) a hung nina dinga thutlukna siem a ninaw ding thu November 9 2015 khan Press Release an suo a. Hi le inzawm hin JAC inrawinaa  hnam tum tuma thuoitu hai chun ringtlaka ngaiin ruong vuiliem dan ding ngaituoin hma an lo lak ta a, sienkhawm  mipui thenkhat chun an ringzonaw leiin martyrs hai ruong vui lovin a um zing a; JAC Against Anti­Tribal Bills chun sawrkarin inbiek dinga a fielna an pawm a, sienkhawm inbiekna a hung um theina dinga sawrkarin a thaw hmasak ding phut an nei a, chu an phutna chu deadline an pek pel hnung chena khawm sawrkar tienga inthawk dawnna iengkhawm hmu a ninaw leiin ei nuorna ni 100 a tling ding chena khawm Bills chungthua Manipur sawrkar le JAC chun inbiekna an la nei thei naw a nih.

Hiengang khawpa sawrkarin tlangmi hai rawl a ngaisaknaw leia a dodalnain JAC Against­Anti Tribal Bills inrawinaa joint Consultative meeting chun Tribal Movement  ni 100 tlingna le inzawmin December 9, 2015 khin Public Ground­ah Mass Prayer programme hmang dingin an rel bakah All Tribal Womens’ Union (ATWU), CCPur inti hai chun hi ni le inzawma MTFD in Delhi­a Coffin rally an nei thlawpnain Dec. 9, 2015 10AM­1:00PM inkar sungin District Hospital a inthawk DC/CCPur Office chenin lampui hrawna nei an tum bawk a nih. Ei movement a sawt deu deu a, ngaidan le ditdan an phir deu deu bawk a; sawrkar tienga inthawk hmalakna ieng khawm a umnaw leia hienganga ei fe pei chun ei ngirhmun hi a khir deu deu ding khawm niin an lang.

Thenkhat Krismas lawm dinga an insingsat mup mup laiin thenkhatin 3 Bills nasa takin an buoipui mek zing a. Bills 3 hai dodal seng seng khan ngaidan le ditdan inangnaw leiin sawrkar chunga lungawinaw chau ni lovin ei hnam thuoitu hmalak dan dittawknaw leia pethmang an umzing bawk. Chu laizing chun sawrkar thilthaw lei am annawleh mani hma an siel lei hnam thenkhatin khawlbing politics an lo khel zing bawk a, ei inchawkpawlnuoi vawng ta a nih. Rome bung 12: 18­a “A thei phawt chun nangni tieng bek mi po po le inremin um ro” ti hi hrie zingin, inremna lampui zawngin hma la thei seng inla nuom a um takzet. Hienganga ei fe pei chun ei ni sunga khawm inbeituona la hung suok el thei ding nia an lang leiin state sawrkar khawma an rang thei anga Bills 3 hai chungthuah Kristien hai nipui Krismas hung tlung hma ngei le, Kum thar 2016 an herlut pui naw hram theina dingin hma hung la sienla, sawrkar thlungpui khawmin an rang thei angin kut hung rawl sien nuom a um takzet.

Tuhin Krismas boruok leiin mi thenkhat chu ei lan keidei hram hram khawm niin an lang a, Krismas ei hmang zo a, kum 2016 in ei buoina hi a hung thar pui a ni lem chun  tukum neka buoina nasa lem tuok thei ei nih. Mihriem ei changa thil ei thaw theina ding chun ei taksa peng le bung tin inbuktawk taka an hrisel a tul. Hiengang bawk hinei ram sunga hmun thenkhata buoina a um chun state sawrkarin hma a sawn thei chuongnaw ding a nih ti hrie a, a ram sunga cheng hnam tin hai inthuruol taka chengtlanga, khawvel ke pen ruola  ka lei pen ve pei theina dingin ei buoina hi an rang thei anga chingfel dinga state sawrkarin hma a lak a tul, a thei chun Krismas hma ngei nisien; kum 2016 in ei buoina hi tharpui naw hram sien nuom a um takzet. Bills 3 hai chungthua ei buoina hi kum 2015 hin liempui vang vang sien nuom a um takzet.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate