Responsive Ad Slot

Tribal Movement le inzawmin Hmar hnam thuoituhaiin meeting an nei

Sunday, November 29, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR|Virthli News: Hmar Inpui (HI) inrawinain Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai, CCPur ah Nov. 28, 2015 dar 12:30PM khan Hmar hnam sunga pawl- HSA, HYA, HWA, HCLF le Hmar MDC haiin meeting an nei a, hi huna hin Manipur a Tribal Movement le inzawma hmalakna tluong taka a fe pei an dit thu, Ministry of Home Affairs (MHA) in ziek ngei a Assurance a pek chu ringzoum tawka an hriet thu, Tribal hai inrem tlang taka hmalak le nun dan pangngai a hung um vat an nuom thu hai an hril. Meeting zoin hi huna thanghai hin zantieng bu HWA GHQ le HSA JHQ CCPur in an buotsai chu an fak tlang nghal.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate