Responsive Ad Slot

Hmar FC Manipur-a inthawk inthlaliem an nih

Monday, November 23, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: Nov. 23, 2015 chawhma dar 11:00 AM khan HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun ah Manipur a inthawka Hmar FC Team hai chu inthlaliemna hun hmang a nia, hi huna hin an ta dinga tawngtai pekna Upa Laldawnlien Varte, Gen. President, HYA GHQ in a hmanga, Hmar FC player hai Vaileimna (Flag-Off) hi Hmar Puonzar le ngei Pu Lalvullien, Vice President, All Manipur Football Assn. (AMFA) & President, CCpur Dist. Sports' Assn. (CDSA) chun a nei.

Flag-Off prokram hi Tv. LRS Puruolte, Chief Editor/Admin, Virthli keihruoina hnuoia hmang niin hi huna hin Hmar FC ngainatu, Social Activist/worker, HYA GHQ, HSA GHQ thuoitu han an uop a nih.

Pu Hrila Hmar, MDC in infuina thucha tawi hrilin Hmar FC thangpuina dingin Rs. 5000/- an hlana, hmatieng peia khawm ala thangpui pei ding thu a hril.

Hmar FC Organising Board member Pu VK Pakhuongte in Media/Press hai hmaa Hmar FC chungchang hrilna a neia mipui hai chu Hmar FC ta dingin tawngtaina haia lo san dingin a fiel bawk a nih.

Vawisuna Ccpur a'nthawka player inthlaliem hai po chu;
Joseph Joute
Ramhmasuon Songate
Lalneidik Hmar
Daniel Hmar
Henry Gangte
E Ramngailien

Anni hai bak a hin Virthli Photographer Tv. Muona Infimate khawm tournament sunga cover tu dingin a fe ve a nih. Guwahati ah player pahni - Haolienggou le Immanuel Intoate han an lo zawm ve a nih.

Hmar FC hai Imphal Airport chena an fena ding hi Pu Lienhmingthang le Pu Rochunghnung Hmar haiin an tuma, chun banner mawitawk takel Smartech Printer in an tum bawk a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate