Responsive Ad Slot

Mi tam tak ta dinga malsawmna intluntu Rev. (Dr.) Rohunga Pudaite ruong ropui taka inthlaliem a ni tah

Sunday, October 25, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: Oct. 10, 2015 a USA a muol lo liemtah Pu, Rev. (Dr.) Rochunga Pudaite chu ama duthusam ang ngeiin Oct. 24, 2015 ni khan India ram, Sielmat, CCPur­ah a ruong sunna le vuina programme chu ropui takin Sielmat Christian Hr. Sec. School Campus le PMS Bungalow, Sielmat hmuna hai nei a nih. Hi hunser a hin kohran tum tum, hnam tum tum le sawrkar tienga thuoitu le hotu tam tak an fekhawma hieng hai lai hin DC,CCPur; SP, CCPur, Chairman, ADCC; Vice Chairman, ADCC, MDC le Ex­Minister le mi dang dang an thang a. State puotienga inthawk le USA a inthawk khawmin mi iemanizat an thang bawk.
    
Mi tam tak ta dinga malsawmna a lo nina leiin suntu le ngainatu a hau hle a, hun hmang nuom an tam leiin5:30 PM velin vuina hun Rev. Lalbiektluong President, EFCI in PMS Bunglow hmunah a nei. Chu zo chun a thlan sunga sielut a ni hnungin ama ngainatu haiin an enna hun le thlalakna hun hawng a nih a. Zan inthim hnung khawm khan mitam taka mathlan hmunuom hi an la tam hle. Pathien­in a chawimawi leiin hieng anga ropui mithi sunna le vuina programme hi Manipur a tlangmi le a rama cheng hai lai hriet ding a la vang hle. Mipui sang tel an fekhawm a nih.
    
A ruong thlana vui hma hina thlan khur ngir huolin HYA GHQ aiawin HYA Rengkai Branch chun hlado insamin, Mihrang Pasaltha Pu Rev. (Dr.) Rochunga Pudaite inzana insang tak pein Gun Salute hun an hmanga, Silai vawi 36 lai mi 36 in an kap puok a nih. A ruong chunga ama ngainatu le suntu kohran tum tum, khawtlanga pawl tum tum, hnam tum tuma thuoituhai chun ngaisang um, inpakum le inpam um an ti hle thu le an sun takzet thuhai an hril a, thu ziek mawi le tuomna puon chi hran hranin a kuong an inkhum tawl. Hi huna hun hmangtu tam tak chu mithli leh hun an hmang a nih.
    
A nuhmei Pi Rimawi Pudaite chun hi hun a hin a pasal Pu Rochung a hringnun intawmpuitu a ni chu vangnei an ti hle thu a hril a, an nauhai Dr. Paul Pudaite le a nuhmei chun mipui fekhawm hai le an Pa sunpuituhai po po an lawman chibai an buk thu a puonga. Paul chu foreign inzin a rem naw leia hi hun a thang theilo ani thuhai a hrilsa bawk. Pu John Pudaite chun lawm leia mittui far zawi zawiin hun a hmang ve huna chun Ka pa chu inzin mitak tak a nih a, US a State popo a sir hman thu, an zinna rama inthawk chatuon (permanent) a aumna ding a pan ta thu, Pathien ropui raw se tia hrilin a’n lawi hmasa hai hlim deuin an um a, Chanchintha (BFW) rawngbawlna leia chatuon hringna nei hai ruoltha tam deu a Pa’n a nei ngei a ring thuhai a hril. A pa sunpuitu le ruong chunga programme buotsai dan le an hming lam senglo hai kuoma hlawmum a tithuhai an sungkuo aiawin a hril. Rev. Rohminglien Pakhuongte Vice President (Edu), PMS Conductor chun ama hi hotu nekin thuoitu a nih. PMS in a suong hle thu, khawvelin hrietpui sien a nuom thu le Khawvela khawnvar var ang a nih tiin a hril.
    
President, HSA GHQ le President, Hmar Inpui chun hi huna hin tuta HSA Campus, Rengkai, CCPur hmuna Tribal Hostel chu Pu Dr. Rochunga Pudaite chawimawina le hrietzingna dingin Dr. Rochunga Pudaite Hostel ti a ko a ni ta ding thu le sawrkar tienga khawm DC, CCPur in iengkim hi Hostel le inzawma sukfel tul le la bak hai khawm sukfel diem a ni ta thuhai an hril. Pu Lalthlamuana Hmar President, HSA GHQ, inrawinain HSA JHQ le Branch/Block tum tum17 hai aiawin Hmar Thangsuo Puon­a a ruong hi inkhumin Tawnlairang le Hmar Thangsuo Puon lukawm hai an inhlan. Pu John Pulamte President, Hmar Inpui chun Hnam Pa ti phu hlie hlie, hnam tinlai thuoitu tlin an pieng hlak a, ama Pu, Rev. (Dr.) Rochunga Pudaite hi ning a tih, a thi chena ka sawl ka kham ti lova hmalatu, a ruong inzalna USA thlang lova a piengna India a thlangna chu ngaisang um a ti thua hrillang sa bawk.
    
Hi hun a hin Sielmat VA chun a khuo a School, Hospital, Bungalow, Lampui (40/50 Lakhs vel man ding zet a thlawna a pek), ama leia Sielmat khuo zau, Prayer Mountain ram a pek, Thlanmuol ding ram a khawi le pek le thitha an khuo ta dinga a thaw pek hai leia an lawmthu mipui hmaah an puong bawk.
    
EFCI Kohran chun ama sunna le inzanain an kohran umna taphawtah EFCI Flag chu a ngul chan vein an khai a nih. A ruong vuina hunser a hin hun hmangtu an tam hle a, ama inzana le sunnain kohran le hnam tum tum a inthawka Pawl tum tum hai chun thuziekmawi le ralna le tuomna puon chi tum tum le sunpuina thuhai a thi ni a inthawkin chat lovin an inzawt tawl a nih. A ruong chunga inpakna hla mi dang dang­ a naunu Mary Lalsangpui, India Children’s Choir Alumni, Pu James Songrolal Songate in ama puol lieu lieua hla a phuok saktu Tv. Vincent Hekte, Nk. Lalengvari Sinate le Pu James Pakhuongte (Group Song) le Nation Wide Gospel Music Festival Choir haia inthawk “Halleluiah Chorus”ngaithlak a ni a, thlanhmun ah EFCI Choir a inthawk hla ngaithlak a ni bawk.
    

Pu Rochung kha a damlai khan taksa le thlarau ta dingin thiltha tam taka thaw a. Ama ang kha thangthar lai hin an hung suok nawk nuom a um takzet. “Inchukna hmanga khawtlang nun thlakdanglam (Tranforming the society through Education)” ti a thupui a ni ang ngeiin ei rama inchukna tienga a hmalakna leiin mi tam takin khawvel eng inhawi takin ei chen thei pha a nih.(LRS Puruolte)

Photo Credit: Hmasawnna Thar
A nanu Mary Lalsangpui Keating

MipuiPuhai hun hmang lai

A naupa Rev. John L. Pudaite

A nuhmei Dr. RimawiDon't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate