Responsive Ad Slot

Manipur Tribals Movement/Revolution Day-31: Manipur Tribal-ha’n Social Media hmang thiem ei pawimaw

Wednesday, September 30, 2015

/ Published by VIRTHLI
Manipur Tribals Movement/Revolution Day-31:
Manipur Tribal-ha’n Social Media hmang thiem ei pawimaw; The Hindu Chanchinbu Sub-Editor ADCC ha’n an inhmupui

“Media hi mipui ngaidan siemtu chau nilovin ei ram sie le ṭha hrietna vengtu an nih” tiin Pu, Dr. Manmohan Singh, Former PM of India chun a lo ti hiel a. Andik tak zet.

Khawvela lal ropui, ral hrat le che thei tak tak hai khawma an ṭi le an inza huoi huoi chu media hai an ni rawp hlak. Ral rel thiem le hrat Napolean ṭawngbau khawm tulai chena media thil thaw thei zie hrillang a ni hun haia hrillangsa rawp a ni hlak. Napolean khan sipai 1,000 neka media a ṭi lem zie a lo hrillang hiel a ni kha.

ADC team in JAC kuomah an inzinna chu report zani Sept. 29, 2015 khan KKL Complex, CCPur hmuna JAC Ṭhuoituhai hmaah Chairman, ADCC inrawina hnuoiah report an pek a. Pu M. Gouzamang Guite EM/ADCC chun Manipur Tribal Forum Delhi (MTFD) inrawinain India President, Union Minister tum tum hai an inhmupui thu, Pu Ashok Prasad Secy., Internal Security, MHA (Central Observer) in CCPur Sept. 22, 2015-a a hung sir hnung khan darkar 3 sung an inhmupuiin Tribal hai harsatna an hrilpui thu, mi pawimaw tum tum an inhmupui huna inthuruolna (Unity) ṭha taka humhim dingin an mi’n thla a, hi lei hin ei inthuruolkna humhim tum seng ei tiu. Ei buoina hi national chauh ni lovin international level chena mi tamtakin an hriet theina dingin The Hindu Chanchinbu Sub-Editor khawm inhmupuiin thil um dan fel taka hrilhriet a ni thu a hril. Lawm a um tak zet.

Ei hmalak mekna kawnga hin mipuihai khawmin hnam buoina le intheidana intlun thei ding zawnga ṭawngbau nei hi thaw der lo dinga ṭha a nih. Electronic/Printed Media hai hmang thiem khawm ei ṭul hle. Hi neka hrat lema Tribal mithiem, mivar hai ei chet a hun tah a nih. Mipui khawmin Hotuhai inza a, an thu zawm phawt hi ei thaw ding makmaw chu a nih. Ni 30 le ti lai zet nitina Manipur Tribal-hai tadinga nun hmangtuhai chu an sawl hle tading le Martyr-hai sunghaiin an sun-zan hun an hmang dan ding khawm ngaituoin lungril an lak bek bek. Hotuhai an tlin nawna le suksuolhai dam a um khawmin ṭha taka inhriltuo vat vat hi ei thaw dan ding le hotuhai khawmin mipui dit dan en ve zinga thulai lak hi an thaw dinga ṭha a nih. Ei renga ei suk suolna khawm umin a siem ṭhaṭ khawm ei renga mawphurna a ni ve a nih ti hi hrie tlat ei tiu.

Chuonglai zing chun Internet Social Networking Sites/Online News Portal/Social Media- Electronic le Printed a thu ei thedar dan hai, Like le Comment dan a hai chen hin ei fimkhur zuol hle a ngai ta bawk. Manipur-a Tribal Movement/Revolution ti el ding am? ei fepui mek lai hin mani le mani sunga buoina nasatak suk suok thei zing khawm ei nih ti ei inhriet tlat a, ei in ennawn rawp hi nuom a um.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate