Responsive Ad Slot

JAC huoihawtnain Tribal Conclave nei; Resolutions 6 an passed

Thursday, September 17, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, September 17,2015 (HT) : Joint Action Committee, Camp:CCPur huoihawtnain Sept. 16, 2015, 11:30AM khan YPA Hall, Hiangtam Lamka hmunah “Tribal Conclave on the Anti-Tribal Policies of the State Govt. including the three Bills passed” nei a nih. Rev Stephen Chinzathang in tawngtainain a hawng a, H. Mangchinkhup, Chief Convenor, JAC in lawmlutna thucha hrilin Dr R.Sanga in paper a present Kuki Innpi, Hmar Inpui, MPC Manipur; Zomi Council le ATSUM haia inthawk thuhril ngaithlak a nih. Hi huna hin Church leaders, Lal; V/A Members; Tribe leaders; Philanthropic leaders; Intellectuals; Academicians; Women leaders; Student leaders; Social workers le Public Leader hai an thang.


Dr John Pulamte, President, Hmar Inpui in thu a hrilnaa chun, Imphal¬ah mi 1 chau a thi leiin Manipur Assembly in Bill 3 an passed a, hi chau ni lovin Tlangmi hai humhalna dingin mi 9 zet Martyr in an thi bakah tlangmi hai popo Bill passed¬a um hin a mi tawk a, ei unau Meitei hai lungril an lang chieng hle a nih. Tlangmi hai ei mawl lai hun ang ela tu chena unau Meitei hai mi enkawl dan hi tlangmi hai ta dingin a muolpho thlak el chau ni lovin inhmusitna a nih tiin a hril.

MPC aiawa thuhriltu LS Gangte chun, Bill 3 hai hin tlangmi hai a mi tawk el chau ni lovin hmatienga ei tu le te hai a tawk a nih. Bill 3 leia martyr 9 hai leiin nang-kei ti um lovin tlangmi hai pumkhata ei um leiin an thisen a thlawnin a luong naw a, an thi hamtha a nih ti an sung han hre thar hai sien. Outer Manipur a inenkawlna hran hi ei ditthlangna ni lovin India Constitution in a mi pek, Tribal hai tawkbuoi thei ding 1951 cut off year a siem hin unau Meitei hai lungril an lang chieng hle a nih tiin a hril.

LB. Sona, Chairman, ZC chun, tribal hai buoina kara a thil hmusuok 7 wonder of Manipur 1. Debate leh discussion um lova Assembly in bill a passed vawikhatna; 2. Constitution kala tlangmi hai rights sukse thei ding thil bill 3 hai minute 10 le second 10 sunga passed; 3. Elected member han mipui tapri hrie lova an um vawikhatna; 4. Anti-tribal bill 3 hai passed leia mi 9 in an thi pha bakah mipuiin an aiawtu (MLA) hai In an raw vawikhatna; 5. Iengtik hun laia khawm inrem ngai lo ATSUM faction 2 hai Aug. 31, 2015 a inthawk ke khatin an ngir tlang thei; 6. Kuki Inpi, Hmar Inpui, Zomi Council le United Naga Council han inthuruol taka platform 1 an um theina; 7. UPF in Autononous State Article 244 A, KNO in Kuki State le UNC in Alternative Arrangement ngen hai sienkhawm tutum ei buoina leiin Politicial goal/ Political movement pakhatin an fe thei hai a puong.

KIC President Thangjang Haokip chun, Bill 3 hai passed hma in UPF, KNO le Inpui 3 han ei palai (MLA) hai inhriettirna pein HAC level a dodal ding annawleh Assembly-a dodal dinga inhriettir an ni a, ATSUM, AMSUM, KSO hai khawmin Bill 3 passed ding hriein Aug 31 in Manipur tlangram bielah darkar 12 sung bandh an thaw a, hlawsama Bill 3 hai passed leia buoina suok a ni thu, ei representative hai vawisun hin an mimal-a ei hmu peinaw ni lovin an thilthaw dan ei theida a nih. Bill 3 passed-a um hi vangduoina nisienkhawm Manipur tlangmi hai lai inpumkhatna a hung intlun a nih. Ei MLA hai an inban nuomnaw a ni chun hnam thuoitu annawleh JAC in mipui lai ei thaw ding course of action puong a hun tanaw manih? Tiin a hril. Tuta ei ram ngirhmun hi Political earthquake a ni a, a la dam han political system ei thlakthleng a tul a; money power, muscle power thang lova ram le hnam hmangaitu ei thlangtling ding an nih tiin a hril.

ATSUM President Muan Tombing chun, Aug. 31 a ei buoi tana inthawk vawisun chen mipui (public) le inthungkhawm thei lovin ATSUM chu hmun tinah a tlankuol a, tuhin team 2 a inthein awareness an thaw zing thu; Bills 3 passed hma Aug. 26, 2015 in Drafting committee a inthawk a leaked leiin ATSUM thuoitu han an hmu a, expert hai le an study hnungin Aug. 26, 2015 khan Save our Soul (SOS) Memorandum PM kuoma thawn ani a, hi zan 7:00PM in PMO a inthawk phone call hungin Memorandum hmu a ni thu hung inhriettir a ni a. Aug. 27 in ATSUM Executive meeting neiin Manipur Governor kuoma memorandum pek a ni a, Aug. 28 in ATSUM hotu han HAC Chairman ti lo tlangmi MLA hai an In sengah an inhmupui a, Bill 3 hai pass a ni nawna dinga hma la dinga ngen an ni a. Aug. 30 in HAC Chairman inhmupuiin lekha pek le bill chungthu hai hrilpui a ni hnungin ama khawmin Bill 3 hai a la tiemzonaw thu ATSUM a hril a, MLA thenkhatin Bill 3 han tribal hai pawi a tawk naw tiin ATSUM an hril. Sept. 30 chena tlangmi MLA inban dingin ATSUM chun inhriettirna a pek le inzawmin Zeliangrong han an MLA hai Sept. 30, 2015 chena inban dingin thutawp an pek ve thu a hril.

Tulai ei buoina le inzawmin thudiklo le thuthang tam tak um a ta,Meitei han Social networking fethlengin ei inrem nawna ding an thaw thei leiin mitin fimkhur seng ding le ei movement daltua um lo ding, le hmatieng pan ding ei ni thu; MLR & LR Act hnuoiah tuhin Hill dist.-ah khuo 2529 a um a, PMP Bill (Protection Manipur People ) Bill 2015 hnuoia 1951 cut off year an pek hi Meitei han study thawin State tum tuma data an lakkhawm a, 1951 chenin Non-Naga khuo 15 govt in a registered chau; 1951 census le Village directory ah Manipur a Non Naga village 15 umin, 1961 in Manpur a Census huna Manipur population 5.6 lakh chau niin a hril. Bill 3 hai hi Article 371 C le inkal a ni leia ATSUM in a dodal a ni thu a hril. Hi huna hin JPO in an hmalak dan le sinthaw hai report an pek bawk.

Resolutions 6 an passed
Zanita YPA GHQ Hall, Hiangtam Lamka a Tribal Conclave a chun Resolutions 6 an passed a, chuonghai chu- Autust 31, 2015 a Manipur Assembly in bills 3 an passed hai hnawl, Manipur-a ADCs biel sungah hieng bills 3 hai hi hmang lo ding; Manipur sawrkarin Special A ssembly ko sienla Bills 3 passed a um haiin Manipur-a ADCs hai a huopsa nawna dingin bill dang pasi raw seh, a chunga resolutions 3 passed a um hai hi September 30, 2015 chenin Manipur sawrkarin sukpuitling raw seh, Tribal Conclave thu rel hai duthusama sukpuitling a ni hmakhat JAC in a hmalakna sunzawm pei raw seh ti le an hmatiengin Manipur Governor le India President hai kuomah Memorandum JAC in pelut raw seh tihai an nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate