Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 16 September, 2015

Wednesday, September 16, 2015

/ Published by VIRTHLI
Headline
MLA Public boycott-na in a huom chin puong: MLA hai Hill districts ah lut thei lo ding
 Nuhmei duty pawl han rally le public ground­ah meeting an nei
CCPUR: Joint Action Committee in Sept. 12, 2015 nia Tribal MLAs inban dinga ti hnung khawma inban nuom lo hai ‘public boycott’ an puong le inzaw ma boycott­na in a huom chin hai zanikhan mipui hriet dingin an puonglang.
   

Hi dungzui hin Boycott­a um tribal MLAs han boycott an nina hlip a ni hma chu Hill District haiah an lut phal lo; Public/social (mipui pungkhawmna) annawleh an umna pawl/committee le an umna kohran­ah hun pek lo ding; hi le inzawm hin tribal CSOs le tribe councils hai khawm MLAs boycott a um hai hi thuthar um nawk hma khat inrawl/inthangtir lo dinga suspend dingin JAC chun an inhriettir. Joint Philanthropic Organisation le unit tin hai chu MLA hai public boycott­na hi tlangmi hai ta ding le ei movement ta dinga thlawp seng dingin JAC chun an ngen.
   
JAC, Camp: CCPur inrawinain zani zantieng 2:00PM a inthawk khan hmun tum tuma duty Nuhmei Pawl hai chun an duty­na hmun chita inthawk Rally neiin Public Ground, CCPur­a inttuokkhawmin programme an hmang. Hi huna hin Hmar Inpui, Zomi Council,MPC­Manipur, Kuki Innpi/CCPur le Kim Gangte, Ex­MP han thuhrilna an nei.
   
Hmar Inpui chun, Tribal martyrs 9 hai inzana pein a sun thu a puong a, tuta tuma ei buoinaa nuhmei hai inthuruolna le thangruolna ropui le inpak um a ti thu a hril a. Manipur­a tlangmi popo hai hmatieng peia thangruol pei dingin a ngen.
   
Zomi Council tieng chun mipui thangruolna leia UPF le KNO hai pumkhata um le poltical demand pakhat neia hung um thei an ni thu. Tlangmi hai dikna humhalna dinga martyrs 9 hai thisen a thlawna luong lovin tlangmi hai lai inremna, le inthuruolna a hung intlun a nih tiin a hril.
   
MPC­M President chun, ei buoina hi Tribe issue ni lovin Tribal issue a ni a, Manipur tlangmi han roinrelna hran ei nei theina dinga political movement a nih tiin a hril a. Khawvela ralthuom ti­um tak chu AK­47 annawleh atom bomb ni lovin inthuruolna, thangruolna a nih tiin a hril a, thi hai a sun thu hrilin hliem hai hung dam vat dinga a ditsak thu a hril. 
   
KIC President chun, Manipur Assembly in Bill 3 a passed hma khan MLA hai thang lo ding bakah HAC level a opposition a thang dinga ngen an ni a, sienkhawm tinaw anga a hung um tanaw leiin buoina nasa tak a hung suok a nih. Ei buoina hi Politics Earthquake a ni a, nuhmei hai sin thaw zawm peiin thuoituhan hma an lak zawm pei ding thu; JAC hai thu ngaia, inrem taka um pei dingin mipui hai a ngen. Mi 9 zet an thi hnung khawma tuchena Manipur CM le  Central govt in a hmuna thil umdan a la hung enfelnaw na thuah a lungawinaw thu a hril a, mipui thangruolna in ra an suo ngei ding thu a hril.
    
Kim Gangte chun, politics ei khel suol chun thing ei ta, ei khel fuk leh ei dam ding a nih. Politics ei ti hi mei (fire) a inhnel le inangna a nei a, thi ngama thang hai chauin politics hi an khel a nih tiin a hril. Manipur Assembly a tlangmi MLA 20 han Assembly a bill 3 an passed ding lai hril lo nei hai sien chu hiengang hin Manipur tlangram­ah buoina tlung naw nih. Ei ram le hnam ta dinga nuhmei hai inrimna hi Pathienin a thlawnin inumtir naw nih; Mosie ang thuoitu ringum ei mamaw; Nuhmei hai an thang nasa chun Kohran hai khawm an hrat a, society in hma a sawn hlak a nih tia hrilin nuhmei hai nasa nawk zuola hma la pei dingin a ngen.


SDPO Bishnupur in JAC kuomah ngaidam an hni
CCPUR: September 13, 2015 nia Kangvai­a JAC Volunteers duty han Zu 50­60 litres phurtu motor MN 02A­2746 CCPur pana hung tlan an man leia Bishnupur Police Commando han JAC volunteer hai chunga kut an thlak le inzawma JAC/CCPur in an dem thu an puong hnungin Bishnupur District SDPO, S. Raghumani Singh, MPS i/c Commando Bishnupur District chu zani zantieng khan Kangvai­a hungin Kangvai lalpa inah JAC thuoitu hai kuomah ngaidam an hni. 
   

Mr Daniel Gangte chun Aug. 31, 2015 a Assembly in Bill 3 an passed leia tuchena CCPur District­a boruok a sosang zing, Imphal­a Robinhood ruong sawt tak morgue a sie a ni ang bawkin CCPur district a khawm District Hospital morgue­a mithi (Robinhood ang) 9 an nei thu, hi lei hin mipui lung sosang zing a ni leiin line cross lo dingin a ngen.
   
Mr Raghumani Singh chun, hi thil tlung hi ama chau ni loin SP leh inhrepaw a, hmatieng hiengang thil a tlung nawk ta ngainaw na dinga hma a hung lak ding thu a hril a, JAC Camp:CCPur chun ngaidam an hnina hi pawm pekin chibai an inbuktuo.

JPO donation box­ah Rs. 3,03,168 a lut
CCPUR: District Hospital campus­a JPO in Tribal Martyrs hai ralna dinga donation box an daw a chun thawlawm pe an um zing a. Zanikhan Organisation tum tum 30 han mithi ralnaa JPO kuta an pek chu Rs. 3,03,168 a tling phak. Zanita mithi hung raltu hai lai Sadar Hills Gorkha Society, Kalapahar in JPO kutah Rs.15,000/­; IT Road Gorkha Society, Kangpokpi in Rs. 1,200/­; Motbung Baptist Church in JPO kutah Rs. 15,000/­ le Motbung Baptist Church Women in Rs. 10,000/­ a thang.
   
Mimal le pawl ang khawma thawlawm pe nuom hai ta dingin nitin 7:00AM a inthawk zantieng 4:00PM inkar sungin District Hospital campus­a donation box a hin pek thei zing a nih.

Thingpui inlumna ding Thing an pek
CCPUR: Khawpuibung le Valpakawt Area nuhmei pawl hai chun zanikhan District Hospital campus a mithi ral hai dawn ding thingpui inlumnaa hmang ding thing (firewood) tam tham tak Truck a hung phurin an pek.


Tribal Conclave nei a ni ding
CCPUR: Joint Action Committee, Camp:CCPur huoihawtnain Sept. 16, 2015, 11:00AM hin  YPA Hall, Hiangtam Lamka/CCPur­ah “Tribal Conclave on the Anti Tribal Policies of the State Govt including the three Bills passed” um a tih. Hi huna hin Kuki Innpi, Hmar Inpui,MPC Manipur; United Naga Council; Zomi Council le ATSUM han thuhrilna nei an ta, Dr R. Sanga in paper present a tih. Tribal Conclave a hin Church leader hai, lal; V/A Member hai, ‘Tribe leader­hai; Philanthropic leader­ hai; Intellectuals; Academicians; Women leaders; Student leaders; Social workers le Public Leader hai thang an tih. Hma tienga hmalak pei dan ding thuah Resolution siem ni bawk a tih.

Nuhmei pawl Duty han tawngtairuolna
CCPUR: Sept. 16, 2015 –a nuhmei pawl duty­a inthung hai chun an duty­na hmun chitah tawngtairuolna nei an ta, zantieng huna Candle insit seng bawk an tih. Sept. 17, 2015, 4:30PM in nuhmei Pawl han Public Ground­ah programme hmang nawk an ta, hi huna hin UPF, KNO le JAC hotu han thuhrilna nei an tih. Hi zo hin nuhmei han Torch rally nei malamin an inthungna hmun chit pan nawk an tih.
   
Zanita Kangvai khawsunga nuhmei pawl duty group hni hai laia group khat chu Bishnupur tieng  an ngha a, group dang han CCPur tieng nghain an duty.

Consumer Club thusuok
CCPUR:  CCPur Consumer Club chun zanikhan thusuok siemin, pharmacy le dawr han a dawrtu hai kuomah pawisa nawi a um nawh tia nawtchawk, chithlum le a dang dang an pek hlak chu tawpsan dingin an inhriettir. 
   
Chun, KMAL in Sept. 20, 2015  a Moirang area­a tiemchin umlo  Bandh thaw an tumna le inzawmin Dawr siemtu hai chu nitin mamaw hai an thei ang tawka lo sekkhawl dinga inhriettir in Consumer rights humhalna dinga Bazar hai enfelna an nei chu tawpsan lova an sunzawm zing thu an hril.

TCLF in bungheia tawngtairuolna nei dingin ngenna an siem; JAC in an hmalakna fepui pei an tum
IMPHAL/CCPUR: Manipur­ah muongna le inremna a hung um theina dingin Tribal Churches Leader’s Forum (TCLF), Manipur chun Manipur mipuihai chu an Biekin sengah bungheia  tawngtairuolna nei ding le hnam tum tu m hai chu Joint meeting neia inhrietthiemnawna le ngaidan inkal an nei hai chingfel dingin ngenna an siem. August 31, 2015 a Manipur Assembly in ILPS le inzawma Bills 3 a passed leia hnam hram hran hai laia dit dan le ngaidan a hung inkal a, hun sawt takel mumal nawna a hung intlun ta leia TCLF hin ngenna (appeal) hi an hung siem pha a nih.
           
Mi 9 zetin thina an tuok le ni 15 zet el Democratic Movement hmanga hma an lak hnung khawma State sawrkarin an thil ngen thua ngaidan hran a la neia CCPur District a thil tlung Law & Order chungthu mei meia a lakna thuah mak an ti thu JAC/CCPur chun zanita Press Release an siemah an zieklang. Bills 3 passed­a um hai hi siem that a ninaw a, a pangngai anga infetir a ni chun an pawm naw ding thu, tribal­hai ta dinga Anti­Tribal Bills anni thu, hieng Bills 3 hai le inzawma an hmalakna (Peoples movement) an la sunzawm pei ding thu, Bills 3 hai chungthu sawrkarin hrilfiena a siem chu anti­tribal policy a nei a thup tumna a nih tiin JAC/CCPur thusuok chun a hril. State sawrkarin Anti­Tribal Policies a nei hi kum 40 lai zet ni tain an hril bawk. Bills 3 hai thua an ngenna puonglang vat ni ta dingin JAC chun an hril.

DFO, Chandel Office raw a nih
IMPHAL: Zani zing dar 9:30 vel khan tu ti hrietlo han Divisional Forest Officer (DFO), Chandel Office an raw a, pindan 3 um le a sunga um hai po po a kang vam vawng. Hieng laizing hin State sawrkarin zani hmasaa Chairman, ADC, Chandel thlangna a huoihawt nawk le hi  inthlang huna Anal traditional Shawl table cloth a hmang dodalnain zanikhan Chandel­ah Committee on Protection of Tribal Rights, Chandel District chun bandh  khau takin an thaw.

Central JAC indin a ni vat ta ding
IMPHAL: JAC Against Anti­Tribal Bills CCPur le JAC Sadar Hills chun zanikhan YPA Hall, Lamphel, Imphal hmuna Joint Philanthropic Organisation huoihawtnain Joint meeting an nei.  Hi huna hin Manipur Hills district haiah JAC ngirhmun le thawtlangna hai hriltlang a ni a. Meeting Convenor Zabiaksang Suantak chun Manipur tribal po po huop dinga ei movement le inzawma hmalatu ding Central JAC indin dinga rawtna a siem a. Central JAC hi indin vat ni tang a ta, sien khawm tu hri hin chu JACs hran hran hai chun an biel chitah sin la thaw phawt dingin an rel. 

JCILPS in Governor suoi thaw dingin
IMPHAL: Zani 11:30AM vel khan JCILPS hotu mi 10 han Manipur Governor Dr Syed Ahmed an inhmupui a, August 31, 2015 a Manipur Assembly in Bills 3 an passed haiah suoi thaw dingin an ngen. JCILPS team le Governor hi darkar khat deuthaw an titi nia hril a nih.

Khwairamband bazar a thunghai an inselbuoi
IMPHAL: Khwairamband Bazar a inthung nupui ruol, licence nei le neilo hai zanikhan nasa takin an inselbuoi a, chawhnung dar 2:30 vela inthawk hi Bazar hi khar a nih. Licence nei han licence nei lova a sira inthunghai thil zawr ve ta lo dinga an ti leia inselbuoina hi a tlung nia hril a nih.

Assam­ah Parliamentary Secretaries 13
GUWAHATI: Zani hmasa khan Assam CM Tarun Gogoi chun Parliamentary Secretaries dingin mi13,Susanta Borgohain,Arun Phukan, Aroti Kachari,Monika Bora,Rupjyoti Kurmi, Ghanashyam Kalita, Habul Chakraborty, Dr Rumi Nath, Hemanta Talukdar, Kamalakkhya Dey Purkayashtha, Jamaluddin Ahmed, Sivasaran Basumatary le S.R. Subha hai a ruot a, vawisun 11 AM hin CM hmaah Parliamentary  Secretary sin chel dingin sesamna nei an tih. Chun, Tarun Gogoi hin Minister thar 4 a laklut el thei a hril a ni bawk.

Somnath MLA bail theilo dingin
NEW DELHI: AAP MLA, Somnath Bharti chungah Delhi Metropolitan Court chun bail­a suok thei lo ding manna ding Order an suo. Somnath Bharti hin zanikhan Delhi High Court ah Anticipatory bail a ngen a, sienkhawm a ngenna hi Court in a hnawlpek. Somnath Bharti hi a nuhmei Lipaka Mitra in Domestic Violence Act le Murder case hai a file khum leia Court in bail thei lo ding manna ding Order hi an suo a nih.

Mi um tha nuom lo 126 man
AIZAWL: September 7­13, 2015 inkar sung khan Aizawl khawpui sunga Dawrpui, Tuikual North, Khatla, Venghlui le Tuikual South YMA han Joint operation an thaw a, mi um tha nuomlo mi 126 an man a, Police kutah an pek. Mi um tha nuomlo mana um hai lai hin Zurui 53, KS 37, rukru 2, drug kawl 8, Ganja kawl 1 le buoina siem mi 5 an thangsa.

Assam­ah thilpuokthei dapdawk
SILCHAR: Zanikhan Assam­a Cachar district sung, Silchar­a Mr Mostar Ali Laskar chengna in   Police han an dapnaah thilpuokthei tam tak dapdawkin a naupasal pahni le midang pakhat haileh an man niin SP, Rajbir Singh chun a hril. Thilpuokthei an dapdawk le man hai lai Improvised Explosive Device (IED) Kg. 3 a rik, Gelatin tluon thahnem tawk tak, Detonator 1, fuse wire le document thenkhat a thang. Mana um hai hi thu indawnna nei mek an ni a, Jehadi annawleh Manipur helpawl hai le inzawmna an nei le neinaw suizui mek a nih tiin Mr Rajbir Singh chun a hril.

Vice President Cambodia le Laos ah
ENW DELHI: India Vice President Mohammad Hamid Ansari chun zanikhan New Delhi suoksaninCambodia khawpui Phnom Penh a pan. Phnom Penh khawpuia a cham sungin Cambodia PM Hun Sen, Cambodian National Assembly President Heng Samarin le Cambodian National Senate president Say Chhum hai inhmupui a ta, Angkor Wat le Siem Reap hmun hai sir a tih. Vice President hin Sept. 17, 2015 in Laos DPR pan a tih. Mr Ansari hi Union MoS for Water Resources Sonwar Lal Jat, MP 4 le senior officials han an zui.

Headmaster suspended pha
BALASORE: Odisha state a Balasore Primary School­a Headmaster, Kamlakanta Das chun  September 13, 2015 khan India PM hlui Atal Behari Vajpayee a thi tiin an teachers le student­hai sunna hunser an neitir bakah a thi sunnain school an khartir leiin a sina inthawk suspended a nih.   Das hi training a fe a nih. PM hlui hi la thi lo a nih. Das hin a thu dawngna an diknaw leia hieng thil hi a thaw a nih. Hiengang deu hin June, 2015 khawm khan Dr APJ Abdul Kalam a thi hmain Jharkhand Education Minister Neera Yadav in Dr Kalam thi sunna a lo nei ta a nih. India President hlui Dr APJ Abdul Kalam kha July 27, 2015 in Shillong­ah a thi chau a nih.

Pawisafai 1.65 crore, Zu le Ganja man
PATNA:  Zani hmasa khan Bihar state sung hmun hran hran haiah Police han motor inlawn vel hai sukchawla an dapnaah pawisafai Rs. 1.65 crore, Zu litres 10,386 le Ganja Kg. 100 dapdawkin an man niin R. Lakshmanan, Additional Election Officer, Bihar chun a hril. Patna ah Rs. 13 lakh, Vaishali ah Rs. 6 lakh, Madhuvani ah Rs. 1.40 lakh, Bhojpur ah Rs. 2.70 lakh, Nalanda ah Rs. 2.90 lakh, Khagari district­ah Ganja kg. 100 man a ni a, Defacament of Public property (Wall writing, posters, banners etc) cases 27, Dafacement of Private property hnuoiah case 24 le  Misuse of Vehicle (beacon, light and flag) cases 22 registered, silaimu 12 man le inlirthei check­na le inzawmin fine Rs. 4,15,133 hmu a nih tiin R. Lakshmanan chun a h ril.

ULFA(I) Chairman NIA Court hmaa inlang dingin
GUWAHATI: Dr Abhijeet Asim alias Dr Mukul Hazorika, Chairman, ULFA(I) chu National Investigation Agency (NIA) in September 30, 2015 a NIA Court hmaah inlang dingin inhriettirna a pek. Inhriettirna lekha hi Nagaon biela Puranigudam an ti hmuna a chengna in ngeia NIA senior Officer in September 13, 2015 a kha a va pek a nih. Dr Abhijeet Asom aliss Dr Mukul Hazarika hi Britain khuo le tui nina nei  ta a ni a, NIA in “Most Wanted’ a puong a tum lai mek a nih.

Damsung lungin intang dingin
HISAR: Tuolthat a intum pasal pahni, Puran Mal alias Tundia le Nagina Valmiki hai chu zanikhan Additional District & Session Court, Hisar, Haryana chun damsung lungin intang dingin le fine Rs. 1,00,000 ve ve chawi dingin thiemnaw an changtir. Kum 2012 laia Pala Ram (50) an that leia damsung lungin intang dinga thiemnaw inchangtir an nih.

TMC MLA Dipak Halder man
KOLKATA: Sept. 14, 2015 khan Fakir Chand College, Diamond Harbour ah buoina nasa takel a suok a, hi buoina suksuoktu Trinamool Congress MLA Manmohan Biswa chu Police han zanikhan an man. Hi buoina suoka hin mi 20 an hliem a, furnitures cheng nuoitel manhu suksiet a nih.

QS University ranking 200 lai Indian University 2
NEW DELHI: Khawvela University tha 200 thlangsuokna Quacquarelli Saymons’ (QS) World University Rankings for 2015­16 top 200 list a chun Indian Universities pahni an thang ve. Hi list­a Indian university thang hai chu Indian Institute of Science (IISC), Bangalore le Indian Institute of Technology, Delhi (IIT­D) hai niin ranking 147­na le 179 nain an thang.
   
Massachusetts Institute of Technology (MIT) le Harvard hai chu pakhatna le pahninain an thang. IIT­D hi nikum khan ranking 235 na a ni a, IISC Bangalore hi list a lut thar a nih. Indian Universities dang QS’ top 200 list­a hin a thang phak an um nawh. QS top 400 list a chun Indian Universities 14 an thang phak. Top 300 lai IIT Bombay chu a 202 na a ni a, IIT Madras chu ranking 321 a inthawk 254 in a kaisang a, IIT Kanpur chu ranking 271 a inthawk 300 ah a tlahnuoi thung.

Kuwait Court in mi 7 thi dingin an chungthu a rel
KUWAIT: June 26, 2015 nia Shiite mosque human bomb sukpuokna (thichil bomb) le inzawma inrawlna neia intum mi 7 hai chu zanikhan Kuwait Court in thi dingin thiemnaw an changtir.   Shiite Mosque­a bomb sukpuok a ni huna khan India mi 2 thangin Shiite hnama mi pathien bie a fe mi 26 an thi bakah midang 227 in hliemna an tuok a nih. Islamic State group chun bomb kha anni sukpuok a ni thu an puong a nih.
   
Hi bomb sukpuoknaa inrawlna neia intum hi mi 29 an ni a, chu laia 7 chu nuhmei an ni a, mi 5  hai chu man an la ni naw a, mi 14 thiem inchangtir le a dang hai chu kum 15 chen jail intang dinga thiemnaw inchangtir an nih. 
--------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Pathien chu ei inhumhimna le ei hratna, Lunginzing laia thangpui vartu hnai zing a nih. Chuleiin, leilung hi hung danglamin, Tlanghai hi tuisuoriet sung daiah insawn sien khawm ti nawng ei ta;
  ­ -Sâm 46:1­2

Editorial
Publicity sukhrat zuol inla

Tulaia Manipur a tribal mihai thil ngen le hmalakna thua hin ei hotu han mipuihai hriet ding thuah inhril hrietna (awareness campaign) khaw tum tumah an nei mek a, thiltha le lawmum a nih. Ei thil ngenah hin ei piengthar el chau a huntawk naw a, bills 3 passed a um hai a umzie hi chieng em em le fie fai taka ei hriet a tul takzet a nih. Ei thil ngenah ei fie naw a, ei hrietchieng tawk naw chun ram le hnam thilah ka piengthar ti inlakhawm hun sawt a sei a mi dai naw ding a nih. Chuleiin, mipuihai chu passed a um bills 3 chungthua hin ei nakawr ei daw a, hriet fie ngei dinga hma ei lak nuom a um. Bills 3 hai chungthua hin ei fie phawt chun hnam le ram thua ei piengtharna hi tlo a ta, hun sawt takel a dai ding a nih.
   
A bikin lekhathiem, dan le dun tienga thiemna nei han saptawng ni lova ei nu tawng ngeia print media le electronic media haia an hrietna le an thiemna hai hi an ziek rawn le an hril rawn thil tul em em el a nih. Ei ni rawi hin media pawimawzie, a hlutzie le mihai lungril an hmin le a hne theizie hi ei la hriettawk naw leiin media haia thu ziek le thil hai hi hrietchieng khawpin ei tiem ngai naw a, a thu tlangpui chau ei tiem phur hlak. Chuleiin hrietfie kak ding  khawpa  ei tiem le hi chu tiem lo ding ti nei lova tiem kim hlak ding a nih.
   
Ei hmalaknaa hin midanghai le sawrkar thlungpui lungril ei hne theina ding chun publicity ei thiem le ei hrat a tul takzet a nih. Manipur a tuolsung media haia chau ni lovin National level a media haia khawm a tam thei ang taka ei thedar a tul a nih. A bikin sap­tawng le Hindi tawng thiem han national level le international level chenah ei thil ngen le hmalakna hi tarlang sup sup tum ei tiu. Tuolsung mihai chau ni lovin India le khawvel pumpui hriet dinga ei thil ngen le hmalak dan hai hi ei thedar le pholang a tul a nih.
   
Khawvela lal ropui, ral hrat le che thei hai khawma an ti le an inza huoi huoi chu media hai an nih ti chu history inchuktuhai chun ei hriet seng. Ral rel thiem le hrat Napolean tawngbau khawm tulai chena media thil thaw theizie hrillang huna chun hrilsa a ni hlak. Napolean khan sipai 1000 neka media a ti lemzie a lo hrillang hiel a ni kha. Chuleiin publicity hi ei ngaipawimaw a, ei sukhrat zuol nuom a um. Ei thuoituhai khawma publicity tiengpang hung ngaipawimawin hung thaw uor nawk zuol hai sienla nuom a um. Manipur­a Media haia chau ni loin National le international level media haiah publicity suk hrat zuol tum ei tiu. Ei thaw nawh tina a ninaw a, uor nawk zuol ei tiu ei tina a nih.
   
National level le international level haia khawm Zohnathlak ngei Journalist iemanizat ei nei a, anni rawi khawm hi ei thil thawna, ei hmalakna le thil ngen hai hi an dar lien thei dan ang takin hung ziek a, hung insuo ur ur dingin ei ngen a nih. JAC hmalakna ding chaua ngai lovin, mani theina sengah hma ei lak seng chun ra tha tak a hung insuo ngei beisei a um. State level a media hai khawm a hma neka thang ei lak nawk zuol nuom a um.
           
Media thenkhat zieklang dan le mi comment dan hai khawm hi ngaimaw a um a, hieng hai khawm hi sukdik dinga ei nawr le ngen ve thiltha a ni ngei ring a um. Entirna pakhat hang zieklang inla, ei buoi tan hlim khan CNN­IBN chun Manipur tribal hai chu “Myanmar Kuki” tia tarlangin a ziek a, kha thu dam kha ngaimaw a um bek bek el a nih. Hiengang lo khawm hi ngaimaw um tak tak insuo le zieklang an nih. Hieng thil khawm hi ei tosan tawk tawk el chun a tha tieng nekin a thanaw tieng thil an tlun lem ring a um. Chuleiin tosan el chi chu ninaw nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate