Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 09 September, 2015

Wednesday, September 9, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
Darkar 60 total bandh a fe mek
CCPur: Manipur Assembly in Bills 3 an passed hai dodalna le inzawma Joint Action Committee (JAC) in Sept. 8, 2015, 12:00Noon –a inthawk khan darkar 60 aw ding Total Bandh an puong a. Total bandh lei hin CCPur le Imphal inkara passenger phur passenger hai an tlan naw a, bandh in a huomsa lo hai ti lo motor inlawn hmu ding an um naw a, Dawr le bazar hai khar vawng an nih. Nuhmei pawl hai chun hmun tum tum le an biel chit haiah thungbuma nuorna an nei zing bawk a, nuhmei pawl hai hi Bandh volunteer a thang nghalin motor inlawn hai an dang. Hmun thenkhata chun thingkung phurin lampui dang a nih. Bandh hi Sept. 10, 2015 chen aw ding a ni a, JAC chun Sept. 10, 2015 chena tribal MLA hai inban ding le an inban naw chun boycott puong dingin an rel a nih.JNV Application a thara peklut tul
CCPur: JNV Tuinom/CCPur­a Academic Session 2016­17 sunga Class VI inchuk ding lakna dinga Application form peklut sa ( 200 form approx) chu ZEO/CCPur Office raw a ni huna khan a kang hmang vawng a. Hi lei hin Application form lo pelut ta han Pumsuanthang, DI of School, Sangaikot chengnain, Zenhang Lamka, Tuithapi Road, Near EBC Church kuomah Application form September 11­15, 2015 (7:00AM­10:00AM) inkar sung la thar a, September 30, 2015 chena peklut nawk thei ning a tih.

KIC, HI le ZC han joint declaration
CCPur: Kuki Innpi Churachandpur (KIC), Hmar Inpui (HI) le Zomi Council (ZC) han zanikhan joint sitting PTC GHQ Conference Hall­ah an nei a, points 5 umna Joint Declaration an siem. JAC in PM kuoma Manipur tribal hai ta dinga rorelna hran an ngenna le sawrkar, KNO le UPF inbiekna sukhrat dinga an ngenna, JAC le ATSUM han tribal MLA­hai inban dinga an ngenna, JAC in Sept. 8, 2015, 12:00noon a inthawka darkar 60 total bandh an thaw tanna hai an thlawp thu bakah Inpui han JAC thangpuitu dinga mi 4 seng tir ding le bills 3 passed a um hai chungthua state sawrkar hrilfiena dawn let ding ti le tribal MLA hai inbanna lawmum le tha an ti thu hai a thang.

JAC in ralna Rs. 5000 seng
CCPur: JAC thuoitu hai chun zani hmsa zingkar khan tribal martyrs sungkuo hai kuomah ralnain Rs. 5000/­ seng, bufai half bag 2, Dal bag 1, Alu bag 1, Chini bag 1 le thingpuife bag 1 seng an pek.

Union minister an tlun
CCPur: Pu Lalrothang Infimate, District Executive Member, BJP CCPur chun tulaia Manipur­a tlangmi hai harsatna chungthu Home Minister (North East) in­charge kuomah kimchang takin an tlun a, Minister chun an rang thei anga hma a hung lak ding thu a hril tiin Vice President (Org),  58/CCPur (ST) Mandal, Rengkai, CCPur chun a hril.

HWA Rengkai in Rs. 5000/­ an pek
CCPur:  Hmar Women Association (HWA) Rengkai Unit chun Sept. 7, 2015 khan tulaia MLR&LR Act/Bill ditnaw leia movement fe mek le inzawma thi le hliem hai ralna le thangpuinain Joint Philantropic Organisation (JPO) kuomah sumfai Rs. 5,000/­ an inhlan. (Alan)

Kangmei suokin In pakhat a kang
CCPur: Sept. 8, 2015, 8:30AM vel khan CCPur Police Station­a inthawka hnaitea um Ms Ngaizaniang w/o (L) H. Nengzasuan of Hiangtam Lamka, Tipaimukh Road chengna ina inthawk kangmei a suok a, 7th Assam Rifles le Fire Brigade bakah private water supply pawl han mipui leh thangruolin an thelmit.
   

Kangmei suok intanna hi chieng taka hriet ninaw sienkhawm electric short circuit lei ni dinga ringhla a nih. Hi in hi Bihari in 6 velin an hluo nia hril a ni bawk. Kangmei suok hin Cylinder bur 5 bakah insunga thuomhnaw tam tak a kangsiet vawng bakah sumfai (cash) Rs. 6 lakh vel a kang hmang niin ei thu dawngna chun a hril.

TCLF thuoituhaiin ralna Rs. 25,000
CCPur: Tribal Kohran Pawl tum tum 39 inzawmkhawmna Tribal Churches Leaders’ Forum (TCLF) chu September 7, 2015 khan Churachandpur­ah an hung inzin a, JAC le CCPur District Christian Goodwill Council hotuhai an inhmupui. Tribal martyrs 9 hai ruong hnam puonin an tuom bakah ralnain Rs. 25,000 JAC kutah an pek bakah mithihai sunnain totawkin hunser an hmang. TCLF team hung hai lai hin an President, Dr Rev S. Lalpi Vaiphei; an General Secretary Fr. Paul Lelen le an Treasurer Pastor Johny Shimray hai an thang. Peace Mission a hung anni a, an peace mission hi Moreh le Senapati haia khawm an la sunzawm pei ding niin Fr Paul Lelen chun a hril.Rs. 1000 sengin an ral
CCPur:  EBCC Hebron, New Lamka Local Committee chun Aug. 31 le Sept. 1, 2015 haia buoina leia thi mi 9 sunghai tawngtaipeina zani zingkar khan an nei bakah mithi hai ralnain Rs. 1,000/­ seng an pek.

Sadar Hills ADC member hai an hung; JAC kuomah Rs. 1 lakh an pek
CCPur: Sadar Hills ADC a Chairman Haokholal Hangsing inrawinain EM 4 le MDC 6 hai chu Sept. 7, 2015 khan CCPur­ah an hung a, ADC/CCPur Chairman le member han an lo lawmlut. ADC/Sadar Hills team hin hmun tum tuma duty hai kanin theitui an pek tawl bakah KKL Complex­ah ADC/CCPur member hai le JAC thuoituhai leh inpawltlangna an nei.


Mr Haokholal Hangshing chun, tutum buoina hi CCPur Dist. mipui buoina chau ni lovin Manipur a tribal hai buoina a nih tiin hi huna hin a hril a, martyrs hai a sun thu le hliem hai a tuorpui thu a hril. CCPur­a tribal po inthuruol le ke khata an ngir khawm thei chun district danga tlangmi hai chu a nisa a ni thu hrilin inthuruol taka thaw tlang pei dingin a ngen. ADC/Sadars Hills chun martyrs 9 hai Saipi khup puon in an inkhum bakah a tulna naa hmang dingin JAC kutah Rs. 1 lakh an pek.

NWUM member hai CCPur­ah an hung
CCPur: Naga Women Union, Manipur (NWUM) a President LM Tabitha inrawinain Vice President Sumthol Khular; Speaker­Renie Wanglar; Secy­ Asha Wungman; President SDWA­Alolie; Adviser SDWA­ Solle Dolong; Joint Secy, SEWA­ MV Cine; Gen Secy,SDWA­D.Malceng le member Member 2 hai chu zanikhan CCPur­ah an hung a, KKL Complex, IB Road­ah Joint Women Organisation/CCPur thuoituhai an inpawlpui. NWUM chun CCPur district­a buoina tlung an tuorpui thu hrilin Tribal martyrs 9 hai an sun thu le hliem hai an tuorpui thu hrilin hung dam vat tawl dinga an ditsak thu hai an hril a. CCPur District­a Joint Women Organisation hai chu a tul le pawimaw anga an thangpui pei ding thu an hril a, District Hospital­a enkawl hliem 8 la um hai an kan zovin Imphal tieng an kir nawk.


Meitei society, Moirang  in Bufai an pek
CCPur: Meetei Society Moirang le Ima Leimarol, Moirang pawl chun zanikhan JPO kutah thangpuina Bufai bag 30 an pek bakah Sept. 6, 2015 khan ZPCS (Zou Presbyterian Church Synod) Women Fellowship han Rs. 5000 le Women Association (Kaparang, Zoar, Saihenjang etc) han JPO kuomah thangpuina Rs. 4620 an inhlan bawk.
   
Chun, Hmar Inpui hnuoia frontal organisation tum tum a thuoitu han zanikhan Saikawt,  Rengkai le khuo tum tum haia Sit­in­protest nei  hai kuomah protest thaw nasan hai hrilhrietna (awareness) an nei a, anti­tribal bill 3 hai dodalna kawngah JAC hnuoia nuorna thlawp seng dingin an inhriettir.

ZRO le HPC (D) Emergency meeting an nei
CCPur: September 7, 2015, 7:00PM khan ZRO Cabinet le HPC (D) cabinet member han emergency meeting an nei. Hi huna hin thutlukna 2 an siem a, chuonghai chu­ September 1, 2015 a Kuki Inpi/CCPur; Zomi Council le Hmar Inpui han joint meeting an nei huna thutlukna 2­na angin Hill Area Committee in Manipur Assembly in Aug. 31, 2015 a bill 3 an pass huna  indawnna le discussion hun pek an ninaw na thuah an thaw ding September 10, 2015 chena sukfel dingin an rel.Chun, JAC han Sept. 10, 2015 chena tlangmi MLA hai inban ding, an inban naw chun Public boycott puong dinga an rel bawzuinain tlangmi MLA hai Sept. 10, 2015 chena inban vawng ding, an inban naw chun an chunga thil iemani a lo tlung khawmin annin maw an phur ding tiin an rel.

Sawrkar thlungpui hung inrawl dingin
CCPur: August 31, 2015 a Manipur Assembly in bills 3 a passed leia Manipur tribal mipui han harsatna le buoina nasa takel an tuokna a hin United Peoples Front (UPF) chun sawrkar thlungpui hung inrawl a, harsatna le buoina an tuok hi an hmatienga hung chingfel dingin ngenna an siem. Chun, SoO ziek tribal­hai le khawm political dialogue tan vat ta dingin an ngen bawk.

ADC member han hliem hai an va kan
CCPur: ADC/CCPur hnuoia Chairman Langkhanpau inrawinain Vice Chairman Lal Hossan le member iemanizat han zanikhan Imphal­a Deulahlane a CVHirtian Hospital­a buoina leia hliem enkawla um mi 4 hai va kanin tawngtaipekna an va nei.
   
Ukhrul, Sadar Hills le Senapati a ADC chaiman hai le joint meeting an nei hunah, tribal unity humhimna ding, tuta tum ei buoina tribal issue a ni thu hai an hriltlang thu; Sept. 9 a Tamenglong le Chandel ADC ministry siem zo huna Hill district tina chairman han joint meeting nei an ta, an hmatieng Delhi­ah inzina PM, Union ministers le mipawimaw dang dang hai inhmupui an tum thu, Central Govt. a hung inrawl theina dinga hmalak ding thu hai an hriltlang thu ; ADC Chairman 4 han Manipur CM le Governor hai memorandum pein, Bill 3 hai hmang lo ding; judicial inquiry thaw ding,  inquiry thaw tu dingin High Court rank judge hmang ding,  tuchena Manipur Govt. in a ngaisaknaw enfel dinga ngenna hai memorandum a hin an ziek niin an hril. An hungkir tieng Kangvai­a inthawk Dharna nei hai an hung kan pei.


Headline
BRTF in Imphal­Jiribam Road­ah Truck­hai an fe thei ta ding niin an hril
Imphal: NH­2 (Imphal­Dimapur Road) a Nagaland state huop sunga  Phesama hmuna lampui mimin a kei lei le NH­37 (Imphal­Jiribam road) a Tuiruong (Barak) leilak siet leia Manipur mipui mamaw chi tum tum phurtu Truck hai hun sawt takel an fe thei tanaw leiin Manipur­ah  nitin mamaw man le thil dang dang man hai a letin a kaisang el bakah a vang ta hle leiin mipui han harsatna nasa tak an tuok mek. Petrol le Diesel black­a inchawk ding tak ngiel khawm a vangin a harsa tah.
   
Hieng laizing hin BRTF chun vawisuna inthawk Imphal­Jiribam Road ah thil phurtu Truck­hai an fe thei ta ding niin an hril. Manipur mamaw chi tum tum phurtu Trucks 120 lai zet Jiribam­ah an um a, hieng Truck­hai hin vawituk hin Jiribam suoksanin Imphal an hung pan ding nia hril a nih. Chun, vawituk hin Truck ruok zatelin Imphal suoksanin Jiribam/Silchar an pan ding niin ei thu dawngna chun a hril.
           
Phesama, Nagaland a mimkei leia lampui sietna ruok chu zo fel hun ding hriet thei a la ni nawh tiin ei thu dawngna chun a hril. Vawisun a Jiribam a inthawk Truck hung suok dinghai lai hin Petrol le Diesel phur Tankers 25 le LPG phur Tanker 1 an thangsaa hril a nih.

Digital Manipur programme
Imphal: Digital Manipur programme a digna hma lak tan a ni a, hi programme hi Public private Partnership (PPP) system a thaw ning a ta, tuta inthawk kum 5 sungin thalai 5,000 velin sin an hmu thei ha beisei a nih tiin N. Ashok Kumar, State IT Special Secretary chun a hril.

Kum 10 miin thina a tuok
Imphal: Zani hmasa 3:15PM vel khan Narijyan Road­ah Bajaj Puler motorcycle le Tata Winger an inbaw a, motorcycle a phur Rubiya (10) d/o Md. Alam Shah chu na takin a hliem a, a hliemna tuorzo lovin a thi. Rugiya hi Atlantic English School a Class­II inchuklai, a pa le a school kai tina an in tieng pana an fe huna eksiden hi an tuok a nih.

AYUSH Courses a dingin Counseling
Imphal: Academic Session 2015­16 a AYUSH Courses (BHMS) BAMS­& BNYS) inchuk dinga thlang tahai ta dingin vawisun 9­09­2015 (10AM) a inthawk Directorate of AYUSH, Lamphelpat ah Counseling nei ning a tih.

Naga areas sungah congress Office­hai ban
Imphal: United Naga Council (UNC) chun September 7, 2015 khan meeting a nei a, Naga ministers le MLAs hai inban vawng dingin an ngen bakah Naga areas huop sunga Congress Office­hai ‘ban’ ding le Sept. 10, 2015, 6AM a inthawk an chengna biel sunga National, International Projects/Construction works hai po po ban vawng dingin an rel. Ban an puonga hin Trans Asian Railway Line le Power Grid hai a thangsa. Chun, K. Ranjit, MLA chu Naga mihai dodal zawnga a tawng leiin Social boycott an puong khum.

Sonia Gandhi term kum 1 suksei
new Delhi: Zanikhan New Delhi ah Congress Working Committee (CWC) meeting nei a ni a, CWC meeting chun AICC President Sonia GAndhi hun (term) chu kum khat dang suksei le  SC/OBC/ST le nuhmeihai chu seats 50% pek ni raw seh tiin an rel.

Manipur Tribal Forum in an ngen
New Delhi: Manipur Tribal Forum, Delhi (MTFD) chun Manipur Assembly in August 31, 2015 a bills 3 a passed dodalnain Manipur­a Tribal MLAs lan ban lo 16 hai chu inban ding; GPRS (internet) hawng nawk ding le mi 9 thina thua mawphurtu Police officer­hai chu an chunga action la dingin ngenna Sept. 7, 2015 khan Press Release insuoin an siem. Chun, mipuhai ngen tribal­hai ta dinga ro inrelna hran siem pek dingin an ngen bawk.

Army 6 damsung lungin intang dingin
Srinagar/jammu: September 7, 2015 khan Northern Army Command chun sipai 6 hai chu damsung lungin intang dingin a sukfel tah. Damsung lungin intang dinga Military Court in thiemnaw an changtirhai chu­ Colonel Dinesh Pathania; Captain Opindra; Havaldar Devender Kumar; Lance Naik Lakshmi; Lance Naik Arun Kumar le Rifleman Abbas Hussain hai an nih. Anni 6 hin April 30, 2015 khan Machil, North Kashmir ah inkaptuona tehlem (fake encounter) ah mi 3, Mohamad Shafi, Shahzad Ahmed le Riyaz Ahmed hai an kap hlum a nih. Hi leia damsung lungin intang dinga thiemnaw inchangtir an nih. Mi 3 kap hluma an umna lei hin buoina nasa tak a suok pha a, mipui le security forces hai inbeituonaah civil mi 123 zet an thi pha a nih. Army 6 hai hin an sinah kaisang le medal dawng an nuom leia inkaptuona tehlemah helpawl ni lo mi 3 hai hi helpawl an nih tia intuma an kap hlum a nih.

PAC’s Chairperson Conference
NEw Delhi: Ni 2 sung aw ding Conference of Chairpersons of Public Accounts Committee (PAC) le PAC of Parliament and State Legislatures” chu zanikhan New Delhi­ah Lok Sabha Speaker, Sumitra Mahajan in a hawng. Hi Conference a hin States le Union Territories 28 a palaihai an thang. Mrs Mahajan chun Treasury ngaipawimaw a tulzie, Comptroller and Auditor General of India le PAC a hin ‘A’ 3 (pathum) a thang a, chuonghai chu Accounts, Audit le Accountability hai anni a, a tul chun ‘A’ dang Appreciation la belsa ning a tih tiin a hril.

Maharashtra CM Japan ramah an zin
Mumbai: Maharashtra CM  Devendra Fadnavis chu Japan rama ni 4 sung cham dingin zanikhan Mumbai suoksanin Tokyo a pan a, Maharashtra Tourism  Development Corporation (MTDC), Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) officials, Industries Minister Subhash Desai, Social Justice minister Rajkumar Badole le RPI(A) President Ramdas Athawale han an zui. Sept. 10, 2015 in Koyasan University, Mount Koya, Wakayama Prefecture, Japan ah Fadnavis hin Dr  Babasaheb Ambedkar hrietzingna lungdaw le a lim siema um chu hawng a tih. Fadnavis hin Tokyo le Osaka haiah Japan rama sumdawngtuhai inhmupui a ta, hung sumdawng dingin fiel tawl a tih. MIDC le Japan External Trade Organisation (Jetro) han Maharashtra state Investment promotion Seminar huoihawt an tih.

High Level Consultative meeting
New Delhi: PM Narendra Modi chun zanikhan “High Level Consultavie Meeting on Recent Global Events­Opportunities for India” New Delhi hmuna a buotsai. Hi meeting­a hin Finance Minister Arun Jaitley, Petroleum Minister, Dharmendra Pradhan, Transport minister Nitin Gadkari, RBI, Industry, Bank haia top officials bakah economists le Sectoral experts hai an thang tawl.

Assam state­ah tuilien leia thi mi 62
Guwahati: Assam state sunga Districts 19 a tuilien leia mihriem thina tuok chu 62 an tling tah. Brahmaputra vadung chu tium inchikna pel zar zarin a la luong a, a bikin Neematighat, Goalpara le Dhubri hmun haiah tui a tam zuol bik a, a luong liem tep tep niin ei thu dawngna chun a hril. Tuilien hin mi nuoi 17 lai zet a sukbuoi pha a, khuo 1,880 haiah tui a luong lut a, in thenkhaat a chim mek a, Relief camps 277 hawng a nih.

BSF han Heroin kg. 6 an man
Amritsar: September 6, 2015 khan BSF han Punjab state sung, Pakistan le inrina bula Uttar Dhariwal huop sungah heroin kg. 6 zet an man a, a neituhai ruok chu Pakistan ram tieng an tlan hmang. Heroin hi Border Out Post, Uttar Dhariwa hmuna duty BSF han an man niin M.F. Farooqui, Deputy Inspector General, BSF chun a hril.

Haflong a khawm lampui hrawna
Haflong: Manipur Assembly in August 31, 2015 a Bills 3 a passed le Churachandpur a tribal mi 9 zet thata an um dodalnain September 7, 2015 khan Haflong town a khawm Indigenous Peoples Forum (IPF) huoihawtnain mipui 3,000 velin lampui hrawna an nei a, hi lampui hrawnaa hin Zeme, Hmar, Kuki, Vaiphei, Baite, Rongmei, Hrangkhawl le hnam dang dang, Indigenous Women Forum (IWF) le Indigenous Village Chief Forum a mi hai an thang tawl. Lampui an hraw zo hin PM kuoma ding Memorandum OC, Haflong fethlengin an pek a, an Memorandum a  hin Bills 3 passed­a um hai an dodal thu, tribal thata an umna an dem thu le hi thil tlunga hin PM  chu inrawl ve dinga an ngenna hai an zieklang.

University student electric in a man hlum
Kanpur: Azad University of Agriculture & Technology­a B.Sc (Agri) 5th Semester inchuklai Prashant Kumar Yadav of Etawah chu  zani zingkar 10AM khan Tilak Hostel Room No. 5­ah  electric in a man hlum. Kumar Yadav hin electric hmetvar a tum huna electric in a man niin hi university­a media in­charge Naushad Khan chun a hril a, a tui insil zo hlim a ni leiin a taksa hai a hnawng leia electric hin a man ni dinga ring a nih. Kumar Yadav hi inrang takin Hospital panpui a ni a, sienkhawm doctor han an san hman tanaw a nih. A ruong hi postmortem thaw dingin Nawabganj Police station ah thawn a nih.

Bhadraj Temple thangpuina dingin Rs. 15 lakh
New Delhi: Tarun Vijay, MP chu zanikhan Bhadraj Temple ah a fe a, “Dhanyavad Puja” a va nei. Hi temple sukhmasawnna ding le thangpuina dingin a MPLADS fund a inthawk Rs. 15 lakh a pek ding thu Tarun Vijay hin a puonglang. India ramin independence a hmu hnunga MP hai laia hi temple hung sir hmasa tak a nih tiin Rajesh Nautiyal, President, Bhadraj Temple chun a hril. Tarun Vijay hin Defence minister Manohar Parrikar ta dinga Puja hi a thaw niin a hril.

India in JOrdan kuomah thangpuina USD 500,000
New Delhi: Jordan ram chun Syria raltlan tam takel enkawlin a chawm mek a, hi thila hin sum le pai thuah harsatna nasa tak a tuok mek a. Hi lei hin India sawrkar chun Jordan kuomah thangpuina USD 500,000 a pek ding thu zanikhan a puong. Ni kum khawm khan India sawrkar chun Jordan ram hi USD 500,000 in a lo thangpui ta a nih. Syria rama buoina hi kum 2011 a kha intan a ni ta a, mi tam tak chu an thenum rambung haiah an raltlan tawl a nih.

Assam MLA a umpuitu suolluia intum
Guwahati: Kamrup district, Assam a Boko Asembly Constituency a All IndiaUnited Democratic Front (AIUDF) MLA Gopinath Das chu a chengna ina a umpui nuhmei kum tlinglo suolluitua intum a nih. A umpui (minor domestic maid) hi September 3, 2015 nia kha a Car sunga a suollui nia intum a ni a, Police ah FIR registered a ni tah. Gopinath Das ruok chun Assembly Election a hnai ta a, politics thila a hming suksiet tumna lei a nih tiin intuma a umna hi thukhel a nih tiin a hril.
------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Ka ta ding chun hring hi Krista a ni sih a, thi khawm hlawkna a nih. ­ Philippi 1:21

Editorial: Nu le pa chan chang

ILPS le inzawma Manipur Asembly in August 31, 2015 a bills 3 an passed chun Manipur­ah buoina le harsatna nasa tak a siem ti chu hmu le hretu seng ei nih. State sawrkar hlak chun hieng bills 3 hai hin Manipur­a tribal mihai ta dinga sietna le harsatna intlun naw nih tiin tawngbau chau a hril lovin September 7, 2015 khan hrilfiena in press release a siem hiel a. Hi press release hi saptawnga insuo a na. Saptawng chau ni lovin tribal dialect tum tum khawma insuoin thedar ur ur sienla umzie le tangkaina a nei lem ring a um. Siemthat tul le pei tul  (deletion/amendment/inserttion/modification) a um leh pei a, belsa tul a um leh belsa  dingin sawrkar inpeisaa um a nih ti ringawt nekin buoina suok chingfelna ding hin state sawrkar hi kal a pensuok hmasa phawt a tulin an lang.
   
Buoina boruok hi a sosangin a rik zing a. Chingfel vat a ninaw chun tuta neka boruok thanaw lem an tlun pha hi inlau um takel a nih. State sawrkar chun nu le pa chan changa hma a lak le kal a pensuok hmasak phawt thiltha a ni ring a um. Churachandpur District ah buoina nasa tak a tlung a, mi 9 zetin thina an tuok ta hnung khawma, CM, Ministers le MLA hai pakhat khawm an la hung dikdak naw el hi chu thil mak tak a nih. Mipui ta ding khawma hrietthiem an tak a nih.
   
Nauhai chun nu le pa hai kuomah an nuom nuom le an thil dit hai an ngen hlak. An ngen el chau ni lovin an lung a sen a, an nuor a, thil chi tum tum an suksiet hlak. Thil awm lo chen chen khawm an thaw a, a then lem chun an hringna hiel khawm an lak pha hlak. Amiruokchu, ieng thil khawm tuokin thawhai sienla nauhai chu pei thei lo le dehawn thei lo anni leiin an chunga thil tlung chu nu le pa chungah a tla a, a tul ang angin nu le pa han mawphurna ei lak a, ‘ka nuom nawh, ka thaw pei nawh’ ti thei ei ni nawh. Muolpho a tul leh ei muolphopui el hlak a nih. Fe hmang san thei le hnawl thei ei ni nawh.
   
Hieng a ni lei hin nu le pa tak state sawrkara CM le a ministers hai hi Churachandpur­ah hung a, thil um dan a hmun ngeiah an hung en ve a, chingfel tul hai chingfel dinga hma an lak chu thil thaw dan ding niin an lang. Imphal khawpuia inthawka ralkanga an mi hung thlir ringawt le tribal mihai pawi tawknaw nih an ti ringawt hin chu buoina le harsatna ei tuok mek hi chingfel ni thei ngainaw nih. Nu le pa hai iengleia an nauhai bula an fe nuom naw? ti hi tulaia indawnna lien takel a hung ni ta a nih.
   
State sawrkar hin tulaia buoina boruokin thil a suksiet ta le a la suksiet pei ding hi a hriet ngei khawm ring a um, a tosan a, a ral thlir ringawt chun thiem a chang bik ring a um nawh. Nauhai nuorna, lungsenna le lungawinawna hai thlem le inbiekpui chu a mawphurna le a thaw ding makmaw a nih. Chuonga thaw lovin a tai a,  ka hma bula an hung kun ngei ngei ding a nih tia thang a khaw chun inbiekremna le tulaia buoina suok hi chingfel ngai naw ni a, a zuol sau sau pei lem ding niin an lang.
           

Manipur­a tribal mipuihai thil ngen hai hi thil mei mei, namnul el chi a ni nawh. Hi lei hin tribal MLAs le Minister­hai khawma uluk le chik taka ngaituo a, hma an lak dan ding le an thil thaw dan ding hi an hmatienga an sukfel chu an ta dinga thiltha  lem a ni ring a um. Nu le pa chan chang dinga thlangtling anni a, tuta an um dan hi nu le pa chan chang an ni am ti hi anni le anni khawm an inennawn thiltha ning a tih. Chan an nei ngam naw chun an mipui han iengangin am an ngai ding ti hi chik tak le lungril thienghlim taka an ngaituo vang vang nuom a um. Nu le pa chan chang a hun zuol lai tak a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate