Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 18 August, 2015

Tuesday, August 18, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
Dist. Level in Indepdendence Day hmang
CCPur: Aug. 15, 2015, 9AM a inthawk khan Public Ground, CCPur­ah District level Independence Day hmang a nih. Hi huna hin Mr Lunminthang Haokip, DC, CCPur khuollienin a thang a, India hnam puon (flag) keipharna le parade­a thang hai chibaibukna neiin thuhrilna a nei bawk.
   

Parade­ah contingents 55 an thang a, Department tum tumin Stall an hawng a, JNV/Tuinom, HYA Gen HQ han cultural dance; 7­AR te’n dog show, Zomi Cultural Society, 25­Madras Khuga Bn., M.Songngel Y/C, STC/BSF le Meitei Society/CCPur han hun an hmang bakah hlasakthiem dang dang han hla an sak bawk. Appreciation Certificate 94, Red Blanket 20, Bravery award 4, Distinguish Service (NCC) ah 4, Distinguish Servicer­Sports ah 2 le Distinguish Service­Social Worker ah 1 sem a nih. Stall­a HOrti & SC in pakhatna an lak.
   
March Past (parade) a chun ­Group ‘A’­NCC ah 1st in Rayburn NCC Sr.Divn., 2nd Rayburn NCC Jr Wing le 3rd in Bethany Christian College Jr Wing. Group ‘B’­Govt School Sr Boys ah JNV/Tuinom in 1st an lak a, 2nd Rengkai Hr Sec School le 3rd in Vimala Raina H/S , Sr Girls ah 1st GM govt H/S, 2nd Rengkai Hr Sec School, 3rd Vimala Raina H/S; Jr Boys ah 1st JNV/Tuinom,2nd SSA Residential school, 3rdSeilal JB school; Jr Girls ah 1st JNV/Tuinom, 2nd SSA Residential school le 3rd New Lamka JB school han an lak. Group ‘C’ Private school­ Sr Boys ah 1st Don Bosco Hr Sec School, 2nd SSPP Residential School, 3rd Ebenezer Academy; Sr Girls ah 1st Don Bosco Hr Sec School, 2nd SSPP Residential school, 3rd Hermon English school; Jr Boys ah 1st Saviour Public School, 2nd Ebenezer Academy le 3rd Solace Academy; Jr Girls ah 1st Ebenezer Acedemy, 2nd Salace Pulic School han an lak.
   
Zantieng 2:30PM in DC’s XI team le ADC/CCPur team han friendly football match an inkhel a, DC’s XI team in 7­2 in ADC team an hne.

CDSA in UKB chungah action an lak
CCPur: CDSA chun Aug. 13 le 16, 2015 ni haia meeting an nei hnungin August 12, 2015 nia Public Ground hmuna inkhel huna mawilo tak le dan kala an chet leiin United Khawzim Brothers (UKB), Hill Town chunga AMFA Disciplinary Code, 2014 dungzuiin action an lak. Hi dungzui hin players, officials le fans hai dan kala an chetna leiin UKB chu Article 42(1); 16(4),  50(1) (2) le Article 41(1) (3) of AMFA Disciplinary Code 2004 hnuoia fine Rs. 30,000/­ le Rs. 15,000/­ thla 3 sung fine an pek ding; chairs le thil an suksiet hai a thara thlakin a haw man hai leh an pekkir ding; Team coach Haopu Neihsial le Goal keeper L.J. Son hai chu thla 6 sung annawleh matches 6 thang thei lo ding; le Rs. 5,000/­ ve ve fine an chawi ding ti a nih. AMFA Disciplinary Code dungzuiin UKB chu warning khau tak pek a ni bawk.

UTLA Defence Sey. Ralthuom leh man
CCPur: Police a inthawka ei thu dawngnain a hril danin August 15, 2015, 7:00PM vel khan 27­Sector Assam Rifles han Mobile Vehicle Check post­ah UTLA defence Secretary L. Minlun Singson (33) s/o SL Singson of Lalpani, Cachar, Assam chu USA siem 7.56 Pistol 1, magazine 1 le a mu 4 leh an man a, hi zan 11:30PM in CCPur Police Station­ah an peklut. Police chun FIR No. 65 (8) 2015 CCP­PS U/S 400 IPC & 25 (1­C) A.Act an registered khum bakah zani hmasa khan CJM/CCPur hmaah an inlangtir a, CJM chun August 21, 2015 chen Police Custody­a la um phawt dingin a chungthu a rel.

Youth Club Award hni thei
CCPur: Outstanding Youth Club Awards, 2015­16 hni nuom han hni thei hun a nih. Hnina lekha NYK, CCPur Office, Tuibuong­ah lak thei a nih. Hnina lekha August 31, 2015 chena peklut thei a nih. Award dawng dinga thlang han Rs. 25,000 dawng an tih.

Finance Committee hai an hmupui
CCPur: Mr Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC chun Aug. 17, 2015, 1:30PM khan a Office Chamber­ah ADC/CCPur­a Finance Committee member hai meeting a neipui a, hi huna hin CEO/ADCC khawm a thang. Meeting huna hin member hai inkara inlaichinna tha a u m thei dan ding le fund hmu dan ding an hriltlang. August 18, 2015, 1:00PM in MDCs hai leh meeting nei nawk an tih.

Pu Ngursanglur Sanate in bu a fakpui
CCPur:  55­Tipaimukh A/C Ex­MLA Pu Ngursanglur Sanate chun August 15, 2015 khan a chengna In, Lighthouse Lane­ah ama ngainatuhai an pawlpui zovin zanbu a fakpui tawl. Hi huna hin a biel mipuihai a hmangaizie hrilin, hi biel sunga candidate tum tum, mipui hmangaitu inti senghai buk tawn a, biel mipui hmangaitu tak hriethiem le thlang thiem dingin Pu Ngursanglur Sanate chun hi huna thanghai le a biel mipuihai a ngen. Chun, Gospel mansapui bangna ei ni ang hrima election huna indikna, ringumna le hmangaina changchawi dingin a ngen tawl niin ei thu dawngna chun a hril.

Headline
All Parties meeting in ILPS le Naga Peace Accord thuah party tin palai New Delhi­a tir an remti tlang
Imphal: Zanikhan ILPS le Naga Peace Accord chungchang le inzawmin All Political Parties meeting nei a ni a, Congress, BJP, CPI, CPI(M), RSP, IFB, JD(U), JD(S), NCP, TMC, RJD, MPP etc hai an thang tawl. Hi meeting a hin India sawrkar le NSCN(IM) han Naga Peace Accord August 3, 2015 nia an ziek le ILPS chungchang haia hmalak dan ding an hriltlang. ILPS le Naga Peace Accord chungthu haia hin an hmatienga New Delhi­ah All Party palaihai tir a, Prime Minister le U nion Home Minister hai zun hmupuia Memorandum pek ding, an hmatienga Assembly Special session ko le ILPS thua Bill thar hriltlang le pasi ding, Naga Peace Accord in iengti kawng zawng khawma Manipur ram a tawk buoi phal ninaw nih tiin All Parties meeting chun lungruol takin thutlukna an siem.
   
Hieng laizing hin ILPS le inzawma dodalna, nuorna chi hran hran le bungheia nuorna hai chu a la fe pei a, Yorbung, Khomidok, Kangla, Swombung, Khurai, Imphal­Ukhrul Road, Soibam Leikai, Nongmeibung Keithel, Sagolband, Tera, Langjing,Wahengbam Leikai, Thangmeiband, Heirangoithong, Uripok etc. haiah thungbuma nuorna le lampui dangna Organisations, Clubs le Meira Paibi han an la nei sunzawm zing. Hi thil thawna haia hin buoina lien taluo suok hriet a ni nawh.
           
Chun, Ghari Youth Club, GYWA, SINMI LUP le Ghari Apunba Meira Paiti han GYC Office ah zanikhan meeting an nei a, August 17, 2015 a inthawk State sawrkarin ILPS hmang dinga thil a sukfel hmakhat chu Ghari Area sungah Vaihai (Non­Locals/Non Manipuri) inluttir lo le dang tlat dingin thutlukna an siem. Chun, August 20, 2015 chena Ghari Area sunga cheng non­locals or Non­Manipuris po po an in hluo hai suoksan vawng dingin ngenna siem an remtih.

JNIMS Director in ngenna a siem
Imphal:  Prof. L. Deben, Director, JNIMS chun JNIMS a thawktu Doctors, Nurses le a dang danghai chu an fe le hungna haiah lo dang le sukbuoi ta ngailo dingin JCILPS Volunteer­hai a ngen. JNIMS a thawktuhai chun JCILPS hmalaknaa hliemhai enkawlin a thlawnin damdawi chen an pek hlak a, chuleiin thawktuhai chawkbuoi lo le dang lo dingin a ngen a, chuongnaw chun Hospital sin thaw thei lovin a um el ding a nih tiin a hril.

August 21 liem hma ngeiin
Imphal:  Zanikhan ADC, Tamenglong hnuoia MDCs a thlangtling thar hai laia Congress Party MDC ti lo, political party tum tuma MDCs han Joint meeting an nei a, State sawrkar chu August 21, 2015 chena sawrkarna insiemtir dinga ngen le nawr an remtih. Congress ti lo party dang danghai chun thangruola sawrkar siem an remtitlang a nih.

Kum 1 sung Rs. 50 crores manhu inruithei
Imphal:  Kum 1 liemta sung khan Assam Rifles chun Myanmar le infepawna lampui NH­102  ah inruithei Rs. 50 crores manhu ding an man niin zanita PRO Assam Rifles thusuok chun a hril.

NHRC in Mizoram sawrkar report pe dingin
Aizawl: National Human Rights Commission (NHRC) chun August 4, 2015 nia Chakma Autonomous District Council (CADC) hnuoia thawktu 100 indiklo taka lak a nih tia student hai Chawngte Police station tuola an pungkhawm huna a hnawtdarna dinga Police hai silai kap leia student pakhat Agosh Chakma (20) thina le midang 15 in hliemna an tuokna chungthuah Mizoram sawrkar chu thla khat sunga report pe dingin zanikhan an hriettir. CADC chun student thi sunghai kuomah zangnadawmna Rs. 10 lakh a pek bakah thawktu lakna hi a tharin a buotsai.

Assam state­ah district thar 5
Guwahati:  Assam Chief Minister Tarun Gogoi chun an state sungah District thar 5 hawng a ni ding thu Independence Day huna mipui hmaa thu a hril huna a puonglang. District thar 5 hawng dinga tihai chu, Biswanath, Charaideo, Hojai, South Salmara­Mankachar le West Karbi Anglong hai an nih. Assam State a hin districts 27 a um tasa a ni a, district thar 5 hai le chun district 32 a hung um ta ding a nih. Chun, Assam­a Garo Autonomous Council, Schedule Caste  Development Council, Development Council (Sut, Gariya, Madahi, Hajong, Kuma le Chaudang) hai ta dinga indin a ni ding thu Tarun Gogoi chun a hril.

Minister vengtu ama le ama an kap hlum
Guwahati:  Assam Tourism Minister, Sumitra Patir vengtu, Akhil Haolai chu August 16, 2015 zan dar 11 vel khan Minister’s official quarter­a a duty­na hmuna a silai chawi laiin ama le ama an khai hlum. Zan duty a zo hnunga inkaphlum a nih tiin Police thusuok chun a hril. Hi thil tlung huna hin minister hi a quarter­ah a um naw niin Police chun an hril.

AIPMT Entrance Test result
new Delhi:  Central Board of Secondary Education (CBSE) huoihawtna hnuoia All India Pre­Medical and Pre­Dental Entrance Test (AIPMT), 2015 nei that (re­test) result zanikhan puong a nih. Hi test a hin mi nuoili chuong an thang a, result hi aipmt.nic.in or cbseresults.nic.in ah en thei ning a tih.

Tekin mi 7 a deng hlum
Barpeta: Zani hmasa chawhnungtieng khan Barpeta District area, Assam a Milan Bazar­ah Tekin mi 7 a deng hlum a, mi 24 an hliem. Mi 7 hai hi Lawnga an chuong laia Tekin a deng hlum an nih. Tekin a deng hlum hai laia pathum hai chu naupang kum 8 mi le kum 11 mi an nih.  Tekin a deng hliem mi 24 hai hi Fakhruddin Ali Ahmed Medical College & Hospital, Barpeta panpui an nih.

Mi 3 Heroin grams 29 leh man
Shillong: August 14, 2015 khan Meghalaya Police hnuoia Anti­Narcotics Task Force (ANTF), Shillong han Laitumkhah Bazar­ah drugs addict Kaster Jessa (29) of Laitumkhrah, Inderjit Singh (40) of Lamshang, Manipur le Shyashon Sharma (36) of Hojai, Asasm hai chu heroing grams 29, Rs. 2.90 lakh manhu, Lighters 15, Mobile phones 7 le Heroin funna plastic bag bundle khat leh an man niin Vivek Syiem, SP (City), Shillong chun a hril. Sharma le Inderjit hai hi Heroin neitu nia hril an nih.

Petrol le Diesel man sukhnuoi
new Delhi: Zani hmasa zanrila inthawk khan Oil Companies han Petrol man litre 1 ah Rs. 1.27 le Diesel Rs. 1.17 in a sukhnuoi. August 1, 2015 khawm khan Petrol litre 1 ah Rs. 2.43 le Diesel Rs. 3.60 a sukhnuoi a lo ni ta bawk. Delhi ah Petrol litre 1 ah Rs. 63.20, Kolkata ah Rs. 68.10, Mumbai ah Rs. 68.24 le Chennai­ah Rs. 63.49 ni tang a ta; Diesel Rs. 44.95, Rs. 48.66, Rs. 50.4 le Rs. 46.8 a ni ta bawk ding  a nih.

Sipai vaw hlumtu mi 4 man
Lucknow: Tulai hnai ela Meerut, Uttar Pradesh a Army Jawan Vedmitra Chaudhary of Titauli, Shamli district vaw hlumtu mi 8 hai laia 4 hai chu man anni ta a, mi 4 dang zawng mek an nih tiin O.P. Singh, SP(City), Meerut chun a hril. Tlangval 8 in nunghak pakhat muolpho taka an sawisak lai a va san leia Vedmitra Chaudhary hi an vuok hlum a nih. Uttar Pradesh CM, Akhilesh Yadav chun mithi sunghai kuoma zangnadawmna Rs. 10 lakh pek dingin a puong.

Sipaibang han thi chen huoma nuorna
New Delhi: Sipaibang han Jantar Mantar, New Delhi­a ‘One Rank One Pension” ngena hun tiemchin um lova bungheia nuorna an nei chu an la sunzawm pei a, zanikha bungheia nuorna an nei a ni 64 tlingna a ni tah. PM chun an thil ngen sukpuitling pek dingin a tiem a, sienkhawm an thil ngen sukpuitling hun ding a hril naw leia nuorna hi an tan a nih. India rama hin sipaiang nuoi 22 le sipai thi ta hnung nuhmei (hmeithai) nuoi 6 lai an um a nih.

Pasal 4 silai le a mu leh man
Shimla: August 15, 2015 nia Independence Day hmangzo hnungin Police han Himachal Pradesh a Nahan District Headquarters, Sirmaur hmuna in pakhat sungah silaimu 2732, silai 4, silai hlo, sulphur le Pottasium an dapdawk a, pasal 4 leh an man niin Police thusuok chun a hril.

Flag a letlinga khai, Police 2 suspended
Amritsar: Guru Nanak Auditorium, Amritsar, Punjab a chun 69th  Independence Day hmangnaa khuollien Cabinet minister, Bikram Singh Majithia in India hnam puonzar a hang keiphar huna India hnam puonzar chu a letling zawngin a hung inkhai thla leiin District thuneituhai an invir buoi pha nasa hle. Flag hi inrang taka khai that nghal a nih. Hi thil tlung le inzawm hin Ravi Bhagat, DC, Amritsar chun Magisterial Inquiry thaw dingin Order an suo a, Police 2, Varinder Singh le Gurmukh Singh  hai chu an sin an ngaitha tia intumin an sin haia inthawk suspended an nih.

Thilpuokthei kg. 1120 man
Kolkata: August 16, 2015 khan CID han 54­Strand Road, Kolkata hmuna ammonium Nitrate 600kg, Sulpher kg. 500 le aluminium 20 kg, a rengin kg. 1120 zet Transporter’s Godown a inthawk dapdawkin an man a, Jorabagar Police station­ah an peklut. Hi thil hi Pankaj Godhai an man le an puongnaa inthawka an dapdawk niin Police thusuok chun a hril.

Bihar Governor tharin Ram Nath
Patna: August 15, 2015 khan Rajya Sabha member hlui le Dalit thuoitu, Ram Nath Kovind chu Bihar High Court acting Chief Justice Iqbal Ahmad Ansari hmaah  Bihar Governor  36­na dingin Raj Bhavan, Patna hmuna intiemkamna a nei. Ram Nath Kovind hi August 8, 2015 a President Pranab Mukherjee in Bihar Governor dinga a lo ruot ta a nih.

US le a thangruolpuihai bei dingin
Washington: Osma bin­Laden naupa Hamza, “Crown Prince of Terror” tia ko chun Al­Qaeda thlawptuhai po po US le a thanguolpuihai bei dingin a ngen tawl. Hamza hi kum 20 bawr vel mi  ni taa hril a nih. A bik takin Washington DC, Paris le Tel­Aviv hai chu bei dingin Hamza bin Laden chun Jihadist­hai a ngen. Ama hi Al­Qaeda thuoitu lu tak a la hung ni ring a nih.

Arjuna Award dawng dingin Dipa
Agartala: Dipa Karumakar of Tripura chu Arjuna Award dawng dinga thlang mi 16 hai lai a thang. Ms Dipa hi Commonwealth Games, 2014 a Medal la a ni a, Tripura state mi, hiengang award dawng a pathumna ding a nih. India rama nuhmei Commonwealth Games a gymnast a medal dawng hmasa tak a nih. Hi Award a hin sumfai Rs. 5,00,000, Certificates le statuttes a thang. August 29, 2015 khin Rashtrapati Bhavan, New Delhi­ah sem ning a ta, President kuta inthawk a dawng ding a nih.

Bomb puokah minister le midang 8 an thi
Lahore: August 16, 2015 khan Pakistan a Punjab Province­a Lahore khawpuia bomb hrat takel a puok leiin Punjab Province Health Minister Shuja Khanzada le midang 8 an thi a, mi 10 chuong an hliem. Bomb hi Taliban annawleh Lashkar­e­ Jhangvi helpawlhai su kpuok ni dinga ringhla a nih.

Bangkok­a bomb puokah mi 15 an thi
BAngkok: Zanikhan Bangkoik­a  Hindu biekin Erawan Shrin tuol lai motorcycle­a kam bomb hrat takel a puok a, mi 15 vel an thi niin Police thusuok chun a hril. Hi bomb puoka hin mi 78 velin hliemna an tuok bawk niin media report chun a hril.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAWISUN THUPUI
Nangni laia tukhawmin varna a tlasam chun, mi po po kuoma hal lo le inro loa pe hlaktu Pathien chu hni raw se; chuongchun, a kuomah pek ning a tih.   Jakob 1:5

Editorial: Hmangaina hi

Hmangaina nei lo hi thil pawi takel a ni a, iengkhawm lo nina a ni tlat el. Hmangaina neihai ruok chu iemani tak an lo ni hlak. Mimalin an ngainat pha a, thenum khaw vengin an ngaisang pha a, vantlangah an tlangtla a, mihai inza an hlaw a, chawimawiin an um hlak. An umna ramin an suong a, sungkuo, veng le khuo, an ram le hnam an chawimawi a, chuonghai po po bakah chun anniah lungawina thuruk, tu khawm inchupui thei lo chu an nei leiin an hlim a, an leilung sirna taphawt chu an vangnei bik a, hiengang mihai hi chu siemtu Pathien khawmin a lawm hle ring a  um.
   
Hmangaina neihai hrim hrim mi tiksie an  um ngai  nawh. Hmangaina ka nei ti sia thangpui ngaihai ta dinga thangpuina annawleh sawmdawlna pe nuom si lo hai chu anni le anni an inhlem a nih. Hmangaina neihai chu an tik a tlai a, an thil nei an phal a, khawtlang, mimal, ram le hnam, kohran le thangpui ngaihai ta dingin an luong suok hlak. Hausa taphawt an tik a tlai chuong naw a, an inphal chuong bawk nawh. Hi thil hi ei society sunga khawm an lang chieng hle.
   
Ei society sung le khawvel rambung tum t um haiah mi hausa tam tak an um a, hienghai laia hmangaina neinawhai chun an thil neihai an phal chuong naw a, hmangaina neihai ruok chu an tik a phal. Hmangaina neilo ni hi inlau um takel a nih. Khawvel rambung tum tumah mi hausa tawntaw tam takel an um a, nisienlakhawm khawtlang, ram le hnam bakah thangpui ngaihai ta dingin an thil ngeihai an pek phal chuong nawh. Khawvela mi hausa tawntaw hai laia mi inphal bik hai chu an hming hi a langsar hlak. Mihausa hai laia an lar pawl tak Bill Gate hrelo chu um bar nawng ei tih. A tiktlaina hi hmangaina a hau lei a nih. Hmangaina nei lo mi hausahai chu mihai ta dingin an luong suok ngai nawh.
   
Nu va lai le hmeltha, nal leia inlar le khawvela nuhmei hai laia a thla lak rawn tak, khawvel lalram Lalnu tling phak ta lo, nisienlakhawm thangpui ngaihai a hmangai le a thangpui hlak leia mihai lungril lalnu ni ruok chu tling takel, “mipuihai Lalnu” Diana, Princess of Wales, England Rose par ti hiela ko hlak dam kha a hmelthatna lei ringawta inlar a ninaw a, hmangaina a hau leia inlar a nih. A thanaw tienga a chanchin an lar lem leia mi han iemani taka an ngai a ni a, sienkhawm ama kha mi retheihai laina le hmangai em emtu a nih.
           
Nu inngaitlawm le tlawm tawpkhawk, khawvela iengkhawm nei lo, a neisun le a ro maksanhai chu mi rimsi le fahra, in le lo, fak  le dawn ding nei lo, mi bathlar le hulhliep bel ding zawng mei mei hlak, kut khawm daw phak lo khawpa rethei le chanhaihai nu tling takel Mother Teresa hmangaina hauzie le lienzie dam kha ngaisang a um takzet. Ama ngainatuhai chun mihriem tawngkama hlu le mawi tak MOTHER tia an ko el, mi chanhai hai “NU” Mother Teresa kha ngaisang a um hle. Mother Teresa ang hiel khawpa NU tlingzo naw inlakhawm ei nauhai, ei tu le te hai ta ding beka NU le PA tling ni dinga thang ei lak a tul hle el. Sungkhat PA le sungkhat NU tling hlie hlie thei dingin hma hang la sup sup ei tiu.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate