Responsive Ad Slot

Tiem ngei ngei chi (PART-III): District Council hi hnam hming chauh a siem hlak a ni am?

Thursday, July 30, 2015

/ Published by VIRTHLI
-LRS Puruolte

Dawnna: Ni chuong lo e! A hmatienga ei tarlang tah ang khan Sixth Schedule hnuoiah District Council Pakuo (9), Mizoram a Pathum (3) - Lai, Mara le Chakma, Meghalaya ah Pathum (3) - Khasi, Jaintia leh Garo, Assam ah Pahni (2) – North Cachar Hills le Karbi Anglong le Tripura ah Pakhat (1) – Tripura Tribal Areas District an um a. Hienghai laia Pahni Tripura Tribal Areas District le  North Cachar Hills District hai hi hnam hming ni lo, Area hminga siem District Council an nih. North Cachar Hills District hi mi ṭhenkhat chun Cachari hnam hming amani ti annawleh lo sawn mei an tih. Sienkhawm, a Area a um Cachari hai nekin Hmar, Biate, Kuki le a dang dang Zohnathlak an tam lem hman hman baka a hming khawm hi hnam hminga District siem niloin “Cachar Hmartieng Tlangram District” ti a ni lem. Chuleiin, District Council hi hnam hming chauh a siem a ni kher nawh ti ei hriet a ṭha. Sixth Schedule hin hnam hminga District siem ngawr ngawr nekin Assam, Meghalaya, Tripura le Mizoram Tribal hai suk changkang hi a thil tum tak chu a lo ni lem a nih.

Chuleiin, eini hai khawm District Council hi ditna chang ei hriet a, ei in siem ve a ngai a, ei in siem ve ding khawmin hnam hming kherlo khawmin ei siem ve thei ti hriet a ṭha. Tulai Politician tam takin ṭawngna taka an hmang rawp hlak, “Sawrkar ah sum a tlawm, sum a um nawh, an dai nawh…” ti hai po po khawm hih iengtin am sum um thei a ta? ti chu ei hril tah hai po po a inthawk khan a thaw dan ding a’nlang thei vawng tah.

Tutaka ei ngirhmun indik tak chu sawrkarna le ṭhuoitu hi lo thlak khawm ni tereng inla motor a lampui hraw ding danglam chuong si lo a, a fena a pangngai zing, a khaltu thlak ringawt ang chauh a ni ding a nih. An mi fepuina ding lampui chu a pangngai tho! Chuleiin mipui hai hin ngaituona fim tak ei hmang a ngai ta hle a nih. Mipui haiin ei del ram, Tribal Area la ni lo hai hi Tribal Area ni vat dingin le Sixth Schedule hnuoia ei um ve vat thei dan ding ngaituo a hun ta hle. Chuchu ei kut a um a nih.

Chun, ei hril tah ṭhenkhat hai bakah District Council siem a ṭhat em em nasan pakhat tarlang nawk inla, tuta Central sawrkar le Vai haiin hnawksak an tih em em, eini hnam tenau deu hai ta dinga ṭha le pawimaw ve ang reng si ILP ang dam hi lo um naw tereng sienkhawm  District Council ei lo nei phawt chun a mi humhim hne tho ding bakah a ṭitumna a nep sawt ding a nih. Sinlung Hills Development Council hai dam hi Autonomous District Council in um sienla chu hnam mal (Hmar) chau niloin Mizoram pumpui tadinga malsawmna a ni lem ding a nih. Mizoram sawrkar khawmin hnam inṭhedarna ang zawnga a ngai tlatna hi ngaidan indiklo tak el a nih ti hrie thar sienla nuom a um. Mizoram hi a pumpuiin dan ang tak chun Tribal Area a ni naw dan a um thei ei ti ta kha. Assam le Manipur khawm Hmar le Tribal hnam dang dang hai ṭhanghar a hun. Thil hi a harsa zawnga ngaituo loin a thei dan ding ngaituo a hmalak hi uor ding a nih.

Thukharna: Pawl Pawl hrilloin lung in ruol takin tu Pawl khawm nisien Sixth Schedule mi pe thei ding chu baw el a hun tah. India danpui hi thlak le thleng danglam thei derlo ding ti a um nawh. A nawrtu izir a nih. A dittu in a dit tlat a, a nawr hne a ngai tak zet.

Hriet ve reng reng ding: District Council a MDC = Member of District Council (MLA ang), EM = Executive Member (Council sawrkawra Minister), CEM Chief Executive Member (Council sawrkara Chief Minister) le Chairman= Council sawrkara Speaker a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate