Responsive Ad Slot

Pu, Dr. Chaltonlien Amo in inpawlpuina a nei

Sunday, July 5, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR:July 4, 2015 chawhnung dar 12:30 PM khan Pu, Dr. Chaltonlien Amo Chairman, HAC; Govt. of Manipur le MLA Tipaimukh A/C nilaizing chun Hmar MDC thar mi 4 hai, MDC Election 2015 a Candidate hai le an hnungzuituhai le hnam sunga pawl tum tum a thuoitu le mi pawimaw tak tak hai chu ama In, Nehru Marg, CCPur hmun ah inpawlpuina le bufakpuina a nei. Hi hun a hin Pu Dr. Amo, MDC 4 - Pu Lal Hossan MDC Vangai; Pu Lalhmangpui MDC Pherzawl/Parbung; Pu Lalhrillien MDC Saikot, Pu Lalditsang MDC Senvon, Dr. John H. Pulamte Gen. President, Hmar Inpui le mi dang dang haiin thuhrilna hun an nei.


Pu Dr. Amo chun hi hun a hin MDC Election hun a hlawtlingna changhai le hlawsam hai chu an thil tuok chu hrietthiem a tul zie a hril a. Ama ngei khawm a hlawsam chang a lo um ve hlak thu hai khawm hrilin, lunghnuol el lo a, ram le hnam tadinga an pek ta laklaw a ni leiin a bei fan fan thu hai a hril a. Politics khel hi football pet ang a ni a, Election huna hai ei lo inpetna pal a ni khawmin Election zo a chun inrem takin a tling le a tling naw hai um tlang nawk ei tiu. Hmatieng ah thangtlangin ei ram le hnam tadingin hma la tlang ei tiu tiin ngenna a siem. A biel sunga a hmalak mekna hai a hrilna a chun Parbung H/S chu Class – X Pass an tam le result a tha chun Higher Secondary a hlangkai a awlsam ding thu, Training Centre indin tum a ni thu, Electric tlangram biel a tlung vat le tukum sung ngeia a var ngei dan ding, lampui siem mek a ni thu le ruosur leia sin la chawlsan a ni thu hai, Tuiruong leilak bawl mek a ni thu le a dang dang a hrillang sa bawk. Churuol chun mipuihaiin lo thlawp a, sukbuoitu ni lo dingin a ngen bawk.

Hi hun a hin mi tamtak lo buoina hrilfiena siemin Pu Lal Hossan MDC, Vangai chun Independent a ngir MDC 17 haiin HPA an indin chu Sawrkarna siem thei an ni ve dan hrilin Central a NDA amani UPA in sawrkar an siem thei ang a ni ding thu a hrillang. Mipuihai chun lo ringzo dingin a ngen bawk.

Hienganga Dr. Amo in Pa chan changa hun a buotsaina thu ah hi hun a fekhawmhai chun inpakum an ti hle thu, ama hmalakna leia Saikot khawm Sub-Division dinga puonga hung um thei a ni thuhai le a thilthaw that tamtak an inzawt tawl. Hmatieng peia khawm hiengang hun hi um rawp sien an nuom thuhai hi hun a fekhawm hai hin an hrillang tawl bawk.

Rev. Rokhum Joute in tawngtainain hung a hmang zoin hun suktawp le thlaithleng awt tlang a nih.

-LRS Puruolte | Photo: Lalruotlien Duhlian


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate