Responsive Ad Slot

NPF Bandh hrat taka fepui a nih

Monday, July 27, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR/MARAM|July 27, 2015: Vawisun hin NPF chun darkar 24 sung Total Hill Districts Bandh Manipur-a Hill Districts haia an puong le huoihawt chu hrat takin an fe pui mek. Chanchin ei lakkhawm chen ah Naga biela chun hi Bandh hin thlawp a hlaw ṭha hle a. Passenger Motor inlawn vel khawm hmu ding an vang thu ei dawng. Hi Bandh hin nun dan pangngai a sukbuoi hle a, Disturbance Free Zone a puong hlak inchûknainhai khawm a tawkbuoisa a hril a nih. NPF hin Manipur-a ADCs 6 haia Election zo fel vawng a ni a inthawka thla hni zet a liem hnung khawmin Sawrkarin Ministry a la'n siem tir thei naw lei le an hmatienga Ministry form an phutna a hi Bandh hi an huoihawt a nih.

Tuta Manipur a ADC tina hin MDCs 24 pei an um bakah State sawrkarin ADC tina 2 pei a ruot dinga ti a nih a. ADCs hai tuchena sawrkar insiemtir an la ni nawna san chu State sawrkar le Governor inkarah dit dan le ngaidan a la’n tuok thei naw lei nia hril a nih. NPF hin sawrkar chu July 25, 2015 chena Manipur a ADCs 6 hieng CCPur, Ukhrul, Senapati, Sadar Hills, Tamenglong le Chandel hai chu sawrkar insiemtir dingin an phut a, an deadline siem chu July 25, 2015 khan a tawp tah a nih. Hienglai zing hin BJP in Governor an thuhne thei tlat si lei le tuta ṭuma Election a thil fe dan haia thil indiklo um lei, State Sawrkar le Central Sawrkar dit dan an khuongruol naw lei a ni thei dim? ti hi mitamtak ngaidan a lo ni bawk.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate