Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 09 July, 2015

Thursday, July 9, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
IGNOAP sum la hman lo han la lak thei
CCPUR: June 24, 2015 a inthawka Dist. Social Welfare Office, CCPur in Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) hnuoia Red le Blue Card holder hai kuoma Constituency wise­a Tar pension sum an sem chu zanikhan an zo ta a. Hi hun sunga la la hman lo hai chun July 13, 2015 chenin Office kai hun sungin Old Age card, Colour passport copy 3, Voter/Aadhaar card le Bank Account Xerox copy chawia pension sum lak thei ni dingin ei thu dawngna chun a hril.
   
CCPur District sunga hin IGNOAP hnuoia Red & Blue Card holder kum 60­79 inkar mi 6187 an um a; kum 80 chungtieng mi 386 an um. Kum 60­79 inkar Red & Blue card holder han thla khatah Rs. 200/­ pei, thla 14 a mi Rs. 2800/­ an lak a. Kum 80 chungtieng Red le Blue Card holder han thla khatah Rs. 500/­ pei, thla 11 sunga mi Rs. 5500/­ an lak a nih.
      
Churachandpur District sunga Churachandpur A/C hnuoiah IGNOAPS card holder mi 3218, Singngat A/C hnuoiah mi 789, Henglep A/C hnuoiah 619, Thanlon A/C hnuoiah 721, Samulamlan block hnuoiah 217 le Tipaimukh A/C hnuoiah 623 an um a nih.

Super le District I division league
CCPUR: July 25 le 28, 2015 hai khin CDSA huoihawtnain Public Ground, CCPur­ah (L) T. Lianbawi Simte Memorial District Super Division League 2015 le (L) Khaikhanlian Memorial District I Division League, 2015 hai tan ning a tih. (L) T. Lianbawi Simte Memorial Distict Super Division League 2015­a thang ding Club/Team han July 22, 2015 chen form pelut thei an ta, winner club in Rs 20,000 + Trophy + Medal + Certificate dawng an ta, CC Meet­ah thang  bawk an tih. Runners up Club chun Rs 10,000 + Certificate dawng an tih. Tournament sung a point hmu tlawm tak pahni hai chu 2016 ah I Division a tumhnuoi ding.
  
 (L) Khaikhanlian Memorial District Division League 2015 a thang ding Clubs hai khawmin July 22, 2015 chenin form pelut thei an tih. Winner club/team han Rs. 20,000 + Trophy + Certificate le Runners up han Rs 10,000 + Certificate dawng an tih. Hi tournament­a point hmu insang team/club 2 hai chu Super Division 2016 a hlangkai ning an ta, point hmu inhnuoi team pahni chu 2016 ah II division a thumhnuoi ning an tih.

Review meeting an nei
CCPUR: July 8, 2015, 11:00AM khan Chief Medical Officer (CMO)/CCPur inrawinain CMO Mini Conference Hall­ah CHCs/PHCs a Medical Officer in­charge le Block Program Management Unit staff han 3rd Review meeting an nei. Hi huna hin Kayakalp Award Scheme le meeting hmasaa agenda thaw hai hriltlangna an nei.

Headline
Police hmalaknaah student pakhat a thi;
Hun tiemchin um lovin Imphal East & West ah Curfew puong
IMPHAL: Manipur­ah Inner Line Permit System (ILP) hmang nawk ni raw seh tia ngennain zanikhan students han Imphal khawpuiah lampui hrawna an nei a, Manipur Assembly building  pana an fe lai mek chu Police han an lo dang a, student hai hnawtdarna dingin Police han student hai hi tear gas le rubber bullet hmangin an kap a, hi taka hin student pakhat chu a vawitieng khak bul lai tear gas shell in a deng fuk leiin Public Hospital, Hatta panpui a ni a, sienkhawm a hliemna an rik leiin a hnungin Raj Medicity, North AOC panpui a ni a, sienkhawm a hliemna tuorzo lovin a thi.
   
Hi thil hi zani sun dar 11:40 vela Minuthong Hatta Imphal hmuna tlung a nih. Thina tuok hi  Sapam Robinhood Singh (16) s/o Romesh of Keisamthong Thangjam Leirak, tuta Khurai Lairik Yengbam Leikai­a a nu bula um, Ananda Higher Secondary School, Nongmeibung a Class XI (Science) inchuklai a nih. Lampui hrawnaa hin Ananda Higher Secondary a Schools, Mongmeibung student­hai bakah Ibotonsana Higher Secondary School, Tamphasana Girls  Higher Secondary School; Churachand Higher Secondary School le Modern Academy Higher Secondary School haia student­hai khawm an thang tawl a nih.
           
Hi thil tlung lei hin Imphal khawpui sunga dawr le bazar hai khar sup sup anni a, mipui chu Police han an In tieng senga inlawi dingin an tir tawl. Buoina nasa lem suok inlau le dangna dingin zani zantieng dar 4 a inthawk khan District Magistrate Imphal East le District Magistrate, Imphal West hai chun hun tiemchin um lovin hieng districts pahni huop sungah hin Curfew an puong. Curfew hun sung hin mi tukhawm tuol suok lo dinga ti an nih. Chun, thuthar um nawk hmakhata dingin Greater Imphal Areas sunga inchuknainhai po po khar ning a tih tiin State sawrkar chun thusuok a siem.

Army­hai lambun naa thang mi 23
IMPHAL: June 4, 2015 a Chandel district­a Army­hai lambunnaa thang helpawl kha an rengin mi 23 an ni a, hienghai laia 14 hai hming hriet a nita tiin hi thil tlung suizuitu National Investigation Agency (NIA) chun a hril. Mi 14 hai hi Naga helpawla mi vawng an nih tiin NIA chun a hril. Hi inlambunnaa hin Army 18 an thi a, midang 15 an hliem a nih.

ADC member hai Oath taking hun ding
IMPHAL: Manipur Deputy Chief Minister Pu Gaikhangam chun, Manipura­a Autonomous  District Councils 6 haia ADC members hai oath taking (intiemkamna) nei hun ding buoipui le ngaituo mek a nih tiin Opposition MLA Dikho indawnna dawnin zanikhan Manipur Assembly Budget Session fe mekah a hril.

Sem hun ding hril thei a ni nawh: Minister
IMPHAL:  Zanita Social Welfare Department sum hmang ding hriltlang a ni huna member hai indawnna siem Social Welfare Minister A.K. Mirabhai in a bat batin a dawn tawl a. Manipur sawrakr hnuoia Old Age Pension hmuhai pension sum sem hun ding chu hrillawk thei a ni  a, sienkhawm Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme hnuoia mihai ruok chu hrillawk thei a ni nawh. Asan chu hi fund hi Central Government a inthawka hung a ni lei a nih tiin A.K. Mirabhai chun zanikhan Inpui an hriettir.

Manipur Assembly in demands 6 an passed
IMPHAL: Manipur Assembly a members han zanikhan lungruol takin demands for Grants 6 an passed nawk. Demands passed a um hai chu Labour and Employment Department Rs. 20,01,81,000/­ ; Animal Husbandary & Veterinary le Dairy Farming  Rs. 95,12,10,000/­ ; Power Department Rs.526,11,14,000/­; Social Welfare Department Rs.273,94,19,000/­; Tourism Department Rs. 46,38,52,000/­; le Relief & Disaster Management Rs. 20,95,58,000/­ a nih. Demands pasi zat hi Rs. 982,53,34,000/­ a nih.

Ar 19,965 le Varak 803 that a nih: Govindas
IMPHAL: Tulai hnaia Manipur­a Bird Flu inleng le inzawm khan an dar zau pei ding dangnain   Ar 19,965 le Varak 803 that anni bakah Artui 2,365 suksiet le phum hmang an nih tiin Veterinary and Animal Husbandary minister K. Govindas chun zanikhan Assembly an hriettir a, compensation ruok chu tuchena hin pek an la ni naw tiin a hril. Compensation pek ding laia 50% chu state sawrkarin a tum ding le a dang 50% chu sawrkar thlaungpuiin a tum ding a ni thu K. Govindas chun a hril.

Rul chuk an sanhim
IMPHAL: 9 Sector Assam Rifles h nuoia 12 Bihar Medical team chun zanikhan Rul in a chik Kh. Kundani Devi (67) of Haobam Mapak Ngangom Leikai, Imphal West district chu enkawlin a hringna an sanhim tiin Assam Rifles thusuok chun a hril. Ms Kundani Devi hi Rul chuk leia hliem inrik taka tuorin MI Room­ah admit a ni a, hmuna medical team in inrang taka Rul tur thatna damdawi an kap hman leiin a hringna an san him a nih.

Stationary thil an sem
IMPHAL: 9 Sector Assam Rifles hnuoia 12 Bihar chun zanikhan Mayang Imphal­a Choubung Kampany human Government  Primary School a inchuklaihai kuoma stationary thil chi tum tum an sem tiin PRO Assam Rifles thusuok chun a hril.

NSCN(K) in Airtel Nagaland suoksan dingin
DIMAPUR: Tuta inthawka thla khat sunga Nagaland sunga an infrastructures le installations po po lasuok vawng le Nagaland suoksan dingin NSCN(K) chun Airtel Company thu an pek. Hi hun sunga an thupek an sukpuitlaing naw chun anni pawlin an suksiet vawng ding thu le an thawktuhai chungah military action an lak ding niin NSCN(K) chun thusuok an siem. Airtel Company chu Nagaland mipui le NSCN(K) hai inkar suksetu niin an intum a nih.

Tripura MLA case registered khum
AGARTALA: Tripura state a Golaghati A/C a inthawka CPI(M) ticket a thlangtling Keshab Debbarma chu Police han case an siem khum. January 31, 2008 a nomination a file huna affidavit a pekluta chun a educational qualification chu Madhyamik (Secondary) Examination, 1992 a thang niin a zieklang a, kum 2013 a nomination paper a file huna affidavit a pekluta chun kum 1989 a Tripura Board of Secondary Education (TBSE) in Madhyamik Examination a buotsaia passed niin a educational qualification a ziek a, a educational qualification an ang naw leia case hi siem khum a nih.

Darjeeling a mimkei leia thi mi 42
DARJEELING: July 6, 2015 khan Tingling Tea Estate ah pasal naupang kum 9 mi, Shreya  Sharma thisa ruong hmu nawk a ni leiin Darjeeling district­a mimkei leia mihriem thina tuok chu 42 an tliang ta a, mi 8 ruoang hmu a la ni nawh tiin Anindya Sarkar, Officer­in­charge, District Disaster Management chun a hril.

Zu­ah Mizoramin Rs. 7.2 crore a hmu tah
AIZAWL: Mizoramin Zu khapna dan hlipa Mizoram Liquor (Prohibition and Control) Act 2014 hmanga Mizoram state sunga Zu zawr a phal a inthawk June 25, 2015 chen khan Mizoram sawrkar chun tax Rs. 7,23,43,628 a hmu ta niin Mizoram Home Minister le Excise minister chelsa Mr Lalzirliana chun zanikhan Mizoram Assembly­ah a hril. Mizoram Liquor (Prohibition and control) Act, 2014 hnuoia July, 2014 a inthawk khan permit nei han zu zawrin an inchawk thei tan a, Wine shop chu tukum March thlaa inthawk khan hawng tan a nih. Mizoram Liquor (Prohibition and control) Act, 2014 hnuoia hin mi 1,008 man an ni ta a, dan bawsie hai chu fine inchawitir le vantlang sin inthawtir an nih tiin Lalzirliana chun Assembly­ah a hril.

Guwahati ah July 11 in NE CMs meeting
NEW DELHI: Sawrkar thlungpui chun July 11, 2015 khin NE Chief Ministers Meeting huoihawt a tih. Hi meeting a hin Union Home Minister Rajnath Singh chu Chairman ning a ta, India hmarsak biela Security ngirhmun le thu dang dang hai hriltlang an tih. Hi meeting a hin Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura CM­hai bakah Union Minister for Development of North Eastern Region, Dr Jitendra Singh le Union Minister of state for Home Kiren Rijiju hai thang an tih. India hmarsak biela helpawlhai tukdawl dan ding ngaituo tlang le rel chu an thupui tak ni dinga hril a nih.

Modi in Kazakh President an hmupui
ASTANA: India Prime Minister Narendra Modi chun zanikhan Kazakhstan President Nursultan Nazarbayay an hmupui a, rambung pahnihai inlaichinna siem that dan ding an hriltlang. Russia ti lova a hmaa Soviet Union tia kohai lai Kazakhstan hi thautui hau hai laia a pahnina a nih. Nursultan Nazarbayev hi kum 1989 a inthawka inlal tan, kum 75 tling tep ta a nih.

Tripura le Tata Group in MoUs 3
AGARTALA: Tata Group Emiritus Chairman, Ratan Tata inrawinain Tata Group Executives team chu Agartala ah an inzin a, zanikhanTripura state sawrkar leh Memorandum of Understandings (MoUs) 3 an ziek. MoUs 3 an ziek hai lai hin Dhalai district a Ambasa hmuna Diary farm indin ding, Nga manna tienga hmalak tlang ding ti le West Tripura district­a ITI sukhmasawnna dinga thangruol ding tihai a nih.

PSLV­C28 kapsuok ding
CHENNAI: Vawisun 9:28 hin Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota a inthawk PSLV­C­28 kapsuok ning a tiah tiin Indian Space Research Organisation (ISRO) thusuok chun a hril. PSLV­C­28 hin UK a inthawka siem satellites 5 a phursa ding a nih.

A naunu suolluitu papui 1 man
AHMEDABAD: July 7, 2015 khan papui pakhat, kum 53 mi a naunu suolluitu chu Rajoda village, Gujarat a um chu a chengna ina inthawk man a nih tiin Police Sub­Inspector, J.M. Chudasama chun a hril. Paui kum 53 mi hi a naunu’n sawiselna le man dinga ngenna a siem dungzuia man le nunghak kum 20 mi hi Ahmedabad civil Hospital, Asarva area­ah admit a nih tiin Police thusuok chun a hril.

UP sawrkarin zangnadawmna Rs. 5 lakh
LUCKNOW: July 6, 2015 nia Barabanki hmuna Police pahniin an raw hluma intum nupui kum 40 mi sunghai chu zangnadawmna Rs. 5,00,000 pek ning an tih tiin Uttar Pradesh sawrkar chun a puong bakah hi thil tlung hi Magisterial inquiry thaw dingin Order an suo. Nupui raw hlumtua intuma um Police hai chu, Rai Saheb Yadav, SHO, Kothi Police station le Sub­Inspector Akhilesh Rai hai an nih. An pahni hin an sina inthawk suspended an ni tah.

AI vuongna sungah rangkachak Rs. 1 crore manhu
CHENNAI:  Kuala Lumpur a inthawka hung vuong Air India Vuongna seat hnuoia chun zanikhan rangkachak kg. 3, Rs. 1 crore manhu ding zet maksana u m chu Custom official han dapdawkin an man. Rangkachak hi vuongna sung sukfaitu han an hmudawk a ni a, hi thil le inzawm hin Custom officials hai chun rangkachak dapdawka umna seat­a inthung mi pakhat chu thu indawn dingin an hrentang tiin Police thusuok chun a hril. Chun, zanikhan security officials han Singapore pan ding vuongna passenger pakhat chu Satel 35 leh an man. Satel hi Singapore le Asia rambung dang dang haia chun demand an sang hle a hril a nih.

Pasal 4 thilpuokthei leh man
RAJAHMUND: Zanikhan Police han Andhra Pradesh state a East Godavari district sunga Meredumilli Bus stand­ah pasal 4 hai chu Gelatin tluon 128, detonators 118 le electric wires 28 leh an man niin Ramachopdavaran DSP Mr S. Fakirappa chun a hril.

Student 16 electric in a man hliem
RAIPUR:  Zanikhan Chhattisgarh district­a Koriya district sunga Kochhor village­a Government Primary School gate chu electric in a zui leiin student 16 zet electric in a man hliem niin police thusuok chun a hril. Hieng student hai hin thir gate an kan huna electric hin a man hliem an nih. Zani hmasa zan khan ruo nasa takin a sur a, ruotui hu lei hin School bang hua inthawk electric current a fe leia hi thil hi tlung ni dinga ring a nih.

India ramah IPS sin post 906 a ruok
LUCKNOW: Right to Information Act hmanga Lucknow a um Social activist Sanjay Sharma in  Union Home Ministry kuoma indawnnaa a siem a chun, Indian Police Service (IPS) post 906 a ruok niin Union Home Ministry in a dawn. India rama IPS sin ruok zat chu 4,754 a ni a, tuhin post 3,848 hluosip a ni a, post 906 chu la hluosip lo a nih. IPS post rok tamna tak Uttar Pradesh a ni a, post 129 a ruok a. West Bengal ah post 98, Odisha ah post 79, Maharashtra ah post 6, Karnataka ah post 59, Andhra Pradesh ah post 26, Nagaland­ah post 37, Telangana­ah post 91, Jammu a& Kashmir ah post 33, Manipur ah post 32 a ruok mek tiin ei thu dawngna chun a hril.

Mumbai­ah Leptospirosis leiin mi 12 an thi
MUMBAI: Tulai hin Mumbai khawpui sungah Leptospirosis natna hri nasa takin an leng a, hi natna hri lei hin mi 12 an thi ta a, hi natna hria damnaw mi 21 BMC Hospital­ah enkawl mek an nih tiin BMC Official thusuok chun a hril. Leptospirosis natna hi tui thalo, ran a bikin Ui le Mazu hai zun hung inchawkpawla inthawka hung intan nia hril a nih. June 18 le 19, 2015 hai khan Mumbai khawpuiah ruo nasa takin a sur a, tui a lien leiin, hi tui pal hai laia a vangduoi han hi natna hri hi an invawi nia hril a nih.

Temple sunga bu sem leiin Rs. 7.5 lakh inchawitir
MATHURA:  Bankey Bihar hmuna Temple­a thiempu (priest) pahni Anant Kishor Goswami le Jugal Kishor Goswami hai chu dan bawse­a temple sungah Chief Secretary thanga state government officials hai kuoma bu an sem leiin Temple Management Committee chun fine Rs. 7.5 lakh chawi dingin a rel.Hieng thiempu pahni hai hi Committee chun fine hi ni 7 sunga pe dingin an inhriettir. Fine hi hun tiem sunga an p ek naw a ni chun thiempu pahni hai hi Temple Committee election­a an thang thei tanaw ding bakah an sung han temple­a inthawk facilities an dawng thei tanaw ding a nih tiin hi Temple a Management Committe president Nand Kishor Upmanyu chun a hril. Thiempu pahni hai hin June 30, 2015 khan temple sungah government officials 74 hai bu an pek tia intum an nih.

JD(U) MLA July 20 chen Jail­ah
PATNA:  Arms Act hnuoia man Bihar­a JD(U) MLA Anant Singh chu zanikhan Court hmaa inlangtir a ni a, Court chun July 20, 2015 chen Judicial custody (Jail) a um phawt dingin a chungthu a rel. Singh hi Mokama A/C a JD(U) ticket­a MLA dinga thlangtling a ni a, June 24, 2015 nia Police han a chengna in an dap huna Insas Rifles magazines 6, ramdang siem bullet­proof jacket, thisen kai thuomhnaw polythene bag sunga um an dapdawk leia Arms Act. Hnuoia an man a nih. Pasal 4 thuoihmang le thuoihmanga um hai laia 1 a thisaa a ruong hmu a ni le inzawma Mr Anant Singh chengna hi Police han an va dap a nih.

Swachch Bharat Mission advertisement­ah Rs. 94 crore
NEW DELHI: Sawrkar thlungpui chun PM Narendra Modi Swachch Bharat Mission advertisement thawnaah kum 1 sungin Rs. 94 crores a seng ta niin RTI hmanga petition dawnin Ministry of Drinking Water and Sanitation chun a hril. Sawrkar chun advertisement le publicity­ah Rs. 2.15 crore a seng a, Rs. 70.80 lakh chu print newspapers haia advertisement thawnaa hmang a ni a, audio vision advertisment­ah Rs. 43.64 crore, DAVP in TV channels haia advertisement a thawnaah Rs. 25.88 crore; Doordarshan­a advertisement thawnaah Rs. 16.99 crore le radio­a advertisement thawnain kum 2014­15 sung khan Rs. 5.42 crores a seng tiin ministry thusuok chun a hril.
    
Swachch Bharat Mission hnuoia hin state sawrkar hai chu technical le financial assistance pek an ni bawk tiin Ministry chun RTI Activist Sanjay Sharma indawnna dawnin a hril. Swachch Bharat mission hi October 2, 2014­a kha PM Narendra Modi in a tlangzar a ni a, kum 5 sungin hi scheme hnuoia faina tiengpanga Rs. 2 lakh crores chuong seng phak beisei a nih. 

Modi in MHA an hriettir
NEW DELHI: NSCN(K) pawl chunga action lak dan ding chu an rang thei anga siem fel dingin PM Narendra Modi chun Ministry of Home Affairs (MHA) an hriettir. NSCN(K) chunga thil thaw dan ding (action plan) chu Cabinet Committee on Security meeting nei hma ngeia sukfel dingin PM chun MHA a nawr a, danpuoa hnawl ding ti ringawt chu PM dit dan a ni nawh tiin ei thu dawngna chun a hril.

MP CM in CBI suizui dingin
BHOPAL: Vyapam Recruitment Scam le inzawma mihriem thina tuok chu 40 an chuong ta leiin zani hmasa khan Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan chun CBI suizui dingin CBI kuomah a recommended. Chouhan hin Madhya Pradesh High Court khawm hi scam thu CBI suizui dinga phalna pe dingin an hriettir bawk. Hi scam thua hin Madhya Pradesh a inthawka College Dean khawm Delhi khawpuia Hotel pakhat sungah a thisaa hmu le Television Journalist, Akshay Singh khawm Madhya Pradesh a mak le danglam takin a thisaa hmu a nih.

Temple a inthawk rangkachak inruk
PUNE: Zani zingkar khan Mandai Ganesh Temple a inthawk rukru han rangkachak grams 2,200, Rs. 50 lakh manhu ding an inruk hmang. Rangkachak inrutu hi CCTV ah a thla an lang leiin sawtnawte hnungah man a ni beisei a nih tiin Police inspector, Hemant Bhat chun a hril.

A tul leh nuclear ralthuom hmang thei
ISLAMABAD: “Kan dam le himna dingin” a tul phawt chun nuclear ralthuom hmang thei a nih tiin Pakistan Defence Minister, Khawaja Asif chun a hril. Pakistan chun invengna ralthuom a nei tha a, in entir dinga sie mei mei a ni nawh. Sienkhawm nuclear ralthuom hmang a tul nawna dingin kan tawngtai a nih tiin Khaja Asif chun July 6, 2015 khan a hril.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Ngai ta u, ka sukthieng cheu a na, nisienlakhawm, tangka sukthieng ang chun a ni nawh; rinumna raw tuina meia chun ka fie cheu a nih.­ Isai 48:10

Editorial: Khawpui sunga Vawk vai

Zohnathlakhai hi ei pi le pu haia inthawka ran vai ta hlak ei ni a, tuchen hin ei la bansan thei naw a, inah ran chi khat bek chu ei la vai ta zing a nih. Thiemna le varna a hung insang pei a, tulai lem hin chu sum hmuna le fakzawngna dinga ran vai khawm ei um ta nuk el a nih. Ran vai hi fak hmuna le sum hmuna lampui tha tak a ni leiin bansan nekin ei la uor zuol pei ding a nih. Tienlaia ei pi le pu hai khan chu fakzawngna ding le sum lamsuokna dingin an hmang meu ngai naw a, an tul le pawimaw changa hme ding le kin neina haia hmang dingin an lo vai hlak a nih. Mo lawmna ding, lungdawna ding le programme dang dang haia hmang dingin Bawng, vawk, siel le Lawi tihai kha an lo vai tlangpui a ni deu tak.
    
Ar, Kel, Beram le Vawkfang hai lem kha chu ei pi le pu han zawrsumin an hmang ngai meu nawh. Hme dingin an hmang tlangpui hlak. Tienlai khan chu sung le kuo annawleh khuoltha an nei chun Ar, Kel, Beram, Vawkfang ei ti hai hi an that a, ruoltha, sungkuo le khuoltha hai leh bufaktlangnain an lo hmang hlak. Tulai ruok hin chu khangang kha thaw mei mei a ni ta naw a, Ar, Ui, Kel le beram hai chenin zawrsumin ei hmang tawl ta a nih. Ei pi le pu hai chun in a ran vai hai chu sungkuo le ruoltha siemnain an lo hmang hlak a nih.
    
Ran vai hi a tha a, sunzawm pei le suklien pei ding a nih. Amiruokchu, ei khawsak dan a hung changkang pei a. Tienlaia ei pi le puhai ran vai ang  chau khan chu in a ran vai hi thaw pei chi niin an lang ta nawh. Ran vai ei nuom chun mani insung ni lo, mihriem chengna a inthawka hmun fienriela vai ding ni tain an lang. Chuong a ninaw chun ran zun le ek hi a rim a sie nasa hle a, mani venghai theida le nghawk hlawna a hung ni ta ti hi hriet a tha.
    
A bikin Vawk vai hin mihai nghawk le theida hlaw a awl zuol bik. Khawpui sunga lem chun in hai hi an hnai tawl thei hle a, a tlangpuiin bang intawm ang deuthawa inhnaia bawl anni leiin thil rim hi an hrietpaw zung zung thei nghal hlak leiin khawpui sunga chenghai hin chu Vawk hi vai naw hram ta inla chu nuom a um. Vawk ei la vai nuom a ni chun khawpui puotieng vai inla thiltha a hung ni ngei ring a um. Tulai lem hin chu khuo a lum a, sun le zanin ei in tukverhai hawng ei nuom a, sienkhawm Vawk ek le zun rim a sie nasa taluo leiin hawng mumal thei lovin ei um a, a rimsik thlak hle a nih.
    
Vawk ek le zun rim a sie taluo leiin pansak le panthlang hai insel lo ding le inhal lo ding hai ei inhal pha a, inrem diel diela um ding hai kha inrem thei lovin ei um pha a, a pawi takzet a nih. Hieng a ni lei hin ran vai nuom hai chun mani in huongsungah ran vai ta inla khawpui puotieng, mihriem um nawna hmuna vai dinga hma ei lak nuom a um. Hienganga ran vai ei inhuom si naw chun mani in compound sungah ran vai hi ei bansan ngam a tul a nih.
            
Churachandpur town sung lem hi chu khawpui danghai nekin an tep zuol a. In le building hai khawm a kar um ta lo, inmat vawnga bawl anni leiin thil rim hi awlsam takin an hriet thei zung zung nghal hlak. Hi lei hin CCPur town sunga cheng hai hin mani In bulhai nghawk ding hiel khawpa Vawk vai hi chu thaw ta lo hram hram ding a nih. Vawk ei lo vai a ni khawma a rim se lo ding khawpa sukfai le a rimsie bona ding damdawi inzing taka kap ngei ngei ding a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate