Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 08 July, 2015

Wednesday, July 8, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
Digital India Week kharna le lawmman semna
CCPUR: July 1, 2015 nia PM Narendra Modi in a lo tlangzar Digital India le inzawma July 2, 2015 a inthawka District Level Digital India Week hmang tana um kharna le competition neia um haia lawmman semna July 7, 2015 khan District Training Centre (DTC), Tuibuong, CCPur hmuna nei a nih.
    

Painting Competition­a lawmman latu hai chu­ 1st. Lunminlen, Class VIII, 2nd Brigite Lalringdik Class VII of Young Learners School le 3rd. Selena Kholneingah Class VIII of Gandhi Memorial H/S hai an nih.
     
Quiz Competition­a lawmman latu hai chu 1st­ Vision Academy a inthawk Lalparvul le Lamthienbel; 2nd­ah NIELIT a inthawk Henminlen le Thangchungnung le CCPur College­a inthawk Khaikhopao Haokip le Lamchonghoi hai an ni a; 3rd  chu Donbosco Hr. Sec. School­a inthawk William H. Paumuansang le P. Kapbieklien Gangte hai an nih. Lawmmanin lekhabu an dawng tawl.

Govt. School hai inspection a thaw ding
CCPUR: L. Thahgen, Director, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, New Delhi chun July 9, 2015 a inthawk khin CCPur district sunga Govt. Primary, Upper Primary, Secondary le Senior Secondary schools tum tum hai inspection a thaw ding niin ei thu dawngna chun a hril. L. Thahgen hi MHRD and MOHFW in Swachh Vidhyalaya Abhiyan thu le inzawma sawrkar hmalakna hai enfel dinga hung tir (deputation to states) a ni a. Concerned ZEO chu school inspection a thaw ding haia Headmaster/Principal staff hai inhriettir hmasa dingin an hriettir.
    
July 8, 2015, 2:40PM in Tulihal airport hung tlung a ta, hi mi ma hin CCPur district hung pan a ta, School tum tum a sir zo July 13, 2015 in CCPur a inthawk Imphal pan nawk a ta, hi ni 7:45PM in New Delhi pan nawk a tih.

P. Tongthang in lampui sietna hai a siem
CCPUR: Mr P. Tongthang, Special Contractor chun mipui hmakhuo ngaina leiin Chura­Sugnu Road, CCPur Police station a inthawk Rengkai khuo inkar lampui siet zuolna le an khurna hmun hai Shaktiman Truck 5 le Tripper 3 hmangin lungnawi sungin lampui siemruolna sin a thaw. Zanita a la thaw hman nawna hai zo a ni hmakhat sunzawm a ni ding thu P. Tongthang chun a hril a, Lampui siet zuolna hai siemthatna hin Truck 100 chuong a lut a ring thu a hril.Pasal pakhat ama le ama an  kap pal
CCPUR: Lallungkham (35) h/o Zaithangpui of Tinsuong chu a ruolhai le an ramsuokna hmunah  a silai chawiin ama le ama a kawngah an kap hliem pal a, July 6, 2015 chawhnung dar 1 vel khan District Hospital, CCPur phurtlung le hi Hospital­a hin enkawl mek a nih.

Lottery sum Rs. 4,62,090 a tlan hmangpui
CCPUR: Mr Kamkholen @ Lelen of Salbung village chun August 22, 2014 khan Khoupum  Village, Tamenglong District­a Public Lottery sum Rs. 4,62,090/­ a tlanhmangpui tiin Mr Gaipumcham Phaomei s/o Amurei of Namkakong Pt.­I Khoupum, Tamenglong District chun July 6, 2015, 3:30PM khan CCPur Police station­ah report a pek. Hi le inzawm hn CCPur Police chun FIR No. 58 (7) 2015 CCP­PS U/S 420 IPC an registered­ a. Thil tlungna hmun CCPur Police Jurisdiction a ninaw leiin a case hi OC Khoupum kuomah an peklut.

ZEO in DI hai an hmupui
CCPUR: Mr T. Goukhomang, ZEO, CCPur chun zani zantieng khan DI of Schools hai meeting a neipui. Hi huna hin State Award for Teachers le Mid Day Meal chungthu hai hriltlang a nih.  State Award for Teachers a dingin DI hai chu an hnuoia mi Award hmu tlaka an ngai hai thlangsuok dingin an hriettir a, Mid Day Meal chungthua chun State sawrkar in Inspection a hung thaw huna mani school hmun chita um dingin DI hai an hriettir.

MTRFD in 6th Schedule thua thangruol dingin a ngen
CCPUR: Manipur Tribal Rights Forum Delhi (MTRFD) Manipur Chapter­a Coordinator Mr K. Paukhansuan chun July 7, 2015, 10:00AM khan Manipur­a ADC hai 6th Schedule thuah Nehru Marg hmunah press conference a ko a. K. Vungzalian le N. Songchinkhup hai hun laia inthawk Manipur tlangram haia 6th Schedule sie dinga ngenna tan ta le, a la fe pei thu hrilin, tulai hnai khan MDC han Union Minister tum tum inhmupuiin Memorandum an pek thu a hril. MTRFD khawmin July 6, 2015 khan Manipur Governor le Chairman, Hill Areas Committee hai kuoma memorandum an pek thu, Manipur ADCs hai 6th Schedule hnuoia sie dinga Ministry of Home Affairs, Govt. of India in May 7, 2015 nia Manipur Chief Secretary kuoma inhriettirna hung pein Rajya Sabha secretariat a Assuarance Committee ah khuo iengzam a huop ti kim taka sawrkar thlungpui pe dingin Manipur sawrkar an hriettir thu a hril a, sienkhawm Manipur sawrkara inthawk dawnna a hmunaw leiin  May 28, 2015 khan reminder a hung thawn nawk a.  Rajya Sabha Assurance Committee in June 17, 2015 chena dawnna a um nawknaw leiin September 17, 2015 chen thla 3 sung hun a pek nawk a nih tiin a hril.
            
Manipur tlangram hai 6th schedule hnuoia sie a ni theina dingin hnam tum tum a Organisations tum tum,leaders le student organisation hai bakah MLA, Minister hai le thangruolin sawrkar kuoma ngen inla nuomum a ti thu a hrila, 6th Schedule ei hmu theina dinga thangruol dingin MTRFD chun a ngen. MTRFD hi Meitei han ST list a inzieklut tuma hma an lakna kawnga khinglettu ding le tribal issue tum tum haia hmalatu dinga indin a ni thu K. Paukhansuan chun a hril. 

Headline
Property Tax lak a ni ta ding;
Pawisa ngen le la hai hrem ning an tih
IMPHAL: State sawrkarin Property Tax code a siem ta a, tuhin Property Tax Board indin dinga hma lak mek a ni a, Board Chairman le Members dinghai ruot fel anni pha leh Imphal Municipal Council (IMC) area sungah Property Tax lak tan ning a tih tiin zanikhan Manipur CM O.Ibobi Singh chun Manipur Assembly an hriettir. Chun, Imphal khawpui laili lai tak Khwairamban Bazar sunga Market pathum um haia 1st Floor a ruoka la um haia hin State Bank of India (SBI) Branch pakhat, First Aid  Centre le Cafeteria hai sie ning a tih tiin CM O.Ibobi Singh chun a hril.
            
Nagaland le ramri thua buoina leiin Mao a chenghai chun an lo hmasuok hai Kohima hmuna an va zawr thei tanaw leiin tulai hin Imphal khawpui sunga Naga Mapal hmuna hung phurin an zawr hlak. An thil zawrnaa hin harsatna nasa tak an tuok leiin an thil zawrna hmun ding siem pek ni raw seh tiin L. Ibomcha, MLA chun Inpuiah zanikhan ngenna a siem a. Hi thua hin Dy. CM le Home Minister cheltu Pu Gaikhangam chun, Mao mihai harsatna hi State sawrkarin a hriet a, Nagamapal le Dingku Road, Khuman Lampak Main Stadium bul haiah an lo hmasuok zawr theina ding phalna pek an nih tiin Inpui an hriettir. Mao a inthawka thil zawra hung hai hi Police thenkhatin pawisa hniin an lo lakpek tia intumna a u m a. Hi thu hi sawrkarin a ngaimaw hle a, chuonganga pawisa lo hni le lapek Police an u m chun dan anga hrem ngei ning an tih. Mao a ianthawka Imphal a thil zawra hung hai pawisa lo lapek an um a ni phawt chun iengang mi khawm nihai sienla mi hung hril ro, Ka phone ah darkar 24 sung biek thei ka nih. Pawisa hni le latu hai chu man le hrem ni ngei an tih tiin Gaikhangam chun Inpuiah a hril.

Demand for Grants 7 passed
IMPHAL:  Zanikhan Manipur Assembly Session chun demand for Grants 7, Medical Health &  Family Welfare Services Rs. 494,39,36,00; Municipal Administration, Housing and Urban Development Rs. 93,92,66,000; Co­operation Rs. 21,48,70,000; Administration of Justice Rs. 54,12,01,000; Stationary and printing Rs. 5,36,78,000; Science and Technology Rs. 3,99,01,000;  Information and Technology Rs. 28,10,19,000 an passed.

Post Graduate inchuklai mi 147
IMPHAL: Manipur sawrkar hnuoiah Doctors, Post Graduate inchuklai 146 an um mek a, hieng mi 146 hai hin an thil inchuk zo pha leh Specialist Doctor indai naw hi a zie hung um deu tang a tih tiin Health Minister Phungzathang Tonsing chun zanikhan Inpui an hriettir. Chun, District Hospitals 3, Senapati, Tamenglong le Ukhrul District Hospital h aia damnaw khum 50 pei um chu 100 a sie vawng a ni tah tiin a hril bawk.

Police kutah an pe tah; July 10 chen custody­ah
IMPHAL:  Ni 7 vel an bikhmang hnungin Khulem Jiten (38) of Naoremthong Khulem Leikai chu July 6, 2015 zantieng khan S. Ibomcha, Additional SP (Ops), Imphal West District kutah Pistol pakhat le a mu 4 leh an pe tah. June 30, 2015 khan Khulem Jiten hin a pa Khulem Kendrajit a vuok a, a pate han an va thel leh a lo kap a, hi taka hliemna  tuok a pate pahni hai laia pakhat Khulem Krishnamohan chu a hliemna tuorzo lovin July 1, 2015 khan Shija Hospital­ah a thi a nih. Hi thil tlung leia tuolsung mi lungsen hai chun Jiten In le a sunga thil um hai an suksiet bakah a motor 2 le a Generators hai an raw siet pek a nih.
            
Khulem Jiten hi zanikhan Chief Judicial Magistrate, Imphal West hmaah inlangtir a ni a, July 10, 2015 chen Police custody­a la u m phawt dingin Court chun a chungthu a rel.

Nupui 1 le a nau sun hliem
IMPHAL: July 5, 2015 zan dar 8 vel khan Sanabam Bishorjit (31) s/o Nabachandra of Langmeidong chun Khwairakpam (O) Kunjalata (44) w/o Brajakumar, Awang Sekmai Khunou Leikai le a naupa kum 14 mihai chu an insungah a sun hliem. Bishorjit hin Kunjalata sum a puk a, chu pe dinga va ve, sienkhawm Kunjalata hin i bat hi hieng zat chau a ni nawh tiin a sawisel a. Chu phing leh Bishorjit in a hnungtienga chemte pahni a pai chu keidawkin an nufain aa sun a, Kunjalata hi thangpuitu ding kovin a khek a, a veng mi han an hung san bakah  Bishorjit hi manin an vuok hrep hnungin Police kutah an pek a, a hliem leiin RIMS panpui a ni a, Kunjalata le a naupa hai chu Raj Medicity panpui an nih.

Pasal 2 Kani kg. 5 leh man
IMPHAL: Zani hamsa khan Police han Namdilong ah Kani kg. 5 leh pasal pahni an man. Mana um hai hi case siem khum an nih. Kani mana um hi  Rs. 4,00,000 manhu vel niiin Police chun an hril.

Nupui 1 inkhaihlum saa hmu
IMPHAL: Zani zingkar dar 3:40 vel khan Mayengbam Ongbi Umabati Devi (31) w/o Mayengbam Rohit of Moirang College Gate chu a riekna pindan sungah inkhaihlum saa hmu a nih. A pasal chun zingkar a tho hnunga a nuhmei hi inkhaihlum saa a hmu niin a hril.

World Police Games­ah Gold Medal 2 a lak
IMPHAL: June 26­July 5, 2015 inkar sunga Virginia, USA hmuna Fair Fax World Police & Fire Games neia uma chun Manipur­a inthawk Assam Rifles personnel Suander Singh chun Gold Medal pahni a lak, Sunder hi World Police Games a Assam Rifles personnel India a inthawk thang hmasa tak a nih. Sunder hin Long Bow Field Archery le Target Archery haia Gold medal pahni hai hi a lak a nih tiin PRO, Assam Rifles (South) chun a hril. Rifleman Sunder Singh hi kum 2007 a inthawka Assam Rifles  Archery team a thang niin national level­ah Gold 8, Silver 2 le Bronze medal 3 a lak tah.

Others
Mizoram Assembly Session tan
AIZAWL: Ni 3 sung aw ding Mizoram Legislative Assembly Monsoon Session chu zanikhan Aizawlah tan a nih. Mizoram Finance Minister Lalsawta chun a vawihnina dingin Vote on Account Rs. 1,823 crores zanikhan Inpuiah a phar nawk. Hi su m hi August, 2015­ October, 2015 inkar sunga Mizoram sum hmang ding a nih.

Sumdawngtu Rs. 10 lakh lakpek
SHILLONG: Zani hmasa 11:30AM vel khan sumdawngtu, Rahul Ali of Umjarain Mawkywat chun SBI Main Branch, Shillong a inthawk Rs. 10 lakh a lak suok zovin Khyndailad tieng a pan a, tu ti hrietlo pakhatin thil bal a lo deng khum a, a hnungzuituin an sawpfaina ding tui a pek laiin a pawisa bawm sie thaa an sawpfai sungin tu ti hrietlo pakhatin lain a fe hmangpui. Hi thil thawnaa hin mi 5 vel an inrawl an ring thu Police chun an hril.

Pasal 3 kum 20 sung intang dingin
SMUKTSAR: Zanikhan Punjab State a Muktsar hmuna Additional Session Judge Varinder Kumar chun nuhmei naupang kum tling lo suolluitu pasal 3, Baljeet Singh, Gurlal Singh le Manpreet Singh hai chu kum 20 sung lungin intang dingin thiemnaw an changtir bakah Rs. 80,000 seng chawi dingin an chungthu a rel. Rs. 80,000 hi an pek theinaw chun an lungin intang hun hi kum 4 suksei ding ti a nih. Nuhmei naupang an suollui hi Class VIII inchuklai, Jan. 25, 2014 nia an suollui a nih.

Assam state­ah JE invawi thar mi 10
GUWAHATI: July 4, 2015 khan Kamrup Rural District­ah naupang kum 5 mi Japanese Encephalitis (JE) natna leiin a thi nawk bakah JE natna hri invawi thar mi 10 hmu belsa nawk anni bakah tuta kum fe mek sunga Assam state­a JE natna leia mihriem thina tuok chu 12 an tling ta tiin Health Deaprtment thusuok chun a hril. JE natna hri invawi mek hi Assam state sungah mi 142 an um mek niin ei thu dawngna chun a hril.

Kutdaw nauin Class X exam­ah 50%
GUWAHATI: Tu kuma Assam Board hnuoia Class X (HSLC) Examination a khan Kamrup, Assam a kutdaw Chandmiya Ali naupa Sujah Ali chun marks 50% hmuin a pass. Kutdaw nauhai laia HSLC pasi hmasa tak nia hril a nih. Science subject lak a nuom a, sienkhawm an neina in a tlin hlawl naw leiin Arts subject lain Kamrup Academy­ah admission a thaw niin Sujab Ali chun a hril.

Noodles fak leiin mi 5 an damnaw
SHILLONG: Zani hmasa khan Shillong khawpui huop sunga Lawsohtun an ti hmuna noodles (ready­to eat noodles) fak leiin sungkuo pakhata mi 5 an damnaw pha a, Hospital panpui an nih. Damnaw mi 5 hai laia pakhat puitling le pali danghai chu naupang vawng an nih.

Ekinah naupang 2 an tla hlum
GONDA(UP): Zanikhan Uttar Pradesh state a Gonda district sunga Mathura Shah Jot Village a Ekin (septic tank) sungah naupang pahni an thla hlum. Naupang pahni hai hi ball an inhnelpui a, an bawl hi septic tank sungah a tla lut a, an zuk binaa changsuola tla hlum an nih tiin Police chun an hril. Ekina tla hlum hai chu Shubham (2) le Anuj (4) hai an nih.

Suspended Police SI an khai hlum
SHILLONG: Nuhmei pakhat a sai buoi (molested) tia intum leia a sina inthawka suspended lai mek Police Sub­Inspector Madan Basumatary chu July 6, 2015 zing dar 9:30 vel khan State Police Reserve Line­a a official quarter Verandah ah inkhaihlum saa hmu a nih tiin Vivek Syiem, SP (City), Shillong chun a hril.

Tomar lungin intang hun suksei
NEW DELHI: Zani hmasa khan Delhi Additional Chief Metropolitan Magistrate, Tarun Yogesh chun Delhi law Minister hlui, Jitender Singh Tomar lungin intang hun ding chu ni 14 in a suksei nawk. Hi lei hin July 20, 2015 chen chu lunginah a lan tang ding tina a nih. A Law degree certificate a tehlem a ni leia lungin intang pha a nih.

Thilpuokthei tam­tak leh pasal 2 man
JAIPUR: Zani hamsa khan Police han Lakher village le Balalji store Crusher, Jamwaramgarh hmuna Amonium Nitrate kg. 550, Gelatin tluon 800, safety fuse wire metres 2,891 le Detonators 900 leh pasal pahni, Madan Lal le Kailash Chand hai man an nih tiin Nitin Deep, SP, Jaipur (Rural) chun a hril.

Akash Uddin thuoihmangtuhai laia mi 3 man
AIZAWL:  July 4, 2015 zan dar 7:30 vela Babutlang, Aizawla inthawka Pan hna le Kuva zawr, Akash Uddin thuoihmangtuhai laia mi 3,Thomson Lalrambuatsaiha (29) s/o C. Lalngaihawma; C. Zohmingliana (29) s/o C. Lianzuala le Lallianmawia (32) s/o P.T. Kaia, Venghnuai hai chu Police han an man ta a, pakhat dang man tumin an zawng mek.Thuoihmanga um Akash Uddin khawm sansuok a ni tah.

Minister thangsain mi 15 an hliem
GUWAHATI:  Zani hmasa khan Assam State a Dibrugarh hmuna BJYM workers meeting neina Dawsang/stage (dais) a chim leiin Union Youth Affairs and Sports Minister Sarbananda Sonowal, MP pahni, Kamakhya Prasad Tasa le Rameswar Teli hai thangsain mi 15 zet an hliem pha. Amiruokchu Hospital­a enkawl ngai hiel khawpa hliem an um nawh. Stage hi mi 25 vel dawl dinga siem a ni a, party workers 150 vel han minister hi inbiekpui tuma an va pan leia chim nia hril a nih.

BSNL in NE a MNP hmang phalna ngen  a tum
SHILLONG: Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) chun India hmarsak biel (North Eastern region) ah Mobile Number Portability (MNP) hmang phal dingin Telecom Ministry kuoma ngen a tum tiin BSNL NE1 Chief General Manager DP Singh chun zanikhan reporters hai kuoma a hril. MNP hi July 3, 2015 a inthawk khan India ram pumpuia hmang thei dinga thlangzar nisienkhawm security thil leia NE a chu MNP hi inhuomtir lova um a nih tiin DP Singh chun a hril.

Cricket ball in a deng hlum
LONDON: British Tamil League a batsman Bavalan Pathmanathan (24) chu Cricket ball in a awm ah na takin a deng fuk a a hliemna tuor zo lovin a thi. Bavalan Pathmanathan hi July 5, 2015 nia south­west London­a Long Ditton hmuna British Tamil League inkhel huna Manipay Parish Sports Club (UK) division three hnuoia inkhela thang a ni a. Inrang takin doctor panpui a ni a, sienkhawm doctor han san hman ta lovin a thi a nih. Australian batsman Phillip Hughes khawm nikum November thla khan a cricket ball in a deng leia damzo lovin a lo thi ta a nih.

Khawvela pasal upa tak kum 112 mi niin a thi
TOKYO: Khawvel pumpui huopa pasal hring le dama la u m hai laia a upa taka Guiness World Records in a sinsie, Sakari Momoi chu zanikhan kum 112 mi niin a thi. Sakari Momoi hi Fukushima, Japan a February, 1903 a pieng, Zirtirtu sin lo thaw hlak, hrisel tha em em el, bu dunaw lai nei lo le in harsatna nei ngailo, August, 2014 a khawvela pasal dama la um hai laia a upa taka record a nih. Khawvela pasal dama la um hai laia a upa tak chu Japan mi tho, Yasutaro Koide a hung ni ta a, kum 1903 a pieng niin Momoi neka thla khata naupang lem a nih. Khawvela mihriem dama la um hai laia a upa tak chu US mi, Susannah Mushatt Jones a ni a, kum 116 a upa a ni tah.

Flyod Mayweathar a WBO title hlip pek a nih
LOS ANGELES: World Boxing Organisation (WBO) chun Floyd Mayweather (38) chu thla hni vel liemtaa Manny Pacquiao le an inhnek huna a lak Welterweight World Title a hlip pek. Mayweather hin May 2, 2015 khan Las Vegas ­ah Pacquiao hnein dollar 220 million a hlaw a, a sum hmua inthawk 3% annawleh a tam takah sanctioning fee dollar 200,000 (WBO World Championship Contest fee) a pek dinga ti deadline July 3 chena a peknaw bakah a junior middleweight title a hau mek sie thla dinga ti a sukpuitling naw leia WBO title hi hlip pek a nih. Mayweather hin WBC le WBA titles hai khawm a hau mek a, WBO rules dungzuiin Boxer in WBO title kawl pumin weght division danga title kawl khap a ni a, hi lei hin Mayweather chu a ieng lem am a lak/chel ding thutlukna siem dinga hun pek a nih. Mayweather hi WBO title hlip pek a nita leiin WBO champion a nita nawh.
    
Mayweather Jr. hi WBO World Championship Committee chun 154­pound world titles pahni a chel mek hai siethla dingin hun an pek a, sienkhawm ama le a legal representatives haia inthawk  deadline chena dawnna an hmunaw leia lampui dang a um naw leia WBO Champion a nina hi an hlip pek a nih.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Lalpa nghaktuhai ruok chun an hratna chu siem tha nawk an ta, mupuihai angin thlain  hang vuong an ta, sawl loin tlan an ta; chau loin kein feng an tih. ­ Isai 40:31

EditorialKhawpui fai le thienghlim
Ram changkang le hmasawn haia inzin ta hai chun mi ram le khawpui faizie an hmu a, ram danga lan zin phak ve lo hai khawmin Television haia inthawk mi ram hai fai le thienghlim zie ei hmuin a hmuna um le chengve ei chak hle hlak. Taksa le sil le bil thienghlim le faia inbel chu thuomhnaw bala inbel nek chun an hawi rawp hlak.Chuongang bawkin hmun fai le thienghlimna hmuna um chu hmun tawp le balna hmuna um nek chun inhawi ei ti lem.Sil le bil bakah khawsakna hmun a thienghlim­a a fai chun lungril khawm a thienghlim deu nghe nghe ring a um.
    
Churachandpur District hi Manipur state sunga dingin khawpui pahnina a ni a. Kawng iengkima an thang hrat a, ei sil le bil inbel nuom zawng le fashion khawm an sang hle. Amiruokchu, fai le thienghlimna kawnga ei la hnufuol tlat hi ei baksamna a nih. Thuom mawi le changkang tak tak inbelin khawlai lengpar hlak inlakhawm ei chengna khawpui a tawp tlat chun ei la changkang tawk nawh ti an lang. Ei khawpui fai le thienghlimna ding ngaituoin district thuneituhai khawmin tuta hmaa inthawk khan hma lain New Bazar area le khawpui sung haia hmunhnawk peina hai an lo thiekdar ta a, sienkhawm hmunhnawk dehawn pawl ei la um zing bakah ei tuiluongkawr le khawpui sunga vadung hai chu hmunhnawk dehawnnaa ei hmang leiin ei  khawpui chun fai le thienghlimna kawngah hma a sawn naw hle.
    
July 6, 2015 khan DC inrawinain BRGF Resource Centre­ah Town Beautification thuah meeting nei a ni a, hi huna hin Tiddim Road in a hraw khaw lal le VA hai chun an biel sung chita Nulla inhnawk hai an sukfai ding ti le khawpui sunga dawr neitu han mani dawr chit rawng an nal thar ding ti a nih. Chun, Fur ruotui tlak hun ei tawng mek le inzawmin khawpui sung lampui haia tuihawk an luong zel zul hlak leia lampui nasa taka a tawp hlak dangna dingin DC CCPur chun ei khawpui a fai le thienghlim lemna dingin EE/PWD CCPur chun inter­town road a nulla hmunhnawk in a hnawkhat hai sukfai ding; OC/80 RCC chu Police station­a inthawk Tipaimukh road tunga Nulla le culvert hai sukfai ding; BDO/Tuibuong chu Sielmat leilak­a inthawk Peace ground inkar nulla le footpath hai sukfai ding; BDO/Lamka chu Sielmat leilak­a inthawk Lanva inkar le CEO/ADC chu town sung a bikin Police station traffic point a inthawk tiddim road tung sukfaina sin thaw dingin mawphurna a lo pek ta bawk.
    
CCPur khawpui sung fai le thienghlim lemna dinga DC CCPur hmalakna hi lawm a um ruol ruolin khawpui sunga vadung ruom hai vawng fai dan ding a thang naw tlat. Khawpui sung hraw tlanga luong vadung iemanizat a um a, hieng vadung ruom hai hi vawng fai an ninaw chun ei khawpui sung tawpna hi a nep chuongnaw ding a nih. Hi lei hin District Administration hin khawpui sunga vadung (ruom) hai fai le vawng thienghlimna ding kawnga khawm hin hma hung la sienla nuom a um hle. A thei chun vadunga hmunhnawk dehawn khapna thupek insuo sienla, khapna thupek bawsetu hai chunga dan angin action la ngam bawk sien nuom a um.
    
Ei chengna khawpui fai le thienghlimna ding hi sawrkar thaw ding chauva ei ngai le sie sung chun khawpui fai le thienghlim nei ngai naw manih ti hi mipui han a thar taka ei hriet nuom a um. Khawpui fai le thienghlim nei ei nuom tak tak a ni chun mipui tieng khawmin kut ei rawl ve a ngai. Chu ding chun khawpui sunga hmunhnawk lakkhawm le dehawnna kawnga sinthawtu ding mi ruoi a, thlabia hlaw ei pek theina dingin a thla bia sum ei pek ve a tul ding a nih. Ei state hi mania thawsuok mumal neilo, central –a inthawk sum tlawmte te a hmu haia inthawk khawsa ve tawk tawk, state pasie ei ni leiin ei khawpui vawng fai le thienghlimna dinga sum tlawmte ei thawkhawm hai khan thil ropui tak a thaw thei a nih ti ei hriet  nuom a um.
    
Chun, khawpui mawi le inhawi ei nei theina ding chun lampui sir tuok haia thing phun inla, thing ei phun enkawl le venghimna sin chu a bula dawr neitu hai chit kuoma mawphurna pek ni hai sien, ei khawpui sung lampui sir haia thing a vul chuk chun nasa takin khawpui a suk inhawiin boruok a suk thienghlim pha ngei ding a nih. Hi lei hin khawpui fai, le inhawi ei nei theina ding hin nulla fai chau ni lovin thingphun ei insukhmu thil tul makmaw a nih.
    
Eini Zohnathlak hai hi ram hausa le changkang hai thaw dan entawn hrat vieu si, an thienghlimna tiengpang ei entawn thei der naw hi thienghlimna kawnga ei baksamna a nih. Television haia ram fai le thienghlim tam tak a hung inlang ei hmu changin chengve chakin ei inhnar hlak, sienkhawm ei khawpui faina ding kawnga hmala le entawn tum ruok chu ei la um meu naw a ni hi!
            
Chun, ei hmunhnawk hai hi a hmawn thei le hmawn thei lo chi hai thlier hranin, a hmawn thil thil hai hi hnuoithatnaa inchangtir dan ngaituo inla chu thil tha le hlawk tak a ni ding a nih. Hi kawnga hin sawrkar khawmin hma hung la sien nuo a um hle. Ei hmunhnawk hmawn thei hai hnuoithatnaa ei inchangtir thei a ni chun sum tam tak tak senga Vaipa siem hnuoithatna phurlut tul naw nih. Khawpui haia chun hmunhnawk hmawn thei le hmawn thei lo hai hi the hrangin, a hmawn thei thil hai chu hnuoithatnain an inchangtir hlak.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate