Responsive Ad Slot

Khuga Right Side Canal Tuikham Leilak bul lai Social Work neia siem that a nih

Tuesday, June 23, 2015

/ Published by VIRTHLI
Virthli Investigates|Special Report:

Pu Lalhrillien Bieltu MDC, Saikot le Mipui/Farmers’ Association thangruolin Khuga Right Side Canal Tuikham Leilak bul lai 100 Metres zet a sei Social Work neia siem that a nih -LRS Puruolte

CCPUR: June 23, 2015 khan Khuga Dam a inthawka 5 KMs vela hla a um, Khuga Right Side Canal Tuikham Leilak bula mi 100 Metres zet a sei tuilam bang chim rawpna hlak chu umni khamin bieltu MDC, 19-Saikot Constituency DCC Pu Lalhrillien le Mipui/Khuga Right Side Canal Farmers’ Association (KRSCFA) thangruolin ruosur hnuoiah khuo tum tum a mihai fekhawmin Social Work nei a nih. Hi taka ding hin bieltu MDC hin Rs. 50,000/- a thawlawm a, Mipui le Losinthawmi (Farmers) haiin Sangngam/Acres  khat peiah Rs. 200/- peia hisapin an tuokkhawm ve a nih. Hi tuilam hin Leilet Acres 2,000 chuong a chawm a, hi lai hmun hi a sie naw chun Khuga Dam a inthawkin Saidan Village chen 20 KMs vela hla chu hi tuilam hi tha taka tui a luong thei chun a chawm (Supply) thei a hril a nih.

Media han thil an indawn vel lai

A hmun ngei ah fe a Chanchin lakhawmtuhaiin zawna an siemhai an dawnna a chun hi tuilam siet rawpna Tuikham Leilak bul chungchang thu hi  Sawrkar thuneitu CM, Minister, bieltu MLA le Concern Department Chief Engineer kuoma khawm an lo intlun ta hlak thuhai an hril a. Vawisunni chen hin beisei angin iengkhawm dawnna le hmalakna a um tha naw thuhai an hril. Hi lai biel a cheng 100 ah 90% vel chu hi Leilet bu a innghat hi an ni thu an hril bawk. Hiengang hi a ni leiin Sawrkar thuneituhaiin an ngaiven a, bawzui tulhai an baw zui pek vat vat hih hi lai biel mipui dit dan a nih. Tuchen a hin hi lai Tuikham Leilak bul a tuilam siemthatna a hin Rs. 2 Lakhs chuong an seng tah a. A hma khawmin bieltu MLA, Singat chun Rs. 3 Lakhs zet lutna lo siem dingin a hril a. An siemzo vawng hnungin sum hlek khat khawm hmu a ni naw thuhai an hrillangsa bawk. Hi sin hi RCC a siem le a tuong khawm thir phan vawng a nih.

Hi tuilam infuk naw lei hin hi lai biela harsatna nasatakin loneituhai tadingin a’n tlun a. May a buchi the/inso hlak chu tuhin June 23, 2015 an ta leiin sietna nasatak an tlun thu Pu Vanlalrem Chairman, KRSCFA chun a hril baka Buchang (Rice) hi Seasoning Crop a ni a, a zie a la um thei tak duoiin tia tuilam hi an la siemthat a ni thu bieltu MDC, Saikot chun a hrilsa bawk. Khuga Dam hi Nov 12, 2010 a kha UPA Chairperson Pi Sonia Gandhi in Manipur a kan  huna a hawng a nih. Hi damin a thil tum tak hai lai tuilam (Canal) hmanga leilet (Paddy fiel) tamtak chawm a nih a. Electric meivar ruokchu a zuva zo ang a nit ah. CCPur khawpui sunga tui (pipeline hmangin) a chawm mek bawk. Hi dam hi Sawrkar tlungpuiin sum tamtak a seng ang taka thataka a hung function  ngei chu mipui tamlem dit dan a nih.

KRSCFA kar seva


Saikot MDC Pu Hrila (Left)

Saikot MDC Pu Hrila in Media hai an pawlpui lai


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate