Responsive Ad Slot

19 - Saikot Constituency a MDC Candidate pahni ha’n iengkhawm inhrietthiem nawna an nei naw thu an puong

Saturday, June 13, 2015

/ Published by VIRTHLI
19-Saikot Constituency a MDC Candidate pahni ha’n iengkhawm inhrietthiem nawna an nein aw thu an puong; Social Media tum tum haiah anni Supporter ha’n thu indiklo thedarlo dingin an ngen 

CCPUR | June 13, 2015: Zantieng dar 3 – 4 PM inkar sung khan Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai CCpur hmunah Hmar Inpui (HI) inrawina hnuoiah hnam sunga pawl tum tum a thuoituhai chu tulaia 19-Saikot Constituency a MDC Candidate pahni hai inkara thu vuongva inleng vel leia thil ditumlo um thei ding anga an lang leiin inkhawm a nih a. Hi hun a hin Candidate Pu Darsiemlien Ruolngul le Pu Lalhrillien hai pahni chun an pahni inkara iengkhawm buoina le inremnawna an nei naw thu hrilin an inleng pawin, an inbiek zing thuhai an hril a, vawisunni chenin an inbiekpaw ran thuhai an hril. Anni Supporter hai thangnat leia thuvuongva indiklo hung um chu pawi an ti thuhai an hril a. Social Media tum tum Facebook group le Online Portal News haiah thu indiklo le buoina thei thil thedar ta lo dingin Pathien hmingin mipuihai an ngen. Chuongang bawk chun hi hun a hin an Agent le an hnungzuituhai ve ve khawmin iengkhawm inhrietthiemnawna an nei naw thu hai an hril bawk. Anni hai tading hin Rev. & Dr. Jacob Pudaite chun a hranpa takin tawngtai pekna a nei. Chuzo chun hi huna fekhawmhai chu inchibaituoin inthe a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate