Responsive Ad Slot

Tuiruong Leilak (Bailey Suspension Bridge) Foundation Stone phun

Tuesday, May 5, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCpur, May 4, 2015: Pu Dr. Kh Ratankumar chun tarik 28th April,2015 khan Barak Bailey Bridge (Tuiruong Leilak) Taithu le Patpuihmun inkara dawna ding hmuna chun lungphun hawngna a lo nei tah. Hi lungphun a hawng hun a hin Pu Dr. Chaltonlien Amo, Hon'ble Chairman, Hill Areas Committee, Manipur bieltu MLA, Hmarbiel Pastor Asociation hai, bieltu MDC Pu Lalhosan, Executive Member, ADCC le Pu Lalhmangpui, MDC, ADCC hai el bakah Manipur Add. Chief Engineering le a team hai khawm an hung thawng bawk a nih.


Hi lung hawngna hun a hin Pu Dr. Kh. Ratankumar chun leilak dawna ding hin Manipur Sawrkar chun cheng vaibelsi thum le a chenve a sanctioned ta a, ala bak ani chun a tuol zat zat a pek belsa pei ding niin a hril. Chun a hril peina a chun tuhin Rs. 2,000,000 zet  hmangruo hai lakna dingin pekdawk a ni ta el bakah a hmagruo ding hai chu Kolkata a'nthawk an hung phur tung mek a nih tiin a hril. A thuhril na a chun Dr. Chaltonlien Amo a biel mipui hai ta dinga thahnemngai mi tak in nei hi in vangnei khawp el tiin a hrila, ama hi tukhawm hin Manipur Pradesh Congress Committte (MPCC) ah Senior Vice President a ni bawk leh, chu chau khawm chu nilovin Hill Areas a hin Manipur sunga nana na chun a lientak a nih tiin a hrilsa bawk. A biel sunga development sin a thaw that leiin Bangkok a hai chen khawm Award lo dawng tah a ni a, chun tuta hung tlung ding MDC Election a khawm hin Congress in lo vote tling pei a ni chun Manipur sawrkar a chun thuneina insangtak a hung nei deu deu ding a nih tiin a hril.

Pu Dr. Chaltawnlien Amo chun hi leilak hi nakie chu National Highway pawimaw tak ala hung ni ding thu hai a hrila, NH-37 le NH-39 hai ah blockade alo um a ni khawmin tuta ei leilak hi bawl zo huna chun Manipur ta ding khawmin lifeline pawimaw tak ala hung ni ngei ding thu a hril a, biel mipui hai ta dingin inhawi taka Silchar a khawm bazar inlan a kai theina ding beiseina insangtak neina leia bawl a ni bawk tiin a hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate