Responsive Ad Slot

Manipur ânthawka vawkte zawra fe nupui sumdawng, MAP ha'n sum an lak pek

Saturday, May 30, 2015

/ Published by VIRTHLI
Parvachawm, 30 May, 2015(Virthli news): Tarik ni 27 (Nilaini), May 2015 khan Parvachawm, Manipur a nupui sumdawng mi 4 hai chu Vanbawng-ah vawkte an zawr lai Mizoram Armed Police (MAP) hai in outpost ah ko in dan lo in sum an inchawitir niin, thu ei dawng.

Virthli palai in Parvachawm a nupui Vanbawng-a vawkte zawra va fe hai kuoma inthawka thu a dawng danin tarik ni 26 (Thawlenni), May, 2015 khan nupui 4 hai chu Parvachawma inthawkin inthawsuok in Vanbawng hi thimbut in anlût a, ni 27(nilaini) tûk khan an vawkte phur hai zawr dinga an inthawk suoklai chu MAP haiin outpost ah koin vawkte pakhat ah Rs.50 le Mihriem pakhat peiah Rs.100 chawi dingin an phûta. Sienkhawm nupui hai hin mi harsa te te anni thu le sumdawnga nau le te school kai chawm anni thu hrilin lunginsiet taka hrethiem dinga an ngen hnungin MAP hai hin, "Chuong a ni chun vawkte man chu chawi naw un la mihriem man ruok chu mi pakhat ah Rs. 100 pei chawi ro", an ti a, nupui hai hi mi 4 anni leiin Rs.400 chu Mizoram lût man angin MAP hai hin dan lo takin an inchawi tir niin thu ei dawng.

Parvachawm nupui ha'n ei palai an hril danin a hma khawmin Mizoram hmun dang dangah vawkte phurin an va zawr ta hlaka, sienkhawm MAP outpost ah in report in an khuo tieng an kir nawk el hlak thu an hrila, tuțum khawm hin vawkte ti naw chu thil dang iengkhawm an chawi naw thu an hril bawk a nih.

MAP hai hin Burma mi sumdawng hai khawm an inchawitir zie thu an lo hrila, nupui hai hin mihriem man an chawi chu an hriethiem thei naw thu le tuta hma popo a khan hiengang harsatna hi an la tuok ngai naw thu an hrila, mi harsa te te hai lakah MAP hai chet dan chu an dem hle thu Virthli palai an hril.

An hril peina ah nupui hai chun hiengang dân hi a um hlak amanih ti'n MAP hai chu an indawna, anni chu sum an lak hlak thu an lo hrila, sienkhawm ieng dân hnuoi a'm India mi le sa ni a, zohnathlak ni bawk si mihriem lût man an inchawitir ruok chu an hrilsa nawh. Vanbawng khaw mi le mi dang dang hai chun an zu man dinga indik naw taka sum an inchawitir ni dingin nupui hai kawlah an hrila. Tuta Vanbawng a MAP post commander hi Khawzawl khuo suok niin tulai hnai el a Vanbawnga hungum ni'n khaw mi hai chun an hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate