Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 10 May, 2015

Sunday, May 10, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung:
Forest. Dept. huoihawtnain Essay& Painting Competition nei
CCPur:  Zani 10AM­12:00Noon inkar sung khan Divisional Forest Officer, Southern Forest  Division/CCPur huoihawtnain Vimala Raina Govt. High School, CCPur­ah ‘District Level Essay & Painting Competition” nei a nih. Hi huna hin School tum tuma Class I­V inchuklai mi 26 han “State Animal (Sangai)” ti thupui hmangin le Class VI­X inchuklai mi 31 han “Bio­Diversity of Manipur” ti thupui hmangin Painting Competition an nei. Chun, Class IX­XII inchuklai mi 23 han “Bio­diversity for sustainable development of Manipur” ti thupui hmangin Essay ziek inelna an nei.
      

Essay & Painting Competition hi Manipur Bio­Diversity Board huoihawtna hnuoia District tum tum haia nei a nih. Hi Competition­a district tina mi result chu May 22, 2015 nia International Day of Bio­Diversity Day Imphal hmuna hmang huna puonglang le hi huna hin lawmman semna um a tih.

Chalrothang a thisaa hmu
CCPur: Police­a inthawk ei thu dawngnain a hril danin Zani zing dar 7­8AM inkar vel khan Saikawt le Muolvaiphei khuo inkar­ah Mr Chalrothang Songate (39) s/o (L) Lalsawnlien Songate of  Khawmawi, CCPur chu a thisaa hmu a ni a. Zani zantieng 2:30PM vel khan HYA GHQ chun Mr Chalrothang ruong hi Khawmawi Community Hall­ah an va thak a. Hi hnung hin Postmortem thaw dingin CCPur Police han District Hospital CCPur Morgue­ah an hang sie. Hi thil tlung le inzawm hin CCPur Police chun FIR No. 45 (5) 2015 CCP­PS U/S  302/34 IPC an registered. Ei thu dawngnain a hril danin Chalrothang hi zani hmasa zan dar 7:30 vela suokdawk In inlawi ta lova um niin a hril.

HNA in Press Release an siem
CCPur:  Zanita L.Z. Changsan,  Secretary, Information & Publicity, Hmar National Army (HNA)  in Press Release a siem a chun, May 8, 2015 nia HPC(D) Chairman pawlin an man Mr  Chalrothang, HNA mi le sa chu nunrawng taka sawisaka an thatna thuah HNA chun pawi a ti a, a maksan a nuhmei, a nauhai le a sung le kuohai a tuorpui takzet a. Ruong laksuokna ding chungchanga tlawmngaitu dang dang le HYA hai chungah kan lawm hle a nih tiin an ziek.

MDC Election chungchanga HNA ngaidan
CCPur:  HNA chun ei hma ela MDC inthlang hung um ding chungchanga hin  ngun takin ngaituona a nei a. Ram le hnam hmangaitua insal meu sia mipui zalenna palzut tumtu an um nia an lang leiin pawi a ti takzet a. Chuleiin, a hnuoia ang hin MDC election chungchanga ngaidan a hung tarlang a nih tiin LZ Changsan, Secretary, Information & Publicity, HNA chun zanikhan thu an suo. HNA chu ei hmaa MDC Election um dinga hin inrawl a tum naw a, sienkhawm mipuiin an dit an thlang theina ding  kal zawnga hma latu an um a ni chun, Pawl, mimal le candidate/contestant­hai khawm nihai sienla en liem el naw nih. Chun, tuchena candidate­hai Party ticket la lo dinga pawl thenkhatin an ti hi hnam hmakhuo  ngaina leiin enzui zing ning a ta, candidate thenkhat chau hai hamthatna ding ang zawnga hmalak dam a u m a ni chun HNA chun an phutawk hremna a pek ngei ding a nih. HNA chun Hmar hnam sansuok tuma hmalatu an ni ang hrimin, mipui zalenna hi a sie chunghnung tak a. Mipui zalenna palzuta mipui hnawchep zawng le mipui chanvo ngaineptu chu ienglai khawmin a hmelma a nizing ding a nih.

Zogam Today 4th Anniversary
CCPur: May 14, 2015, 1:00PM khin Zogal Memorial Hall, Zoveng, CCPur­ah Zou tawnga suok nitin chanchinbu Zogam Today 4th Anniversary­cum Live Concert of Zogam Today’ um a tih. Hi huna hin Pu L. Mangkhogin Haokip, IPS, SP, CCPur khollien in thang a ta, Pu Chinlunthang, President, UZO HQ le W. Shyamjai, President, AMWJU hai chu Guest of Honour le Functional President in thang an tih.

Guun Gal Leidi film le Audio CD tlangzar
CCPur: Zani 11:00AM khan Zogal Memorial Hall Complex, Zoveng, CCPur­ah Zotal Film Company in an siem “Guun Gal Leidi” ti le “Alianpen Itna” ti Audio CD chu tlangzarna hun hmang a ni a, Ginsuanhau Zou, MLA 60­Singngat in khuolliena thangin Guun Gal Leidi film hi a tlangzar a,  functional president Vungsuanthang, President, PTC GHQ chun Audio CD hi a tlangzar. Hi huna hin Guest of honour in B. Dongzalian Simte, President, STC GHQ le Chief Host in Chinlunthang, President, UZO GHQ a thang.

Headline:
Zani zantieng khan PM in Kolkata hmuna Social Security Schemes 3 a hawng
Kolkata: Zani zantieng 6PM khan Prime Minister Narendra Modi in Nazrul Manch, Kolkata hmuna Social Security Schemes 3, Pradhan Mantri Suraksha  Bima Yojana (PMSBY), Atal Pension Yojana (APY) le Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) hai a hawng tan. Hi huna hin West Bengal Governor, Keshri Nath Tripathi, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Union Minister of State for Finance Jayant Sinha le Union Minister of State for Urban Development Babul Supriya hai khawm an thang. Modi hi PM a ni hnunga Kolkata­a a hung inzinna hmasa tak a nih.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana hi accident insurance Scheme, mi kum 18­70 hai ta ding le Rs. 2,00,000 hmu theina a ni a; Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana hi Life Insurance Scheme, kum 18­50 inkara mi hai ta ding le Rs. 2,00,000 hmu theina a ni a, Atal Pension Yojana hi Investment niin, kum 18­40 inkar mi hai ta ding, kum 60 le a chungtieng ni huna thla khatah pension Rs. 1,000­Rs 5,000 chen hmu theina ding Scheme a nih.

 Zanikhan Manipur CM O.Ibobi khawma Imphal­ah hieng Schemes pathum (3) hai hi a hawng. Hieng Schemes 3 hai hi Scheme tha an ni leiin thaw tum seng ding a nih tiin CM O.Ibobi Singh chun thu a hril huna a hril. Manipur State sawrkar khawmin hieng schemes 3 hai hlawtling theina dingin hma lang a tih. Amiruokchu, Manipur ram za­ah 90 chu tlangram a ni leiin Bank a inthawka hamthatna hmu thei a ninaw a, tu khawm hin Manipur­a Blocks 27 haiah Bank a la um naw a, mipui hmakhuo ngaiin hieng blocks 27 haia hin State sawrkar chun Bank Branch hawng dingin hma a lak mek a nih tiin O.Ibobi Singh chun a hril.
            
Hieng Schemes pathum hai hi India rama hmun 115 haiah a ruola hawng a nih.


Imphal:
Hmun thenkhatah ADC Election campaign
Imphal/CCPur: June 1, 2015 nia Manipur tlangram district haia ADCs 6 haia MDC Election hung um ding le inzawmin hmun thenkhata chun MLA le Lok Sabha Election hun haia angin flag keipharna le vote campaign tan mek a nih. Zanikhan Ukhrul District­a chun BJP candidates pahni­ Ameithemchui Raiping le Willy YR  han Tashar le Dungrei Hunpung villages haiah party flag keipharna hunser an hmang. Churachandpur district a ruok chun Party candidate an um mumalnaw bawk leiin tuchena hin party flag keipharna hunser hmang riva hriet ding  a la um naw a, Pastor in malsawm tawngtaipekna a nei riva ruok chu hriet ding a um zeu zeu.
      
Manipur­a ADCs 6 haia seats umzat hi 144 a ni a, hieng seats 144 haia ding hin nomination file­a um 555 hai chu Scrutiny­ah an fe thleng a. Inhnukdawk nuomhai ta dinga inhnukdawk theina hun tawpna tak chu May 11, 2015 (Thawtanni) hi a ni a,  hi lei hin May 11, 2015 khin candidate um ding zat chieng takin a hung inlang ta ding a nih.

Imphal East  District­ah  Cr.P.C. 144
Imphal: District Magistrate, Imphal East chun May 7, 2015 zing dar 6 a inthawk July 8, 2015 zing dar 6 chena dingin Imphal  East District sungah Cr.P.C. 144  a puong. Buoina siem tum an um ti report a um leia Cr.P.C. 144 hi puong a nih tiin M. Joy, District Magistrate, Imphal East in Order an suo a chun zieklang a nih. Mi 5 neka tam umbum, silai le mihriem sukna le thina thei hriemhriei chawi khap a nih ti Order a hin a thang bawk.

Curfew hun zan dar 8 chen inthlazal
Thoubal: District Magistrate, Thoubal chun Pallel le a se vela Curfew zama um chu vawituk zing dar 5 a inthawk zan dar 8 chenin inthlazal ning a tih tiin zanikhan thusuok a siem.

Manipur  Sahitya Parishad Annual Meet
Imphal: Zanikhan J.N. Dance Academy, Imphal­ah Manipur Sahitya Parishad Annual Meet a vawi 80­na hmang a nih. Hi huna khuollien Dy. CM Gaikhangam chun, Culture le Literature thang naw chun hnamin hma a sawn thei nawh. Chuleiin, literature hi ei ngaipawimaw ding a nih tiin thu a hril huna a hrillang. Education Minister M. Okendro chun lekhaziektuhai kuoma Lifetime Achiefment  Award a pek hlak chu Rs. 5 lakh a sukpung ni tang a tih tiin hi huna thu a hrilnaah a hrillang.

B.V.  Sc & AH inchuk nuomhai ta dingin
Imphal: Kum 2015­16 Academic Session a Manipur state reserved seat­a B.V. Sc. & AH Course inchuk ding thlangna dinga Selection test a hrana nei lovin June 20, 2015 a Veterinary Council in All India Pre­Veterinary Test a buotsai ding hi a ring ve nghal ding a ni leiin B.V. Sc. & A.H. Course inchuk nuomhai chun May 15, 2015 chen khin online­a appy thei ning a tih. Thu chieng lem www.aiput.vci.nic.in le www.vic.in haiah hriet thei ning a tih tiin Director, Vety & AH, Govt. of Manipur chun inhriettirna a siem.

Others:
Nagaland­ah Selkaltu pawl um ta lo
Kohima: Zani hmasa khan Nagaland CM T.R. Zeliang chun Minister thar 3 le Parliamentary  Secretaries 9 lalutin a ministry a suklien. Zani hmasaa Minister thar 3 laklut hai laia pakhat Congress le pahni NPF an ni a, Parliamentary Secretaries 9 laklut thar hai laia 5 hai chu Congress le 4 hai chu NPF an nih. Nagaland Assembly a members 60 um hai laia 38 NPF, Congress 8, BJP­4, NCP 1, JD(U) 1 le Independent 8 an ni a, an rengin sawrkarnaah an thang seng ta leiin Nagaland Assembly­a chun Selkaltu Pawl an um ta nawh.

Ui that leiin Manipur mi 3 lunginah
BAngalore: May 6, 2015 khan Subhash Nagar, Bangalore a Private College­a Computer Application and Animation inchuklai Manipur mi student pathum­ Romen, Michel le Daljith hai chun an Ui vai hme dingin an that ti an in hluona bula um Chandrashekar in a hriet a, Animal Welfare Association ah a report leiin hi Association chun Police­ah case an siem a. Police han U/S 428 IPC  dungzuia case siem khum le Court hmaah inlangtir an ni a. Court rel angin lunginah khum an nih. Section 428 IPC hi kum 2 lungin intang theina a nih.

Sipai laknaah reservation um ta lo ding
New Delhi:  India rama sipai lakna haiah Scheduled Castes, Scheduled Tribes le Other Backward Classes hai ta dingin Reservation um ta naw nih tiin sawrkar thlungpui thusuok chun a hril. Sipaia hin India mi, a tling le a thiem hai taphawt lak ning an tih tiin official thusuok chun a hril.

Hna tawl  raw leiin Rs. 5,000 inchawitir
New Delhi:  May 7, 2015 khan Meghalaya House, New Delhi compound sungah Mr Chand, Meghalaya House a thawktu chun hnatawl le hmunhnawk a raw lai man a ni a, New Delhi Municipal Council in Rs. 5,000 chawi dingin a chungthu a rel. Rs. 5,000 hi May 18, 2015 chena National Green Tribunal a pe  le inlang dingin NDMC chun an hriettir.

IAF Vuongna tuoksiet a tuok, mi 2 an thi
Kolkata: Zani hmasa zan dar 8:30 vel  khan West Bengal a Tantipara khuoah Indian Air Force (IAF) Vuongna MiG­27 tuoksiet a tuok a, hnuoiah a tla thla a, hnuoia lo um civil mi 2 in an thi pha a, a pilot ruok chu damin an chawmdawk a, sienkhawm a hliem leiin Hospital panpui a nih. MiG­29 Vuongna hi Haseimara Air base a inthawka vuong suok, tuoksiet a tuokna hi Alipurduar a inthawka hla rak lo a ni a, Court of Inquiry thaw dinga Order insuo nghal a nih tiin IAF thusuok chun a hril.

Iraq  Jail­a  intang mi 40 an tlansuok
Baghdad: Zani hmasa khan Iraq rama Diyala province­a Khalis Jail chu  helpawl han an hlukhum a, Police officer 6 thangin  jail­a intang mi 30 an thi bakah case dang dang leia thiemnaw inchangtir jail­a intang mi 40 vel jail­a inthawk an tlansuok niin zanita official thusuok chun a hril. Khalis khawpui hi Bagdad­a inthawka kms. 80 vela hla a nih. Jail­a intang an ruol hai sansuokna dingin Iraq rama chun helpawl han tuta hma khawmin Jail an lo bei rawp ta hlak a, kum 2013 khawm khan helpawl han Abu Gharaib jail thichil pawl le motar bomb hai hmanga an beinaa jail­a intang mi 500  chuong zet an lo tlansuok ta a nih.
    
Chun Zanikhan Baghdad­a Central Karrada hmuna car bomb puok leiin civil mi 8 an thi bakah midaang 28 in hliemna an tuok.

BrahMos  Block­III hlawtling taka ensin
Balasore: Zani hmasa 1:10PM khan Mobile Autonomous Launcher (MAL), Car Nicobar region a inthawk Supersonic BrahMos land­attact Cruise Missile (BrahMos Block­III) chu hlawtling takin ensinnaa kap suok a nih tiin Defence thusuok chun a hril. Hi missile hin km. 290 a hla a kap phak a, indona hmangruo 300kg a rik a phur thei. Hi missile hi metres 9 a sei a ni a, khawmuol, tuipui a inthawk le boruoka inthawk hai khawma kap suok thei a nih.

Sakeiin  Forest  Guard a se hlum
Jaipur: May 8, 2015 zantieng khan Rajasthan state a Ramthambore Tiger Reserve lutna gate a inthawka meters 200 vela hlaah Sakeiin Forest Guard, Rampal Mali chu a se hlum. Rampal hi a duty laia Sakei hin a va se niin  forest Department thusuok chun a hril. October, 2012 khawm khan sakeiin Forester pakhat a lo se hlum ta bawk.

Rabindranath Tagore piengchampha
New Delhi: Zanikhan Rabindranath Tagore Pienghampha a vawi 155­na India ram pumpuiah lawm a ni a, Kolkata a chun lawm uor zuol a ni a, Special Musical programme le a dang dang hai huoihawt a nih. Rabindranath Tagore piengna hmun Jorasanko Thakurbari a lem chun mi an pungkhawm rawn hle.

NDFB(S) cadres 4 ralthuom leh man
Guwahati:  Zani hmasa khan Assam State a Sonitpur district sunga Rangapara hmuna Army, Police, SSB le CRPF han dappui an thawnaah NDFB(S) cadres 4 ralthuom leh an man. Ralthuom mana um hai lai Grenades 14, silaimu 200, silai, damdawi le an ration hai a thangsa. Hi hma khawm hin an camp hlukhum a ni a, mi 8 man an ni bakah an umna rabawk 11 raw pek le mi pakhat  Chirang district­ah kap hlum a lo ni tah tiin L.R. Bishnoi, IGP chun a hril.

Kashmir­ah ralthuom tam tak dapdawk
Jammu: Rashtriya Rifles (RR) le Police thangruol han zani hmasa zantienga Jammu & Kashmir­a Rajouri district sunga Kakora ramhnuoia dappui an thawnaah ralthuom tam tak an dapdawk niin Defence spokesman Lieutenant Colonel Manish Mehta chun zanikhan a hril. Ralthuom hai hi  helpawl hai inbikrukna hmuna inthawka an dapdawk a ni a, ralthuom an dapdawk hai lai AK­47  Rifle 1, AK mu 212, AK magaaines 8, Pika mu 223, GPS 1, Binoculars 3, Radio sets 4 le Thuraya Set 1 le hriemhrei dang dang a thangsa niin Defence spokesman chun a hril.

China mi pakhat man a nih
Hyderabad:  Zani hmasa khan Andhra Pradesh state a Hyderabad khawpui bula Ghatkesar Plaza an ti hmuna Chittoor Police le Red Sanders Anti­Smuggling Task Force, Andhra Pradesh thangruol han China mi Yang Ping an ti chu China pawisa  Yuan 10,000, India pawisa  Rs. 10,000 le  Red Sander thing 30 Kg leh an man. Mr Yang hin Valid passport le visa a nei a, India rama a hung inzin a vawilina le an ram tienga Sander thing hi phur a tum niin Police kuomah an puong. Hi ni ma hin Sander thinga sumdawngtu, Srinivasa Raju of Oodhiveedu, Kedapa district khawm an man.

Roy in OIL Director sin a chel tan
Guwahati: Zani hmasa a inthawk khan Biswajit Roy chun Director (Human Resources & Business Development), Oil India Limited (OIL) sin a chel tan. Ama  hi kum 32 zet el Oil industries tienga tawnhriet tha tak lo nei ta le “Entrepreneurship” a UNCTAD­Certified trainer a nih.

Bihar CM hluiin Party thar an din
Patna:  Janata  Dal United (JD­U) a inthawka hnawtdawk le Bihar Chief Minister hlui, Jitan Ram Manjhi chun Politial party thar an din a, a hmingah Hindustani Awam Morcha (HAM) tiin an buk. Bihar Assembly election huna a party chun an party khata election an hmasuon ding thu le Assembly seats um po po 243 haiah candidate an nei ding niin Manjhi chun Patna hmuna Press Conference huna a hril.

Gas  Cylinder puokdar leiin  mi 6  an hliem
Bijnor: Zani hmasa zan khan Bijnor district­a Badhiwala village­ah thlaisuongna Gas Cylinder­a inthawk Gas putsuok leiin a puokdar a, sungkuo pakhata mi 6 in hliemna an tuok.  Hi Gas cylinder puokdar leia hliemna tuok hai chu Sanjay Kumar (33) le a unauhai Sher Singh (35); Ankir Kumar (22) hai le nuhmei pathum­ Saroj Kumar, Susum Devi le Ganga Devi hai an nih. Hliem hai hi a hliem inrik taluo chu an um nawh.

Obama in US states 50 hai sir suokna dingin kum 6 le a chanve a hmang
Towertown: US President lo ni tah Richard Nixon khan kum 3 sungin US rama state tum tum hai a fangsuok hman a, President hlui George W. Bush chun term khat sungin a fang zo a, tuta US President ni lai mek Barak Obama chun zani hmasa khan South Dakota sirin US­a states 50 hai a fang suok. US states 50 hai fang suokna ding hin Obama chun kum 6 le a chanve sung hun a hmang.        Obama hi US President hai laia a ram sunga states tin sir kim President palina a nih. US President  hlui Bill Clinton khawm khan US President sin a chel sungin state tin  a lo sir suok ta bawk a nih.

India le Russia han  MoU 11 an ziek
Moscow: Higher Education, Scientific, Technical le technological tienga thangruol dingin zani hmasa khan India le Russia  han Memorandum of Understanding (MoU) 11 an ziek. MoU ziek huna hin President Pranab Mukherjee khawm a thang. MoUs hi Department of Science & Technology, India le Russian Science Foundation han an ziek a nih. Hi MoUs ziek theia a umna lei hin Pranab Mukherjee chun Russia kuomah lawmthu a hril.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Chun, mi tamtak hnuoi pilvuta lo in tahai chu tho an ta, athen chu chatuona hringna changin, athen ruok chu chatuona thiemnaw le inzakna changin.­ Daniel 12:2

Editorial:
Thangruol ei mamaw
Mihriemhai hi a ruola khawsa dinga siemtu Pathienin a min duong ei ni a, mani chauva um thei le khawsa thei ei um nawh. midanghai zara khawsa thei vawng ei ni a, midang mamaw lo ei um nawh. Chuleiin midang le thangruol thiemhai chu mi vangnei an ni a, hnam thangruol thiem hai chu hnam hamtha le vangnei an nih. Mimalah, sungkuoah, khawtlangah, ram le hnama a thangruol thiem thiemhai an dingchang hlak a, chu chu khawvel mitinin ei hriet awm ie. Nisienlakhawm, chu thil chu hrie zing sia thangruol thei chuong lo chu an um a, chuhai lai chun Zohnathlakhai hi ei thang ve mani ding aw ti hi chik taka ei ngaituo chet chet a tul hlein an lang.
    
Hnam le ram changkang, ram hausa, hnam var le ram inhawi ei tihai hi hnam inthuruol an nih. Ram changkang chu mihai inhnar an nih. US annawleh Japan khuo le tui (citizen) ni nuomlo an um nawh.  Ienglei am ei ti chun an ram le an hnam an inthuruol a, an hausa a, an ram a ralmuong a, ram inhawi an ni lei a nih. Ram buoi le muongna um lo, anni le anni indo zing zing, Muslim rambunghai hi ei hriet seng a, ram inhawi lo le ram ralmuong lo an ni leiin tukhawma hieng rambunghai khuo le tui ni chu an nuom nawh. Ram ralmuong le inthuruolhai hi inhnar  um takel an nih.
    
US le Japan hai anga hnam dang hai beltlak ngirhmuna ei um pha pha leh Zohnathlak ni nuom hi an hung tam el ding a nih. Beltlak le inhnarum ni inla chu ei bul hnai ela um tribe chite te, Naga tiengpang awn hai hin Hmar, Paite, Kuki etc ni hi an hung nuom lem ngei ring a um. Ei hriet seng angin ram annawleh state hran nei lo ei ni leiin beltlakah an mi ngai naw a ni ring a um. Khawtlang le khawsak ramhai an changkang deu deu, an ram an hausa tul tul bakah an ram a zalen le an ralmuong leiin an ramin khawvel rambung tum tuma mihai a hip a, an rama inzin chu ei chak seng a nih.
    
Zohnathlakhai hi unau ei nih ei ti a, an dik ti khawm ei pawm thei seng. Amiruokchu, a thu le a tawngbau ringawtin unau ei nina hi ei fepui a, a tak tak ruok chun ei fepui thei naw a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. Unau le hnam khat ni si tribe hran hran anga tribe recognition ei thaw hi ei thangruol thei nawna bulpui niin an lang. Zomi, Kuki, Mizo le Hmar ti haiin ei inko a, sienkhawm Naga  mihai anga identity pakhat pawm thei bik ei neinaw khawm hi ei inthuruol thei nawna le ei thangmawbawk a nih. Naga hai angin inkona bik ei nei thei hmakhat chu sawrkara ei ngen le beiseihai hi ei hlawting ring a um nawh. Zohnathlakhai hin thangruol ei mamaw ngawi ngawi chu a ni hi!
    
A bik takin politics­ah hin ei thangruol ta nawh ti chu mitinin ei pawmtlang ring a um. Political Party hran seng ei nei a inthawkin ei thangruolna a derdep tiel tiel ti khawma hril thei ning a tih. Ei Political party­hai hin inenfie an mamaw. Inbeituo ringawt hi sinah an nei amani ti ding khawp a ni a, ieng thil khawm tlung sien mani pawl ta dinga hlawkna ding zawnga lo kei hlek an tum vat hlak. Chu chun ei hnam nun a nghawng a, party politics  leia veng le khuo hran hrana ei inlungruol nawna hi a nasa hle ring a um.
    
An party sunga khawm an thangruol tak tak chuong nawh. Puotienga inthawka beina an tuok changin an thangruol a, a sungah chun iner le midang sirde­a mani chan suktam lem dingin ei politician tam  lem hai hi chun theitawp an suo ngat ngat ti inla hril suol nawng ei tih. Ei ngaisang am, ei ngaisang naw am, ram rorelna le politics­ah a fawng cheltu  anni leiin an nghawng a na naw thei naw a, chu chu ei hnamin a tuor mek a nih. MDC election ei hmabak a, result hung suokin ei inlungruolna tawk a tih ti a tium khawp el. Mipuiin chu chu hrie inla, political party hai khawmin chuongang a tlung nawna dingin theitawp suo hai sienla nuom a um hle.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate