Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 30 April, 2015

Thursday, April 30, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung:
Sawtnawte hnunga  Biometric Attendance sie a ni ding:CEO
CCPUR: Dist Intervention Co­ordinator/REMS, SSA­RTE/CCPur huoihawtnain zani 10:30 AM khan  Synod Hall, IB Road ah SMDC/SMC member hai ta dinga ‘2­Days Training Program’ tan a nih. Ms Mannuamching, MCS, CEO/ADCC khuolliena thangin training hi a hawng a, Functional President in T.Goukhomang, ZEO/CCpur le Guest of Honour in Kaikhanlian Guite,DI of school/CCpur a thang.
    
CEO chun, Headmaster, staff le SMDC hai mawphurna chu Govt. School han private school hai el phak dinga sinthaw a nih tia hrilin hma nasa nawk zuola la dingin an fui. Tuta inthawk sawtnawte hnungah ZEO le ADC hnuoia school haiah Biometri Attendance  sie ning a ta, chu huna ei education hung tha lemin, teacher hai khawm an thawkna hmuna tha takin an um ta ding a nih. Headmaster/Headmistress hai  hmel chu school tha le thanaw ah hriet thei a nih tiin a hril.
    
ZEO chun, school thatna dingin SMDC le teacher hai an thangruol thiem a pawimaw thu, hun hmang thiem a pawimaw thu a hril a. Teacher hai hi mihriem siemtu ei ni leiin mani thawkna hmun chita  ringum taka um le student hai lekha inchuktir chu ei mawphurna a nih tiin a hril.
    
Training­a hin ZEO hnuoia inthawk mi 154 le ADC/CCPUr hnuoia mi 128 an thang a, training sung hin mi 5 in  inchuktir an ta, vawisun hin zo ning a tih.

Motor sunga silai dapdawk, driver leh man
CCPUR: Zani hmasa zingkar 7:00AM vel khan 7­Assam Rifles han CCPur Police Station­a inthawk km. 3 vela hla Lanva leilak bul lai  Maruti Omni MN02A­9860 sukchawla an dapnaah motor sunga inthawk Rifles MA­3 Mark­II (Myanmar made) 1, Magazine­2, a mu 2 dapdawkin motor khaltu  Paukhanmang of Zenhang Lamka an man niin Police thusuok chun a hril. Hi le inzawm hin Police chun FIR No. 41 (4) 2015 CCP­PS U/S 25 (1­C) A. Act  an registered.

VPC Conf. le  Free Medical Camp nei
CCPUR: Zanikhan L. Phunchongjang khuoah Vaiphei Peoples Council, Tuiliduang Block Conference ­cum 2 Days Medical camp tan a nih. Hi huna hin Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC khuollienin a thang a, Khatkhotong Baite, President, VPC GHQ;  K. Chinkhansuan, Gen. Secy PTC GHQ le D. Khamlianthang, President, PTC Tuivai Block hai  chief host, functional president le guest of honour le special guest in an thang. Free medical camp hi ADC/CCPur, Lions Club of CCPur Greater le VPC Tuiliduang Block han thangruola an huoihawt a nih. Free medical camp­a fe ding hai hi zani zingkar khan Pastor K. Vungkham, PCI(R) in Chairman, ADCC chengna ina inthawk tawng­tainain an thla liem. Doctor 2, Pharmacist 5 le khuo lal han an zui. 

PLS in election an nei
CCPUR: Zani 1:00PM khan Paite Literature Society (PLS) chun New Lamka hmuna General body meeting le PLS  Board of Director (BoD) thuoitu thar ding thlangna an nei. PLS President dingin H. Chinkhokam, V/P in John K. Ngaihte, Secy in Lallianmang Samte, Fin. Secy in S. Vungsing le Treasurer in T. Hanglamthang hai thlangtling an nih.

SAGY meeting
CCPUR: Vawisun 11:00AM hin DC, CCPur inrawinain DC Office­a BRGF Resource Centre­ah  Kangvai Model Village thuah Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) hnuoia Dist. Level Committee meeting um a ta,  Govt. Dept. tum tum  34  haia HoD hai  thang an tih.

DDT kap ding
CCPUR: April 30, 2015 a inthawk hin  District Prog. Officer, NVBDCP/CCPur inrawinain Indoor Residual Spray program hnuoia Malaria Department han Behiang area­a khuo tum tum haiah DDT kap an tih. Behiang PHC hnuoia Hiangtam (K) PHSC huop sunga mihriem 2230 umna khuo 15, In 474, rooms 948 haia DDT hi kap ning a tih.

ZFC in trophy lawmna
CCPUR: Zomi Football Club (ZFC) chun May 1, 2015, 2PM khin Rayburn College Mini­Auditorium hmuna Assam­a 2nd CEM Gold Cup Champion Trophy 2015 an lak lawmna hun hmang an tih. Hi huna hin Health Minister Phungzathang Tonsing  khuollienin thang a ta, Lunminthang Haokip, IAS, DC CCPur; L. Mangkhogin Haokip, IPS, SP, CCPur; K. Guite, Adviser, ZRO hai functional president, guest of honour le chief host in thang an tih. Special guest in ADCC Chairman, Vice Chairman, EM le MDC hai thang an ta,  Special invitees in Zomi Council hnuoia frontal Organisation le CDSA hai thang an tih.

Headline:
Nepal a simkhawlei inhning leia  mihriem thina tuok 6,000; Thingpui glass 1 ah Rs. 30 le Momo plate 1 ah Rs. 100 a zawr
KATHMANDU: Nepal ram simkhawlei inhning  hrat takin a sawi leia mihriem thina tuok tuchena hriet thei ta 6,000 an tling ta a, hliemna tuok chu 11,000 an tling tah tiin Nepal Deputy Prime Minister, Bam  Dev Gautam chun zanikhan a hril. Simkhawlei inhning leia chengna in, fak ding bu, dawn ding tui thienghlim, power le telephone nei lovin mi maktaduoi tel tuolparah an la khawsa zing a nih tiin Nepal Information Minister le Government spokesman, Minendra Rijal chun zanikhan a hril ve.
    
India sawrkar chun Indian Army le NDRF hai chu Nepal ah sansuokna le sawmdawlna sin thaw dingin a tirlut bakah sipai vuongna le civil vuongna hai hmangin fak le dawn, tui, damdawi, puonthuo, sil le fen, bur le bel bakah a tul dang dang hai Nepal ramah a phurlut a, sienkhawm indai ti a la um thei nawh. An vuongna field a chin bawk leiin Vuongna tam tak a tum zut zut thei naw bakah thil sekkhawlna ding  hmun an dai naw hle leiin sawmdawlna sin thaw a sukhrat naw pha. India chun National Disaster Relief Force (NDRF) ringawt khawm 700 chuong a tirlut ta a nih. Tlangram le hmun kilkhawr hai a sansuokna le sawmdawlna sin thawtu hai an la tlung vawng naw leiin thi le hliem khawm a sangtel an la um ring a nih tiin Nepal PM Koirala chun a hril.
            
Nepal rama simkhawlei inhning kha a hrat hle leiin lamlien le leilak hai khawm a suksiet nasa  hle a, hi lei hin hmun danga inthawk Nepal a fak le dawn ding phurlut chu a harsa pha hle a nih. Fak le dawn ding a vang nasa hle a, Thingpui glass khat man Rs. 5 ni hlak kha tuhin Rs. 30/­ a zawr le Momo plat khat  Rs. 30 peia zawr hlak kha tuhin plat khatah Rs. 100/­ peia zawr a ni ta tiin ei thu dawngna chun a hril.

Imphal/Manipur:
ATCF in  darkar 24 blockade
IMPHAL: Zani zan zanrila inthawk khan All Tribal Chief  Forum (ATCF), Manipur chun Tribal Areas huop sunga darkar 24 aw ding blockade an thaw tan. Job Card neihai ta dinga ni 100 inhlawna ding Order insuo lova la umzing dodalnaa blockade hi an thaw a nih.

Bomb siemna hmangruo hmu
IMPHAL: Zani zing dar 9 vel khan Imphal East District a Lamlai Police station huop sunga Nongren Chingjil village­a lamlien sirah Koirengei a um G­Coy BSF han bomb siemna hmangruo plastic explosives bawm 2 (100gms), Supendine explosives bawm 2 (grams 200 ve ve a rik) thir hlek kg. 1 le AK  Rifle mu 150, Polythene bag a inthun an hmu a, Lamlai police station ah an peklut. Hieng thil hai hi hnuoi cho kuoa an phum niin BSF thusuok chun a hril.

Ar thisa bag 3 sip hmu
IMPHAL:  Zanikhan Universal College, Thoubal Wangkhem a lamlien sirah Ar thisa bag 3 sip hmu a ni a, Yairipok Police le Thoubal Veterinary Office­a thawktu han an va lak a, Primary Health Sub­Centre, Wangkhem hnunga ram uokah an phum hmang niin Police thusuok chun a hril.

MCPM cadres 4 man an nih
IMPHAL:  Zani hmasa zan dar 8:30 vel khan Imphal East District Police Commandos han dappui an thawnaah nuhmei pakaht thangsain Maoist Communist party, Manipur (MCPM) cadres 4 an man a, an kuta inthawk .45 Pistol 1 le a mu 6, PEK sticks 16, WT sets 2, .32 Pistol mu 3, Comouflage caps 5, tawnzau dum 15, MCPM banners le flag 3 ve ve, pamphlets 12 le Mobile phones 7 hmu le man a nih tiin Police thusuok chun a hril.

Tons 30 neka rik phur han an hraw khap
IMPHAL: Zanita N. Noren, Additional Chief  Engineer, PWD in a Office­a Reporter­hai an hmupuinaa chun, Imphal­Jiribam Road a Tuiruong (Barak) leilak chu tons 20 dawlzo ding chauva siem a ni leiin Trucks tons 30 neka tam phur han hi leilak an hraw khap a nih tiin a hril.

Others:
MBSE hnuoia HSLC Result puong
SHDC in kum dang nekin an thaw tha
AIZAWL: Zanita Mizoram Board of  Secondary Education hnuoia HSLC  Examination, 2015 result puonglanga um a chun  kum dang nekin Sinlung Hills Development Council (SHDC) a cheng han an thaw tha a, pass percentage khawm 79.27% (Regular) a tling phak. Candidate 100­ah za pasina School hai chu, Vaitin H/S, Mana H/S, New Vervek; Rimawi English School, Khawlian, N. |inghmun H/S le NE Khawdungsei H/S hai niin ei thu dawngna chun a hril.
            
Mizoram Board of Secondary Education (MBSE) hnuoia HSLC Examination, 2015 result puonga um a, a pumpuia pass percentage 68.30 a ni a, Compartmental hmu mi 314 an um.

Hnam dang dawr kharpektuhai man
AIZAWL: Zani hmasa khan Aizawl khawpui sunga hnam dang dawr thenkhat an khar pek a, sienkhawm dan kala ngai an ni leiin Police han an man a, zantieng dar 3 velin an thil thaw sunzawm ta lo dinga thu an intiemtir hnungin an insuo nawk. Hnam dang dawr kharpektuhai hi Mizo |halai Pawl an inti a, mana um hi mi 11 an nih.

PM hluiin foreign inzinnaah Rs. 676 crore
NEW DELHI: Dr Manmohan Singh in kum 10 sung India Prime Minister sin a chel sung khan foreign (ramdang) an zinnaah Rs. 676 crore a hmang zo niin Daniel Jesudass in RTI hmanga indawnna a siem chu Prime Minister’s Office in dawnna a pek. PM a chel sung hin rambung dang dang 36 a sir niin PMO dawnna chun a zieklang. Jesudass hin PM hlui Atal Behari Vajpayee le tuta PM Modi hai foreign inzinnaa an sum hmang zat an dawn sa a, sienkhawm PMO in dawnna a la peksa nawh.

Kum 2014 khan India ramah IED 190 a puok
NEW DELHI: India rama chun kum 2014 sung khan hmun tum tum haiah Improvised Explosive Device (IED) 190 a puok a, chu hai laia 98 chu Maoist hai hratna states haia puok an nih tiin  Minister of State for Home Haribhai Chaudhary chun zanikhan ziekin Rajya Sabha an hriettir.  National Bomb Data Centre data dungzui chun kum 2014­a IED bomb puok 190 laia 98 hai chu Maoist hai hratna states haia puok an ni a, 61 chu India hmarsak states (NE) haia puok an ni a, Jammu & Kashmir­ah 19 le state dang dang haiah 12 a puok niin Mr Chaudhary chun a hril.

UP le Bihar­ah |ekin mi 33 a deng hlum
PATNA/LUCKNOW: Zani hmasa khan Bihar le Uttar Pradesh haiah |ekin mi 33 zet a deng hlum.  Bihar­ah mi 11 a deng hlum a, mi 15 an hliem a; Uttar Pradesh ah mi 22 a deng hlum a, mi 24 lai an hiem niin official thusuok chun a hril. Hieng state pahni haia hin ruo nasa takin a sur a, thlipui, riel le |ek in a zui niin ei thu dawngna chun a hril.

Mi hlemtu Nigeria mi kum 5 intang dingin
BAREILLY:  Ramachandra Sahai, Ashok Nagar hlema Rs. 70,000 la pektu, Nigeria mi pahni, Mark Blade Samuels le Nemdi Kingles Akosa hai chu zanikhan Bareilly Chief Judicial Magistrate in rimsi taka kum 5 sung lungin intang ding le  Rs. 45,000 ve ve chawi dingin thiemnaw an changtir. Hieng pasal 2 hai hin October 7, 2013 khan Ramchandra Sahai chu online lottery Rs.29 lakh i man a, processing fee Rs. 70,000 i pek a ngai tia inpektirin an hlem a, lottery man si lovin a pawisa Rs. 70,000 an lakpek a nih.

Gujarat­Mizoram tlung ding lamlien
NEW DELHI:  PM Narendra Modi chun Rs. 14,000 crore sengin Gujarat a inthawk Mizoram chen tlung dingin lamlien siem a tum a, hi project hminga hin ‘Bharat Mala’ inbuk a nuom. Bharat Mala project hi tu kum, kum tawp tieng hin tan hman beisei a nih tiin Union Road Secretary, Vijay Chhibber chun a hril. Atal Behari Vajpayee khawm khan Golden Quadrilateral ti hming chawiin road project a lo thaw a nih.

NSCN(K) le Ceasefire Agreement cancelled
NEW DELHI:  India sawrkar chun NSCN(Khaplang) le Ceasefire Agreement an ziek chu April 28, 2015 a inthawk khan a cancelled a, inbiekpuina khawm neipui ni tanaw nihai tiin Union Home Ministry thusuok chun a hril. Hienganga thil a thawna san Union Home Ministry chun a hrillang nawh. Amiruokchu, NSCN(K) hin tharum insuona an tan nawk lei le Ceasefire ground rules an bawsiet lei a ni ring a nih. NSCN(R) le sawrkar chun kum khat dai ding Ceasefire agreement an ziek bakah NSCN(Khole­Kitovi) le Ceasefire an puong hun khawm kum khat dang an suksei nawk a nih.

Assam­ah sapeltu 3 kap hlum
GUWAHATI: Zani zingkar inhma tak khan Assam state a World Heritage Site Kaziranga National Park­ah  Forest Guards han hmun pahniah Sapeltu 3 an kap hlum. Sapeltu kap hluma um hai kuta inthawk hin silai le a mu hmu le man a nih. Tu kum sung hin Sapeltu han Samak 9 zet an kap hlum ta a nih.

Assam­ah Zu thalo dawn leiin mi 3 thi, 99 an damnaw
JORHAT: Assam rama Jorhat district a chun zani hmasa zan khan Zu thalo dawn leiin mi 3 an thi bakah naupang 25 thangin mi 99  inrik takin an dam naw niin Police thusuok chun a hril. Zu thalo dawn leia thi le damnaw pha hai hi Dholi Tea Estate­a labourers an ni tawl. An phing a hung naa, an inluok bawk  niin Jorhat SP Amanjeet Kaur chun a hril. Zu thalo dawn leia thi damnaw 99 hai hi an ngirhmun a derthawng hle niin JMCH Superintendent Nilutpal Bhattacharjee chun a hril. Hi thil tlung le inzawm hin Police chun permit nei lova Zu zawrtu mi 3 an man ta a, midang hai khawm man tumin an zawng mek.

Union Cabinet in Smart Cities Mission
NEW DELHI: Sawrkar  hmasain a lo riruong tah Old housing projects le Cities 100 haiah Smart Cities Mission thaw dingin zanita Union Cabinet meeting chun a pawmpui tah. Chun, Employees Pension Scheme (EPS), 1995 hnuoia pensioner­hai chu thla kahtah pension sum Rs. 1,000 pei pek ding le Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 hai khawm Union Cabinet meeting in a pawmpui bawk.

Indonesia ramah mi 8 kap hlum
JAKARTA: Indonesia rama drugs an phurlut leia Indonesia Court in thi dinga thiemnaw an changtir hai laia mi 8 hai chu firing squad han zanikhan an kap hlum. Hieng mi 8 hai hi ramdangmi (foreigners) vawng an nih. Mi 9 hai laia pakhat chu nuhmei a ni a, hi nu in zangaina a ngen chu Indonesia President in a pawmpek leiin kap hlum lovin a um.

Afghan. ah mimkei leiin mi 52 an thi
KABUL: Zani hmasa khan Afghanistan rama Badakhshan Province ah ruosur nasat leiin mimkei rapthlak takel a tlung a, mi 52 zetin thina an tuok pha niin Provincial Governor, Shah Waliullah Adeds chun a hril.

A dangchar taluo leiin  a zun a dawn
KATHMANDU: Nepal rama simkhawlei hrat takel an hning leia Kathmandu khawpuia Hotel building chim hnuoia intang Mr Rishi Khanal (27) chu French Rescue Team in  simkhawlei inhninga inthawk ni 4 hnung April 28, 2015 khan damin an sansuok.  Mr Rishi Khanal chun, ‘ ka dang a char hle a, tui dawn ding a um si naw leiiin ka zun ka dawn el a nih’ tiin  a va sansuoktuhai kuoma a hril.
----------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Kei ruok chun  chu Lalpa en ka ta; ka sandamna Pathien chu nghak ka tih; ka Pathien chun a mi ngai ding a nih. ~ Mika 7:7

Editorial:
Pawl le a sinthaw dan

Pawl hang ti hin Association, Organisation, Union, Federation, Society, Club, Political party, Kohran, School, Office le a dang dang hai a huom sa vawng. Pawl hi thiltum tha tak   neia indin  a ni hlak. Ei hnam sung huop le ram pumpui huopa indin pawl hi a bua siem thei hiel khawpa tam indin a ni ta leiin mi han “The land of Presidents and Secretaries” ti hiel damin an mi ko hlak.  Amiruokchu, pawl ei indin tam ang hu chun pawl hi ei sawr tangkai tawk naw niin an lang. Pawl chi tum tum hai hi an thiltum tlung theina dinga hmatieng pana ke pen tlang ding an nih. An ke pen hrat dan ruok chu an ang tawl nawh. |henkhat hrat taka kal an pen laiin pawl thenkhat chu kal an pen naw a, an inthang chuong lem naw a, thenkhat an hnungtawl a, a tam lem chu thaw nei der lova tawp le bo to an nih.
    
Pawl inthang hrat le hrat loah hin tu m mawphurtu? |huoitu ham annawleh member­hai? Pawl hratna ding chun thuoituhai le member­hai an thangruol le thatho taka hma an lak tlang a tul. Pawl hrim hrim a hrat ding chun thatho taka chet le hmalak zing a tul. Pawl in thathona a neinaw pha chun a hung zawi deu deu a, ieng thil thawnaa khawm an rawl naw a, pawl hratlo chau ni lovin pawl thi a hung ni hlak.
    
Ieng pawl khawm nisienla, Pawl hrim hrim chun inrelbawl dan tha (Efficient management) hi a mamaw hmasa tak ti inla ei hril suol taluo em em ring a um nawh. Ani leh  inrelbawl dan tha chu  iemana ei ti chun: Thaw ding mumal (goal) nei dam, riruongna tha dam, remruotna indik, thawding tha le chiengkuong tak (programme) nei dam, hlawtlingna dinga sinthaw dan rel thiem dam, sin a fe tluong peina dinga enkawlzuina (monitoring) dam, inkeithuoina tha le enfiena hai dam a tul a nih. Inrelbawlna dan chun pawla thawktu le member­hai huikhawm dam,  insawngbawl dan dam, inawpna le mawphurna  inpek dan hai uluk taka thaw hi a nih.
    
Pawl thatho tak le tluong taka a fe pei theina ding chun inlangtlang taka lungril inhmu, thawtlangna tha dam, thawktuhai le member­hai hrietchieng em em puma an thaw ding ruot thiem dam, thuneina le thaw ding sem ruol thiem le indaidan tawk dan tha dam ngaipawimaw hle ding a nih. Thawktuhai annawleh member­hai an mamaw ang pei le an phaktawkah inchuktir le hrilhriet dam, thatho taka an thaw theina dinga boruok tha tak siem pek dam, insukhrattawnna dinga inrawnkhawm rawp dam, ei hmalakna hai thlirlet hlak dam, siem that ngai lai a um lem chun siem that nghal hlak dam a tul hlak.
    
|huoituhai lem chu inennawn le inenfie rawp a tha. Ka pawl thuoi ka thuoi hne am? A goal indik takah  ka thuoi am? a hnungtawl zawngin am ka thuoi, a hmasawn zawngin? Danin a mi phal pek bak chen chen nina ditna lei ringawtin pawl thuoitu ka chellui am? ka member han iengtin am an mi hmu a, an mi beiseina angin ka sukpuitling pek hlak am? tihai hi ngaituo hlak ding a nih. Dawkanah fel taka rorel a, a taka hmu ding um mang si lo hai hin pawl hi ei lo thuoi sei or sawt taluo am ti khawm hi thuoitu han inennawn hlak ding a nih.
            
Theida zawng le a ninaw zawngin la naw inla; Hmar Society sunga khawm tuta hmaa HSA hrat hun lai dam kha ngai a um ie tia hril rik a ni rawp hlak. A hma chun HSA a hratin thil a thaw tha hlak ti chu hi tawngbau hin a hril chieng. Hi lei hin Tribe tum tum a pawl hran hran hai hin kum 30­40 vel liemta a ei tribe sunga pawl chi tum tum lo um hai kha tulai nekin an hrat lem a, sin an thaw tha lem a nih ti hrie a tulaia mihai hi ei insiem tha le ei insukhrat nuom a um hle.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate