Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 29 April, 2015

Wednesday, April 29, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung:
Handloom Mela in dawrtu a nei nawh
CCPUR: District Council, Churachandpur huoihawtnaa  April 29, 2015 chen aw ding “3 Days Handloom Mela (Under Devolution of  Power from Director of Commerce & Industries, Manipur)  hnuoia zani hmasaa YPA GHQ Hall, Hiangtam Lamka hmuna Handloom Mela hawnga um chun dawrtu ding an vai.
       
 
A ni hni ni zanikhan a dawr (stall ) hawngtu hai bak chu dawrtu mi hmu ding an um nawh. Hi Handloom Mela hi vawisun chen ding a nih.

DC in Dr Ambedkar Merit Award an hlan
CCPUR:  Dr Ambedkar Foundation, 15th Janpath, New Delhi in Dr Ambedkar National Merit Award to SC & ST student (Class XII) hnuoia a hung pek chu zani 11:30AM khan Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur in a Office chamber­ah inhlanna a nei. Hi Merit Award inhlana um hai chu Christina Lalrokim d/o Tlangthangzuol of Thailane Veng, Rengkai (Sielmat Christian Hr. Sec. School) le M. Sara d/o M. Chaoba of Leimaram Leikai, D. Phailian (Rayburn College) hai an ni a, Citation le Rs. 20,000/­ Cheque inhlan ve ve an nih.

Nuhmei MDC ngir tum hai an inpawlpui
CCPUR:  Rural Women Upliftment Society (RWUS) le Governance Group/CCPur (Win G/CCPur)  huoihawtnain zani 10:30AM khan RWUS Conferene Hall, Sielmat, CCPur­ah CCPur district­a nuhmei MDC in candidate tum hai inpawlpuina an nei. Hi huna hin Muallum MDC ni lai mek Grace Zamnu; Elwin Tombing (17­ New Lamka East); Lalrammoi (19­Saikot) le Lalkim Gangte (5­Thanlon)  hai an thang. Hi huna hin RWUS le Covernance Win­G chun nuhmei MDC ngir tum hai hi an thlawp thu an puong.

24­Singngat biel ah ngir a tum
CCPUR:  Pumkhanmang chun zani zantieng 4:00PM khan  Beulahlane, CCPur­a a chengnainah reporter hai an hmupui a, MDC election hung um dinga hin 24­Singngat biel­ah a ngir ding thu a hril. MDC a thlangtling a ni chun Muallum bielah inchukna a ngaipawimaw ding thu, Philanthropic sukhratna digna hma a lak ding, lal le thuneitu hai le inthuruol taka khawtlang hmasawnna dinga sin thaw tlang ding, thlierbik nei lova thil a thaw ding thu le a manifesto a puonglang.

CDSVSA in meeting
CCPUR:  CCPur Dist. School Vehicle Service. Association chun zani zingkar khan Chiengkonpang­ah joint meeting an nei a, Bandh/General Strike um chang hmun thenkhat­a bandh um a, hmun thenkhata band um lova a um chang student hai school­a thakna chungthua an harsatna hai an hriltlang. Hmun thenkhata bandh um a, hmun thenkhata a umnaw khawmin student phur hai chun  bandh um nia chun tlan ta lo dingin an rel niin ei thu dawngna chun a hril.

HSA Imphal Annual Sports 2015
IMPHAL/CCPUR: Hungtlung ding April 30 ­May 2 chen ni 3 (Thum) sung aw ding HSA IMPHAL ANNUAL SPORTS MEET 2015 chu Hmar Students’ Association (HSA), Imphal Jt. Hqtr. huoihawtna hnuoiah THAU Ground, Imphal hmun a nei ning a tih.

Opening Ceremony ­ah a hranpa takin Chief Guest nei ninaw ni a, Rev. Lallienthil Sellate, D/S EFCI Imphal Presbytery in Flag keipharna le  tawngtainain Sports hi hawng a tih.

Hi sports sung hin events chi tum tum hieng Football, Badminton, Table Tennis, Saihli Per, Tug of War, Fak thei fak inel, Arm Wrestling, Shot Put, 100 Mtr Race, 3 Legged Race, Spoon race, Needle Race, Ballon Bursting, Inhnelna (toy) tlai inel, Nuhmei Volleyball le Painting Competition hai nei ning a tih. Strict taka thaw tum a ni leiin match hai (outdoor) hai hi zing dar 9 AM (sharp) a tan ni hlak a ta, a hun taka team um lo hai chu minute 10 chen nghak ning an ta, chu khel tieng chu Official­hai thutlukna chu final ni pei a tih, tiin huoihawttuhai chun an hril. Indoor Games hai hi zan hun ah Hmar Community Hall, Lamphel ah zan dar 6 PM a nei zie ning a tih. Hi sports le inzawma Prize Distribution Ceremony chu May 4 zan dar 6 PM khin Hmar Community Hall, Lamphel, Imphal hmunah nei ning a ta, Chief Guest dingin Pu Dr. Chaltonlien Amo, Chairman, HAC, Govt. of Manipur le MLA, Tipaimukh A/C nilai zing ning a tih. Hi hun a hin Local Artiste le Guest Artiste thahnem tawk takin hla’n mipui in awi bawk an tih. Hi sports sung hin inruithei chi reng reng chawi le thaw phal ni naw ni a, buoina siem phal ni naw nih. Buoina siem an lo um ani chun Official haiin iengang action an lo lak ani khawma tukhawma iengkhawm hril thei naw ni hai tiin Information Department, HSA Imphal Jt. Hqtr. thusuok chun a hril. Mi tuel khawm a chin a lienin ngai pawimaw a hi hun hi tawiawm dingin mitin an fiel thu Information Department, HSA Imphal Jt. Hqtr. thusuok chun a hril baka hi ding le inzawm hin mipui, nu­le­pa le naupang hai khawm an phur­in, an tung ta hle niin ei thu dawng na chun a hril. Tu chen hin Team 10 in Team List an submit ta a, an thang ngei ding ti an sukfel tah niin ei thu dawngna chun a hril bawk.

Headline:
Corruption do a sukbo zo ding chu BJP chau a nih: Tapir Gao
IMPHAL: BJP Manipur Pradesh huoihawtnain zanikhan BJP Manipur Pradesh Office, Imphal hmuna BJP Manipur Pradesh chun “Freedom from Congress” ti thupui hmangin Meeting an nei. Hi huna BJP National Executive Member Tapir Gao in thu a hrilnaa chun, Sawrkar nghet le sawrkar hrat chela, hmasawnna sin hrat taka thaw theitu ding le Corruption do a sukbo zo ding chu BJp chau a nih tiin a hril. Manipur tlangam biela ADCs haia June 1, 2015 a inthlangna hung um dinga hin mipuihai chu BJp candidate­hai lo vote seng dingin ngenna a siem.

Tapir Gao hi June 1, 2015 a Manipur tlangram biela ADCs 6 haia inthlangna nei a ni ding le inzawma BJP National Observer a Manipur a hung inzin a nih. April 27, 2015 khan Imphal a hungtlung a; hi ni hin Chandel a pan a, Chandel District Headquarters a public meeting ah thangin mipuihai hmaah thuhrilna a va nei ta bawk a nih.

Th. Chaoba, President, BJP, Manipur Pradesh in zanita an Party office­a meeting huna thu a hrilnaa chun, June 1, 2015 a Manipur tlangram biela ADCs 6 haia inthlangna hung um dinga BJP ticket hni chu mi 340 an tling ta a, BJP  ticket pek ding hai hming chu thawk hnia puonglang ning a tih tiin a hril. Chun, BJP chun MDC seats 140 umah candidate an nei vawng ding thu le sawrkarna siem thei khawpa hratna an chang a beisei thu a hril. Chun, Congress MDC lo ni hlak mi 12 le midang 6, an rengin mi 18 in BJP an hung zawm thar a, an ni hi lawmlut nghal an nih tiin a hril bawk.

JNIMS ­ah Nurse 65 hire
IMPHAL: JNIMS a thawk Nurse­hai an sin thaw chawlsana nuorna an nei leiin JNIMS thuneitu han hi Hospital puotienga mi Nurses 65 hie in JNIMS a um damnawhai an enkawl. Nurse pakhat hi ni khatah Rs. 250 pei pea an ruoi niin Hospital Authorities thusuok chun a hril. JNIMS­a thawk Nurse han Cease work strike hi April 26, 2015 a inthawka an nei tan ta a nih. Nurse hai hin an sin suknghet dinga ngennaa nuorna hi an nei a nih.

UNC bandh in nundan pangngai a sukbuoi
IMPHAL: Zani hmasa zanrila inthawka UNC in Manipur a Naga mihai chengna biel sunga darkar 48 bandh an thaw tan chun National Highway haiah nundan pangngai a sukbuoi pha hle. Imphal­Moreh  le Imphal ­Jiribam Road haiah hi bandh hi a khau zuol niin ei thu dawngna chun a hril.

Sawrkar office­hai sin thaw thei lovin
IMPHAL: JAC of AMTUC & AMGEO pawlin ni 3 sung aw ding Mass Casual Leave an lak leiin  Old & New Secretariat hai thangsain sawrkar office­hai chu sin thaw thei lovin ni 2 sung an um ta niin JAC thusuok chun a hril. Pensioner­hai khawmin Chingamakhong, Singjamei ah a ni hnina dingin zanikhan thungbuma nuorna an nei sunzawm mek.

CIC dingin Thounaojam Ibobi ruot
IMPHAL: Chief Information Commissioner (CIC), Manipur dingin IFS pension tah Mr  Thounaojam Ibobi  ruot a nih. CIC, Manipur dinga Th. Ibobi ruota a umna order hi April 25, 2015 a Nikhilesh Jha, Additional Chief  Secretary in an suo a nih. Thaunaojam Ibobi hi Chief  Wildlife  Warden, Forest Department, Govt. of Manipur sin lo chel hlak, a sina inthawka pension ta a nih.

MPP President Court hmaa inlang dingin
IMPHAL: Manipur People’s Party (MPP) President N. Sobhakian chu May 8, 2015 a Court hmaa inlang dinga ko a nih. MPP  Working members 3 an party­a inthawk kum 6 sung a hnawtdawk leia Court in a ko a nih tiin L. Apabi, MPP Central & Working Committee member chun a hril.

Bandh le Blockade dodalnain human chain
IMPHAL: Democratic Students’ Alliance of Manipur  (DESAM) chun Manipur a Bandh le Economic Blockade um ngun taluo dodalna le bandh/blockade culture tawpsan ta dinga ngennain zanikhan Keishampat Junction, Teddim Road, Imphal­ah human chain 12:30­1:00PM inkar sungin an thaw. DESAM chun  pawl tum tum hai chu an thil ngen nawrnaa bandh le blockade hmangruoa hmang ta lo dingin ngenna an siem.

Mali Interview May 9, 2015­ah
IMPHAL: High  Court of Manipur hnuoia thawk ding Mali sin lakna dinga hnina lekha pehai ta dingin May 9, 2015 in High Court Complex, Mantripukhri a interview nei ni dingin Joint Registrar, High Court of Manipur chun inhriettirna a siem.

Others:
NSCN(R) le sawrkar thlungpui han Ceasefire Agreement
NEW DELHI: April 28, 2015 a inthawka tiem tana kum khat sunga dingin India sawrkar le NSCN (Reformation) hai chun April 27, 2015 khan Ceasefire Agreement an ziek. NSCN(R) thuoitu Wangting Naga inrawinaa NSCN(R) members 7 hai chun hi ni hin Ministry of Home Affairs le Ministry of  Defence official hai an inhmpui bawk. Ceasefire Agreement zieknaa hin Ashok Pradhan, Special Secretary (Internal Security), Ministry of Home Affairs le Shambhu Singh, Joint Secretary (NE), Ministry of Home Affairs hai khawm an thang. April 27, 2015 ni ma hin India sarkar le NSCN)Khole­Kitovi) han April 28, 2015 a inthawk tiem tan dingin  Ceasefire kum khat dang an suksei nawk.

Mizorama  Economic  Blockade tawpsan
AIZAWL: April 27, 2015 zingkara Cachar le Hailakandi district, Assam a Truck neitu le Drivers Association han hun tiemchin um lo dinga Mizoram Economic Blockade an thaw khum chu, Blockade thawtuhai, Assam le Mizoram sawrkar han inbiekremna an nei ta leiin April 27, 2015, zan dar 7 a inthawk khan Economic Blockade hi tawpsan a ni tah. MZP le Mizo Thalai Pawl  (MTP) han Aizawla Inner Line Permit (ILPs) khau taka an check dodalnaa economic blockade hi thaw a um a nih.

Cabinet minister 1 le Parl. Secretaries 5
KOHIMA: Zani hmasa khan Nagaland CM T.R. Zeliang in BJP MLA le Parliamentary Secretary, Paiwang Konyyak Cabinet minister ah a hlangkai bakah parliamentary secretaries thar 5 a lak belsa a, Parliamentary Secretaries 5 hai laia 4 hai chu Independent MLAs an nih. Paiwang Konyak hi  Transport, Information & Public Relations chanvo pek a nih. T.R. Zeliang chun May haptakar khatna velah a ministry a suklien ding niin a hril. Chun, NPF sunga inremnawna um khawm a la fe pei a, hi inremnawna hi chingfel a ni theina dingin NPF President Dr Shurhozelie Liezietsu chun April 30, 2015 khin General Convention nei dingin a ko.

Nagaland sawrkarin thangpuina Rs. 10 lakh
KOHIMA: Nagaland Governor, P.B. Acharya le Nagaland CM T.R. Zeiang hai chun Nepal a simkhawlei inhning tuorhai thangpuina dingin Rs. 5 lakh ve ve pek dingin an puong. Rs. 10 lakh hi Nagaland state sawrkar hmingin Nepal  kuoma an tuorpuizie suklangnain pek ning a tih tiin Nagaland sawrkar thusuok chun a hril. P.B. Acharya chun a Nagaland mipui hai a nuom taphawt thangpuina hi pe ve dingin a ngen.

Kalyani­ah Bank suom,  Rs. 47 lakh lakhmang
KALYANI: Zanikhan West Bengal a Nadia district sunga Kalyanai hmuna Allahabad Bank Branch chu suomhmang 3, silai chawi han sunchang laiin an suom a, Rs. 47 lakh an lakhmang hnungin an tlan hmang. Suomhmang pathumhai  hi Bank sungah an va lut a, Bank thawktuhai chu silai leh chuktuoin pawisa bawm an inhawngluitir a, pawisa um an hmu po po la in an tlan hmang a nih tiin Police han an hril.

Relief Ops. enpuitu dingin Cabinet minister 4
NEW DELHI: Bihar a Simkhawlei inhning le inzawma relief operations enkaipuitu dingin PM Narendra Modi chun Union Cabinet ministers 4, Dharmendra Pradhan, Anant Kumar, Radha Mohan Singh le J.P. Nadda hai a ruot. Chun, Zanita New Delhi­a  BJP Parliamentary Party meeting a chun, BJP MPs po povin an thla khat hlaw Nepal a simkhawlei inhning leia harsatna tuorhai thangpuina dinga pek an remti niin Union Minister, Mukhtar Abbas chun a hril.

Delhi CM in hrilfiena pe dingin
NEW DELHI: Delhi Law Minister Jitender Singh Tomar chu a Law Degree Certificate a tehlem (fake) nia hril le sawisel a ni a. Hi thua hin AAP thuoitu le Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chun Jitender Singh Tomar chu hrilfiena pe dingin an hriettir. Selkaltu pawlhai chun Tomar hi Law Minister a ninaa inthawka inban ding hielin an nawr a nih.

MP naupang takin a thla khat hlaw
CHANDIGARH: India rama Lok Sabha MP naupang tak  Dushyant Chautala (26) chun a thla khat hlaw Nepal a simkhawlei inhning leia harsatna tuortuhai thangpuina dingin Prime Minister’s  National Relief Fund (PMNRF) ah a pek ding thu zani hmasa khan a puonglang. Dushyant Chautala hi Indian National Lok Dal (INLD) ticket­a Hisar Parliamentary constituency, Haryana a inthawka thlangtling a nih. INLD chun zani hmasa khan Nepal a simkhawlei inhning leia harsatna tuorhai thangpuina dingin blankets, biscuits, tui bottles le thil dang dang Trucks 2 sipin Sirsa a inthawk Nepal ramah an thawn.

Zangnadawmna  pek ding Rs. 6,00,000 seng
NEW DELHI: India rama simkhawlei inhning leia thina tuok sung han zangnadawmna an dawng ding chu Rs. 6,00,000 seng a ni ta lem ding a nih tiin official thusuok chun a hril. Prime Minister’s   National Relief  Fund (PMNRF) a inthawk Rs. 2,00,000 seng le National Disaster Relief Fund (NDRF) a inthawk Rs. 4,00,000 dawng an ta, a renga zangnadawmna an dawng ding chu Rs. 6,00,000  a hung tling phak ta ding a nih. Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Vijay Samla khawmin an Ministry a inthawk Rs. 2 crore cheque PMNRF a dingin April 27, 2015 khan PM Narendra Modi  kutah an hlan.

Mi 8 Heroin kg. 232 leh man
MUMBAI: April 20, 2015 khan Coast Guard le Navy han Pakistan Lawng pakhat, Heroin 232 kg, Satellite phones 3, Global Positioning Systems le mi 8 phurtu an man a, April 27, 2015 khan Yellow Gate Police han mi 8 hai hi Mumbai Court hmaah an inlangtir a, may 5, 2015 chen  Police Custody­a la um dingain a rel hri phawt. Heroin hi Rs. 6.93 crore manhu vel nia hril a nih. Mi 8 mana um hai chun Ngamantu kan ni a, heroin hi Rs. 10,000 hlaw dinga mi thenkhatin an inphurtir niin an hril.

Rajasthan a motor eksiden­ah mi 7 an thi
BIKANER/JAISALMER: Zanikhan Rajasthan state a Jaisalmer le Churu district haia hmun pahnia motor eksiden leiin mi 7 an thi a, midang 18 an hliem. Churu district a Ghantel village a car le SUV inbawtuoah mi 3 an thi a, mi 6 an hliem. Jaisalmer district a SUV eksidenah mi 4 an thi a, mi 12 an hliem.

ATTF cadres 4 damsung lungin intang ding
AGARTALA: All Tripura Tiger Force (ATTF) cadres 4 hai chu October 1, 2008­a a zawna bomb sukpuokna le inzawmin Additional District & Session Judge, West Tripura SB Dutta chun zanikhan damsung lungin intang dingin thiemnaw an changtir. Damsung lungin intang dinga thiemnaw inchangrir hai chu Dinesh Debbarma, Sachindra Debbarma, Bikash Debbarma le Kumaria Debbarma hai an nih.

Bus eksiden­ah mi 3 thi, mi 45 hliem
KANNAUJ: Zani zingkar khan Hardoi bulah passenger Bus pakhat a eksiden a, lampui sir ruomah an letthla leiin mi 3 Naseeruddin (65), Ahsan (26) le Azeez hai a hmuna an thi a, midang 45 an hliem. Bus eksiden leia thi sunghai kuomah zangnadawmna Rs. 2,00,000 seng le hliem hai kuoma thangpuina Rs. 20,000 seng pek ning an tih tiin Anuj Kumar Jha, District Magistrate chun a hril.

Custom han rangkachak kg. 1.86 leh an man
MANGALURU: April 27, 2015 khan Mangaluru International Airport, Kenjar hmuna Dubai a inthawka hung vuong passenger pakhat Md. Luqman Ahmed (29) of Hyderabad chu rangkachak 1.86 kg leh Customs han an man. Rangkachak hi vuongna seat hnuoia a thupruk a ni a, Rs. 50,55,912 manhu a nih tiin Custom pawl chun an hril.

US in Nepal kuomah dollar 9 million
WASHINGTON: US sawrkar chun Simkhawlei inhning hrat takin a sawi leia harsatna nasa tak tuok Nepal sawrkar kuomah thangpuina dollar 9million pek dingin a puong. US chun April 18, 2015 khan Nepal kuomah dollar 1 million a lo pek ta niin US Secretary of state John Kerry chun zanikhan New York­a reporters hai kuoma a hril. US chun sansuokna le sawmdawlna sin thawtu dingin US Air Force­a C­17s vuongna pahni Afghanistan rama a tirlut ta bawk niin US Defence Secretary Ashton Carter chun a hril.

Nepal simkhawlei inhninga thi mi 10,000 an tling el thei
KATHMANDU: Nepal a Simkhawlei inhning leia mihriem thina tuok chu 10,000 an tling el thei. Mi 10,000 an thi naw khawma kum 1934 a Nepal a Simkhawlei inhninga mithi zat 8,500 nek chun an tam lem ngei ka ring tiin Nepal PM, Sushil Koirala chun a hril. Zani chen khan Nepal Home Ministry official thusuok chun mithi zat chu 4,349 le hliem zat chu 7,000 chuong niin a hril.

----------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Kei ruok chun lawmthu hrilna rawl leh i kuomah inthawina inhlan ka ta; Thu ka tiem ta chu hlen ka ta, Sandamna chu Lalpa ta a nih,” tiin - Jona 2:9

Editorial: NE bielin ei thawhla ding a nih

Centre­a sawrkar cheltu an hung inthlakthleng a. BJP thuoina hnuoiah NDA sawrkar indin niin ro an hung rel tan a. India mipuhai chun sawrkar thar chunga hin beiseina ei nei lien hle a. Ei beisei angin ro an rel am ti le, ei beisei angin sin an thaw am ti chu India mipui han hriet theina ei nei deu phuor ta ngei ring a um. Mihriemhai hi ei dit dan le tha ti dan an ang naw a. Thenkhat chun NDA sawrkar hmalak dan hi tha ei ti zawng le ei thlawp  thei zawng a ni ngei ring a um. Mi thenkhat ta ding ruok chun NDA sarwkar hmalak dan hi tha ei tinaw zawng le ei lem thei naw zawng a ni ring a um. An inlal sung ding hi kum 5 a ni phawt a, iengang charin am India ram le a mipuihai ta dingin hmasawnna sin an thaw a, iengangin am inthlak danglamna a um ti ruok chu hunin a la hung hril ding a nih.
 
Sawrkar thar a ni ang ngeiin sawrkar thlungpui  chun a policy le a programme hai a hung thlakthleng a. Hi inthlakthlengna zui le hmang thiem thiem state le Union territory han ei sawr tangkai thei le ei hmasawnpui ding a nih. Hi lei hin state le UT tum tum a sawrkarhai khawmin an sin thaw dan le an hmalak dan hai an thlakthleng ve a tul ding niin an lang. Sawrkar thar policy le programme hai hrim hrim a kal zawng le a dem zawnga chehai chu an thaw fuk nekin an thaw fuk naw lem ring a um. Sawrkar thar chun a policy le a programme hai a thlakthelng a, a siem thar chu  thil awm a nih.
 
Nauhai khawm nu le pa thlawp, thangpui le an thuawi thiem thiem an dingchang hlak angin Central a sawrkar thar hmalakna thlawp le a zui thiem thiem state le UT hai chu an hung dingchang ding a nih. Khawvela ram ropui, super power le UN a vote power hiel hmang thei US President  Barack Obama chun an ramin inthlakthlengna (change) a mamaw tia a hril ang ngeiin hma a hang lak a, harsa rak lovin term hni US President chel thei dingin thlangtling le an party chu thlanglal nawk an nih. Hiengang deu hin India rama sawrkarna cheltuhai khawma hma lak ve chu thil tulah an ngai ve ding am maw?
 
Sawrkar thlungpui chun India hmarsak biela states 8 hai special category a sie an nina a suktawp ruok hi chu India hmarsak biel mipuihai ta ding chun policy le programme thar tha ni thei dingin an lang nawh. India hmarsak biel mipui chun hi thil hi nasa taka ei tuorhla, ei harsat le ei hnungtawl pha ding niin an lang. Manipur CM in zani hmasaa New Delhia NITI Ayog Sub­Committee meeting huna “NE biel Special Category state a sie an nina la sunzawm pei ni raw seh” tia ngenna a siem hi thil awm takel a ni a, India hmarsak state a CM dang, hi meeting­a thang hai chun an Amen pui seng ring a um. NE biela states 8 hai laia Assam ti lo, state danghai hi chu thawsuok le hmusuok nei lo, sawrkar thlungpui chawmhlawm ei ni a. Special category state ei nina hlip le suktawp pek ei ni chun ei thawhla hle ding a ni ti chu a chieng sa a nih.
 
Special Category state a sie ei nina el chau an le, Police Modernization a dinga fund peka ei um hlak khawm Centre a NDA sawrkar chun a suktawp tah. NE biela Police hai hi training tha lem, hmangruo tha lem le a dang tam tak mamaw le baksam an nei laia hienga fund pek tal lova an um chun iem ei chang ding? Ei hmakhuo ding chu harsatna le hnungtawlna a hung ni ding a nih.
         
Sawrkar thlungpuiin Centrally Sponsored Schemes (CSS) hnuoia sum a mi pek zaah 90 a tum a, zaah 10 tum dinga a mi ti khawm ei thaw thei naw laia Special Plan Assistance, Special Central Assistance le Normal Central Assistance hai chen sukbo a hung ni ta ding a ni a, NE biel ta ding chun beidawng um takel a nih. Hi kawnga hin chu Central ­a sawrkar tharin a policy le a programme a thleng hi NE biel mipui ta ding chun thiltha le thil lawmum, policy le programme thar tha ti thei ni naw nih. NE biel ta ding chun harsatna nasa tak intluntu ding a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate