Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 22 April, 2015

Wednesday, April 22, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPur Police han Zu litres 680 an man
CCPUR: April 20, 2015 (zani hmasa) zan dar 7:30 vel khan Mr Emmanuel L. Fimate, MPS, SDPO/CCPur inrawinaa CCPur Police team chun Khumujamba­ah DI/Pick­up MN07D­0483 neitu le driver hai chu manin Police Station­ah an thuoi. Mana um hai chu Laishram Inaoton @ Naoton (36) s/o (L) L.Tombi of Khumujamba le Ningthoujam Megachandra Singh (42) s/o (L) N.Tikendra Singh of Zoveng Khuga Tampak hai an nih. Zani zingkar khan SDPO/CCPur inrawinain Custom & Excise Department han motor hi an dap a, motor sunga inthawk Plastic bag 12 a inthun Zu var (tuolsung zu) packect 36, litres 680, a suma sutin Rs. 57,600 manhu ding dapdawkin an man. Zu hai hi DI Pick­up motor tuong chung, a body le inruol chara a thuong thingpheka an inkhum vawng sunga an thupruk a nih. Zu mana um hai hi Police Station­a Urinal Shed­ah an bunthlak vawng.

UZO in Intellectual Meet an nei
CCPUR: Zanikhan United Zou Organisation chun Zogal Memorial Hall Complex, Zoveng­ah Intellectual Meeting­cum­Discussion program an hmang. Hi huna hin UZO President Chinlunthang chun “Nga in an tam an thipui a, Mihriemin an tam an dampui” ti thupui hmangin paper a present a. Socio­Economic Development le Custom & Tradition humhalna dingin a thei china hmun pakhatah In 1000/2000 inkar cheng ding, Education Policy chungthua hmalak dan ding, Mi research thawnaah Hnam/tribe el chau ni lova History tha tak humhal a ni thei dan ding hai a hril. Hi huna hin Upa Suankhanmang, Chief of Tangpijol in “Zou Custom (Zou Tawndan), Gl. Tungnung, Vice President, UZO GHQ in “Zou Population & Census” le Khaiminlian in “Electoral Reforms” le Suanlyan Tungnung in “Zou Archive and Library­cum­Study Centre” ti thu haia presentation an pek bawk.

Lawmthu hrilnain thangsuopuon an insiltir
CCPUR: Saikawt Sub­Division Demand Committee chun, Saikawt BDO chu Sub­Division­a dawmsang a ni theina dinga theitawpa hma lapuitu Pu Dr Chaltonlien Amo, Chairman, HAC, Govt. of Manipur le bieltu MLA Pu T.N. Haokip hai chu zanikhan Imphal­a an chengna in haia fein SSDC a Chairman, Timothy Z. Zote; Sec. R. Lalkaisanga, Ramnghinglo, Exe­Committe Member le Pu Thangsei Guite, Ex­ Member han lawmthu hrilnain Thangsuopuon an insiltir. SSDC chun an hmalakna lo thlawptuhai po po chungah lawmthu an hril bawk. Saikot Sub Division a dawmsangna ding hin Gazatted order la suoknaw sienkhawm cabinet in a passed ta le April 24, 2015, 10:50AM a CM O.Ibobi Singh in a hawng dinga ti a nih. Saikawt Sub­Division­a dawmsangna ding thu hi Dec, 13, 2015 nia Ngurte khuoa  HSA Platinum Jubilee hmang huna CM in a lo puong ta a nih. (LRS)


April 27 chen PS Custody­a um dingin
CCPUR: 7­Assam Rifles le Police han Mandop Leikai, Hiangtam Lamka hmuna Nitrosun mum 380, Vitral mum 19; SP le RP mum 1230, Rs. 40,000 manhu le an man Md. Lakib Ali (24) s/o Md. Tayab Ali chu zani hmasa zan khan CJM/CCPur Court hmaah an inlangtir a. CJM chun April 27, 2015 chen Police Custody­a la um phawt dingin a chungthu a rel. Police chun FIR No.38 (4) 2015 CCP­PS U/S 21 (C) ND & PS Act an registered.

DLC meeting on BADP nei
CCPUR: Zani 11:30AM khan Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur inrawinain a Office chamber­ah District Level Committee on Border Area Development Program (BADP) meeting nei a nih. Hi huna hin MP, Minister, MLA hai aiaw hai khawm an thang. Meeting­a hin Annual Action Plan for the year 2015­16 draft proposal an hriltlang. Proposal hi State Level Committee on BADP in final an thaw ding a nih.

Dist. Hospital­ah Special Ward
CCPUR: District Hospital, CCPur­a chun Trauma Centre building­ah Special Ward­ single bedroom le double bedroom 2 siem a ni ta a, book nuom han doctors le Sister incharge hai fethlengin Medl. Supdt kuomah booking thaw thei ning a tih, Single room with bathroom & toilet um man ni khatah Rs. 600/­ le double bedroom with bathroom & toilet Rs. 300/­ per bed/per day a nih tiin Med. Supdt. chun inhriettirna a siem.

Headline:
Mizoram­ah Ruo le thlipui leiin mi 1 a thi, midang 5 an hliem
AIZAWL: April 20, 2015 zan khan Aizawl khawpui le a se velah ruopui vanawn a sur a, thlipui hrat takin a zui leiin mi tam takin harsatna an tuok pha. Ruosur nasat lei le thlipui hrat leiin Aizawl khawpui sunga chenghai chu zal mumal thei lovin an um a, thenkhat lem chu an khawvar pha hiel niin ei thu dawngna chun a hril. Vaivakawn ah mimkeiin pasal pahni a vur khum a, pakhat dama sansuok a ni a, pakhat dang ruok chu mimkeiin a vur hlum. Thina tuok hi Tej Bahadur (65) of Vaivakawn niin Pu Lalchungnunga, Deputy Commissioner, Aizawl chun a hril.

Hmun dangah thlipui hrat leia rangva pakhat a mut lengin Car pakhat a deng fuk a, Car sunga chuong mi 4 an hliem a, Aizawl Civil Hospital panpui an ni a, an hliem inrik naw leiin first aid pek an ni hnungin Hospital­a inthawk insuoktir nawk an nih. Thlipui hrang hin Aizawl khawpui le a se velah mihriem chengna In 181 a suksiet a, hieng hai laia 8 hai chu hluo thei ta lo hiel khawpin a mut siet a, In 76 hai khawm a se nasa hle. Thlipui hrang hin Electric ban hai le a hrui hai nasa takin a suksiet a, hmun tam taka cheng hai chu electric meivar nei lovin an um pha. Thlipui hrat taka a hrang ding hi hrietlawkna kan lo nei nawh tiin State Directorate of Science and Technology official thusuok chun a hril.

Imphal:Headline
Catholic school hai an la kai dukdak thei nawh. Sawrkarin Nilainia inthawk hawng dingin an hriettir
IMPHAL: DESAM, AMSU, Students nu le pahai thangruola Catholic Schools 5 hai hawng le class tan nawk dingin hma la hai sienkhawm Catholic School­hai hawng mumal thei lo le class nei dukdak thei loin an la um. Catholic School Schools 5 khartu KCP(MC) chun School compound­hai indona fiel kan insuo ding a nih tia vauna an la siem leia Catholic school hai hi hawng ngam lova um niin ei thu dawngna chun a hril.

Hieng laizing hin Manipur sawrkar chun Catholic school khar­a um hai chu April 22, 2015 (Wednesday) a inthawka hawng dingin an hriettir. Hi thu hi zanita cabinet meeting in an rel a ni a, sawrkar chun hieng school hai hi home department fethlengin venghimna tha tawk a pek dingin cabinet chun an rel bawk. School hawng lo hai chunga action lak ding, BSEM hnuoia affilation chen hlip pek ding ti a nih. Cabinet chun RTE provision hnuoia Manipur Education Code 1982 siem that dingin an rel bawk.

Man inhuomin nuorna an nei ding
IMPHAL: All Manipur VDF Welfare Association chun zanikhan Keishampat Leimajam Leikai Community Hall­ah an uniform leh thungbuma nuorna an nei. Man inhuomin an nuorna hi an la sunzawm pei ding niin N. Rameshor, Publicity Secretary, All Manipur VDF Welfare Association chun zanikhan thusuok a siem. Manipur CM le Dy. CM hai chu an ngenna ngaipawimaw tawk lovin an intum. VDF pawl hin thla tina an honorarium sukpung dinga nuorna hi an nei a nih.

Harsatna nasa tak a siem pha
IMPHAL: April 20, 2015 zanrila inthawka All Manipur Hill Districts Contract Basis Teacher’s Association in darkar 72 sung aw ding Inter­State Road Transport Services bandh an thaw tan leiin Imphal­Dimapur Road le Imphal­ Jiribam Road haiah motor an tlan naw leiin nundan pangngai a sukbuoi a, mipuiin harsatna nasa tak an tuok pha. Mao Gate ah motor tam tak an intang pha mek bawk.

April 27­ah bandh thaw an tum
IMPHAL: June 16, 2015 a Manipur Police hnuoia Police Constable(Male) lakna result April 25, 2015 chena state sawrkarin a puonglang naw chun April 27, 2015 khin darkar 24 sung Manipur bandh kan thaw ding a nih tiin MD Khan, Secretary, All Manipur Constable Male, 2013 chun thusuok a siem.

JNIMS OPD khar tan a nih
IMPHAL: Zanita inthawk khan Teacher’s Association, JNIMS in Cease Work Strike an tan leiin JNIMS OPD khar a nih. Teacher­hai hin Director incharge of JNIMS thleng dinga ngennaa nuorna hi an nei a nih.

Ar le Varak 1,300 that nawk
IMPHAL: Zanikhan bird Flu natna hri inlengna bielah Ar le Varak 1,300 lai that le phum nawk an nih tiin Dr N. Rajendro, Director, Vety & AH, Manipur chun a hril. Imphal East District a khawm Ar phurlut le phurdawk bakah Arsa zawr khap a ni tah. Tuchen hin Ar le Varak thatna sin chu 100 ah 40 zo a ni ta a, la sunzawm pei ning a tih tiin Dr N. Rajendro chun a hril.

Khongjom Day Celebration, 2015
IMPHAL: April 23, 2015 khin Khebaching (Khongjom) ­ah Khongjom Day, 2015 hmang ning a ta, CM O.Ibobi Singh khuolienin tang a ta, Dy. CM Gaikhangam functional president in thang a tih.

Drugs thaw mi 5 an man
IMPHAL: Zani sun dar 12:30 vel khan Khumidok Sorok Mapal, Imphal East a chenghai chun an area sungah Drugs thaw mi 5 an man a, an insung thuomhnawhai an suksiet pek bawk. An area sungah drugs zawr le thaw an pung pei leia tuolsung mihai lungsena hi thil hi an thaw a nih.

Others:
Odisha CM hlui JB Patnaik a thi
HYDERABAD: Odisha Chief Minister term 3 lo chel ta le senior Congress leader Janaki Balabh Patnaik (JB) Patnaik chu zani zingkar khan Tirupati, Andhra Pradesh­ah kum 89 mi niin a thi. Mr Patnaik hi Rashtriya Sanskrit University convocation­a thang dinga fe, awm na a suonlam leia zani hmasa zana kha Hospital­a admit a nih. A ruong hi Bhubaneswar tieng zanikhan panpui a ni a, vawisun hin Puri hmuna a ruong rawliem ning a tih.

Mr Patnaik hi kum 1980­a a hmasatakna dinga Odisha CM sin chel tan a nih. Kum 2009­2014 inkar khan Assam Governor sin a lo chel bawk. State sawrkar chun ni 7 sung sun dingin a puong.

Thingrai­a sumdawngtu mi 2 man
HYDERABAD: Andhra Pradesh Police chun zanikhan dan lova Thingrai­a sumdawngtu mi pahni hai chu Thingrai Rs. 10 crore chuong manhu leh an man. Mana um hai chu Sounderrajan le Saravanan hai an ni a, Sounderrajan hi Hasira, West Bengal hmuna man le Saravanan hi Chennai hmuna man a ni a, an kuta inthawk hin Thingrai tonnes 12.5 a rik man a nih.

Ramdev in Cabinet minister status a hnawl
SONIPAT: Yoga Guru Ramdev chun Haryana sawrkarin cabinet minister status pek a tumna chu a hnawl. Hi thu hi zanita Sonipat hmuna rally huna thu a hrilna huna a puonglang a nih. Haryana sawrkar chun a state­a Yoga le Aurveda promote­na tiengah Ramdev hi brand ambassador­a a hmang mek le April 13, 2015 nia khan cabinet minister status pek dinga a lo puong ta a nih.

Home ministry in MP 30 hai Hindi training
NEW DELHI: Ministry of Home Affairs (MHA) chun Tamil Nadu, Kerala, West Bengal le North East haia inthawka MP (Member of Parliament) Hindi tawng thiem lo, Hindi tawng inchuk nuom 30 hai Hindi training pek a tum a, Central Hindi Training Institute (CHTI) chun April 24­27, 2015 inkar sung khin Parliament House­ah hieng MP hai hi Hindi an inchuktir ding niin MHA chun a hril.
MPs Hindi training nei nuom hai lai hin senior Congress leader KV Thomas, BJD MP Rita Tarai, TMC MP Tapas Mandal, CPI(M) MP Shankar Dutta le TRS MP B Vinod Kumar hai khawm an thang. Hieng laizing hin BMK Rajya Sabha MP KP Ramalingam chun, hienganga sawrkarin tawng pakhat promote tuma hma a lakna hi tha a tinaw thu a hril a, thil tul lova pawisa seng ralna mei mei a nih tiin a sawisel.

Pakistan mi 8 lawng le Heroin kg. 250 leh man
AHMEDABAD: Indian Navy hai chun zani hmasa zantieng khan international maritime boundary line, Gujarat coast­ah Pakistan Lawng pakhat­a sung a mi 8 hai chu Heroin kg. 250 leh an man a, Coast  Guard hai kutah an inhlan. Intelligence report um leia kar hmasaa inthawka hi lawng zawngna sin hi thaw tan ni tain zanita Delhi­a Defence Ministry thusuok chun a hril a, report um lei hin India indo lawng le surveillance vuongna han ni iemanizat an lo enthlak ta niin a hril bawk. Heroin mana um hi Rs. 600 crores (vaibelsie 600) manhu vel ding nia hisap a nih. Heroin baka hin sattelite phone le global positioning system khawm lawng sunga hmu a nih.

Jharkhand Oppo. han land bill thuah bandh
RANCHI: Jarkhand Vikas Morcha (Prajatantric) inrawinaa Jharkhand Opposition parties hai chun Centre­a Modi sawrkarin Land Acquisition Bill a siem dodalnain May 4, 2015 khin state pumpuiah bandh an thaw ding thu JVM Chief Babulal Marandi chun a hril. CPI, RJD, SP le JD(U) han zani hmasaa ni khat sung inrawntlangna an nei hunga bandh hi thaw dinga an rel niin Marandi chun a hril. Land Acquisition Bill hi parliament­ah passed a ni chun Jharkhand­a mihriem vaibelsie khat chuong hai chu chengna ding in nei lo le ram nei lovin an um pha ding a nih tiin Marandi chun a hril.

NEHU Pro­VC office silaia kap
TURA: Tu ti hrietlo hai chun April 19, 2015 zan khan NEHU Tura campus­a Pro­Vice­Chancellor Prof. Eugene Thomas chengnain chu silaiin an kap. Iengleia silaia an kap am ti hriet a la ni naw a, thi le hliem an um naw bawk. Amiruokchu Tukver frame pathum an kapsiet niin Prof. Eugene Thomas chun a hril.

J&K­ah tui a lien
JAMMU: Jammu and Kashmir a chun tulaia ruo nasa taka a sur leiin Jhelum vadung tui chu tium inchikna pel zar zarin a luong. Hi lei hin Jhelum vadung bul hnai le hmun inhnuoina hmuna cheng hai chu fimkhur le inring zinga um dingin Irrigation & Flood Control Department chun an hriettir. Hieng laizing hin Kargil le Ladakh divsion a chun darkar 24 liemta sunga ruo nasa taka a sur lei le vur a tla nasa leiin boruok nasa takin a sukdei pha. Ruo nasa taka a sur le vur tlak nasat lei hin Kargil town chu electric meiver nei lovin a um bakah Menamarg, Drass le Zanskar haia chun vur 1.2 feet a sa in a tla niin ei thu dawngna chun a hril.

Cell phone charging theina Solar helmet
HUBBALLI: Hubbali hmuna solar energy expert Mahesh Shivashimpiger chun bag le helmet solar hmanga Cellphone /mobile charging theina ding a siem suok. Hi thil hi tlangkai mi, sales executives, civil engineers le nisa hnuoia hun tamlem hmang hai ta ding bika a siem a nih. Mahesh chun, medical representatives sinthawa invak, mobile battery nei lova um hai a hmua inthawka solar backpack siemsuok dinga ngaituona a hung nei a ni thu a hril a, laptop annawleh smartphone chu solar panel­ah thlungzawma charging thei a ni thu a hril a. Solar Helmet a siem khawm hi charging thawthei el chau ni lovin lu a sukdei thei niin a hril.

Lungmeihawl khura tuilet leiin mi 7 an thi
BEIJING: China rama Shanxi province­a Lungmeihawl chodawkna khura tuilet leiin lungmeihawl chodawka sinthaw mi 7 an thi bakah sinthawtu mi 17 hai chu lungmeihawl chodawkna khurah an intang niin Xinhua news report chun a hril. Lungmeihawl khura intang mi 17 hai hi sansuok tumin sansuokna sinthawtu mi 600 vel han ngawr takin hma an lak mek a, khur sunga tui chu pump dawk mek a nih. Hi thiltlung huna hin lungmeihawl khura sinthaw mi 247 an um a, mi 223 hai chu dam le himin an suokdawk niin ei thu dawngna chun a hril.

Pak. Taliban han Missile ‘Omar­1’ an nei ta niin
ISLAMABAD: Pakistan rama Tehreek­i­Taliban Pakistan (TTP) pawl chun an pawl siem ngei “Omar­1” missile chu hlawtling takin an ensin ta niin zani hmasa khan an puong. A hun le hmun izir­a “Omar­1” missile hi thiekdar le remkhawm nawk el thei niin TTP spokesman Muhammad Khurassani chun a hril.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
I thlarau kuoma inthawk hi khawlai am feng ka ta? I hmaa inthawk hi khawlai am tlanhmang ka ta? ­Sâm 139:7

Editorial:
Election le mipui zalenna
Mipui ro inrelna (Democracy) ram ei ni angin a hunbi peiah ei rama chun inthlangna (election) ei nei hlak a. Manipur­a Hill district haia Autonomous District Council haia chun 6th Scheduled hnuoia ADC ngenna leiin thanghni chuong zet ADCs 6 haia inthlangna nei thei lova a um hnungin kum 2010 khan ADCs 6 haia chun cham le cham lovin election ei lo nei ta a, hmun thenkhata lem chu inthlangna mumal takin a fe thei naw a, member thenkhat chu sawrkarna siemtu Congress sawrkarin a ruot fawm dam an ni a. Thenkhat nawk thung ruok chu mipuiin an thlang ni lo, sawrkarin a ruot ni bawk lo, mi thenkhat tlawmte in an thlang/ruot a ni thung. Tuta Manipura MDC hai term chu a tawp tep ta leiin term thara dinga inthlangna June 1, 2015 a nei dinga remruotna siem a ni a. Hi le inzawm hin Political party tum tum le MDC election­a ngir tum intending candidates hai chun hma an lak tan mek a nih.

Mimal le party thenkhatin MDC election dinga inpuochana nasa taka nei tana, hma an lak tan mek laiin thenkhat ruok chu an la to tawk tawk el. Hi thil hi chik taka ei ngaituo chun a sungrila iemani chu a um a nih ti hi chieng takin an lang. Manipur­a sawrkarna siemtu Congress ruok chun candidate malin hma an lakna inlang naw sienkhawm hma an lak tan a, tulai hin development sin tum tum hawngin mipui a zawr tan mek. April 24, 2015 nia CCPur District sunga CM O.Ibobi Singh in SDO/BDOs, TD Block buildings le Power Sub­Station a hawng ding hai khawm hi MDC election hung um ding lei a ni el awm deh! ti chu mi tam tak hmudan a ni ngei ring a um.

Election Commission chun election huna hin political party le candidates han tharum, thawluina, invauna le sum le pai hmanga mipui vethlem a khap hlak. Sienkhawm, a kum telin ei inthlangna hai a thienghlimnaw deu deu a, invauna, booth capturing le inthatna hai thangin thil indiklo le ditum lo a tlungin a pung tuol tuol el ta a, mipui zalenna chu khuopde in a um mek a nih ti hi Bu le Hme thehran thei lova a fekawp tlat angin a um ta a, thil pawi takel a nih. Hi thil hi ei ram tlaksietna, hmasawnna thil a ni ding ang taka a fe theinaw leia ei ramin hma a sawn thei nawna san a nih.

Ram inhawi le ram hmasawn ni ding chun mipui han zalen taka dit an thlang theina dingin ei politics a fai a, a thienghlim a tul. Ram hmasawn le ram changkang hai ei hang thlir chun, mipuiin an dit hai zalen takin an thlang thei a, an politics a faia, a thienghlim leiin an ram roinrelna khawm a felfai. Chun, ram thuoitu ding hi an dit uluk em em bawk. Tuta khawvela ram ropui tak America ram khu ei hang thlir a, thuoitu thlangna kawnga an dit uluk hle. An ram thuoitu lu tak President ding an thlang dan dam khu ei rama thaw ve thei inla nuom a um takzet. Inthlangna tak tak an nei hmain an candidate ding zawngna ‘primary election’ an nei phawt a, chu taka a hrat lem lem chu a ngir tlang hlak a nih. An vangneina ram rorelna det an nei theina san nawk chu ‘two party system’ an nei khu a nih. India rama ruok chun, nuom nuom ngir thei, political party nuom nuom indin theina ‘multi party system’ ei hmang hi kawngkhatah vangneina a ni lai zingin ei vangduoina, sawrkar detindo ei nei thei nawna san le ei politics pawrchena pakhat a nih.

Election hun ding chauva tlawr hluoma thu hril le thilthaw hi ching naw inla, inthlangna nei huna invauna, thawluina le sum le pai thahratna hmanga politics khel hi bansan ta inla nuom a um. Mipui han zalen taka an mi dit hai an thlang thei hun ding hun hi nghak hla a um hle. Sum le pai le thawluina hmang lova politics ei khel hun hun le mipuiin zalen taka vote an thlak thei hun huna ei rama sawrkar inrelbawlna fel a ta, chu huna chun ei rama hmasawnna khawm hrat takin fe tang a tih. Thienghlim le felfai taka inthlangna ei nei theina ding, mipuiin zalen taka vote ei thlak theina dingin tuta inthawk hnam sunga political, civil society le pawl tum tum han mani hmasielna bansanin inthuruol takin hma lak tlang zai rel tang ei tiu.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate