Responsive Ad Slot

Torbung Bangla hmun ah Bike le Access an inbaw; Vangnei thlak takin thi an um nawh

Wednesday, March 11, 2015

/ Published by Alan Famhoite
-LRS Puruolte | Photo: Alan Famhoite.

CCPur: March 10,2015 zantieng dar 4:50pm bawr vel khan CCPur a inthawkaImphaltiengpanatlan Mr. Joseph R. Hmar (42) s/o Upa L.T. Mawia of Imphal, Access 125MahinhraDuro MN 01Z 2106 a chuong le Mr. Lalkholien (22) s/o Mr. Paojangam of Gamphajang (KoiteKhuokawl), CCPur, Lamka tieng pan a Bike R-15 A03 HP 865 a chuonghai chu Torbung Bangla hmunah an inbaw a. Anni hi anni khat a chuong le a khaltu ve ve niin an hliem ve ve leiin District Hospital, CCPur pan pui anni a. An hliemnahai chu thuoi, tuom le X-Ray hai lak anni hnungin Doctor thurawn angin admit phawt an nih. An hliemnahai hi an rik taluo naw ni a hril nisienlakhawm an vawitieng khuppawi ve ve ah thui a ni a. Mr. Lalkholien hi a lu, a changtieng mitkho, a changtieng hmai, a vawitieng kutpar le a ban hai ah hliemna a tuok. Anni hai hi Imphal a inthawka CCPur pana Car a hung tlan Pu P. Tongthang Zou, President, DYCC le Pu Mangcha Thangzawm hai chun an changsuol (accident) hi hmuin hi lai hmun a inthawk hin Hospital hi an phurtlung a nih. Mit a hmutuhai hril danin an motorhai chu a sie hne hle a. Bike lem chu lamthlang tieng a tla thla a. Dama an suok le an thi naw chu an vangnei hle thu an hril.

Hi thu hi hrein tlawmngai pawl tum tum a thuoituhai, HSA, HYA, KSO, TKSU, KKL, Social Worker tum tum hai le Mr. Lalditsang MDC, Senvon le Mr. V. Khaikhanmung MDC, Zenhang Lamka, ADCC hai khawmin hi thil tlung hi an hriet le inruolin an kan a. Mr. Lalditsang chun hiengang changsuolna (accident) tuokhai chu pawi a ti hle thu hrilin, hung dam vat dingin a ditsak thu a hril. HSA CCPur JHQ, HYA CCPur JHQ le KSO CCPur, TKSU GHQ, KKL GHQ hai chun hi chungchang thu a hin inbiekna March 11, 2015 hin an nei ding niin Tv. Lalthanzau Vice President, HSA CCPur JHQ chun Hmasawnna Thar Daily Palai kuom ah a hril. Mr. Joseph R. Hmar hi Assembly Speaker, HSA GHQ le Spokeperson, ATSUM nilai zing a nih. Hi lai hmun hi Accident Prone Zone niin Signboard khawm tar a ni a. Motor tam tak lo changsuol rawpna hlak hmun a ni leiin Speed breaker, Zebra Crossing le Signboard tam lem hi lai hmun a hin sawrkar thuneituhaiin hung ngaituo vat hai sien an nuom thu mi thahnemngaihaiin ei palai kuomah an intlun bawk.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate