Responsive Ad Slot

International Women’s Day le One Day Legal Awareness neiin a um

Monday, March 9, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: March 9, 2015 dar 10 am – 1:50 pm khan Hmar Women Assn. (HWA), GHQ chun Manipur State Legal Services Authority (MSLSA) le Churachandpur District Legal Services Authority (CDLSA) thangruolin H.L. Daka Memorial Hall, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun ah International Women’s Day inser malamin One Day Legal Awareness on Empowerment of  Women’s & Women’s Rights nei a ni a. Hi hun a hin Nuhmeihai dawmsangna dinga hmalakna umhai, Nuhmeihai le naupanghai tadinga sawrkarin dan an duonghai, Nuhmeihai Chanvo, Indikna chungchang thuhai ngaithlak a nih. Hi hun a hin HWA GHQ thuoituhai baka Unit tum tum a inthawk mi 150 lai an fe khawm. Pu Y. Rother CJM/Secretary, CDLSA chu khuolien a thangin hi hun a fiel a a umna thu ah lawmthu a hril. Nuhmeihai hlutna le a chanvo, an indikna le zalenna dan in a pekhai iemanizat hrilin, Pasalhai khawma International Women’s Day insera a um hun a thaw iemani tak an nei ve ngei a ring thu hrilin, Nuhmei le pasal hai hi angkhat vawng ei ni a, sie hran thei ding ei ni naw ziehai, hi Ni hi ram thenkhat a chun inser thei a ni naw laizingin, India ram a ruok chun inser thei a ei um bik leiin ei vangnei hle tiin a hril a. India dan in nuhmeihai a humna dan dang dang le a dawmsangna dinga dan a’nduonghai khawm a hrilsa bawk. Vawisun a ei huoihawt hi ei renga tading a nih tiin a hril a. March 14, 2015 khin Legal Awareness bawk YPA Hall, Upper Lamka ah MSLA bawkin a huoihawt nawk ding thu hrilin mitin hi huna thang dingin a fiel.


Khuol Chawngpu Pi (Nk.) Shanta Devi, JMIC chun Nuhmeihai thawhlawk zie hrilin Feb. 28, 1909 a inthawk US rama Women’s Day hi inser  tan, Khawvel pumhuop a 1911 a International Women’s Day hi inser tan a ni danhai a hril a, inhmalai chun nuhmeihai hi mipui chunga roreltu le thuneitu (Public Officer) khawm anni phal a ni ngai naw a, ram roinrelna a khawm nisien, kawng tum tum haia  UN Women’s Rights, International Women’s Day  le nuhmeihai dawmsangna ding a hmalak a hung ni pei tak leia nuhmeihai tadinga inthlakdanglamna tha tak a hung um ta thuhai, UN in a hranpa takin Ni le Thupui hai siemin nuhmeihai a ngaisak zie hai a hrillang sa bawk.

Hi huna Resource Person Pi (Nk.) L. Margareth, Advocate chun “Women’s Rights” ti thupui hmanga thu a hril hun a chun Sawrkar Dan thenkhat chu hnam dan (Customary Law) leh a’nkalna a um thei thu, indiknaw taka nuhmei chunga khawsakna, inpawlpuilui, an lungril suknatna, an nuom naw zawnga in um tir, Pasal-in nuhmei a mak hlak chungchanga chun hnam danin a remti thei lai zingin Sawrkar dan a chun maka a umna suktawp le dangthei a ni danhai a hril a, Court chu mi ko pek rawh, in the ka nuom nawh, ti theina dan khawm a um thu, dan naw anga nausukthlakhai chu kum 7/10 dam lungin bang zut thei a ni zie, mi enruk, inthuoihmang, sinthaw a inhlawna pe dinga mi hlem a mihriema sumdawng, kum tlinglo sawr, ei inrem ta naw pha pha hnam dan a inbiek ei uor a, eiin rem thei hlawlnaw pha FIR File chau ei ching a, FIR File ding chun an hnu po leh a that naw ziehai, inthe ringawt leia mi dang va nei el thei an naw zie dan, Court hrietpuia in makna (Legally Divorce) a ngai thu le dan ang taka Court hrietpuia inneina (Court Marriage) Certificate hai a pawimaw zie hai thangsain nuhmeihai chanvo, indikna, zalenna an i neihai a hril. A hril peina a chun, “ Dan kan chuk leiin Kristien ka nina-in ei  nina ka sirde nawh tiin a hril a, dan chungchanga rawn thei Para Legal Volunteers (PLV),  nitin sun hun hai ah CCPur Govt. College ah an um thu hai a hrilsa bawk.

Hi huna HWA in Resource Person hi Lawmman an pek chu HWA kuoma bawk a pek sawng nawk. Khuollien le Khuol Chawngpu hai chu HWA hin Parte bawr lawmthu hrilna’n an inhlan. Hi hun a hin Pi JL Sawmi, President, HWA GHQ chun buoi rak rak a Imphal fe ngai talo a Session Court, CCPur hmun a ngei a um ta  chu lawmum a ti thu, hi hmun a hin nuhmeihai harsatna chi tum tumhai suk fel le intlun theia a ni thu le HWA Rengkai Unit hmalakna hlawk zie hrilin an ni leia inruithei a tlawm pha chu lawmum a ti thuhai a hril. Hi hun a hin Nk. Saronparmawi, Asst. Secy., HWA GHQ in keithuoi le tawngtaia hun inhlanna a nei a, hun karlakah Pi Lalhluopui in mipui hla’n an awi a, Pi Chongtuozing Secretary, HWA GHQ chun lawmthuhrilna le hunkhar tawngtaina hun a hmang bawk.

-LRS Puruolte| Photo: Alan Famhoite


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate