Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 29 March, 2015

Sunday, March 29, 2015

/ Published by VIRTHLI
Local:
Headlines
BJP thlanglal an ni chun   MDC hai  DoP pek ning an tih: Th. Chaoba
CCPur: Zani 11:30AM khan YPA Hall, Hiangtam Lamka hmuna BJP/CCPur mikhuolnain ‘One Day Political Awareness -cum- Mega Enrolment Campaign of BJP, CCPur nei a nih. Hi huna hin Chief Guest in Th.Chaoba Singh, President, BJP Manipur; Functional President in J.Haokip, President, BJP CCPur Dist; Chief Host in Ibohal Singh, Vice President, BJP Manipur i/c BJP CCPur Dist; Guests of Honour in Ashni Kumar, Gen Secy (Adm) BJP Manipur ; C.Doungel, Consultative Committee Member, Hill Area ADC Election 2015; Yanglet Haokip, National Councillor; Consultative Committee member, Hill area ADC Election 2015; RK Pramodini Devi, Mahila President, BJP Manipur Pradesh; M.Bhorot Singh, Former President, BJP Manipur Pradesh; I. Mangiton Singh, Vice President, BJP Manipur Pradesh; S.Tiken , Core Committee Member, BJP Manipur  hai an \hang. Hi huna hin T.Gouzadou, Core Committee Member, BJP Manipur ; M.Chungkhosei Haokip, Core Committee Member, BJP Manipur ; V.Hangkhanlian; T.T Haokip, Core Committee Member, BJP Manipur; Ngursanglur, Core Committee Member, BJP Manipur ; Thangkhomang Haokip, MDC; Lalditsang, MDC hai bakah BJP ticket a MDC intending candidates hai an \hang.


            Th. Chaoba chun, MDC election hung um dinga sawrkar siem thei khawpa BJP thlanglal an ni chun  MDC hai devlotion of power pek ning an tih tiin a hril  a, MDC election um dinga hin BJP chun candidate 24 an sie ding thu;  Mi tam takin  BJP chu Anti-Christian niin an hril a, sienkhawm BJP aims and objects ah sakhuo tin inang vawngin a sie a nih tia hrilin BJP Candidate hai lo vote dingin a ngen.
            V. Hangkhanlian chun, BJP a lut ding le dingnaw thuah kum 1 sung an ngaituo thu,  party constitution a tiema inthawk \ha a ti leia lut a ni thu,  BJP  hi  India mipui party  tina a nih tiin a hril. BJP in sakhuo tum tum hai inzatuo ding ti a fepui a, misuol \henkhat in propaganda an thedar lei mei mei a nih tiin a hril.

            TT Haokip chun,  Manipur-a Development  ti hi pakhat  chikhat ka hriet a, chu chu  MLA tling po  Crorepati an kai vawng ti hi a nih. MLA tling hai laia 50% hai mipui dit thlang ni lova EVM hmanga thlangting an nih tiin a hril. Tlangram chau ni lovin Imphal khawpui sunga khawm tui dawn ding a harsa hle leiin Tui supply-tu hai ta dinga sum hmuna \hatak a nih. Water tanker han hmun danga  tui la lovin PHED a mipui  ta ding tui inkhawl hai lain mipui lai black in an zawr a nih tiin an tum. PHED hi department lien takel a ni a, Minister, Engineer le staff indaitawk um a ni a, sienkhawm mipui kuoma tui indai tawk an pek theinaw chu mak a ti thu hrilin Congress hai inhnelna a nih tiin an tum. Congress govt ah Minister/MLA hai TV ah an inlang zing zing a, office  kai hman lo hiel khawpin  function-ah an \hang a, iengtik hun am sin an thaw ding? Tiin a tuornat thu a hril.  Hi huna hin CCPur District-a MDC intending candidate hai popo mipui hmaa inngirtir an ni a,Th. Chaoba in chibai a buk tawl.


Headline:
Hmar Leaders Retreat 2015 hlawtling taka nei  a nih
LRS Puruolte | Photo: Alan Famhoite
CCPUR: Hmar Inpui (HI) huoihawtna a Manipur sunga Imphal le Tui\haphai laia Kohran le hnam sunga pawl tum tum a \huoituhai fienrielna hun, Hmar Leaders’ Retreat 2015 chu March 28, 2015 khan Happy Heart School Auditorium, Bethel, CCPur hmun ah hmang a nih. Hi huna hin hnam sunga kohran le khawtlanga pawl tum tuma \huoitu le inhnikna neihai an fekhawm \ha hle. Hunin a dai naw a, thaw rawp ding a \ha an ti  thu hi huna \hang hai chun an hril.


            Hmar Leaders Retreat hi Session 3 (Pathum) a \he a ni a. “Strengthening of Hmar Civil Societies & Organisations” ti le “Man power & Financial Resources for Hmar Civil Societies” ti hai thupui a hmangin hriltlangna nei a ni a. Main Speaker-in Pu Joseph Lalrothang Ex-President, HYA GHQ le Pu Lal\halien Ex-Gen. Secy., HI le Moderator-in Pu Lalhmuok Famhoite Ex-Gen. Secy., HYA le Upa Laldawnlien Varte President, HYA GHQ hai an \hang a. 3rd Session huna chun Pu David Buhril, Gen. Secy in khaikhawmna a nei.

            Dr. John H. Pulamte President, HI GHQ chun, thu ngai dinga inko khawm a ninaw thu hrilin zalen taka thurawn, ngaidan la dinga inko khawm a ni thu a hril a, chuongang tak chun hlawk taka hun hmang a nih.
            Hi huna Dr. Rochunga Pudaite in thuhril tawi a nei hun a chun, Pathien hrietna tak tak ei neinaw chun khawvel a hin iengkhawm ei ni thei naw zie hai hrilin, ieng sin thaw inla khawm ei thei tawp a ei thaw chun ra a hung nei hlak a, Pathien-in mal a sawm hlak thu hai a hril. Hnam ngir suokna dinga inchukna a pawimawzie le a rawngbawlnahai ngai thlak a nih.

            Rev. John Pudaite chun Western Culture ei ngaisang em em a. Anni haiin an nei ve lo eini laia Sietni le \hatnia ei um dan hi an hung hmu ta hlak a, \ha an ti taluo. Fiel bik khawm umlo a hiengang tlawmngaina ei nei hi an ngaisang hle thuhai a hril a. Mitinin ei nei inang seng a um a, chu chu ditthlangna a ni thu, mitinin ei hmang thiem a ngai zie hai a thuhrilna hun a chun a hril.

            Pu Anil Kumar NR, CO 5 Madras Regt., Khuga Batallion chun hun hmang vein hiengang Hmar hnam \huoitu un tak takhai laia hun pek a aumna chu lawmum a ti thu hrilin, Manipur mipui hmasawnna dinga hma an  lo lakna hai projector a suklangin hrilna hun a nei.

            Hi huna hin Hmar Welfare Fund chu iengkim peifel a ni ta thu hriliin, dawl vat a ni ta ding thu Vice President, HI GHQ chun fekhawmhai lai a puong. Chanvo pek a um dang dang haiin an sukpuitlingna le hi hun a hlawtlingna dinga kawng dang danga thangpuituhai chungah HI aiawin lawmthu a hril bawk.
Visitor Cards 2 pei pek ding
CCPUr: District Hospital, CCPur a enkawl damnawhai hmakhuo ngainain damnaw pakhat umpuitu dingin Visitor Cards 2 pei pek ding, visiting hour chu nitin 6AM-8:30AM le 4PM-6PM ni ta ding le  OPD hour chu 9AM-1:30PM chen ni dingin District Hospital Management chun hun a bituk a, hi thil hi April 1, 2015 a inthawk hmang \an ning a tih. Mitin Hospital Management thlawp le \hangpui dinga ngen an nih tiin Medical Superintendent, District Hospital, CCPur chun Memorandum zanikhan an suo.

KIC Office-ah Press Meet
CCPur: COPTAM, KIC le Chief Association chun zani zantieng khan KIC Office, Tuibuong-ah Press Meet an huoihawt a, Revenue Minister kuoma CCPur district-a khuo iemanizat  district danga Land Records April 19, 2015 chena pekir dingin an ngen a, hun tiem sunga CCPur district kuoma pekkir a ninaw chun April 11, 2015, 11:00AM in Tuibuong Block le Samulamlan Block hnuoia khuo 135 land records  Bishnupur a um thuah Lal hai meeting a neipui nawk ding thu an hril. Hi huna hin hmatienga hmalak pei dan ding hai khawm an hriltlang.  Jiribam ADC hnuoia  khuo 10 land records chu CCPur district-a transferred a ni ta thu an hril. Samulamlan block le Tuibuang block hnuoia 135 a land records chu  Bishnupur District in a la hung pekdawknaw zing a nih.


Lampui-ah tuihawk a luong
CCPur: Zani zantieng 1:30PM vela Ruo le riel inthuoa a sur le tlak leiin CCPur khawpui sunga chun nundan pangngai nasa takin a sukbuoi. Ruosur lei hin nulla hai  hmunhnawkin a hrukbit leiin tuihawk hai chu lampui-ah an luong a, kea inlawn le motor (two wheeler) a tlan hai ta dingin harsatna nasa tak an tlun pha. Bijang lutna bul (nulla) ah tuihawk chu Tiddim Road-ah a luonglet nasa hle bawk.Thuphachawina \awng\airuolna
CCPur: Special Gospel Team le Nupui Pawl, Saikawt chun  March 31, 2015, 6:30PM  zan khin Suol thupha chawina le Saikawt playground inhlan thienghlim \awng\airuolna hun hmang an tum. Hi huna hin inhnikna nei taphawt \hang seng dingin an fiel. A bik takin Saikhawt khuoa suol, setan sinthaw  nasa taka a tlung tak leiin  ei hneban theina dinga hi programme hi buotsai a nih.  Hi huna hin T.Upa  Laldawnlien in inkhawm keihruoi a ta,  Rev. J.F. Lalropuia,  Presbyterian Church, Saikawt in Pathien thucha hril a tih.

Training of Women on Nutrition
CCPUr:  FNS-ICDP/CCPur, Development Department, RPC-NEI huoihawtnain March 29, 2015 (vawisun) 12:30-4:30PM inkar sung hin  Community Hall, Jolzam hmuna ‘ Training of Women on Nutrition Issues related to Women food security’ um a tih. Hi huna hin Haupu Gangte, Social Activist; Mrs Margarate Haokip, Lecturer le Mrs Lalneihnem, GNM/Chemist hai chu resource person in \hang an tih.

DI Thanlon dingin  K. Dongzalam
CCPur:  ZEO office-a i/c DI of School chel lai mek K. Dongzalam chu DI of School Thanlon chel dingin ZEO CCPur chun  Order an suo. Chun, DI of  School Thanlon chel mek Pumshong Hangshing chun ZEO Office-a DDO chel  a tih.

Imphal:
LDC pakhatin indiklo takin Rs. 23,50,000 a laksuok
Imphal:  Thoubal  College a LDC, Md. Jaheruddin chun November-December, 2014  khan hi College a thawktuhai GPF le Medical reimbursement Rs. 23,50,000 zet sanctioned order tehlem hmangin a laksuok niin State Vigilance Commission chun Chief Secretary \huoina hnuoia Govt. High  Power Committee kuomah hi sum hi lakir nawk dingin a recommended.

Tourism Ministry in Rs. 458.64 lakh
Imphal:  Manipur a Integrated Tourist Destination, Manipur Adventure & Allied Sports Institute (MAASI) Complex, Keirao suk hmasawnna dingin Rs. 458.64 lakh (4.85 crore) a hung pek (grants) niin Singam Devi Meitei, Secretary, MAASI chun a hril.

Others
Mizoram Police 3 thi, 6 hliem
Aizawl: Zani zing dar 9 vel khan |inghmun le Zokhawthiang inkarah Mizoram Assembly Assurances Committee members le a vengtu Police  hai chuongna motor HPC(D) ni dinga ringhla han an lo lambun a, Sub-Inspector Zoramthanga Khawlhring, OC, Sakawrdai; Lalchuoilova, Driver le Constable Hmangaihmawia hai an thi a, Zarzoliana, MPS, SDPO, Sakawrdai; Hav. Vanthuama, Constable Lalhmangaiha, Constable Lalkhawngaiha; Lalchhuanawma, Driver le Zohmingthang, RL Pianmawia, Chairman, Mizoram Assembly Committee on Govt. Assurances le hi Committee members pahni, Lalthanliana, MLA le Ms Vanlalawmpuii Chawngthu, MLA hai dam le himin an suokdawk niin ei thu dawngna chun a hril.

Japan \hangpuina Mizoram NGO in
Aizawl: India rama NGOs 4 hai chu  Japan \hangpuina dollar 349,419 dawng  dinga thlang an ni a,  hienghai lai hin Mizoram NGO pakhat Mission Foundation Movement (MFM) a \hangsa. Hi \hangpuina hi haptakar liemta khan Japan  Embassy, New Delhi a thawk, Japan Ambasador, Takeshi Yagi kuta inthawk kan dawng tah tiin MFM Coordinator, Lalramchuanzela in a hril.  Japan a inthawk \hangpuina an dawng hi dollar 72,307 a nih.

Mizoram Governor ban a nih
New Delhi:  Zanikhan Mizoram Governor Aziz Qureshi banna thu Rashtrapati Bhavan in an suo a, Mizoram Governor thar ruot a ni hmapova Mizoram Governor sin lo chelsa dingin West Bengal Governor, Keshari Nath Tripathi a ruot. Qureshi hi sawrkar thlungpui leh an inrem naw leia ban nia hril a nih.


Gandhi Peace Prize dawngtu dingin ISRO
NEw Delhi:Kum 2014 a Gandhi Peace Prize dawngtu dingin Indian Space and Research Organisation (ISRO) ruot a nih.Gandhi Peace Prize  for Social, Economic and Political transformation through non-violence hi kum 1995 a indin \an a nih. Hi Prize a hin Rs. 1 crore le Citation a \hang.

|ekin mi 2 a deng hlum, 15 an hliem
Nashik: Zani hmasa zan khan Nashik district sunga Sadadpada khuoa |ekin Ngaidi in a deng a, hi in sunga um Salik Krishna Rathad (20) le  Krishna Choudhari (65) a deng hlum bakah midang 15 zet a deng hliem a, Rural Hospital panpui an nih tiin  V.D. Sase, Police Inspector chun a hril.

NSCN(IM) Convenor a suoktau
Kohima: March 27, 2015 khan Police  Complex, Chumukedima, Dimapur-ah NSCN(IM) le India sawrkar palai han Cease Fire Monitoring Group (CFMG) meeting an nei a, hi meeting a hin lungawi lovin NSCN(IM) Ceasefire Monitoring Cell (CFMC) Convener Kraibo  Chawang chu a suoktau. CFMG Chairman Lt. Gen. (Retd) N.K Singh in Ceasefire puonga um hin Nagaland state sung chau a huom a ti bakah  NSCN(IM) \huoitu Isak, Muivah, Atem le an hotu danghai India sawrkar dotu tia intumin case a siem khum bakah tulai hnai el khan Deputy Superinendent, NIA in a ko tawl tia lungawi lova Kraibo Chawang hi suoktau a nih.

Yadav le Bhushan hai a ban
New Delhi: AAP chun Yogendra Yadav le Prashant  Bhushan hai chu  AAP National Executive member an nina haia inthawk an ban. Chun, Yadav thlawptu Anand Kumar le Ajit Jha hai khawm AAP National Executive member a inthawka ban an ni bawk. AAP National Executive meeting a vote laknaa chun, ban dit tieng zawngin mi 247 in vote an pek a, a kal zawngin mi 8 in vote an pek a, vote pe lova insiekieng mi 44 an um. Yadav le Bhushan hai party kal zawnga an umna hi Disciplinary Committee kuta pek ning a ta, an indik naw  a ni chun AAP a inthawk hnawtdawk  an ni ding a nih.

Bihar-ah Kutdaw han Bank
Gaya: Bihar state a Gaya town sunga kutdaw han Bank an indin ve a, hi Bank hminga hin “Magala BAnk” ti an inbuk. Hi Bank a hin members 40 an um a, haptakar tin Thawleni zatin kutdaw pakhatin Rs. 20 pei  hi Bank a hin an sie a, an member-hai laia  damnaw, eksiden le emergency thila sum mamaw thut an um chun a pung bobin thla khat an inbattir a, thla khat zova chun 2-5 percent a pung an lak hlak. Hi Bank hin Manager, Treasurer le Secretary a nei.

BSF han Heroin Rs. 120 crore manhu an man
Amritsar: Border Security Force (BSF) chun zanikhan  India le Pakistan ramri, Amritsar-a   Ajnala hmuna smuggler pakhat an kap hlum a, Heroin kg. 24, Rs. 120 crores manhu ding dapdawkin an man. Pakistan-a inthawk  Majhmian Border Out Post India ram sunga hung lut ruk a ni a, BSF hai chun inpe dingin an ti a, sienkhawm an pe nuomnaw leia an kap hlum niin  BSF DIG RPS Jaswal chun a hril.

Ni kuma J&K a tuilienah mi 300 an thi
Jammu: September, 2014 a Jammu and Kashmir a tuiliena khan mi 300  in thina an tuok a, mi 25 an hliem a, bu le bal chingna ram 3.27 lakh hectares, thlai le thei chingna ram 3.96 lakh hectres, lamlien kms. 6,910, leilak 559,PHE schems 3,063, Irrigation Works le Schemes 6,423, Sub-stations 4,202, Electric hrui kms. 11,671 le buildings 6,466 a suksiet a, tuilienin thil a suksiet hai siem \hatna dingin World Bank chun USD 25 milion fund pek a remtih tiin J&K Minister for Relief and  Rehabilitation, Basharat Bukhari chun J&K Legislative  Council-ah NC member, Shehnaz Ganai indawnna a dawn.

National Economic Agenda thlawptu ding
New Delhi: France, Germany le Canada ram haia an zin tumna chu  ei rama \halai tam lem han sin an hmu theina ding le national economic  agenda thlawptu ding  a niin PM Narendra Modi chun a hril. PM Narendra Modi chu April 9-16, 2015 inkar sung khin France, Germany le Canada haiah an zin tum a nih. PM hi “Link West” le inzawma  hieng rambung pathum haia inzin ding nia hril a nih.

Kum 10 lungin intang dingin
Alabama: February 6, 2015 a India mi Patel (57) a ruolhai pahni (Police ve ve) le kea an fe laia vaw hreptu US Police officer Eric Parker chu kum 10 lungin intang dingin US  Court in thiemnaw an changtir. Patel hi a hliem na hle a, a taksa pangkhing a zeng vawng. Hi thil tlung thua hin Alabama Governor, Robert Bentley chun India sawrkar kuoma thupha a hung chawi a, an Police officer thaw suol a nih tiin a hril.

Assam Thingpui huona thawktu laia 17% in TB
Guwahati: Assam state sunga Thingpui huona thawktu (labours) hai laia 100 ah 17 hai chun Ngawr (TB) natna an invawia hril a nih. Hi lei hin Thingpu huon tinah Directly Observed Treatment, Short Course (DOTS) centre indin tum a nih tiin Assam Health & Family Welfare Minister Nazrul Islam chun Assam Assembly-ah AGP MLA, Keshab Mahanta indawnna siem a dawn.

Somalia Hotel-ah mi 10 kap hlum
Mogadishu: Zanikhan Somalia ram khawpui Mogadishu a Maka-al-Mukarama Hotel-ah Somalia sipai le al-Shahab helpawlhai nasa takin an inkaptuo a, Somalia Ambassador to Switzerland, Yusuf Bari Bari \hangsain mi 10 inkaptuonaa hin kap hlum an nih. Palai (diplomat) danghai chu damin tukvera inthawk an inchawmdawk tawl niin ei thu dawngna chun a hril. Helpawlhai hi inchung sawng taqkah an um a, inkaptuona hi a la fe pei niin ei thu dawngna chun a hril.VAWISUN THUPUI
Chun, tukhawmin, ‘A kha iengding am in tih a?” an ti cheu chun, ‘Lalpain a mamaw a nih, a hin hung insietir nawk vak a tih,’ ti ro,” a ta.  - Marka 11:3

Editorial
ADC/MDC Election

Manipur tlangram biela Autonomous District Council (ADCs) parukhai term chu June, 2015 a tawp ta ding a ni leiin March 28, 2015 a Manipur Cabinet meeting chun ADCs 6 haia  member of District Council (MDC) election chu May 30, 2015 a nei dingin a rel fel ta a, MDC ngir nuomhai ta ding chun election hmasuon dinga insingsat mawl mawl a \ul nawk der ta a nih. Kum 1971 a inthawk Manipur tlangram bielah ADCs 6, ADC, CCPur; ADC, Chandel; ADC Tamenglong; ADC Ukhrul; ADC Senapati le ADC Sadar Hils hai indin \an a ni a, Election nei a hung ni a. Term iemanizat a fe hnungin Sixth Schedule ngenna leiin kum 20 zet ADC Election nei thei lova ei um hnung, May 2010 in MDC election ei hung nei thei nawk chau a nih. ADC-hai term keisei lova a hun taka state sawrkarin election nei dinga a hung rel hi thil lawmum takel a nih.

            Manipur a BJP ta ding chun MDC election hi an party ta dinga ensinna hmasa tak a ni ding a nih. ADC election a hin sarwkarna siem thei dinga hrat ngei chu an thiltum a ni a, ADC 6 haia MDC seats 140 um haiah candidate nei vawng an tum thu BJP Manipur chun an lo puonglang der ta a nih. BJP, Manipur ta ding chun MDC election hung um ding hi a pawimaw zuol niin an lang. MDC election result a inthawk MLA election huna an ngirhmun ding a hung inlang thei ngei mipui chun ringna an nei tlat a nih. Hi lei hin BJP Manpur ta ding chun \hang lak a na zuol bik ding a nih.

            Tuta ngirhmuna chun MDC election huna an beituo ding tak chu Manipur state a rorelna chel mektu Congress le BJP an ni naw dim a ni ti chu mipui ngaidan a nih. HI election hi Manipur a Congress party ta ding khawma a pawimaw ve hle. MDC election result hin  ei hmaa MLA election  huna an hmakhuo ding a hung hril ve ding a ni leiin MDC election rau  raua khawm tuta \uma MDC election hi Congress party le BJP hai ta ding chun \hang a na zuol bik ding a nih.

            Manipur-a a zawna term thum lai sawrkarna cheltu Congress sawrkar chun MDC le Panchayat hai power & function insang lem le tam lem pek a tiem a. Amiruokchu, tuta MDC hai term sung hin chu a pek tanaw  a ni a. Hi lei hin MDC ni nuom hai chun Centre-a sawrkarna chel mektu BJP \huoina hnuoia NDA sawrkara hin  beiseina insang takel an nei ngei ring a um. Centre sawrkarah beiseina insang tak an nei leiin BJP zawm khawm an tam pha niin an lang. Congress party  a minister lo ni ta hlak le Congress \huoitu hlun tam tak khawm  hi beiseina lei hin BJP an zawm pha tawl a nih. Hi beiseina hi iem a hung ang ding chu maw? Hunin a la hung rel ding a nih.

            MDC-hai hi power & function an nei tlawm ei tia chu MDC annawleh Executive Member nihai hi beisei le ring nekin an che thei a, an khawsakna khawm an hawi a, sum le pai thua khawm an tlasam naw niin an lang. MDC le EM ni lai mek motor \ha le inhmun thar inchaw lo hi an um meu naw niin an lang. Hi lei hin MDC ni nuom hi ei rama hin an tam em em el niin an lang. MDC ni tum le MDC election a ngir tum an tamzie chu tuolsung chanchinbu tiemtu han ei hriet seng ring a um.


            Inthlang ram ei ni angin ei MDC dinghai ei thlang nawk ding a ni a, tu tuhai am thlang ei ta? Mi \henkhat chun thlang ding an vang an ti el thei laiin, \henkhat chun thlang ding an tam an ti ngei ring a um. MDC \henkhat hi chu a thiem le tling lei ni lovin an ni neka thlang ding thuneitu han an hung ruot (select)  mieu  sinaw leia thlangtling an ni ve satlie el a, anni neka \ha um zing sienkhawm; mipui an mipui an min barluitir a ni deu tak. Ram changkang hai angin Primary election dam nei thei ve inla chu duthusam ning a ta, sienkhawm chuongang chu nei a ni hmel si nawh. Hi election hi nei ta ngat inla chu, tuta nek hin chu hma ei sawn lem naw ding maw? Tuta MDC hai lai hin a tla ding-a muol muol chu um an tih. Party le thuneitu han an candidate ding hung puong an ta, June 8, 2015 ah a tlinghai ei hriet thei ding a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate