Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Feb 14, 2015

Saturday, February 14, 2015

/ Published by VIRTHLI
Invigilator ding han rehearsal an nei ding
CCPur : BSEM hnuoia HSLC Exam, 2015 hung um ding le inzawma Churachandpur District Private Centre pathum haia Assistant Officer In charge(AOC) le Invigilators ding hai chun vawisun 10AM hin Ebenezer Academy-ah Rehersal nei an tih. Invigilator dinga ruot hai chu hi huna thang seng dinga inhriettir an ni a, a thang naw hai chu an appointment midang kuta pek ning a tih. CCPur-a HSLC Exam chu centre pathum Ebenezer Academy, Blue Star le Rayburn hai hmang ning a tih. Ebenezer Academy-ah candidates 1140, Rayburnah candidates 635 le Blue Star Academy-ah candidates 1098 inthung an tih. Centre pathum haia candidates umzat chu 2873 a nih. Centre tinah SP in Police duty a sie ding bakah CMO chun Centre pakhat peiah Doctor 1 le Nurse sieng a tih.

HSE-2015 Private Centre-A Information
CCPur : Feb. 16, 2015 nia HSE (Class XII) Exam, 2015 hung um ding le inzawmin CCPur Private Centre -A hnuoia Arts Stream hai chu Rengkai Govt. Hr. Sec. School, Rengkai-ah inthung an ta, Science Stream-hai Sielmat Christian Hr. Sec. School, Sielmat-ah inthung an tih. Exam hi 9:00AM ah tan ni hlak a tih. Candidates hai chu exam tan hma zing dar 8:30-ah centre tlungkim seng dinga inhriettir an ni a. Exam Hall-ah Admit Card le Registration ti lo chawilut phal ninaw ni a, students hai chu mani school Uniforms senga inthuom dingin OC HSE-2015 CCPur Private Centre-A chun inhriettirna a siem. Candidates hai chu main Gate-ah frishking thw ni hlak a tih.

Zomi Namni meeting
CCPur : Zanikhan 67th Zomi Namni Celebration Committee, Zomi Council le Zomi Frontal Orgn. tum tum han ZC Office-ah joing meeting an nei. Hi huna hin Feb. 20, 2015 zingkar Khominthang, N. Lamka hmuna Zomi Secretariat le Zomi Namni hawngna Thanglianpau, President, ZRO in a hawng ding, zantieng Zomi Namni Football final inkhel huna Thanglianpau, President, ZRO khuollien ding; hi ni hin Zomi Council hnuoia Constituent Unit tin han Zomi Namni le inzawmin Flag an kei phar ding ti hai an rel.

Power new Connection 900
CCPur : February 2-13, 2015 inkar sung khan Electric dept. CCPur chun In 900 hai power connection thar an pek. DC, CCPur in thupek an suo dungzuiin permit nei lo hai ta dinga permit hni theina chu Feb. 14, 2015 chen a nih. Hi hnung tieng chu Police leh thangruolin illegal connection hai zawngsuokna tan a nita ding a nih.

YLS in Veledictory program.
CCPur : Young Learners’ School (YLS) chun zani 10:30AM khan Veledictory programme 2015 an hmang. Hi huna hin Guest Speaker in Jessai L Neitham, Superintendent, EFCI Saikawt District a thang.

Vangai range-ah biometric enrolment
CCPur : February 16, 2015 a inthawk February 27, 2015 inkar sung khin Tipaimukh Sub-Division sunga Vangai Range-a khuo tum tum haiah Biometric thlalakna (biometric enrolment 2015) thaw ning a tih.

PFWM hnuoia ministry review
CCPur : February 14, 2015, 11:00AM hin Pray for the World Ministry (PFWM) huoihawtnain ECA Conference Roomah ministry review and update of Wales Churches for Churachandpur Church leaders um a tih. Hi hun hlawtling taka nei a ni theina dingin mitin Pathien kuoma tawngtainaa lo hre seng dingin Rev. Mansang Songate, Director, International Ministries (PFWM) chun ngenna a siem.

Staff Nurse Application Format thar
CCPur : Manipur Health Department hnuoia Staff Nurse/GNM post 92 lakna ding le inzawmin Application Format thar siem a ni a. Hi lei hin Application form lo pelut ta hai khawmin Format thar hi laa a thara pelut nawk seng dinga inhriettir an nih. Churachandpur District- a cheng Application Form lo pelut ta hai khawmin Application Format thar hi laa a thara submit dingin CMO, CCPur chun inhriettirna a siem.

Siemthar nawkna camp hlawtling taka zo
CCPur : January 5-29, 2015 inkar sung khan Taithu khuo-ah Siemtharnawkna camp nei le hlawtling taka zo a ni tah. Hi huna hin Taithu ICI chun Upa Lalhmingsang speaker dingin an fiel a, Jan. 5-10, 2015 inkar chen khan camp a sawngkhatna zo a ni a, hi hnung tiengpo chu Taithu Church Organisation (TCO) hai hmalaknain a sawnghnina chen hlawtling taka zo a nih. Camp nei hun sunga tawngtaina le sum le paia thangpuitu hai chunga Taithu Church Organisation chun lawmthu an hril.

BJP meeting
CCPur : BJP District President thupek angin vawisun, 10AM hin Rengkai, CCPura Mandal Office-ah meeting ko a ni a, Hi huna hin member hai thang seng dingin Vice President, BJP CCPur chun an hriettir.

Teacher Orientation
CCPur : Zani 10:00AM khan Vimala Raina Govt. H/S ah One Day Teacher Orientation nei a ni a, resource person in S. Vanlalruala, Ex- HM, Rengkai Govt. Hr. Sec. School a thang.

MGNREGA ni 2 sin thawna ding
CCPur : MGNREGS 2014-15 a3rd phase ah Job card holder hai ni 3 sin thawna ding sanction a ni a, BDO han cheque in an lakdawk tah. Saikot block-a khuo 40;Singngat block ah 96;Thanlon block ah 64;Tipaimukh block ah17;Lamka block ah khuo 60;Sangaikot block ah101;Vangai block ah 35;Henglep block ah170;Tuibuong block ah159 le Samulamlan block a khua 107 huom a tih. June,2014 khan 1st phase ni 5 sin thawna ding le Sept,2014 in 2nd phase ni 10 sin thawna ding sanction a nitah. MGNREGS 2014-15 a inthawk Job card holder hai ni khat hlaw hi Rs.175 a nih.

DBTL thuah Awareness
CCPur : Zani 1:00PM a inthawk khan Dorcas Hall, Mini Auditorium, New Lamka hmuna District Administration hmalaknain Direct Benefit Tranfer of LPG (DBTL) scheme neia nih. H. Mangchinkhup, EM, ADCC in programme a hawng a, Stephen, C. Guite, Dy. Manager, LPGs Imphal-II LSA in DBTL thu, Pauneithang, Chief Manager, SBI, CCPur in Role of Bank le S. Thienlaljoy Gangte, SDO, CCPur in Aadar Enrolment thu a hril.

Rimawi Rûn huoihawtnain Valentine’s Day zan Live Music
CCPur : Feb. 14, 2015, 6PM a inthawk hin Rimawi Run huoihawtnain Pu H.L. Daka Memorial Hall, HSA Campus, Rengkai, CCPur-ah Valentine’s Day Special Event-Live Music in In aid of Cancer patient programme um a tih. Entry ticket Rs. 50/, Rs. 100/- le Donor Card (Family Pack) Rs. 500/- le a chungtieng ning a tih. Hi taka sum hmua um hai chu an ruolpa enkawlna dinga peksuok vawng a ni ding thu a huoihawttuhai chun an hril. Hi huna hin Dr F. Thienkhogin, DACO, CCPur khuollienin thang a ta, Candle lighting & message hun hmang a ta, Rimawi le hlasak in zui nghal a tih. Hi huna hin Live Band Rimawi Run le HSA Platinum Star Christina Shakum, Teresa Sellate, Lalrindik, Eljoykim, Lien Shakum, Isak Lalkosuok le midang dang han hla sakin mipui inawi an tih. Fat James (Multi-Cuisine Restaurant) Tiddim Road khawmin Fak le dawn chi tum tum zawr suok an tih.

7AR han HNA cadre pakhat an man
CCPur : Police-a inthawk ei thu dawngnain a hril danin Feb. 11, 2015, 1:30PM khan 7 Assam Rifles han Khawmawi village, CCPur-a dappui an thawnaah Mr Chalrothang (39) s/o Suma of Khawmawi village an man bakah HNA hai ralthuom iemnizat an mansa. Ralthuom an man hai lai country made Carbine 1, magazine 1, 9mm Pistol country made 4, magazine 4 le a mu 6 a thang. CCPur Police chun zani hmasa khan Mr Chalrothang hi CJM, CCPur hmaah an inlangtir a, CJM chun Feb. 18, 2015 chen Police Custodya um phawt dingin a rel. Police chun FIR No. 11(2) 2015 CCPPS U/S 400 IPC & 25 (1-C) A. Act an registered. Imphal PS a an peklut hnunga CCPur Police han a case hi an laksawng nawk a nih.

Basic Football Coaching tan
CCPur : SEDO, Canara Bank le Accelarate hai thangruola huoihawt ‘One Month Basic Football Coaching’ chu zani 7AM khan H. Doungel, DYC, NYK, CCPur chun Tuibuong Peace Ground-ah a hawng. Pu H. Doungel chun, football inkhel ding hin discipline a pawimaw a, einia thiemna a hung um met pha over-smart ei ching hi ei thangmawbawk pakhat a nih. Football inkhel thiem dingin a basic hriet a tul. Football pet thiem han an thiemna dingin ienganga harsatna am an tuok in an inrim a ti ei hriet a tul tiin a hril. Hi hunser hi MDC pahni Thangmang le Paulal han an uop. Students 20 coaching-a hin thang an ta, coaches in Robert Lunminthang, ACT Academy, Punjab; Lalcha ACT Academy, Punjab le Jangkholen, Leatherite hai ning an tih.


Editorial
Inchuknain hi biekin pakhat a nih

Mihriem invet bichil le mimawl taluo ni ta lo hai chun lekhathiem thatzie le a hlutna ei hriet seng ta leiin a rethei le a pasie, milien le milal hai chun mani thei ang angin, ei nauhai, ei tu le te hai chu lekha ei inchuktir seng ta a nih. Mani nei bak le a nei le a hau hai pawisa a pung a bat hiel khawmin ei nauhai, ei tu le te hai School le College hai ei inkaitir ngam a nih. Hiengang khawp hin lekha inchukna hi ngaipawimawin a um ta a nih. Hausakna ringawtin hlutna a nei ta naw a, thiemna le varna nei chu makmawin ngai a hung ni ta a nih. Lekha inchukna hi ngaihlut le ngaisang a la hung ni pei ding a ni leiin lekha inchuk lai mek le lekha la hung inchuk ding hai khawma thiemna thlungpui indik tak nei ngei dinga taimakna, tumruna le tuorselna neia hma ei lak nuom a um.

Lekha inchukna hi nu le pa chau ni lovin state le sawrkar thlungpuia sawrkarna cheltuhai khawmin an ngaipawimaw a. World Class education le quality education ti dam ei PM, CM, Education Minsiter le Officer lien han an hril ri rawp el ta a nih. Amiruokchu, ei rama sawrkar school tam lem haia chun inchukna quality hi a thain an sang thei tak tak naw niin an lang. Ei state a lem hin chu sawrkar school a kai student Competitive Exam a hlawtling hi an um ta mang naw niin an lang. Exam a pasi ringawt hi inchukna quality tha a tling naw a, sienkhawm pasi theina khawp chauvin inchuktirna hi ei pek niin an lang.

Khawvel huopa inchukna tha ni phak dinga ei ram thuoitu han mi hlangkai tuma “World Class Education” an hril ri mek lai hin inchuknain hran hran haiah Zirtirtu indailo le zirtirtu transfer kuol leia school khar le nuorna hi a um ngun ta hle. Zirtirtuhai hi politics ball-ah ei hmang an tanaw mani ding aw ti thei ding hiel khawpin, zirtirtu mamaw ngawi ngawi si, school pakhata inthawkin School dangah ei insawnkuoltir nasa taluo ta niin an lang. Inchukna quality insang le tha nei ding chun zirtirtu han an naupanghai Psychology ngun taka an inchuk puma hun iemani chen an hruol a ngai a, sienkhawm Zirtirtuhai hi ei transfer ngun taluo a, inchukna quality hi a tha thei naw niin an lang. Zirtirtuhai lungsiet an um le inruolin inchuklai han an tuorhla a nih.

Tuta hma deu, tuta sawkar thawktu pension tahai hun lai khan chu sawrkar school-hai khawm a tha ni ngei a tih. Lekhathiem tak takel, sawrkar officer lien le ei kohran thuoitu luhai, an sina pension tahai kha sawrkar school a kai an lo ni tlangpui. Thiemna le varna an sang deu deu, quality education ei ti tak hi a tla hnuoi deu deu an ta mani maw? Competitive exam a thang ngam le a tling ei tlawm deu deu. IAS, IPS etc hai lem chu an ziek tling an um ta bar nawh. Hi thil hi ienglei am a na ti hi ei sui le ngaituo vang vang a tul ta a nih.

Sawrkar thlungpui khawmin education policy thlakthlengin curriculum annawleh inchuktir dan ding a pattern hai a siem tha bakah inchuklaihai le zirtirtuhai thunun dan le enkawl dan hai a siem tha a, hienghai hi ei thatpui am ti hi ennawn dinga tha nin an lang. Zirtirtuhai hi thuneina ei pektlawm taluo deu an ta dim? Student han zirtirtuhai inzana le discipline hi an tlasam deu deu a, dan le dun bakah ei rights hi ei hmang suol ta mani ding ti khawm hi ngaituo tham a tling ta a nih. Zirtirtu a taluo a student hrem le awm lo baksaka che chu tlawmte an um a, a tam lem hi chu dan kala che an ni nawh ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh.

Tienlai khan chu inchuknain (Educational Institution) hi Biekin pakhat a nih an lo ti hlak. Asan chu inchuknain a khan ei biekin hai ang thovin discipline a tha a, student han zirtirtuhai an inza em em a, mani zirtirtuhai inselpui ngam le an hmaa dumziel hawp ngam khawm an um ngai nawh. School in kha biekin ang thova thuawina hmun a nih. Tulai ruok hin chu chuongang chu an ta nawh. Students thenkhat chun an zirtirtuhai an vuok ngamin an sun hliem ngam a, dumkhu hawp el chau ni lovin, zurui le drugs inrui pum khawmin zirtirtuhai hmaah an um ngam ta a nih. Zirtirtuhai ei khuokhir nasa taluo lei le an thuneina ei lak pek ta leia hiengang thil hi an tuok a ni el thei.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate