Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Feb 06, 2015

Friday, February 6, 2015

/ Published by VIRTHLI
Hmun tum tuma Biometric thlalakna nei mek
CCPur : Thil iengkim thawna dinga Aadhar Card a tul tak leiin tulaia mi tam tak buoina a ni angin tulai hin CCPur district-a hmun tum tum haia chun Aadhar Card a dinga Biometric thlalakna nei mek a nih. Thanlon SDO Camp Office, Jion Street, Central Lamka a chun tulai hin nitin Biometric thla lakna nei a ni a, mi an tam thei hle. Hi baka hin New Lamka Gouchinkhup Veng-a Singngat SDO camp office le BDO Tuibuong Office-a khawm Biometric thla lakna hi nei mek a nih. Chun, Tipaimukh Sub- Division, CCPur sunga khuo tum tuma cheng hai ta ding khawmin February 7, 2015 (Inrinni) khin SDO/ BDO, Tipaimukh Camp Office, Apollo Veng-a khawm Biometric thlalakna nei ning a tih.

Staff Nurse Form CMO kuoma peklut ding
CCPur : Health Department, Govt. Of Manipur hnuoia Staff Nurse lakna ding le inzawmin Churachandpur District-a inthawka candidates hai chun mani mimal-a Directorate, Imphal-a va pelut lova, CMO, CCPur kuoma pelut dingin CMO, CCPur chun inhriettrna a siem. CCPur District-a mi hai po a hlawpin CMO in Directorate-ah a va peklut ding a nih. Hi thil hi mimala va peklut huna harsatna a um nawna dinga thaw niin ei thu dawngna chun a hril.

Thangpui ngai thangpuitu Pawl
CCPur : Kum 2006 a inthawk khan Pu D.R.Kima inrawinain Thangpuingai Thangpuitu Pawl, Saikawt indin tan a ni a, thang-pui ngaihai tuchen hin an la thangpui zing. Tangka le rangkachak an neinaw a chu, Tuithapui suotieng khuo haiah hmeithai le pasie, beisei ding nei lo hai inchung inveng, bang le tuong chim, in tlu le a dang dang hai an siem tha ta hlak a. Kum 2015 ruok hin chu Tuithapui Vadung ral thlangtieng chenin Puonin inzau an tum tah. Thangpui tul ngawi ngwi hai chun an Founder D.R. Kima, Contact No. 9612054019 ah inhriettir hmasa ding a nih tiin P.C. Chhunga a inthawk ei thu dawngna chun a hril. D.R. Kima hin enfvel hmasa phawt a ta, thaw tula a hriet hai chu hnatlangin an thaw el ding a nih.

Mid-Day Meal indik taka sem dingin
CCPur : Manipur University hnuoia MI team in tulai hnaia school thenkhat an sir huna school thenkhatah Mid-Day Meal (MDM) mumal taka thaw a ninaw le record mumal khawm an neinaw ti an hmusuok le inzawmin Mr Lalsanglien, ZEO, CCPur chun CCPur Dist. sunga ZEO/CCPur
hnuoi le CEO, ADC/CCPur hnuoia Headmasters/ Headmasters hai chu guidelines ang taka MDM thaw le fepui dinga inhriettirin Office Memorandum an suo. Guidelines anga MDM thaw lo school Headmasters/ Headmistress hai chunga action na tak lak ning a tih tiin ZEO thusuok chun a hril a. Office Memorandum hi ZEO hnuoia mi han ZEO Office-a DI concern hai kuom le ADC hnuoia mi hai chun CEO Office- a la dingin ZEO, CCPur chun an hriettir bawk.

ICI KTP PA System phurtu eksiden; Dam takin Sakawrdai an tlung tah
CCPur : Sakawrdai, Mizorama General Conference- a thang dinga fe ICI KTP Tuithaphai Presbytery palai hai chu zani zantieng 5:30PM khan dam takin Sakawrdai, Sinlung Hills, Mizoram an tlung tah. Zani zingkar 2AM vel khan an PA System phurtu a sunga naute khawm chuongna chu CCPur PS a inthawk Kms. 32 vela hla Aina, Tipaimukh Road-ah a eksiden a, lamthlangah a tlan liem a, sienkhawm Pathien zarin thi le hliemna tuok hril ding an um nawh. An motor hi zani zingkar 7AM vel khan Aina-a um Assam Rifles han Recovery Van hmangin an lakdawk pek. Hi chungthua hin KTP thuoitu hai chu Assam Rifles chunga an lawm hle. (inputs LRS Puruolte)

Class VIII Registration thaw ta lo dingin
CCPur /Imphal : June 19, 2014 nia BSEM Board meeting resolution No. 8 dungzuiin Academic Session 2015 a inthawk chun Class VIII Registration thaw sunzawm ni tanaw ni a, Class IX & X Registration/ Enrolment ruok chu la sunzawm pei dinga rel a nih tiin June 21, 2014 nia Secretary, BSEM in inhriettirna a siema chun an ziek. Hi dungzui hin Class IX Registration chu student pakhatah fee Rs. 100/- pei ning a ta, Class IX registration chu kum tin March 31 fine um lova thaw thei ning a ta, fine Rs. 50/- pei pekin kum tin April 30 last date ning a tih. Class X Registration
chu Rs. 200/- pekin kum tin April 30 chena pek thei ning a ta, fine Rs 50 pei pekin kumtin May 31 chena peklut thei ni hlak a tih. Student pakhat-ah Registration form pakhat pei hmang ding
a nih.

Capacity building programme an hmang
CCPur : Zani 11:00AM a inthawk khan NERCORMP, CCPur Office, Radiant Complex, Family Lane, CCPur-ah CDCRMSNERCOMP, CCPur hnuoiah ‘Two Days Capacity Building on Book Keeping and Monitoring for partners NGOs nei a nih. Hi huna hin Ms. Hebem Kipgen, AAO, SEDCORMS), Mr Jacob L. Khongsai, MA, SEDCORMS, Mr Alien Khongsai, IDO, SEDCORMS hai an thang a, thupui tum tum hmangin thuhrilna an nei bakah review le discussion hai nei a nih. Hi programme a hin NERCOMPs hnuoia NGOs tum tum hai an thang a, vawisun hin zo an tih.

CMO Delhi-ah an zin
CCPur : Dr Thangchinkhup Guite, CMO, CCPur chu thaw ding pawimaw a nei leiin zani hmasa khan Delhiah an zin a, Feb. 9, 2015 a inthawk a office kai tan nawk a tih. Ama umnaw sungin Dr F.Thienkhogin, DACO, CCPur chun CMO in-charge in lo chelsang a tih.

Invigilators rehearsal
CCPur : February 7, 2015 nia JNV CCPur hnuoia Class VI inchuk ding lakna dinga CCPur Block-a Invigilators dinga ruot mi 35 hai chun vawisun 11AM hin Phungkhothang Govt. Jr. H/S ah rehearsal nei an tih.

Ui se mi 138 kap
CCPur : Zani zantieng 3:00PM chen khan Churachandpur a chun Medical Department in Anti-Rabies Vaccine a thlawnin mi 138 an kap a, case thar a um nawh. Chun, Veterinary Department chun zanikhan Ui pahni an vet dangna damdawi an kap.

Editorial
Ngaidam inhnihai sienla duthusam ning a tih

Delhi Assembly election ding le inzawma BJP Vision Document a “Immigrants” ti thumal hmanga um chun India hmarsak biela chenghai lairil nasatakin a khelna a. Hi thu hi hrie a BJP in hrilfiena an siem le thupha an chawi a, ‘Immigrants’ thumal an pei a, printing mistake or clerical error nia an hril hin NE biel mihai a sukdam hmak dim? ti hi BJP hin ngaituo nawn hai sienla nuom a um. BJP hin ‘kan thaw suol a nih’ tiin ngaidam inhni el hai sienla chu NE mihai ta ding chun duthusam (ideal) le hrietthiem thei a ni ring a um lem. Kan thaw suol a nih tia BJP in ngaidam an inhni leia BJP an sietna ding le an nina a sukhnuoi pha sawtna ding a um chuong naw leiin hi thua hin chu BJP in ‘kan thaw suol a nih, mi ngaidam ro’ tiin ngaidam inhni el hai sienla chu a damdawi tha tak a ni ngei ring a um. Printing mistake le clerical error a nih ti ringawta thupha an siem hin chu a panser a bo ring a um nawh. NE mihai ta ding chun panser lien takin an chang zing el ta ding niin an lang.

Imigrants thumal hmangtuhai hi NE mihai chun chieng taka an hriet hlak, mimawl le hmathlir sei tak nei lo khawm ni lo an ni leiin, printing mistake le clerical error ti ringawta hrilfiena hin NE mihai lungril a sukdam thei hmak ding a um nawh. Hi lei hin PM Narendra Modi thangsain BJP thuoituhai, BJP mi le sa han ngaidam an inhni hi duthusam ning a tih. Ngaidam an inhni nuom phawt chun PM Modi, BJP thuoituhai, BJP mi le sa hai chu mi tha, mi fel le mipuitling an hlaw ngei ring a um. Printing mistake le clerical error nisienla chu “immigrants’ ti thumal hi a speling sutsuol a ni ding a ni a, chuong khawm chu a ni si naw leiin printing mistake ti le clerical error ti hi chu NE mihai ta ding chun pawmzam el thei ding niin an lang nawh.

BJP’s Vision document hmasa a chun, ‘for protection of North Eastern migrants to be protected’ tin an ziek a, an siem tha hnunga an sut thar nawka chun, “People from the North East to be protected” tiin an ziek tah. A hmasa lem hin chu lungsenna a suksuokin a suktho thei a, a hnunga mi ruok hi chu pawm thei a hung ni tah. Mihriemhai h a fel famkim chu ei um nawh. Amiruokchu, mithiem le mirilhai ziek a ni tlat si leiin ‘immigrants hi chu pawm thiem a harsa. Hmusitna thil a thangsa tlat a nih ti inla a suol taluo ring a um nawh.

Delhi khawpui le India rama khawpui dang danga Vai han NE mihai Chinky or Momo tia an mi ko hman na ei ti bek bek el laia Party lien le putlinga ngai le ei rama roreltu le sawrkarna cheltu tak han “immigrants” tia an mi ko el hi chu a na zuol bik a, NE biela kangmei nasa takel suksuok thei thil a nih. Vaihai lai khawm NE biel khela vai han NE mihai hi an hmusit bek beka, mihriem en khawmin an mi en naw a, ran ang tluk khawma an mi ngai nawh. An tawngbau chun NE mihai chu India khuo le tui indik tak an ni a, NE biela state tum tum hai khawm India rambung pakhat laia mi an nih ti hlak de hai sienkhawm an lungril inthuk taka chun an mi ti thei tak tak nawh ti theia a um chang a um hlak.

India rama Vai thenkhat, inti thei deu le mi uongthuong han NE mihai an mi hmusit hi chu thu dang lo nisienla; sawrkarna cheltu party ni si le mithiem, mivar le mi inril tak tak, rambung pakhat thuoitu le enkawltua thang phak thenkhatin an lungril taka NE biel mihai an hmusitna, tawngbau mawi lova biek nuomna le Ui ang chauva ngaina an mi nei hi chu hrietthiem chu a harsa bek bek el a nih. India ramin zalenna a hmu kum 66 zet el a tling hnung khawma India rama intheidana le inthlier hranna a la bo thei naw hi chu ei ram thangmawbawk laia pakhat a nih.

NDA sawrkar hmasa, Atal Behari Vajpayee Prime Minister a ni laia NDA sawrkar le NSCN(IM) han Ceasefire agreement an ziekna a khawm khan “without territorial limits” ti thu an inthangsatir leiin NE biela states 8 hai laia state 3, Assam, Arunachal Pradesh le Manipur hai lungril a khei a, Manipur a lem chun buoina meichawk a suksuok a, mi 18 zetin thina an tuok pha a, tuchena kha huna lungril natna panser kha a la re thei tak tak naw a nih. Hieng laizinga NE mihai, Manipur mihai thangsa a “immigrants” tia NDA sawrkarna hnuoia party um hai laia a lien tak BJP in a mi la hang ti el hi chu a suksuol hle an naw maw? BJP hi suksuol lo dinga an fimkhur hle a tul a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate