Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Feb 03, 2015

Tuesday, February 3, 2015

/ Published by VIRTHLI
M. Gouzamang EM in Almirah a pek
CCPur : Mr M. Gouzamang, EM, ADC, CCPur chun zani 1:00PM khan CCPur Police Station campusah Traffic Control Police hai hmang dingin Steel Almirah pakhat a pek. M. Gouzamang chun, Traffic Police hai chu mihriem hringna sanhimna kawngah mawphurna lienta an nei thu hrilin, an mamaw nia a hriet leia Steel Almirah hi a pek a ni thu a hril a. Politician pakhatin Department pakhat kuoma thil a present chu thil ni dan ding niin inlang naw sienkhawm hmasawnna ding ani chun a thatnawna a um nawh tiin a hril. Ram siem that le hmasawnna dingin Politician le Department tum tum hai thang khawm zing a pawimaw thu a hril. Traffic Police hai chu mipui himna dinga an mawphurna lien zie theinghil lo dingin a ngen.Traffic Police OC chun, tuta traffic police strength 65 a ni a, hi lai hin officer 4, Head constable 7, Police constable 18, Women Police constable 14 le VDF personnel 22 an um tiin a hril a. Khawpui sung hmun tum tum 7 haiah inthein an duty hlak thu a hril. EM Steel Almirah a pekna thuah lawmthu a hril.

CCPur-ah HSLC candidates 2890 an um
CCPur : Board of Secondary Education Manipur (BSEM) huoihawtnain High School Leaving Certificate Examination (HSLCE) 2015 chu February 17, 2015 khin tan ning a tih. Churachandpur
District a chun tukum HSLC exam-a thang ding Schools 63 haia inthawk candidates 1890 an um. Rayburn High School Centre- ah candidates 640 exam an ta, Ebenezer Academy Centre-ah candidates 11245 le Blue Star Academy centre- ah candidates 1125 in exam an tih.

Sanitary Truck battery inruk
CCPur : January 30, 2015 zan khan Tipaimukh Roada District Council Town Garage a innghat Sanitary Truck MN02A-3272 a Battery chu tu ti hrietlo rukru han an inruk hmang. Hi Sanitary Truck hi CCPur khawpui sunga hmunhnawk lakkhawm le dehawnnaa hmang hlak a nih. Hi le inzawm hin CCPur Police chun FIR No. 8(1) 2015 CCP-PS U/S 380/34 IPC an registered- a battery inrutu hai man tumin an zawng mek.

Martyrs’ Day Flag design
CCPur : Hmar Martyrs Day le inzawmin khawvel pumpuia Hmar hai po poin Martyrs’ Day zata Flag inang senga ei tar theina dingin Hmar Martyrs’ Day Celebration Organising Board chun Martyrs’ Day Flag siem dingin a buotsai mup mup zing a. Hi taka ding hin Hmar-nau Grapghic Designing thiem tak tak hai, mi tuelkhawm ei thiemna hung thawlawm dingin ngen le beisei ei nih. A thiem tak thlangsuoka um chu Hmar Martyrs’ Day 2015 huna ‘Hmar Martyrs’ Day Flag Best Designer Award’ Citation + Cash Prize tha le mawi tawk tak pek ning a tih. Chun, mani thil design hai a hrilfiena zepsa ngei ding ning a ta. Design thlang dawka um chu Patent Rights Board hin nei a tih. Inhnikna nei hai chun February 16, 2015 chen khin email: alanfamhoite@ gmail.com-ah peklut thei le chanchin kimchang lem Contact No. +919862016963 ah indawn thei ning a tih tiin Alan Famhoite, Media & Publicity i/c Hmar Martyr’s Day Celebration Organising Board chun inhriettirna a siem.

Dog Bite Report
CCPur : January 2, 2014, 3:00PM chena Churachandpur khawpui sunga Dog bites report ei hmu danin Medical department chun zanikhan Anti-rabbies vaccines a thlawnin 130 an kap a, hieng hai lai hin case thar 6 a thang a. Veterinary Department chun Ui invet vengna damdawi zanikhan an kap nawh.

NFSCH student 8 han 
CCPur : National Foundation for Communal Harmony (NFCH) hnuoia hnam buoina leia thangpuina dawng hlak students 8 hai chun February 7, 2015 in DC CCPur Office-ah thangpuina sum lakna dinga release order la thei an tih tiin ei thu dawngna chun a hril.

BJP thuoitu hai CCPur-ah an hung ding
CCPur : Manipur-a ADCs haia MDC election hung um ding le inzawmin BJP National General Secretary Mr Ram Madhav chu February 6, 2015 khin Churachandpur district-ah a hung inzin ding niin Jan. 31, 2015 nia BJP CCPur meeting huna District BJP President Mr J. Haokip chun a hril. Mr Ram Madhav hin party members le workers hai inhmupuiin MDC election le inzawma party ngirhmun le hmalak dan ding hai hriltlang pui a tih tiin J. Haokip chun a hril bawk. Tulai hnai khan Mr J. Haokip chu New Delhi-a inzinin Union Minister Jual Oram an hmupui a, Churachandpur District ngirhmun le harsatna an tlun hai hi huna thang ve Mr Ram Madhav chu a lungril a hne leia CCPur a hung inzin tum niin a hril. Mr Haokip hin Lok Sabha MP Faggan Singh Kulaste le National President of ST Morcha (BJP) hai khawm Dehi a cham sungin an hmupui a, Churachandpur hung inzin dingin a lo tiem bawk.  Hieng laizing hin Manipur State BJP President Mr Th. Chaoba chun Feb. 14, 2015 nia CCPur-a BJP workers Conference um dinga a hung thang ding thu, hi huna hin party candidates nuom hai hming a puonglang ding thu Mr Haokip chun a hril bawk.

Gas LPG man thar
CCPur : January 1, 2015 a inthawk LPG 14.2 Kg man chu Rs. 766 le 19kg LPG man chu Rs. 1477.50 a ni tah tiin Ms Kim Joe Gas Ageny official haia inthawk ei thu dawngna chun a hril.

Editorial
Delhi Election le rorelna indik

India khawpui tak Delhi a cheng hai chun hungtlung ding February 7, 2015 khin Assembly election an nei ding a ni a. Delhi mipui chau ni lovin India mipui po poin hi inthlangna a hin tu party in am sawrkar siem thei khawpin hratna hung chang an ta, ti hi ei hriet chak a, ei ngaiven seng a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. State dang le UT dang han election an nei chang hin chu ieng taluoin ei ngai meu nawh. Amiruokchu, Delhi Assembly election hin chu ngaiven a hlaw hle. Ei ram khawpui tak a ni leiin ngaiven a awm hrim a nih. Delhi Assembly election hmasa ang khan chu um em naw awm tak a na! Ei khawpui tak Hung Assembly-a a um, President Rule hnuoia sie le term tawp hmaa thieka a hang um el kha chu a zie naw deu a nih.

Political party tum tum hai chun hrat ngei tumin hma an lak senga, an thang a na tawl leiin indemna le a thiem lem inchuna ri chu a nasat lai tak a nih. Election huna hin thang a na a, a na ding hrim a nih. Thil dang ang an naw a, a pahnina le a pathumnain umzie a neinaw leiin a pakhatna chau inchuna a ni leiin thang hi a na em em el hlak a nih. Delhi CM hlui le AAP Chief Arvind Kejriwal chun “Thlangtlinga ka um nawk leh Delhi Chief Minister tawpsan ta nawng ka tih” tiin a hril. AICC President Pi Sonia Gandhi chun “Bau hrat thuin ei ram inthanglien ngai naw ni a, lungril tak tak le inpumkhatnain ei inthanglien ding a nih” tin a hril. PM Narendra Modi chun, Modi mi hamtha a ni leh iengleia vangduoina intluntu party-hai dawmsanga thuneina pe ding am ei ni a? tiin a hril.

Hieng thuoitu pathum hai thu hril haia inthawk hin Delhi a vote neihai chun ngaidan chi hran hran an nei thei ring a um. Tu thu hril takin am an lungril hneng a ta? hriet chak a um khawp el. Amiruokchu, electin zo le vote tiem zo pha leh Delhi mipui ditdan, ngaidan, lungril le an tha ti zawng hai hriet theiin a hung um ding a nih. Chun, Delhi election a inthawk hin party tum tum hai ngirhmun a hung inhriet ding a nih. Centre-ah BJP an hrat lai a ni leiin mi tam lem chun BJP chu a hrat tak dingin an ring a, iem an hung ang ding ti chu hunin a la hung hril ding a nih.

Political party han inlal ngei tumin thei tawk neka nasain thang an lak seng a, sum le pai, Zu le sa an leng nasa ve dim chu maw? An leng nasa ve tho ring a um. MP/MLA candidate-hai sum hmang thei zat ding Election Commission in a bituk hlak a, nisienlakhawm a neka tam dai candidate haiin an hmang hlak ring a um. Tulai rama electiona ngir ve ding chun cheng nuoikhat hin umzie a nei tanaw a, candidate pakhatin an tlingna dinga an sum seng hi a nuoitel le a crore a tling phak ring a um. Ei rama candidate-hai sum seng an hril ri hriet hman hi tam ve takel a ni hlak. Hi lei hin ‘Democracy hi mihausahai inkhelna “ (Democracy is a rich man’s games) an ti hielna san chu.

Inthlang huna sum seng a tam lei hin mi tha le fel bakah mithiem le mivar ni si, sum nei lo hai ta ding chun ngir ve ngamna chi a ni nawh. Tangka sum chau a tul naw a, chettheina muol hau a tul. Mi che thei ni ding chun pawisak nei lo le huoisen a tul. Hi lei khawm hi ninaw nim mi han election hi dirty games an lo tina hlak. Election huna hin candidates le an worker hai chau ni lo, vote neituhai khawm a che thei, pawisak nei lo le huoisen an tam tah. Hi khawm hi sum lei niin an lang. Ei rama rorelna indik ei dit a. Amiruokchu, a tak takin roreltu le mipui hai hin ‘rorelna indik’ hi ei dit tak tam am? ti hi ei ngaituo chieng a tul hle a nih. Rorelna indik lovin a ra suok chu ram buoina, fakrukna, thamna le suol chi tum tum hai a ni rawp hlak. Chuleiin rorelna indik ei rama a um theina ding chun, sawrkar fe dan an dik le an dik naw enfel a, action la thei annawleh la ngam Committee ei indin le sem a tul. Chuongang Committee siem le indin ngam ding ei rama Politicians le political party tum tum hai lai hin um an tim maw? History a ei inchuk le ei hriet haia inthawkin, rorelna
indik lo ram chu an tluse hlak ti ei hmuin ei hriet seng.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate