Responsive Ad Slot

HYA Hmar Sharon Damdiei Branch Silver Jubilee Lawmna hlawtling taka hmangzo

Monday, January 12, 2015

/ Published by VIRTHLI
Damdiei: Jan. 7-11, 2015 inkar sung khan HYA Hmar Sharon Damdiei Branch a Kum 25-na (Silver Jubilee) Lawmna hunser chu Damdiei khuo, Hmar biel (Manipur) ah sun le zan hun haia programme puithu, hlim le hlawtling taka hmangzo a lo ni tah. Hi hun pawimaw tak le inzawma Silver Jubilee Hrietzingna Lungdaw phun a um hawngna chu Pu L.T. Hmar, Social Worker in a nei a. Souvenir Magazine khawm buotsai a ni bawk. Hi hun sung bawk hin Damdiei khuoin a theinghil thei ta ngailo ding le hi khuo lo indintu laia mi (L) Mr. & Mrs. Dohrang Pulamte Memorial Trophy Football Tournament khawm inkhel a ni a. Pherzawl, Tinsuong, Talan, Phulpui, Tuolbung, Maulien le Damdiei khuo a inthawkin Team 4 suokin an rengin Team 10 lai an thang. Final chu Phulpui le Damdiei an inkhel a Phulpui in 3-2 a hnein, hrattak nina an chang. 1st Runner Up Damkhawpui FC (Damdiei) le 2nd Runner Up-in Talan HYA FC hai niin Lawmmanin Trophy el baka Medal, Citation le Sumfaiin India Tangka Cheng 10,000/-, 7,000/-, 5,000/- inhlan an nih. Chun, Medical Team, Hattrick, Young Player of the Tournament, Best Player, Top Scorer, Best Goal Keeper, Most Discipline Team  Lawmmanhai khawm inhlan anni tawl bawk. Sengsohai hi a sung le a tuhaiin an tum a nih.

Hi hun hi Sawrkar tieng le hnam thuoitu un tak tak Pu Lal Hossan EM, Pu Lalhrillien MDC, Pu Lalhmangpui MDC, Pu John H. Pulamte Gen. President, Hmar Inpui GHQ le Pu Upa Laldawnlien Varte, Gen. President, HYA GHQ hai khawmin Khuollien, Khuol Chawngpu le Seminar Resource Person haia thangin an uop a. Pathien thuoina le thuoituhai le memberhai inpekzona leia HYA Hmar Sharon Damdiei Branch in Silver Jubilee hmang thei a a umna thu ah an lawmpuina le ditsakna thu, taksa le thlarau tienga infuina thu tha tak takhai, hmatieng peia hai khawm an theina haia thangpui an inhuom thuhai hrilin lawmpuina thilpek hai an inhlan tawl. Celebration Committee khawmin an kuoma lawmthu hrilnain thilpek an inhlan ve. Hi hun a hin Hmar Rimawi khawvela hriet hlaw em em Pu Lalbieklien khawm thangin hla’n mipui an awi a. Mipui na a tlai hle. Ama ruol hin Hmar Artiste le lam thiem dang dang khawmin hi hun hi an tawiawm a nih.

A Nipui ni tak Jan. 11, 2015 Pathienni Chawhma inkhawm chu khawsunga Kohran um po po haiin Biekin kharin Jubilee Hall a hin Worship Service huna hmang a ni a, Rev. Hrangchunghnung D/S EFCI in Pathien Thucha hrilna a nei a. Ei ram le hnam siemthatna dingin Pathien thu naw a um naw zie hai hrilin, ei ram a ei revival chang rawn ang enin taksa ah ei hnufuol tlat! Thlarau ah khi va ei um a, Taksa ah khuva ei nih ti a hrilin Pathien thu nunpui a tul ziehai, Pathien thu hi Election hun le khawtlang nun a hai hmang ei pawimaw zie, Election hun a hai indikna mitamtakin an tlaksam leia ei thlangtling hai hi mipuiin ei tadinghai nilovin, an tadingin an mi siem lem ta chu pawi a ti hle thu hai a hril. Chu ruol ruol chun Damdiei khuo in Pathien malsawmna a dawng rawn zie hai hrilin, Damdiei neka khuo lien tak tak Education a an neka hnufuol tamtak an um thuhai a hrilsa bawk. Hi hun a hin Pu Lalhmingthang Joute 2nd-in-Command, CRPF, Agartala khawm thangin thuhrilna hun a nei.

Chawhnungtieng Seminar nei a ni a, Thupui- ‘Leadership’ le ‘Sakhuona le Social Life’ti hai hi Dr. John H. Pulamte le Pu Upa Laldawnlien haiin Resource Person a thangin an present. Ngaithlatu mipui tieng a inthawk dawnletna a tha hle a. Nei nawk rawp dinga an nuom thuhai an inzawt mawl mawl tawl. Siel 1, Vawk 1 le Ar 5 (12Kgs vel) thatin Zantieng hun ah mikhuol, khawral le khawsung mipuiin indai tawk takin, khawp le tlai takin ruoi an kil tlang a, zan hun a Jubilee Hall a programme hmang sunzawm nawkin hi Silver Jubilee Lawmna hun chu hlawtling taka hmang zo a nih. Thu le Hla a tla tha a, mipui tieng a bikin Thalaihai an lam nasa thei hle a. Inhawi an tiin hun an tawng khawp naw tak zet. Damdiei ram hi ram tha em em. Thlai le thing le ruo tha nuom em em el. Thingphek lem chu tamtak an ni hin an product mek a nih. Hmun dang a hai an zawr suok nasa em em.

-LRS Puruolte|Photo: HT & Virthli  for details report see/subscribe: Suopui Diary


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate