Responsive Ad Slot

All India Parbung Convention 2015 ropui le ursun taka hmangzo

Monday, January 12, 2015

/ Published by VIRTHLI

All India Parbung Convention 2015 ropui le ursun taka hmangzo: Parbung khawsuok, Hmar mihrat hmingthang (L) Pu Khuplal tupa in a hratzie a show, Virthli Record a break!

Parbung/CCPur: Jan. 8-11, 2015 inkar sung khan sun le zan hun haia Parbung khuo, (Manipur) ah All India Parbung Convention 2015 chu ropui tak le ursun taka hmang a nih. Hi hun a hin India ram hmun tum tum a inthawk Parbung khawsuok baka khuo hran hran a inthawka hi hun hlutsaktuhai le mikhuol mipui tam tak an fe khawm. Hi hun a hin Parbung Convention Lungdaw hawngna, (Famtah) Pu Ngamneivung le (Famtah) Pu Thanglor Lungdaw hawngna, mipui inkhawm, business session, cultural festival, malzai le hlapawl ngaithlak , lemchang ennuomum tak tak suklang le convention ruoithena, worship service, school naupang exam 2013-2014 a hlawtlinghai lawmpuina, cinema enna (Israel ram chanchin Hmar twanga inlet), Fare-well meeting, Musical Nite hai neia hun hmang a nih.

Parbung khawsuok hi India ram hmun tum tum a hai State le Central Sawrkar hnuoia sin insang tak tak chel phak, Officer lien, Company, Kohran le NGO lien tak tak haia sinthaw mek tam tak mi hlawtling le Pathien malsawmna dawng an lo umna hlak le an um mekna khuo a nih. Ram le hnam thuoitu mi challang tak tak lo suok dawkna a ni bawk. Hi khuo hi Education tienga inkhina rulrin a chun Khawvel a Hmar khuo umhai laia an sang pawl laia mi a nih.

Hi hun a hin khuo le mipui hmasawnna ding, hmalak dan ding hai, thu le hla tha tak tak le infuina hai ngaithlak a nih. Hmar rimawi khawvela inlar phak tamtakin hi hun hi uopvein mipui hla’n an in awi a, programme an sukphuisuiin mipui thu le hla tienga an na an suktlai hle. Hi hun hi Community Hall le Parbung Helipad haia hmang a ni a. Chief Admin, Virthli; HT Daily le Multi-Media Palai khawmin Jan. 10, 2015 khan hi hun hi a sir ve. Hi ni hin Hmar pi-le-pu hai hun laia ei hnam zerang, Hnam lam, Pi-pu nun chi hran hran hai inentirna a um a, mipui mit a tlai hle. Chu el chau khawm chu nilovin Hmar mihrat hmingthang Pu Khuplal tupa Tv. Khuplal (16) in Talent Show a nei hun a chun a hratzie show-in Bufai 50 Kgs Bag a ha a seputin, ngir pumin feet 12 ding lai zet a lawnpui thei! Hi thil hi khawvel a ding khawma thil danglam tak a thaw a ni leiin a thawzo char hin ei Palai LRS Puruolte chun lawmpuinain chibai a buk nghe nghe. Chu hun le hi zo hin a show hi finfie in, tuhin Virthli Record Break in VIRTHLI chun a lo puong tah a nih.

Parbung khuo hi tuhin in 500 bawr vel nia hril a nih. Zantieng hun a chun Siel 1, Vawk 4, Bawng 1, Ar 5 thatin, Bufai Quintal 7 le Kg 30 suongin, a khawhnung a khawm Vawk la thatsa nawk niin khawhnungin Chanchin ei dawng. Convention Ruoi hi mipui sang telin khawp le tlai takin an kiltlang a nih. Hi Convention hun a hin Pu Lal Hossan EM, Pu Ngursanglur Sanate Ex-Minister/MLA, Pu B. John Tlangtinkhuma IAS, Dr. L. Fimate khawm hai khawm thangin thuhrilna hun an hmang tawl. Hi huna ruoithena taka chu thang ve hman nawhai sienkhawm Puhai Dr. John Pulamte President, Hmar Inpui; Upa Laldawnlien Varte Gen. President, HYA GHQ; Lalhmingthang Joute 2nd-in-Command, CRPF, Agartala hai khawmin Jan. 10, 2015 hin HYA Hmar Sharon Damdiei Branch Silver Jubilee Lawmna hun Jan. 7-11, 2015 leh an hung uop inkawp. Hi ni bawk hin Maj. Shukant Joshi 35 AR le a nuhmei, a naunu (naupangte) hai khawmin hi hun hlimum tak hi an hung uop. Hmar hnam lam an thaw hun a lam ve in inhawi an ti hle a, program hi sawttak an uop ve a nih.


Khuplal Tupa
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate