Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Jan 28, 2015

Wednesday, January 28, 2015

/ Published by VIRTHLI
Dist. Level Republic Day Public Ground-ah
CCPur : January 26, 2015 khan Public Ground, CCPurah District Level in India Republic Day a vawi 66-na hmang a nih. Hi huna hin Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur khuollienin a thang a, parade contingents hai salute lakna le India hnam puon keipharna a nei a, Parade Commander in Mr Emmanuel Fimate, MPS, SDPO, CCPur a thang. Hi huna hin Stalls tum tum 17 hawng a ni a, sinthaw tha zuol sawrkar thawktu 39, NGO pakhat le SSPP kuomah DC CCPur chun Appreciation Award an hlan a. Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC chun Cultural item tum tuma lawman hai a sem a, Demmang Haokip, Vice Chairman, ADCC chun Parade Contingents hai kuomah Award an hlan bakah K. Kabib, IPS, SP, CCPur khawmin Award semna a nei bawk. Chief Judicial Magistrate, Y. Rathore inrawinain Local Bar & Bench le Prosecutor hai bakah Court staff hai khawmin January 26, 2015, 11:00AM khan District & Session Court Complex, Tuibuong-ah Republic Day an lawm. Hi huna hin Th. Simon Singh khuollienin a thang. Programme hmang zovin thingpui dawntlangna
an nei.

Tipper eksident-ah mi 1 a thi
CCPur : Zani 8:20AM vel khan India le Burma ramri zul Pangsang le Tuilumjang khuo inkarah 80 RCC, BRGF hmang lai Tipper eksiden leiin mi 1 a thi bakah midang pakhatin hliemna a tuok. Tipper hi Pangsang khuoa inthawk Tuilumjang pana tlan a ni a, a steering failed leia lamthlang tienga tlan liem a ni a, Tipper a hin Driver thangin mi 3 an chuong niin ei thu dawngna chun a hril. Hi eksiden a thi chu Dinesh (30) s/o Surender of 80 RCC BRTF a ni a, zani zantieng 3:00PM vel khan a ruong District Hospital phurtlung a ni a, Postmortem thaw zo a ni hnungin a ruong a sunghai kuoma inhlan nghal a nih. Hi thil tlunga hliem chu Bijoy Unang (25) s/o Sennu Ram of 80 RCC BRTF a ni a, doctor han dressing an thaw zovin in tieng an infetir nawk. A khaltu ruok chu iengkhawm ti lovin a him.

January a PDS bufai Nominee han an lak mek
CCPur : Thanlon A/C MLA nominee Goulal chun zanikhan FCS Godown, Hq. Veng, CCPur-a inthawk Thanlon biela cheng hai ta dinga PDS bufai ladawkin sem dingin Agents 34 hai kuoma a sem. Thanlon A/C a PDS bufai lakdawka um hi APL bufai quintals 100, BPL bufai 505 quintals le AAY bufai quintals 294 a nih. Zani chen khan Henglep, Tipaimukh, Singngat le Saikawt A/Cs haia MLA Nominees han an biel chita sem dingin PDS bufai an lakdawk tawl ta a, vawisun hin CCPur A/C a MLA Nominee in ladawk nawk a ta, January 2015 PDS quota biel tinin an lakzona a nita ding a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Zomi Namni-cum-Mithun Football Tournament
CCPur : Vawisun 1:00PM hin Public Ground, CCPurah Zomi Namni-cum-Mithun Festival Open Football Tournament tan ning a ta, Singngat MLA Ginsuanhau in khuollien ni pumin hawng a ta, Demmang Haokip, Vice Chairman, ADCC le Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur hai chu functional president le guest of honour in thang an tih. Football tournament a hin club 17 thang an ta, Opening Match-ah Zomi FC le United Khozim Brothers hai inkhel an tih. Chun, zani zantieng 3:30PM khan Mini Auditorium, Dorcas Hall, N. Lamka- ah Mithun Festival Song Composing Competition nei a ni a, hi huna hin Demmang Haokip, Vice Chairman, ADCC khuollienin a thang. Hi huna hin Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC bakah M. Jankhanpau, Thanlon MDC, Minboi Vaiphei, Haopi Range MDC le G. Suanchinpau, Lungthul MDC han an uop bawk. Song Composing Competition hi Category 2 – Modern Song le Folk Song a the a ni a, 1-na han Rs. 30,000, 2nd in Rs. 20,000 le 3-na han Rs. 10,000 dawng an tih. Result hi Zomi Namni lawm huna puong ning a tih.

Editorial
A hawngtu le tlangzartu

Thil thar hawng ding a um hlak hi lawm a um a, malsawmna le hmasawnna chikhat a nih. Amiruokchu, hawng ding a um zata minister, MLA, EM le MDC hai inhawngtir ei tum ta vawng el hi chu thiltha le indik a ni thei dim ti hi uluk le chik taka ei ngaituo le ei inenfie a tul niin an lang. Ei minister, ei MLA le MDC hai fiel ding an ni nawh tina ni lovin a taluo le an zing taluo chang a um hlak niin an lang. A hawngtu dinga ei fielna san kha an lang chieng hle. Beisei nei taka fiel ei ni a, ei beisei ang thilpek an mi pek naw pha hlak ei lung a awi bawk si nawh. Ei rama roreltuhai hi hawng tua ei fielna hin chintawk le a awm deu inneitir inla nuom a um.

Ei ram thuoituhai hi, vantlang puipungna thila hun an pek tam thei dan sut hin, an enkawl department ta dingin hun an pek hman dim maw ti thei hiel khawpin thenkhat chu mipui lai an tam a, “ an thil thaw” nekin “ an thuhril” a langsar lem rawp hlak. Mani department chinchang hriechieng a, thaw dan thar le hmasawnna thar thawsuok zawnga lungril seng hi ei ram roreltuhai le thuoituhai lai hin iengzat am um an ta? A thu chauva hril hi chu hmasawnna le inthanglienna a ninaw leiin nghawkum an chang lem ta a nih. Hi kawnga hin ei ram thuoituhai chau ni lovin a mipui tiengpang khawma iem thaw suol ei nei ve a ti hi ei ngaituo nawn rawp nuom a um.

Mipui lai ei ram thuoituhai an um ngun a, vantlang inkhawmna haiah an thang rawn taluo chun an office sinin a tuor ding a nih. An department chel bichieng hman nawng an ta, an hnuoia thawktuhai mawphurna ringawta an sie chun mipui ta dinga inhmangna thil hung ni thei a nih. Thil hawngna taphawta khuolliena ei fiel chun an hun el chau ni lovin an sum le pai ngirhmun chenin a tuor thei a nih. Indik lo taka sum laklut nuomna an neitir thei a nih. Chu chu fakrukna le thamna hai hung intan theina an nih. Hi lei hin a taluoa khuolliena ko lo hi ei renga ta dinga that tlangna ning a tih.

Building le project chi tum tum thenkhat bawl zo fel hmaa hawng khawm iemanizat ei rama hin a um ta niin an lang. Zo fel lo hawng a ni changa a tuortu chu a biel mipui an ni hlak. Zo fel la ni lo hrim hrim building annawleh project khawm nisienla mipui thangruola ei dang ngam a tul a nih. Thil la zo fel lo nana na hawng tal tum chu thil fe dan khawm a ni nawh. Hawng khawm lo ni ta sienla, a hawngtu khan ropui pha sawt chuong naw ni a, a mipui ta ding khawmin hmasawnna le inthanglienna siem pha chuong naw nih. Ram le mipui hmasawnna ding chu tukhawma hawng hai sienla a pawina a um nawh. A sawr tangkaitu ding mipui le zo felna kha ngaipawimaw lem ding a nih.

A thuhrimin tu sawrkar lai khawm nisienla, hienganga “hawng” programme ei inhnikpui dan le ei lawm dan hi chu an ang tlangpui. Hieng inzunna in, Ekin, step, lekhabu, Cassette/CD, lekhabu le thil lien tham rak lo hawng le tlangzarna hun ti vela ei legislator-hai an thang rawn taluo ta hi chu mipui tiengpang thiem naw khawm niin an lang. Ei thil thaw nuom dan hi a tha chie am ti hi mani le mani ei inbichieng a tul.

Politician-hai hlak chu an nina thilah mipui suklawm lo an ti taluo leiin programme le function ho-te te haia khawm an fe a tulna chin a lo um bawk. Mimal thil annawleh vantlang thil khawm nisienla a ko hlawtling theitu ni chu insukropuina le intitheinain ei lo hmang nawk pei bawk si, ei inangtlang vieu. Amiruokchu, mipuitling hai thaw dan ding chu niin an lang nawh. Puitling nina nekin puitling nawna tiengpang a kawk lem. Chuleiin, a ko hlawtling theitu ni hi insuk ropuina le intitheina a hmang chi a ni nawh.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate