Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Jan 16, 2015

Friday, January 16, 2015

/ Published by VIRTHLI
Electoral Observer rawiin joint meeting
CCPUR: Mr R.K. Dinesh Singh, IAS, Secy (MAHUD), Churachandpur district- a Electoral Roll 2015 Observer chu zani zantieng khan CCPur-ah a hung a. Zani zantieng 3:00PM khan DC Office Chamber-ah Mr Lunminthang Haokip, DC, CCPur thangin Election Department hai le SDOs hai in Joint meeting neiin Final Electoral Roll 2015 chungthu an hriltlang.

Ui 497 Ui invet dangna damdawi kap
CCPUR: Zanikhan Pearsonmun, Muolvaiphei le K. Salbung haiah Department of Veterinary & Animal Husbandary, Manipur huoihawtnain One Day Free Anti-Rabbies Vaccination Camp nei a ni a, Ui invet hri dangna damdawi Ui 497 zet kap a nih. December 31, 2014 a inthawka zani chena hiengang damdawi kap hi Ui 3110 an tling ta niin Joint Director (Vety), CCPur thusuok chun a hril. Pearsonmun khuoah Ui 80 kap a ni a, Muolvaiphei khuoah Ui 143, S. Salbung khuoah Ui 9 le Tuibuong-ah Ui 265 kap an nih.

Police Commando kap hlumtu man
CCPUR: September 25, 2014 zana PCTC Oil Pump, Khuyathong, Imphala Imphal West Police Commando Driver, Elangbam Joykumar (42), s/o E. Bamon Singh of Samurou Mamang Leikai kap hlumtua intum 1st IRB Rifleman No.6070517 Thangthiansong Tombing (26) s/o T. Tualgou of Vengnuam, New Lamka, CCPur District chu January 14, 2015 khan Singngat Police station huop sunga Tuimajang Village ah 9mm Pistol 1 le a mu 11 leh Churachandpur Police hnuoia Special Police team han an man niin PRO, Police Department thusuok chun a hril. Mr Thangthiansong hi hun iemanichen zet Pangmual (Myanmar) a inbihmang a nih. Imphal tieng phursuk le Jail-a thunlut nghal a nih.

Thawktu 70 Headmaster-a promotion
CCPUR: H. Mathang Singh, Deputy Secretary, Education (S) in January 13, 2015 nia Order an suo dungzuiin Asst. Headmaster Govt. H/ S le Govt. Hr. H/S a thawk (Original) mi 70 hai chu Headmaster-a promotion an nih. Headmaster-a promotion thar hai hin thla khatah Rs. 9300-Rs.34800 + GP Rs. 4400 an hlaw ta ding a nih. Headmaster-a promotion hai lai CCPur District-a inthawk Mr Jangkhohao Baite, Henglep H/S chun Headmaster Henglep H/S chel a ta, D. Lalneithang, Rengkai Govt. H/S chun Headmaster, Rengkai Govt. H/S chel a ta, Lalthangbung, Pherzawl H/S chun Pherzawl maah Headmaster chel a tih. T. S. Thangkhomang, Tualkhohau Govt. H/S chun Tualkhohau maah Headmaster chel a ta, T. Goukhomang, ZEO/CCPur chu ZEO CCPur maah thawk a tih. Mi 70 Headmaster-a promotion hai lai hin CCPur District mi ni lo tlangmi pathum an thang ve a, chuonghai chu- T. Otkhothang Haokip, Leingangching Jr. H/S chun Machi H/S ah Headmaster chel a ta, Thangkam Singsit, Headmaster, Motbung H/ S chu hi hmun maa hin thawk a ta, Hensat Lhouvum, Headmaster, Tengnoupal H/S chun hi High School maah hin Headmaster sin chel a tih.

Lamka Post Multi-Color Web Offset hawng 
CCPUR: CCPur District sunga nitin chanchinbu “The Lamka Post” daily newspaper ‘Multicolor web offset hawngna zanikhan Khominthang, New Lamka hmuna nei a nih. Web Offset hi Pu T. Phungzathang Tonsing, Minister, health & family Welfare in ribbon chepbawngin a hawng. Hi huna hin Pu Vungzagin Valte, Parliamentary Secretary, Pu Ginsuanhau, MLA, Pu Lunminthang Haokip, DC, CCPur hai khawmin an uop ve. Lamka Post daily editor chun, Web Offset color printer hi Rs. 58 lakh senga inchawk a ni thu a hril a, first color copy chu Jan. 16, 2015 a insuo sem dawk tan a ni ding thu a hril.

Maniram an inthla
CCPUR: Haryana tienga sawn Mr Maniram Sharma, IAS, Addl. DC, CCPur chu zanikhan DRDA, CCPUr staff han zanikhan Dist. Training Centre, Tuibuongah inthlana an nei. Mr Maniram hin Jan. 17, 2015 khin Manipur suoksanin Haryana pan tang a tih.

UZO in Spl. Assembly
CCPUR: United Zou Organisation (UZO) GHQ chun vawisun (Jan. 16, 2015) 11:00AM a inthawk hin Singngat Community Hallah Special Assembly 2015 nei an tih. Mr Vumchinkhup, President, UZO chun UZO Flag kei pharna nei a tih. Hi huna hin UZO thuoitu fam lo chang tahai sunna hun hmang ning a ta, Business session um bawk a tih.

Muhchiil Vangngai film
CCPUR: Jan. 17, 2015, 1:00PM khin Zogam Film Development Association (ZOFIDA) hnuoia NEO vision in an siem Muhchiil Vangngaih film ti chu Mr Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC in khuollien ni pumin YPA GHQ Hall, Hiangtam Lamka hmuna tlangzar a tih. Hi huna hin H. Mangchinkhup, EM; Kamsuanlun, EM le James Thangluai, Chairman, ZOFIDA hai chu guest of honour, functional president le guest of honour in thang an tih.

Virthli Android App Google Play Store-ah
SHILLONG / CCPUR : Zohnathlakhai laia website le social media/networking site inlar ‘Virthli’ chun hmasawn peiin Android App January 2, 2015 nia a lo tlangzar ta chu January 14, 2015 a inthawk khan awlsam taka mitinin an download thei dingin Google Apps Market-Play Store ah sie lut a nitah. Google Play Store-a dinga Registration fee le sum seng popo chu Dr Chaltonlien Amo, Chairman, HAC le MLA/Tipaimukh A/ C in a tum pek vawng leiin Virthli team chun Dr Amo chunga lawmthu an hril.

Editorial
Motor khaltu (Driver) hai hi

Manipur-a Driver-hai chun zani hmasa khan Drivers’ Day a vawi 26-na an hmang a. An driver chanpui thi ta hai sunna neiin hun an hmang a. An ta ding chun Driver’s Day hi hmang awm takel a nih. Driver pension tahai chawimawina le Driver tuoksiet le misuol kuta thi sung hai kuoma sawmdawna thilpek le pawisafai an pek hi a tha a, thaw awm tak an thaw a nih. In hmangaituona le inthangpuituo nuomna lungril an nei hi an puitlingzie tarlangtu a nih. Driver-hai hi mipui rawngbawltu pawimaw em em el an ni leiin mipui khawma ei inza a, ei duot thiem an phu ve a nih. Manipur mipuihai mamaw thil chi tum tum state danga inthawk ei ramah, ka sawl ie, ka kham ie, a rinum ie ti lova mi phurlut pektu an ni leiin lawm an um takzet a nih. An inrimna le an sin thaw ropui le hlutzie hi mipui han ei hrietthiempui a tul. An fena lampui National Highway No. 2 le 37 hai a him nawzie le a that nawzie hlak chu ei hriet sa vawng a nih. A changin vuok, suom, vau le thuoihmang an ni hlak. Hi lei hin mipui tiengpang khawma ei theina senga ei thangpui le ei thlawp ding an nih.

Tulai hnai el khawm khan Truck Drivers le a handyman thuoihmang an ni thu Chanchinbu tiemtuhai chun ei
hriet seng ring a um. Driver-hai fakzawngna hi sin inhawi a ninaw a, sin rinum le harsa tak a nih. Lamlakah suom, vau le thuoihmangna tuok thei zing an ni a, an sin hi a him naw a, tium takel a nih. Amiruokchu, an insung tulna le mamawna leiin tiumin rinum hle sienkhawm Driver sin hi an thaw tawk tawk a, mipuin ei sawr tangkai hle. Inza le chawimawi an phu a, Driver’s Day ni haia hin mipui tiengpang khawmin chawimawina le thilpek pe ve hlak inla thiltha ning a tih. Kum thar 2016 a inthawk chun thaw tan tum ei tiu.

Ei rama law & order a tha naw leiin National Highway a tlan motor, driver le handyman hai hi venghimna pek chi tak an nih. State sawrkar chun National Highway Protection Force indin a, National Highway haiah sie dingin sawrkar thlungpui kuoma vawi tam tak a ngen ta a. Amiruokchu, tuchen hin sukpuitling a la ninaw hi a pawitakzet a nih. Centre a sawrkar thar NDA sawrkar bek hin National Highway Protection Force hi indinin hung sie sienla chu mipui lawm hleng an tih. Ei state sunga tlan inlawn motor hai hi thu dangah sie inla, state danga tlan inlawn hai bek hi chu venghimna pek an tul hle leiin, sawrkar khawmin ngaituo nawn nawkin, venghimtu pe ngei sienla nuom a um.

Driver tha tam tak an um laiin driver tha lo, mani passenger- hai ngaituona nei der lova khawsa an la um hi a tulai naw taluo leiin driver fel deu le an pawla lukhaitu han zil hlak hai sienla nuom a um. Zurui puma motor khal hi ram changkangah chun a um ta nawh. Ei ni lai ruok chu zurui pum annawleh drugs inrui puma motor khal h an la um zeu zeu a, hiengang mihai hi chu motor an khal phal pek lovin khap hmak thei inla nuom a um.

Ram changkanga chun Bus sunga passenger-hai laia
Zu rim innam an um chun conductor han an intumtir el hlak. Ei ni lai ruok hin chu hienganga acton inlak hi a la thei nawh. Motor driver le handyman hai hin Zu dawn ngai naw hai sienla chu action inlak hi thil thei a ni ngei ring a um. Ei rama khawm motor sunga dumkhu hawp le Zu rim
innam khap hmak a hung ni theina ding chun passenger le driver hai thangruola motor khal le chuong sung chu dumkhu hawp lo seng le Zu dawn lo seng dinga inthuruol a tul ding a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate