Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Jan 14, 2015

Wednesday, January 14, 2015

/ Published by VIRTHLI
NID/IPPI 2015 meeting nei
CCPUR: Zani 11:00AM khan DC Office-a DC chamber- ah DC/Chairman, Dist. Task Force-Immunization inrawinain National Immunization Day (NID)/Intensified Pulse Polio Immunization (IPPI) 2015 le inzawmin meetig nei a nih. Hi huna hin Dist. Task Force-Immunization sukhring le IPPI microplan 2015 pawmpuina an nei. NID/IPPI 2015 a ding motor tul angang DC Office le DTO in an ngaituo ding, Jan. 18, 2015 7:00AM in DC in Immunization Officeah IPPI-2015 a hawng ding in an rel bakah Divisional le Sectoral Supervisor hai bakah Vaccinators tin chu hi ni hin an booth chitah zing dar 6:00 a kim seng ding tiin an rel bawk.

68th SSPP Foundation Day
CCPUR: Zani 10:30AM khan Hiangtam Lamka a YPA GHQ Hall- ah 68th Siamsinpawlpi (SSPP) Foundation Day-cum-Presidential Election 2015 le Siamsin Award semna le Annual Magazine hawngna hun hmang a nih. SSPP GHQ thuoitu fam lo chang ta hai sunna hi huna hin hmang a ni bawk. SSPP Gen. Presiden ni lai mek Lianzapau Samte chau Nomination file a ni leiin Central Election Commission chun khingtu um lova tlinga puongin intiemkamna an nei tir nghal. Donors Award mi 8 , SSPP Meritorious Award mi 10 le SSPP GHQ Honours Award mi 9 hai kuoma inhlan an nih.

Multi-color Web- Offset hawngna
CCPUR: Lamka Post Daily Multi color Web-offset chu January 15, 2015, 10AM khin Health & Family Welfare, GAD & CADA Minister Pu Phungzathang Tonsing in khuollien ni pumin Khominthang, New Lamka hmuna hawng a tih. Hi huna hin Vungzagin Valte, Parliamentary Secretary, Pu Ginsuanhau, MLA le Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur hai khawm thang an tih.

ADC Chairman rawiin Delhi an pan
CCPUR: Mr Langkhanpau, Chairman, ADCC inrawinain H. Mangchinkhup, EM; M. Gouzamang Guite, EM; Kamsuanlun EM; Genneikhup, EM le Lal Hossan, EM hai chun zanikhan CCPur suoksanin New Delhi an pan. Manipur tlangram biela 6th Schedule ngenna le inzawma Memorandum peka um bawzui dinga New Delhi inzin an ni a, PM kuomah reminder pein Delhi an cham sungin Union Home Minister Rajnath Singh, Gen. V.K. Singh, External Affairs Minister le Kiren Rijiju, Minsiter of State for home

Ui se thuah DC thu an suo
CCPUR: Tulaia CCPur-a Ui se inlar le inzawmin DC CCPur chun Jan. 12, 2015 khan Rapid Action (Mobile) Team hai zui le zawm dingin Order an suo. Hi dungzui hin Rapid Action (mobile) team in khawlaia invak ui an man hai a Ui neitu annawleh a sevela cheng hai chu an ui man an inhriettir ding, hi team in Ui an man hai Police station-ah an peklut ding le a ui neitu han an nuom chun Ui man nî mâ 4:00PM chenah an intlandawk ding. Ui mana um hai intlandawk huna Ui neitu chun “Vaccination Certificate” a chawi ding, Vaccination la thaw lo a ni chun Concerned authority han Vaccination an thaw zo hnunga a lak thei chau ding ti a nih. Chun, thupek zawm lova mani Ui vai insuo zalen hai chu fine inchawitir ding le Ui mana um ngaiventu um lo hai chu Police in a remchang anga an sukriral ding ti a nih.

DC, CCPur in Jan. 12, 2014 nia Principal Secy. (Health), Govt. of Manipur kuoma report a pek dungzuiin Oct., 2014 a inthawk tuchena hin Ui se leiin CCPur-ah mi 8 an thi ta a, Ui se leia thi hai hi a tamlem nikum sunga thi an ni a, , a nuhnung tak chu Jan. 11, 2015 a thi a nih.

Daily Situation report on Dog Bite, CCPur
Date of Report: 13/01/2015 (Cumulative Figure Since 2014)
Dog Bite Registered - 263
Expired (Thangkhanmang, Mata Vil.) - 11
Stray Dog Caught Nil 2
Vaccine administered to Patients - 18
Dog Vaccinated - 1915

BJP in mipui tadingin hma a lak mek; Nasa nawk zuolin hma lang a tih - VP (Adm), BJP CCPur Dist
CCPur: State BJP Consultation Committee chu Pu Th. Chaoba Singh President, BJP Manipur inrawina hnuoiah Jan. 12, 2015 khan State BJP Office, Nityaipat Chuthek, Imphal hmun a nei a ni a. Hi hun a hin hungtlung ding ADC/MDC Election 2015 le inzawma hmalak dan ding le Party fe pei dan ding thu hai an hriltlang. BJP Manipur chun tuhin Complaint Box an State Office Gate sung ah an sie tah a. Mipuiin Sawrkar chunga sawiselna an neihai chu a finfiena tha tawk leh peklut thei zing a nih. Hieng complaint thelut a umhai hi thla khat a vawi khat pei Central BJP hotu ha’n hung dawlkhawm hlak an ta, bawzui tulhai bawzuiin, hma lak a ni hlak ding a nih. CCPur Dist. BJP Gen. Body Meeting khawm tuta thla Feb. 2015 sung ngei hin nei a ni ding thu, BJP chu Manipur a ADC/MDC Seats le Constituencies um hai ah ngir vawng a ta, hi thil le inzawm hin Central BJP Gen. Secretary (Orgn) le a rawihai chu ground studies nei dingin Manipur ah tuta thla an hung inzin ding thu Pu L. Rohlun Hmar Vice President (Adm), BJP, CCPur Dist. chun Hmasawnna Thar Daily palai a hril. A hril peina a chun BJP chun mipui tadingin hma a lak mek a, nasa nawk zuolin hma lang a tih. Mitinin sawrkarin a pek ang tak an chanvo an dawng seng theina dingin kal pen pei a tih, tiin a hrilsa bawk.

Elec. Dept. hai an hmupui ding
CCPUR: CCPur district a Electoral Roll 2015 Observer  R.K. Dinesh Singh, IAS, Secy. MAHUD chu Jan. 15, 2015 khin CCPur-ah hung a ta, hi ni zantieng 2:30PM in DC Office-ah DC thangin Election Department hai joint meeting neipui a tih.

Community Centre ground breaking
CCPUR: Zani 7:30AM khan M. Gouzamang, EM, ADCC chun Lamka College hnungah Elim Veng Community Centre bawlna ding ground breaking a nei a, Pastor Thang Johnson, Local Pastor, LNBC in tawngtainain an hlan. Community Centre bawlna ding ram hi YPA Elim Veng le Elim Veng VA
han kum 2012 a Rs. 3 lakh-a an inchawk a nih.

Editorial
Thaw ding le thaw lo ding hriet
Mihriem ei hung pieng ta si hin chu thaw ding le thaw lo ding hriet hi a pawimaw khawp el. Nu le pa han thaw ding le thaw lo ding an hriet ta leiin an nauhai chu thaw ding tha an hril an hrilrawp hlak. Chuongang bawkin an nauhai thaw lo ding thilhai khawm ma lovin an hril rawp hlak. Nu le pa thuawi nau hrim hrim misuol an um ngai naw a, mi puitling le mi hlawtling an hung ni ngei ngei hlak. Nu le pan thaw ding le thaw lo ding an tihai hrie a, zawm a, thawtuhai chu an hmalakna le thil thawna haiah mi hlawtling, lekhathiem, officer, minister, sumdawng hausa le mi khawsa thei an hung ni ngei ngei hlak. Amiruokchu, nu le pa thuawi lo, thaw lo ding thaw hai chu mipuitling le hlawtling an um ngai nawh.

Mo khawma a thaw ding le a thaw lo ding a hriet chun
a tarpi le a tarpu hai leh inrem takin an um a, sungkuo tha, sungkuo inhawi le mihai inhnar an hung ni ngei ngei hlak. Thaw ding le thaw lo ding hrie mohai chun an tarpi le an tarpu hai an suklawm hlak. Tarpi le tarpu leh an inrem phawt chun sungkuo inhawi, sungkuo khawsa thei le sungkuo hlim an hung ni a, an inthuruol a, thaw ding ta chau an thaw leiin, Pathien malsawmna tinreng dawngin sungkuo burip le intodel an ni hlak.

Invet le lungril kim lo mihai chun thaw ding le thaw lo ding an hriet naw a, an um umin an um a, a chang leh thaw lo ding an thaw leiin an nu le pa hai ta dingin lei chawina dam an va thaw hlak. Leichawi el chau ni lovin an sung le kuo hai ta dingin inzakna le muolphona dam a tlung hlak. Pathienin kut le ke kim, piengsuolna nei der lova a mi siem hi lawm a um a, ei vangnei hle a nih. Mihriem pangngai chun sie le tha hrietna ei nei seng a, hi sie le tha hrietna ei nei baka hin hrietna le lungvar ei nei seng a. Hi hrietna le lungvar hin thil thaw ding le thaw lo ding a min hriettir hlak. Chuleiin, mihriemhai hi invet biling let der ei ninaw chun, thaw ding le thaw lo ding hi hrie ngei ngei dinga ngai ei nih.

Babulon lal Nebukanezer lal ina che tla vel dinga tleirawl tuoi tha, fel si, zei bawk si, zawng dingin Aspenaza, mi tilre hotu chu ruot a ni a. Daniel le a ruolhai pathum chu, chu dinga thlangsuok hai lai an thang a nih. An dittui hle a,hieng tlangvalhai hi kum thum sung lal bu tuihnai tak le uoiin, lalin a dawn hlak ang vawnga chawm a, sukhmeltha phawt ding ti an nih. Lal fak ang le lal dawn ang ang dawn ve thei dinga thlangsuoka um thei hai hi mihreimna thil ngaituo khawma mi vangnei an nih ti naw ruol a ni nawh. Taksa le khawvel thila ding chun inhnarum an nih.

Nisienlakhawm, Daniel le a ruolhai, Sadrak, Mesak le Abednego hai khan iengtin am an thaw kha? Lal bu le uoiin a insukbal chu an nuom der nawh. Kan phing nang a tih, annawleh kan fakin kan dawn thang a ni si naw a, ngei nawng kan tih tina tieng a ni nawh. Pathien mihai an ni a, Pathien tak bie lo Lal bu le uoiin vela lo insukthau le lo insukhmel- that kha an thaw ding ni lovin an hriet tlat. Entawn tlak an nih. Thaw ding le thaw lo ding an hrietchieng hle. An ni ang tleirawl, nunghak le tlangval hi ei ram le ei hnamin a mamaw a nih.

Daniel, Sadrak, Mesak le Abednego hai hi tu khap khawm an ni le! An nu le pa hai khap khawm an ni nawh. An hnik hmel hle a chu fakin dawn naw hram ro, insum hram ro tukhawma an ti nawh. Thain an hriet naw a, thaw lo ding nia an hriet leia an thaw naw el a nih. Inza an um ngei el. Ei ni rawi ruok chu nu le pa, mithiem le mivar han a tha nawh, thaw naw ro an ti ti hai ei thaw nuom zawng an ni tlat el! a pawi a nih. Doctors han hmuom le hawp, fak le dawn dinga tha lo, Cancer le natna chi tum tum intluntu an ni bakah mihriem hringna suktawitu an nih tia an mi hril ngawi ngawi khawmin ei fakin ei dawn a, ei hawpin ei la hmuom tawk tawk tawl a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate