Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Jan 06, 2015

Wednesday, January 7, 2015

/ Published by VIRTHLI
MDCs hai meeting a neipui
CCPUR: Mr Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC chun zani zantieng 2:00PM khan a office chamber-ah kum thar 2015-a dinga a hmasataknain ADC, CCPur hnuoia MDCs hai informal meeting neipuiin thingpui a dawnpui. Hi huna hin ADC, CCPur hnuoia Development Scheme tum tum le thupawimaw dang dang hai an hriltlang.

Class IX & X Hmar MIL
CCPUR: Manipur Board hnuoia Class IX & X Hmar MIL textbook hmang lai mek hi a thar-a thlakthleng a ni ding leiin tukum session-a inthawk Hmar MIL latu hai chun a bu hlui lo inchaw lo dingin HLS, Manipur chun inhriettirna a siem a. Class IX & X Hmar MIL textbook thar ding hi sut mek a ni a, February, 2014 thla vela zo ni dingin HLS, Manipur-a inthawk ei thu dawngna chun a hril.

IPPI 1st round Jan. 18-ah
CCPUR: Intensified Pulse Polio Immunization (IPPI) 1st Round (Zenghri vengna damdawi naupang indawntirna) chu January 18, 2015 khin India ram pumpuia nei ning a ta, second round chu February 22, 2014 in nei ning a tih. CCPur District- a chun IPPI huna hin Divisional Supervisors 19, Sectoral Supervisor 86 hai Polio booths 435 haiah duty an ta, OPV vials 2872 kum 0-5 inkar naupang 36679 hai Zenghri vengna damdawi (Polio damdawi) indawntir ning an tih. Hi thila ding hin CHC le PHC a Medical Officers tinin IPPI thuah Vaccinators hai training peng an tih.

AMCTA in CCPur College Principal Room an khar
CCPUR: All Manipur College Teachers’ Association (AMCTA) in Manipur sawrkar kuoma an thla hlaw sukpung ding le thil dang dang an ngenna le inzawmin College tum tuma Principal hai room Chabi in an kal a. Churachandpur-a khawm AMCTA chun CCPur Govt. College-a Principal room chabi in an kal. Amiruokchu, BA/B.Sc/B.Com 3rd Semester Examination ruok chu buoi lovin student hai an exam thei.

Hieng laizing hin CCPur Govt. College a tlangmi lecturer 2/3 vel chau AMCTA a hin an thang niin hi College a Lecturer thenkhat chun an hril a, Lecturer tam lemin AMCTA strike hi an hrietpuinaw niin an hril.

Dec. thla sung Malaria Positive 13
CCPUR: Malaria Department, CCPur chun December, 2014 thla sung khan damnaw mi 868 thisen lain an enfel a, Malaria Positive 13 an hmudawk a, hi laia 4 chu Malaria PF le 9 hai chu Malaria PV an nih.

Office kai tan nawk 
CCPUR: Churachandpur District sunga Govt. Offices le Institutions tum tum hai chu Dec. 31, 2014 a inthawk ni 5 sung an chawl (holiday) hnungin office an kai tan nawk tawl tah.

Elect. Dept. CCPur an hung zawm
CCPUR: Electricity Department, Manipur a AE (Manager) hmu thar Tuangkhanson le Tingneilhing Khongsai hai chun tulai hnai el khan Electricity Department, CCPur Division an hung zawm thar.

HSLC Exam OC dingin T. Hanglamthang
CCPUR: Board of Secondary Education Manipur (BSEM) hnuoia February- March, 2015 a HSLC Examination, 2015 hung um dinga hin Churachandpur District a Private Exam Centre a Officer- in-Charge (OC) dingin T. Hanglamthang, Headmaster, Phungkhothang Govt. High School ruot a nih. Exam Centre dingin Ebenezer Academy, Rayburn School le Blue Star Academy hai ruot an nih.

Jim le Rebecca hai an innei ding
IMPHAL: Jim Blessing Lalmalsawma, Mr K. James Lalrawngbawl le Mrs Lalremsiem hai naupa le (L) Dr Lalchuoilo le Zothangkhum hai naunu Rebecca Ramsiemzo hai chu January 9, 2015, 11:40AM khin Manipur Baptist Church (MBC), Chingmeirong, Near D.M. College, Imphal, Manipur- ah Kohran dan thienghlimin innei an tih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate