Responsive Ad Slot

BJP in mipui tadingin hma a lak mek; Nasa nawk zuolin hma lang a tih - VP (Adm), BJP CCPur Dist

Tuesday, January 13, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPur | Jan. 13, 2015: State BJP Consultation Committee chu Pu Th. Chaoba Singh President, BJP Manipur inrawina hnuoiah Jan. 12, 2015 khan State BJP Office, Nityaipat Chuthek, Imphal hmun a nei a ni a. Hi hun a hin hungtlung ding ADC/MDC Election 2015 le inzawma hmalak dan ding le Party fe pei dan ding thu hai an hriltlang. BJP Manipur chun tuhin Complaint Box an State Office Gate sung ah an sie tah a. Mipuiin Sawrkar chunga sawiselna an neihai chu a finfiena tha tawk leh peklut thei zing a nih. Hieng complaint thelut a umhai hi thla khat a vawi khat pei Central BJP hotu ha’n hung dawlkhawm hlak an ta, bawzui tulhai bawzuiin, hma lak a ni hlak ding a nih. CCPur Dist. BJP Gen. Body Meeting khawm tuta thla Feb. 2015 sung ngei hin nei a ni ding thu, BJP chu Manipur a ADC/MDC Seats le Constituencies um hai ah ngir vawng a ta, hi thil le inzawm hin Central BJP Gen. Secretary (Orgn) le a rawihai chu ground studies nei dingin Manipur ah tuta thla an hung inzin ding thu Pu L. Rohlun Hmar Vice President (Adm), BJP, CCPur Dist. chun Hmasawnna Thar Daily palai a hril. A hril peina a chun BJP chun mipui tadingin hma a lak mek a, nasa nawk zuolin hma lang a tih. Mitinin sawrkarin a pek ang tak an chanvo an dawng seng theina dingin kal pen pei a tih, tiin a hrilsa bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate