Responsive Ad Slot

Dr Amo in Hmar hnam sunga Pawl tum tuma hotuhai an pawlpui

Sunday, December 21, 2014

/ Published by VIRTHLI
-LRS Puruolte|HT Image

TUITHAPHAI: Dec. 20, 2014 2pm khan Dec. 17, 2014 ni a Pherzawl ADC Office Complex, Parbung BDO Office Complex le Gynaecology Ward/CHC Parbunghai CM, Manipur in a hawngna (Inauguration) le inzawmin Hmar hnam sunga Organisation tum tum hotuhai ko khawmin hohlimtlangna chu Pu H. Samson In, Rengkai ah ne. Hi hun a hin Hmar Inpui GHQ, HNU GHQ, HYA GHQ, HSA GHQ, HWA. GHQ, HLS, Hmar Art & Culture Society, HAA., Tipaimukh V/A Assn., Hmar Chief and Authority Federation, Hmar Church Leaders’ Forum, Tipaimukh Block Congress Committee, Councillor (EM/MDC), Tlawmngai Pawl hai an thang. Hi hun a hin Sawrkar thawktu, Addl. DC, Pherzawl; SDO Parbung, SDC Parbung, ZEO CCPur, DI Tipaimukh le Social Worker hai hi hun a hin an thangsa bawk.

Pu Dr. Amo chun Saikot Sub-Division chungchanga hmalak lak pei ding ti nilovin “CM in a puong an ta kha” tiin a hril. A hmalakna haia mipui thlawpna chunga lawmthu a hril ruol ruolin, Naute an hung pienghlim chun ei lawm hlak a. Chuongang bawkin ADC hi lo lawm ding le ADC a la ni ding a nih, a la’n thanglien pei ding a nih tia hrilin. CM Pu O. Ibobi Singh in Lamlien, Leilak, Electric ban le ram hmasawnna ding an tiemhai hrilin Electric hrui Bel sungna dinga lo inru hmang an um hlakna thuah, Bel nekin Electric ei pawimaw lem a, hi lei in venghim le leilak dawa um hai khawm a puitling ngei theina dinga thangtlang dingin mipuihai a fiel. Pherzawl ADC hnuoia hin Department 12 umin tuhin furniture, ADC Staff, Treasury, Bank, Police Out Post le Deptt. tul dinghai po po ngaituo mek a ni a, Compensation iengkhawm pek tul lo in Pherzawl Lal sungkuo (L) Pu Lienzam le a sunghai Pu Lalhmangpui MDC in ram hi a thawlawm (donated) le Lal Pu Ramsang chunga lawmthu a hril.

Hi huna thang pawl tum tuma thuoitu hai chun Dr Amo hmalakna chu lawmum an ti thu le an inpak thu an hril. Inpawlkhawmna hmangzo zantieng kiltlang a nih. Ruoia sum seng chu Pu Samson in a tum a nih. Pu Lalsanglien, ZEO, CCPur chun Hmasawnna Thar (Daily) indawnna dawnin Manipur Board hnuoia Parbung H/S Exam Centre dinga CM in Dec. 17, 2014 nia a puong chu 2014-2015 chun a la thei naw ding thu le 2015-2016 ah a ni thei chau ding niin a hril. Dr Amo chun P. Sejol le Tuila inkara Tata Sumo eksiden leia hliem District Hospital-a um hai zanikhankanin a thlamuon tawl.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate