Responsive Ad Slot

HYA Gen. HQ 1st Meeting nei

Tuesday, November 11, 2014

/ Published by Simon L Infimate
-LRS Puruolte

Tuithaphai/CCPur Nov. 11, 2014: Vawisun dar 12am – 3:30pm inkar khan HYA Gen. HQ Office, Rengkai, CCPur hmun ah Thuoitu thlangthar a um hai chun Meeting hmasatak an nei a. Thlangthar a um thuoituhai chu an kim vawng. Hi hun a hin Executive Member dingin mi 9 an ruot phawt a, chuonghai chu- 1. Upa Robert Joute (Saidan), 2. Tv. Lallienkhum (Khawmawi), 3. Pu Johnson Hrangchal (Sielmat), 4. Pu H. Samson (Rengkai), 5. Pu Lalsanhim Sanate (Rengkai), 6. Pu Lalbuotsai Zote (Imphal), 7. Pu Samuel Darngawn (Muolvaiphei), 8. Pu Zairemthang (Ngurte) le 9. Pu Lalchawimawi (Saikot) hai an nih. Office hi building thar an bawk leiin a um sa a la um naw a. Budget khawm Office Set-up-na dingin Rs. 73,150/- hmang dingin hi hun a hin an rel phawt a nih. Hi thil hi lo bawzui di’n Gen. President kut ah an sie. HYA Gen. HQ Office hin mamaw tamtak a la nei a hieng Computer, Printer, Laptop, Internet Connection le a dang dang. Hnam tadinga tlawmngaia hienghai lo phuhruk nuom hai chun Gen. HQ Thuoituhai inhriettir thei zing a nih thu HYA Thuoituhaia inthawk Chanchin ei dawng. HYA Special Conference hun a Resolution um tasa Constitution Review, Hnam puipung ni le hnam thil a nipui ni haia hmang bik dinga Puonzar (Flag), Incheina le a dang dang hai baka Secy. G&S le Auditor/s chungchang thu hai chu Meeting nawk hun a ngaituo dingin an rel bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate